Документ 950_002-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.09.2016

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Агенцією НАТО з підтримки та постачання щодо надання послуг інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово


Дата підписання:

30.09.2016


Дата набрання чинності для України:

30.09.2016

1. Преамбула

1.1. Дана Угода про падання послуг (далі - Технічна угода), укладена на виконання Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання, підписаної у м. Брюссель 27 квітня 2015 р. (далі - Угода про співпрацю у сфері підтримки), і являє собою письмовий документ, про який йдеться в статтях 1 і 3 Угоди про співпрацю у сфері підтримки, та регулюється її положеннями. Крім того, зазначені нижче регулюючі документи є повністю застосовними, являються невід'ємною частиною цієї Технічної угоди та включені до неї як додатки:


Додаток A

Функціональна директива ОНТОП № 252


Додаток B

Функціональна директива ОНТОП № 410


Додаток C

Функціональна директива ОНТОП № 421


Додаток D

Правила закупівель ОНПП № 4200


Додаток E

Функціональна директива ОНПП № 2401


Додаток F

Правила АНТОП NR 200-00 і 200-06 та Інструкція з використання АНПП OI 4100-06


Додаток G

Індивідуальний запит з обслуговування АНПП і законтрактовані послуги з інтегрованого логістичного забезпечення;


Додаток H

Механізм розподілу вартості для послуг з інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово.

1.2. Міністерство оборони України погоджується з тим, що після прийняття в Організації НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) / Агенції НАТО з підтримки та постачання (АНПП) відповідних керівних документів на заміну будь-якої зі згаданих у цій Технічній угоді Функціональних Директив Організації НАТО з технічного обслуговування та постачання (ОНТОП) або Правил Агенції НАТО з технічного обслуговування та постачання (АНТОП) такі документи матимуть перевагу над відповідними Функціональними Директивами ОНТОП або Правилами АНТОП та будуть застосовними до цієї Технічної угоди.

2. Визначення Сторін

Ця Технічна Угода укладається між Міністерством оборони України (далі - Покупець), яке представлене Військовим представником Місії України при НАТО, та Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - АНПП) в особі Генерального директора, пана Пітера Дохмена (далі - Сторони).

3. Мета Технічної угоди

АНПП відповідно до положень цієї Технічної угоди та в межах статті 15 Функціональної директиви ОНТОП № 410 є відповідальною за надання Покупцеві послуг з інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово. Перелік послуг з інтегрованого логістичного забезпечення, які надаються АНПП наведено в додатку G до цієї Технічної угоди.

4. Визначення

У цій Технічній угоді застосовуються такі визначення:

рада учасників - орган, створений Покупцем за участю представників від підрозділів країн-контрибуторів у таборі Ново Село, Косово;

наземні сили - чисельність присутнього особового складу в таборі Ново Село, Косово відповідно до щотижневих звітів національних елементів підтримки, що надаються до секції J1 штабу;

країни-контрибутори - країни, що надають війська до складу КФОР у таборі Ново Село, Косово;

контракт на постачання палива - АНПП достачатиме паливо, для всіх потреб у Косово. Контракт на постачання палива діє з 2010 року і незалежно від місця дислокації передбачає надання послуг із постачання палива користувачам у будь-якому місці Косово. Відшкодування витрат здійснюється через АНПП шляхом оплати окремо виставлених рахунків;

персонал АНПП - цивільний персонал НАТО, який наймається АНПП відповідно до нормативно-правових актів НАТО щодо цивільного персоналу;

підрядники - приватні організації та їхній персонал, які мають право працювати і проживати в таборі Ново Село, Косово або у місцевій громаді і користуються захистом табору. Підрядники повинні бути самодостатніми (забезпечувати свою життєдіяльність);

командир табору Ново Село, Косово - старший військовий начальник у таборі Ново Село, Косово. Командир табору Ново Село, Косово є підзвітним Командувачу КФОР щодо захисту сил, дисципліни та належного правопорядку в таборі і виконує роль посередника між військовими і АНПП;

адміністративні втрати АНПП - витрати, пов'язані із внутрішнім функціонуванням АНПП (заробітна плата персоналу АНПП, оплата комунальних послуг, обслуговування будівель, утримання комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та постачання палива);

операційні витрати АНПП - витрати на створення, поповнення та підтримання запасів майна, ремонт обладнання, придбання витратних матеріалів, непрямих послуг та покриття відповідних транспортних втрат, пов'язаних із виконанням положень цієї Технічної угоди.

5. Втрати, пов'язані з виконанням Технічної угоди

5.1. Розрахункові суми витрат, понесених згідно з цією Технічною угодою, визначатимуться АНПП.

