Документ 96/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2002, підстава - 3018-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28,
ст.180 )
Про внесення змін до Закону України
"Про арбітражний суд"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 18, ст.124 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст.469; 1992 р.,
N 32, ст.455, N 48, ст.661; 1993 р., N 33, ст.348) такі зміни:
1. Частину другу статті 1 доповнити словами "а також у
розгляді справ про банкрутство".
2. У статті 4: пункт 3 викласти в такій редакції: "3) рівності усіх учасників судового процесу перед законом і
арбітражним судом"; доповнити статтю після пункту 3 новим пунктом 4 такого
змісту: "4) змагальності сторін та свободи в наданні ними
арбітражному суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості". У зв'язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами
5-7.
3. Пункт 9 статті 13 викласти в такій редакції: "9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду протести на
постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду".
4. Статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту: "У роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор України
або його заступник".
5. Пункт 5 статті 16 викласти в такій редакції: "5) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду
України, Генерального прокурора України постанови, прийняті
президією Вищого арбітражного суду".
6. Пункт 3 статті 18 після слів "Голови Вищого арбітражного
суду" доповнити словами "України та Генерального прокурора України
або його заступника".
7. Статті 20-29 розділу III замінити статтями 20-22
такого змісту:
"Стаття 20. Законодавство про статус судді арбітражного суду
Статус судді арбітражного суду визначається Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про статус суддів"
( 2862-12 ), "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію
і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"
( 3911-12), "Про органи суддівського самоврядування" ( 3909-12 ),
"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів",
( 3781-12 ) іншими законами з урахуванням особливостей,
передбачених цим Законом.
Стаття 21. Суддя арбітражного суду
Суддею арбітражного суду є посадова особа, наділена
повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин. Повноваження судді арбітражного суду визначаються
Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним
кодексом України ( 1798-12 ) та іншими законами. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники,
голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови
арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя, їх
заступники мають статус судді арбітражного суду. Суддя має право вносити в пленум чи президію Вищого
арбітражного суду пропозиції щодо роз'яснення застосування
законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері, та
порядку вирішення господарських спорів. Суддя має право очолювати структурний підрозділ апарату
арбітражного суду.
Стаття 22. Право на зайняття посади судді арбітражного суду
Право на зайняття посади судді Вищого арбітражного суду
України має громадянин України, який досяг на день призначення 30
років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не
менше десяти років. Право на зайняття посади судді арбітражного
суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст
Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день
призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за
спеціальністю не менше п'яти років".
8. У статті 35: у частині першій слова "республіканського бюджету" замінити
словами "Державного бюджету України";
частину сьому викласти у такій редакції: "Особам, призначеним на посаду судді або обраним суддями,
видаються посвідчення встановленого зразка"; доповнити статтю частинами восьмою та дев'ятою такого змісту: "Закріплені за арбітражними судами службові приміщення
знаходяться на їх балансі та використовуються безплатно. Охорона службових приміщень арбітражних судів здійснюється в
порядку, встановленому законом".
9. Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Статус працівників апарату арбітражних судів
На працівників апарату арбітражних судів поширюється дія
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
10. У тексті Закону слова "арбітр", "арбітражна
колегія","Республіка Крим" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "суддя", "судова колегія", "Автономна Республіка Крим" у
відповідних відмінках.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1997 року
N 96/97-ВРвгору