Документ 969-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.360 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170) такі зміни:
1. Підпункт 2 пункту "б" статті 30 викласти в такій редакції:
"2) здійснення відповідно до законодавства контролю за
належною експлуатацією та організацією обслуговування населення
підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та
громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,
зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших
об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними,
безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і
об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на
експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з
охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог
законодавства".
2. Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 викласти в
такій редакції:
"6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення".
3. У пункті "б" частини першої статті 34:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) підготовка і подання на затвердження ради цільових
місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та
виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та
заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від
безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні
цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов
праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що
затверджуються відповідно районними, обласними радами";
підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням
соціального захисту працівників підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах
із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення
атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим
актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до
законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах".
4. Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 38 викласти в
такій редакції:
"2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів
відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського
порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій,
врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження
матеріальних цінностей".
5. У частині першій статті 44:
пункт 6 після слів "заходи щодо" доповнити словами "охорони
праці та";
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України у проекті Державного бюджету
України на 2004 рік передбачити відповідне фінансування на заходи,
пов'язані з реалізацією цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 969-IVвгору