Документ 956-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.10.2011, підстава - 1049-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 жовтня 2008 р. N 956
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 1049 ( 1049-2011-п ) від 12.10.2011 }
Про затвердження Порядку проведення конкурсного
відбору проектів і програм інформування громадськості
з питань європейської інтеграції,
розроблених громадськими організаціями

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору проектів і
програм інформування громадськості з питань європейської
інтеграції, розроблених громадськими організаціями, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. N 956
ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору проектів
і програм інформування громадськості
з питань європейської інтеграції,
розроблених громадськими організаціями

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення
конкурсного відбору проектів і програм інформування громадськості
з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими
організаціями (далі - проект (програма), реалізація яких
передбачається за рахунок бюджетних коштів (далі - конкурсний
відбір).
2. Проект (програму) для участі у конкурсному відборі може
подати громадська організація, яка є юридичною особою та
зареєстрована в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня
закінчення строку подання конкурсної пропозиції, за умови, що така
організація робить внесок для реалізації проекту (програми) у
розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
3. Проект (програма), що подається для участі у конкурсному
відборі, повинен:
відповідати завданням Державної цільової програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції
України на 2008-2011 роки ( 594-2008-п ) (далі - Програма);
спрямовуватися на підвищення рівня поінформованості
громадськості про пріоритети, стан виконання завдань і перспективи
реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці
України з ЄС у різних сферах;
визначати ефективні методи його реалізації.
4. Організатором конкурсного відбору є державний замовник
Програми ( 594-2008-п ).
Конкурсний відбір проводиться не менше ніж один раз на рік.
5. Оголошення про проведення конкурсного відбору публікується
організатором у друкованих засобах масової інформації та
розміщується на власній веб-сторінці після затвердження державного
бюджету на відповідний рік.
6. В оголошенні про проведення конкурсного відбору
зазначаються:
перелік пріоритетних завдань з виконання Програми
( 594-2008-п ) на поточний рік;
обсяг бюджетного фінансування проекту (програми);
вимоги до конкурсної пропозиції, умови та строки проведення
конкурсного відбору, адреса організатора.
7. Організатор утворює на засадах колегіальності прийняття
рішень комісію з конкурсного відбору проектів (програм) (далі -
комісія) у складі не менше ніж 11 осіб, яку очолює голова комісії.
Положення про комісію, її персональний склад і регламент
затверджуються організатором.
До складу комісії, крім представників організатора та органів
виконавчої влади, можуть входити фахівці, вчені, народні депутати
України (за згодою), представники громадських організацій.
Кількість представників громадських організацій повинна становити
не менше третини складу комісії.
8. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її складу.
9. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів та оформлюється протоколом. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У разі коли членом комісії є представник громадської
організації, яка подала для участі у конкурсному відборі проект
(програму), такий член комісії від голосування утримується.
10. Конкурсна пропозиція містить:
заявку на участь у конкурсному відборі, складену за формою,
затвердженою його організатором;
копії свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення)
громадської організації, засвідчених нотаріально;
копію рішення органу державної податкової служби про
включення громадської організації до Реєстру неприбуткових
організацій та установ;
копію звіту про використання коштів за попередній рік за
формою, встановленою органами державної податкової служби;
опис проекту (програми) та кошторис витрат для його
реалізації за формою, затвердженою організатором;
рішення керівного органу громадської організації про
схвалення проекту (програми);
листи-підтвердження інших громадських організацій, які беруть
участь у конкурсному відборі як співвиконавці.
Конкурсна пропозиція готується українською мовою.
11. Конкурсна пропозиція подається організаторові за адресою
та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсного
відбору.
Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції видається
довідка, в якій зазначаються дата і перелік поданих документів.
Після закінчення строку подання конкурсної пропозиції комісія
на своєму засіданні приймає рішення про допущення зареєстрованих
проектів (програм) до участі у конкурсному відборі.
12. Якщо проект (програма) визнається переможцем конкурсного
відбору, подані документи не повертаються.
13. У разі коли до участі у конкурсному відборі допущено лише
один проект (програму) чи не допущено жодного, комісія може
прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних
пропозицій, який не повинен перевищувати 30 календарних днів з
дати ухвалення комісією такого рішення.
14. Проект (програма) не допускається до участі у конкурсному
відборі у разі:
недотримання вимог пунктів 2 і 3 цього Порядку;
подання недостовірної інформації про громадську організацію;
відмови громадської організації від участі у конкурсному
відборі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
перебування громадської організації, яка розробила та подала
проект (програму), в стадії ліквідації;
подання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого
строку, не в повному обсязі або з недотриманням вимог пункту 10
цього Порядку.
15. Конкурсний відбір проводиться двома етапами.
16. На першому етапі комісія розглядає конкурсні пропозиції у
строки, зазначені в оголошенні, встановлює технічну та
організаційну спроможність громадських організацій, проекти
(програми) яких допущені до участі у конкурсному відборі.
У разі потреби на підставі рішення комісії організатор може
провести перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній
пропозиції.
За результатами аналізу поданих документів та перевірки
достовірності інформації (у разі її проведення) комісія визначає
проекти (програми), які можуть взяти участь у другому етапі
конкурсного відбору.
Про рішення комісії організатор повідомляє відповідні
громадські організації.
17. На другому етапі комісія за результатами загальної оцінки
кожного проекту (програми) щодо наявності чіткого плану та
механізму, якісних і кількісних критеріїв оцінки успішності,
обґрунтованості вартості та строку його реалізації та після
додаткового обговорення (у разі потреби) приймає з урахуванням
рекомендацій координаційної ради, утвореної відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 594
( 594-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 49,
ст. 1584), рішення про визначення переможця конкурсного відбору.
18. Рішення комісії про визначення переможця конкурсного
відбору оформлюється протоколом, в якому, зокрема, зазначаються
найменування громадської організації, назва проекту (програми) та
обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту (програми).
Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами
комісії та подається організаторові у триденний строк.
19. Рішення комісії про визначення переможця конкурсного
відбору письмово доводиться до відома громадських організацій,
проекти (програми) яких було подано на конкурсний відбір, у
двотижневий строк з дати його прийняття.
20. Організатор після проведення конкурсного відбору приймає
рішення щодо обсягу бюджетних коштів та укладає з відповідною
громадською організацією договір про виконання робіт, пов'язаних з
реалізацією проекту (програми).
Зазначене рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування
у друкованих засобах масової інформації та розміщення на
веб-сторінці організатора протягом двох тижнів з дати його
прийняття.
21. Про результати проведення конкурсних відборів, стан
реалізації проектів (програм) організатор щороку до 25 січня
інформує Держкомтелерадіо.вгору