Документ 969-93-п, попередня редакція — Редакція від 31.08.2009, підстава - 890-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 листопада 1993 р. N 969
Київ
Про затвердження Умов обов'язкового державного
страхування життя і здоров'я народних депутатів
України та порядку виплати їм і членам їхніх
сімей страхових сум
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95
N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

Відповідно до статті 30 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 )
Затвердити Умови обов'язкового державного страхування життя і
здоров'я народних депутатів України та порядок виплати їм і членам
їхніх сімей страхових сум, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 1993 р. N 969
УМОВИ
обов'язкового державного страхування життя
і здоров'я народних депутатів України та
порядок виплати їм і членам їхніх сімей
страхових сум
{ У тексті Умов слова "Управління справами Верховної
Ради України" в усіх відмінках замінено словами
"Управління справами Апарату Верховної Ради
України" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

1. Життя і здоров'я народного депутата України підлягають
обов'язковому державному страхуванню за рахунок бюджетних
призначень, передбачених на забезпечення діяльності Верховної Ради
України, на суму його десятирічного грошового утримання. ( Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1606 ( 1606-2001-п ) від
29.11.2001 )
Народні депутати України вважаються застрахованими на випадок
загибелі (смерті) або втрати працездатності в період терміну
повноважень, а також після припинення повноважень на випадок
насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я,
вчиненого щодо народних депутатів в зв'язку з їх попередньою
депутатською діяльністю (надалі - застраховані).
2. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я народних
депутатів України здійснюється страховиком, який одержав
відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг.
Страхові платежі за обов'язковим державним страхуванням життя
і здоров'я народних депутатів України, включаючи витрати
страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує
6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються
Управлінням справами Апарату Верховної Ради України (далі -
страхувальник) на окремий рахунок страховика, з яким укладено
договір страхування. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 890 ( 890-2009-п ) від
19.08.2009 }
3. Розміри страхових платежів страхувальник щороку погоджує з
Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95;
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 ( 890-2009-п )
від 19.08.2009 }
4. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
5. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум,
доплачуються страхувальником.
6. Страховик виплачує страхові суми: а) у разі загибелі (смерті) застрахованого спадкоємцям - у
розмірі десятирічного грошового утримання народного депутата
України на день виплати страхової суми; ( Підпункт "а" пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1606 ( 1606-2001-п )
від 29.11.2001 ) б) у разі втрати застрахованим працездатності внаслідок
каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я застрахованому - у розмірі
залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у
відсотках від десятирічного грошового утримання народного депутата
України на день встановлення втрати працездатності. ( Підпункт "б"
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1606
( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 ) Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, у зв'язку із загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (надалі - страховий випадок) провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий
страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно
від виплат за іншими видами державного соціального страхування та
виплат соціального забезпечення у порядку відшкодування збитків.
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1606 ( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 ) { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
7. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутись до страховика протягом трьох
років з дня настання страхового випадку. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
8. Виплата страхових сум провадиться в семиденний термін з
дня одержання страховиком всіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми страховик в
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і Управління справами Апарату Верховної Ради
України із зазначенням причин відмови. Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
9. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 6
цих Умов, виплата страхових сум провадиться страховиком за місцем
проживання застрахованого шляхом їх перерахування на особистий
рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або поштового
переказу за рахунок страхувальника. Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного
органу опіки і піклування. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
10. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок: а) настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених собі тілесних ушкоджень.
11. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання
спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину Управління справами
Апарату Верховної Ради України видає спадкоємцям довідку за
встановленою формою (додаток N 1) для подання нотаріальній
конторі.
12. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках,
передбачених пунктом 6 цих Умов, застрахований або його
спадкоємець оформляють в Управлінні справами Апарату Верховної
Ради України та подають страховику заяву за встановленою формою
(додаток N 2), а також пред'являють документ, що засвідчує особу. Крім цього подаються: а) у разі смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть
застрахованого, свідоцтво про право на спадщину; б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку. У разі насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження
здоров'я, вчиненого щодо народних депутатів України після
припинення повноважень - докази причинного зв'язку між їх
попередньою депутатською діяльністю і діями, що призвели до
смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. ( Абзац пункту 12
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1606
( 1606-2001-п ) від 29.11.2001 ) { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
13. Страховик в разі потреби може звертатися до Управління
справами Апарату Верховної Ради України з запитами про обставини
страхових випадків, що необхідні для вирішення питання про виплату
страхових сум. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

Додаток N 1
до Умов обов'язкового державного страхування
життя і здоров'я народних депутатів України
та порядку виплати їм і членам їхніх сімей
страхових сум
Д О В І Д К А
Видана про те, що ___________________________________________
був застрахований за обов'язковим державним страхуванням життя і
здоров'я народних депутатів України. Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 6 Умов обов'язкового
державного страхування життя і здоров'я народних депутатів України
та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 1993 р. N 969.
Довідка видана для подання до нотаріальної контори.

М.П. ___________________
(підпис)

Додаток N 2
до Умов обов'язкового державного страхування
життя і здоров'я народних депутатів України
та порядку виплати їм і членам їхніх сімей
страхових сум
Керівникові страхової організації
від ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та
____________________________________________
місце проживання)
З А Я В А
про виплату страхової суми
Прошу видати мені страхову суму у зв'язку з тим, що _________
(вказу- __________________________________________________________________
ється страховий випадок) Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір страхової суми)
у зв'язку з цим випадком.
До заяви додаю такі документи: 1. 2. 3. 4.

"___" ______________ 19 __ р. _________________
(підпис заявника) __________________________________________________________________
Відмітка Управління справами Апарату Верховної Ради України
___________________________________ є (був) народним депутатом
(прізвище, ім'я, по батькові)
України, термін його повноважень з "___" _______________19__ р. до
"___" ________________19 __ р.
Місячне грошове утримання депутата становило ________________
(сума вказу- _________________________________________________ карбованців.
ється прописом)
Страховий випадок стався: - в період терміну повноважень ------------------------- депутата; (непотрібне закреслити) - після припинення терміну повноважень
депутата
М.П. _____________________________
(підпис)
"___" ______________ 19__ р.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }вгору