Document 968/99, current version — Revision on August 22, 2008, on the basis - 687/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення захисту
прав учасників інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

З метою забезпечення захисту прав інвесторів у процесі
ліквідації і реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Указів Президента України такі зміни і
доповнення:

{ Пункт 1 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

2) у Положенні про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії, затвердженому Указом Президента України від 19 лютого
1994 року N 55 ( 55/94 ):
а) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:
"22. Емісія інвестиційних сертифікатів здійснюється після
реєстрації їх випуску Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку";
б) у пункті 29:
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим
такого змісту:
"За згодою учасників для розрахунків з ними можуть
використовуватися цінні папери, які перебувають в активах фондів,
крім інвестиційних сертифікатів інших фондів та векселів".
У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим та восьмим;
абзац сьомий доповнити словами "яке здійснюється за умови
скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Порядок реорганізації інвестиційних фондів, а також
особливості перетворення закритого інвестиційного фонду у
відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду
інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної
компанії визначаються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Фондом державного майна України
та Антимонопольним комітетом України".
2. Кабінету Міністрів України:
внести у двотижневий строк зміни до порядку державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, передбачивши, що
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії для виключення з
державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності додатково
до визначених законодавством документів подають органам державної
реєстрації повідомлення про скасування реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній;
затвердити у тримісячний строк разом з Національним банком
України порядок депонування коштів, не сплачених учасникам
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, що ліквідуються, у
зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу у встановлений
строк належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів
та інвестиційних компаній.
3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
затвердити у тримісячний строк:
порядок скасування реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;
за погодженням з Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом України порядок реорганізації
інвестиційних фондів, а також особливості перетворення закритого
інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого
взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд
інвестиційної компанії.
4. Фонду державного майна України затвердити:
у тримісячний строк разом з Національним банком України і
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядок
проведення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній у разі їх ліквідації;
у шестимісячний строк разом з Головним архівним управлінням
України положення про порядок створення архіву фінансових
посередників і положення про порядок передачі до архіву фінансових
посередників документів про укладені та виконані фінансовими
посередниками угоди з приватизаційними паперами.
5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України активізувати роботу, пов'язану з розшуком за поданням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, щодо яких відсутня
інформація про їх діяльність та місцезнаходження.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 серпня 1999 року
N 968/99on top