5.2. АНПП здійснюватиме моніторинг вартості товарів і послуг по відношенню до розрахункових сум та у разі виникнення загрози суттєвих перевитрат звертатиметься до Покупця щодо отримання його згоди на продовження виконання положень цієї Технічної угоди.

5.3. Надаючи таку згоду, Покупець гарантує внесення необхідних додаткових коштів.

5.4. Забезпечення паливом та виставлення за нього рахунків, коли йдеться про заправку транспортних засобів, каністр або літальних апаратів, що належать або використовуються Покупцем, буде здійснюватися окремо від потреб на послуги з інтегрованого логістичного забезпечення. Зокрема, за отримане Покупцем у роздріб чи оптом паливо АНПП виставлятиме окремий рахунок відповідно до розробленого штабом Стратегічного командування НАТО з операцій Контракту на постачання палива. Ця Технічна угода зробить можливим забезпечення паливом у будь-яких місцях дислокації КФОР на підставі Контракту на постачання палива АНПП. Вартість палива для виробництва електроенергії у таборі Ново Село, Косово буде розраховуватися з використанням формули щодо розподілу витрат, наведеної в додатку H.

6. Відповідальність АНПП

6.1. Відповідно до Функціональної директиви ОНТОП № 410, АНПП несе відповідальність за раціональне управління коштами в межах, визначених у статуті ОНПП, та відповідно до цілей, викладених у ньому.

6.2. АНПП зобов'язана:

забезпечувати Покупця послугами з інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово шляхом реалізації і управління контрактами, деталізованими в додатку G, та проведення обліку майна згідно з вимогами;

планувати переміщення, забезпечувати уніфікацію послуг, розробляти запити на комерційну пропозицію, укладати та обслуговувати контракти на послуги з інтегрованого логістичного забезпечення за запитом Покупця;

аналізувати вимоги, заявлені Покупцем;

розробляти регламент надання послуг (далі - РНП) на основі вимог Покупця;

проводити міжнародні конкурсні торги відповідно до Правил закупівель ОНПП NR-4200 щодо закупівель для подальшого укладання контрактів із надання послуг інтегрованого логістичного забезпечення;

здійснювати управління контрактами обраних підрядників;

брати участь за запитом Покупця в засіданнях Ради учасників;

готувати кошторис на адміністративні та операційні витрати;

проводити процедури конкурсних торгів, включаючи оцінювання технічних та комерційних пропозицій;

здійснювати закриття контрактів та припинення надання послуг.

7. Відповідальність Покупця

Покупець зобов'язаний:

сприяти АНПП у підготовці РНП;

здійснювати як допомогу АНПП технічну експертизу заявок, отриманих у результаті міжнародних комерційних торгів;

вчиняти дії, які сприятимуть належному виконанню положень цієї Технічної угоди;

опрацьовувати та надсилати до АНПП РНП із деталізацією потреб інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово;

надавати своєчасну Інформацію про заплановані зміни чисельності особового складу;

надавати до секції J1 штабу табору Ново Село, Косово засвідчені щотижневі статистичні звіти про чисельності особового складу;

у разі необхідності погоджувати споживчі ціни;

здійснювати фінансування (авансування) отримання товарів, робіт та послуг згідно з додатком H;

надавати персоналу АНПП та його автомобільному транспорту доступ до всієї території табору Ново Село, Косово для виконання ним своїх обов'язків.

8. Контактні особи

З метою здійснення координації та взаємодії між Сторонами визначено:

8.1. від АНПП - пана Джеймса Шильдса, Генерального директора;

8.2. від Покупця - командира національного контингенту.

9. Процедури формування запитів

Запити Покупця до АНПП щодо інтегрованого логістичного забезпечення оформлюватимуться у вигляді індивідуального запиту на отримання послуг АНПП (додаток G). В індивідуальному запиті на отримання послуг АНПП Покупець іменується як Замовник.

Покупець несе відповідальність за правильність та повноту даних, що надаватимуться АНПП.

10. Формування ціни

Ціни формуватимуться відповідно до вимог Функціональних директив ОНТОП № 410 та № 421 щодо фінансових положень, правил, процедур і цінової політики.

11. Фінансові положення

11.1. Адміністративні витрати АНПП.

АНПП виставлятиме Покупцеві рахунки на оплату відповідних адміністративних витрат відповідно до вимог Функціональної директиви ОНТОП № 410. Такі витрати розраховуються на підставі аналізу витрат АНПП. Підтверджені суми доводитимуться до Покупця після кожного календарного року.

11.1.1. Попереднє фінансування адміністративних витрат АНПП.

