Документ 969-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.360 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:
 
     1. Підпункт 2 пункту "б" статті 30 викласти в такій редакції:
 
     "2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства".
 
     2. Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 викласти в такій редакції:
 
     "6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення".
 
     3. У пункті "б" частини першої статті 34:
 
     підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
     "1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами";
 
     підпункт 8 викласти в такій редакції:
 
     "8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах".
 
     4. Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
 
     "2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей".
 
     5. У частині першій статті 44:
 
     пункт 6 після слів "заходи щодо" доповнити словами "охорони праці та";
 
     пункт 15 викласти в такій редакції:
 
     "15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у проекті Державного бюджету України на 2004 рік передбачити відповідне фінансування на заходи, пов'язані з реалізацією цього Закону.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 969-IVвгору