Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016964
Документ 964-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 964
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 964

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці сьомому пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 21, ст. 583, № 32, ст. 920, № 52, ст. 1670, № 70, ст. 2312), слова “осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період” замінити словами “внутрішньо переміщених осіб”.

2. Пункт 9 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669), викласти в такій редакції:

“9. У разі зміни місця проживання/перебування (крім зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці: району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) внутрішньо переміщена особа інформує (зокрема за допомогою телефонного зв’язку) про це уповноважений орган, який вносить інформацію про зміну фактичного місця проживання особи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а також за зверненням внутрішньо переміщеної особи - до довідки.

До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться відомості про смерть внутрішньо переміщених осіб на підставі даних органів державної реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 69, ст. 2263, № 81, ст. 2695; 2016 р., № 23, ст. 904, № 47, ст. 1702):

1) в абзаці другому пункту 1 слова і цифру “Такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг, передбачених укладеним відповідно до пункту 3 цієї постанови тристороннім договором” замінити словами і цифрою “Такі виплати можуть проводитися публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” за письмовими заявами осіб з інвалідністю I групи та осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, безоплатно з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб з одночасною їх фізичною ідентифікацією для отримання соціальних виплат”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Публічному акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” забезпечити організацію безоплатної доставки коштів для виплати пенсій особам з інвалідністю I групи та особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх заявами з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636).

4. Абзац перший пункту 9 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), після слів “довідки про звернення за захистом в Україні” доповнити словами “та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702):

1) у пункті 2 слова “у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою” виключити;

2) у Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“Для призначення (відновлення) соціальних виплат особі, яка перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або здобуває освіту певного рівня в дошкільних, шкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (студенти денної форми навчання), структурний підрозділ з питань соціального захисту населення надсилає до відповідного органу (закладу) запит щодо надання протягом 15 днів підтвердження перебування/навчання внутрішньо переміщеної особи в такому органі (закладі). У разі непідтвердження факту перебування/навчання внутрішньо переміщеної особи, про що відповідний орган (заклад) інформує письмово, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Заклад, у якому внутрішньо переміщена особа здобуває освіту певного рівня, в разі довготривалого (понад 60 днів) невідвідування нею закладу зобов’язаний повідомляти про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.”;

доповнити Порядок пунктом 9-1 такого змісту:

“9-1. У разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та надає внутрішньо переміщеній особі письмове повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з дати складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації.”;

в абзаці першому пункту 10 після слів “з дня” доповнити словами і цифрою “складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 7 цього Порядку) та”, а слова “, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї” виключити;

пункт 12 після слів “матеріально-побутових умов сім’ї” доповнити словами і цифрою “або інших документів, визначених в абзаці другому пункту 7 цього Порядку,”.вгору