11.1.1.1. АНПП визначатиме орієнтовний кошторис своїх адміністративних витрат.

11.1.1.2. АНПП надаватиме рахунки Покупцю для здійснення фінансування адміністративних витрат.

11.1.1.3. Після закінчення кожного календарного року фактичні витрати, підраховані у аналізі витрат, порівнюватимуться із загальною сумою, отриманою від Покупця протягом року і їхня різниця підлягатиме поверненню або донарахуванню Покупцю.

11.1.2. Оплата адміністративних витрат АНПП.

11.1.2.1. Покупець сплачуватиме адміністративні витрати протягом 30 днів з моменту отримання рахунку.

11.1.2.2. Платежі за адміністративні витрати сплачуватимуться в євро на банківський рахунок АНПП: IBAN LU14 0019 1007 7845 4000, BIC/SWIFT:BCEELULL у Banque el Caisse d'Epargne de I'Etat, 1, Place de Metz., L-2954 ЛЮКСЕМБУРГ.

11.2. Операційні витрати АНПП.

11.2.1. Для того, щоб АНПП мала змогу оплачувати рахунки своїх підрядників, Покупець здійснює передоплату товарів, робіт і послуг. За запитом АНПП щодо коштів, Покупець як аванс здійснюватиме оплату розрахованих операційних витрат АНПП відповідно до вимог Функціональної директиви ОНТОП № 410.

11.2.2. АНПП щоквартально надсилатиме Покупцю документи щодо фінансового стану, згідно з якими опрацьовується питання щодо потреби у додатковому фінансуванні.

11.2.3. Рахунок-фактура АНПП буде підтверджувати використання отриманих авансових платежів. АНПП щоквартально надаватиме Покупцю загальний звіт щодо отриманих сум та проведених платежів.

11.2.4. Оплата операційних витрат АНПП.

11.2.4.1. Покупець сплачуватиме операційні витрати протягом 30 днів із моменту отримання рахунка.

11.2.4.2. Платежі за операційні витрати сплачуватимуться в євро на банківський рахунок АНПП IBAN LU12 0019 0000 5000 8000, BIC/SWIFT:BCEELULL у Banque et Caisse d'Epargne de I'Etat, 1, Place de Metz, L-2954 ЛЮКСЕМБУРГ.

11.2.5. Компенсаційні виплати.

Відсотки, які нараховуватимуться на отримані авансові платежі, будуть обліковуватися та повертатимуться Покупцю.

12. Рахунки

Рахунки АНПП повинні містити такі дані:

програма/код проекту;

посилання на положення цієї Технічної угоди;

деталі щодо послуг/постачання, зазначених у рахунку;

додаткові супровідні документи, за потреби (на вимогу Покупця);

сума в євро;

операційні та адміністративні витрати АНПП;

номер замовлення Покупця;

банківський рахунок АНПП;

умови оплати АНПП.

Рахунки АНПП надаватимуться в євро, в одному оригінальному примірнику за такою адресою:

Український національний контингент:
Табір "Маршал Де Латре де Тасіньї"
Будинок 123
Ново Село, Косово
Максхунай 40000
Вучітрн
Косово, Республіка Сербія

13. Доставка, транспортування, страхування

13.1. Товар, замовлений Покупцем в АНПП, відправлятиметься до попередньо визначеного Сторонами місця призначення.

13.2. Перевезення товарів АНПП чи під керівництвом АНПП здійснюватиметься відповідно до вимог Функціональної директиви АНПП № 261.

13.3. Небезпечні або вибухонебезпечні речовини мають перевозитися у відповідності з правилами безпеки НАТО та національних положень щодо перевезення таких матеріалів.

13.4. Відповідно до вимог Функціональної директиви АНПП № 261 щодо закупівель та перевезень, товари, що перевозяться АНПП, зазвичай, не застраховано, за винятком, коли Покупцем надіслано письмовий запит для здійснення страхування.

13.5. У разі виникнення необхідності страхування Покупець письмово повідомляє АНПП про товари або послуги, які потрібно застрахувати. Витрати на страхування нестиме Покупець.

14. Податки та митні платежі

14.1. Товари і послуги, реалізовані АНПП від імені ОНПП як представника НАТО зазвичай звільнені від сплати ПДВ. Якщо податки та/або митні платежі є необхідними, воли покриватимуться за рахунок Покупця.

14.2. Процедури митного оформлення та пов'язані з цим платежі здійснюються Покупцем.

15. Контроль якості

Контроль якості товарів та/або наданих послуг здійснюватиметься відповідно до Функціональної директиви ОНПП № 2401 із забезпечення якості.

