Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 967
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 922 ( 922-2016-п ) від 07.12.2016 }
Про внесення змін
до Порядку повідомлення адміністратора
або дозвільного органу про відповідність
матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного
органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. N 685
( 685-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20,
ст. 1482), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 967
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку повідомлення
адміністратора або дозвільного органу
про відповідність матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства
( 685-2006-п )

1. У пункті 3:
в абзаці першому слова "за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України на підставі подання відповідного дозвільного
органу" виключити;
після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Типова форма декларації наведена в додатку до цього Порядку.
Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному
веб-сайті в Інтернеті відповідного дозвільного органу та в
дозвільних центрах.
Форма декларації про відповідність об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки; з питань охорони праці та
промислової безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням відповідно МНС і Держгірпромнагляду та погодженням з
Держкомпідприємництвом.".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
2. Пункти 6 і 8 викласти у такій редакції:
"6. Дозвільний орган протягом одного робочого дня після
надходження повідомлення (декларації) реєструє його у журналі
обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення
певних дій щодо провадження господарської діяльності за
декларативним принципом.
Форму журналу затверджує Держкомпідприємництво.
У разі подання повідомлення (декларації), заповненого не в
повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, дозвільний
орган наступного робочого дня після надходження повідомлення
(декларації) письмово або посадова особа дозвільного органу
особисто звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо
надання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої
інформації згідно із встановленою формою.
Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо
провадження господарської діяльності з дати реєстрації декларації
у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідного дозвільного
органу.";
"8. Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із
законом за подання дозвільному органові або адміністраторові
недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної
бази вимогам законодавства.".
3. Пункт 9 виключити.
4. Доповнити Порядок ( 685-2006-п ) додатком, що додається.

Додаток
до Порядку
ТИПОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ
про відповідність матеріально-технічної
бази (об'єкта) суб'єкта господарювання
вимогам законодавства

__________________________________________________________________
(найменування заявника - суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
Місцезнаходження об'єкта _________________________________________
Місцезнаходження суб'єкта господарювання _________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи - підприємця ______________________________________
Керівник (власник) суб'єкта господарювання _______________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Телефон ____________ Телекс _____________ Телефакс _______________
Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди (за наявності) _____________________________________________
(найменування страхової компанії,
__________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження
господарської діяльності з виконання (надання) зазначених вище
робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам
законодавства.
Про відповідальність за надання в декларації недостовірних
даних попереджений.
Керівник юридичної особи або фізична особа - підприємець
___ ____________ 20 __ р. ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.


Публікації документа