16. Гарантійні зобов'язання

16.1 Як зазначено у статті 5.4 Угоди про співпрацю у сфері підтримки, гарантійні зобов'язання надаватимуться підрядником АНПП відповідно до нормативних актів або вимог, зазначених у РНП, на користь Покупця товарів та послуг.

16.2 АНПП не може пропонувати жодних гарантій на товари або надані послуги, а також не може гарантувати, що доставлені підрядниками АНПП товари або надані ними послуги не матимуть дефектів.

16.3 Покупець у разі виявлення дефектів поставлених товарів та наданих послуг повідомляє АНПП про відмову у їх прийнятті.

16.4 Покупець повідомляє АНПП про гарантійні випадки з наданням обґрунтування, яке дозволить АНПП ініціювати та подавати позов до підрядника на користь Покупця.

17. Невідповідність товарів та наданих послуг

17.1. Повідомлення про невідповідність товарів та наданих послуг оформлюються письмово відповідно до інструкцій, викладених у керівництві з логістики АНТОП (NR 200-00) та 200-06.

17.2. Покупцю, за його запитом, надається інформація про стан розгляду його повідомлень про гарантійні випадки або невідповідність товарів та наданих послуг.

18. Врегулювання спорів

Будь-які спори та непорозуміння між Сторонами стосовно тлумачення, реалізації або застосування положень цієї Технічної угоди, а також виконання запитів на надання послуг вирішуватимуться шляхом переговорів між ними, у відповідності до статті 14 Угоди про співпрацю у сфері підтримки. Покупець і АНПП не будуть звертатися до будь-якого національного або міжнародного суду чи трибуналу або третьої сторони для врегулювання спорів.

19. Дата вступу в силу, термін дії, припинення і внесення змін

19.1. Ця Технічна угода вступає в силу з дати останнього підписання і припиняє свою дію, коли всі її положення було виконано.

19.2. Цю Технічну угоду може бути припинено:

19.2.1. За взаємною згодою Сторін або однієї із Сторін, відповідно до статті 13 Угоди про співпрацю у сфері підтримки.

19.3. Будь-які витрати, які виникли в результаті виконання замовлень, чинних на момент припинення дії цієї Технічної угоди, включаючи адміністративні витрати, покриватимуться за рахунок Покупця.

19.4. У випадку припинення дії цієї Технічної угоди замовлення, які надійшли до закінчення строку її дії, опрацьовуватимуться за тими ж умовами, які були дійсні на момент подання замовлень до АНПП.

19.5. Цю Технічну угоду може бути змінено тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни до цієї Технічної угоди мають бути погоджені в письмовій формі і підписані обома сторонами. Такі зміни мають бути підписані у двох примірниках, один з яких залишиться у Покупця, а інший - у АНПП.

Укладено в Капеллен у двох примірниках, кожен з них українською, французькою та англійською мовами, усі з однаково автентичними текстами. У разі будь-яких спорів щодо тлумачення положень цієї Угоди, текст англійською мовою є визначальним.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ:

ЗА АГЕНЦІЮ НАТО
З ПИТАНЬ ПІДТРИМКИ ТА ПОСТАЧАННЯ:


(підпис)

(підпис)


Військовий представник
Місії України при НАТО

Пан Пітер ДОХМЕН (Peter DOHMEN)
Генеральний директор


ДАТА: 30.09.2016

ДАТА: 30|9|2016


SA UKR-05


Додаток G
до Технічної угоди
між Міністерством оборони України
та Агенцією НАТО з підтримки та постачання
щодо надання послуг інтегрованого
логістичного забезпечення
в таборі Ново Село, Косово

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ АНПП

ПОЛОЖЕННЯ:
(1) Особа, яка підписалася нижче, дійсним засвідчує, що він/вона уповноважені надсилати запит на товари/послуги для Замовника.
(2) Підписуючи даний запит, Замовник погоджується нести фінансову відповідальність за всі витрати, а також усі ризики пов'язані з замовленими товарами, роботами та/або послугами. Замовник визнає, що ці витрати включають в себе всі витрати, пов'язані з будь-якою правовою відповідальністю, яка може виникати для АНПП у процесі виконання робіт та/або послуг, за запитом Замовника.
(3) Замовник погоджується, що товари, робота та/або послуги будуть надаватися відповідно до правил, викладених у Положенні АНПП 4200 (керівництва ОНПП щодо закупівель) і Функціональної Директиви № 252 ОНТОП (Загальні положення щодо купівлі-продажу) та, що фінансові положення, з якими пов'язане отримання таких товарів, робіт та/або послуг Замовнику регулюються Функціональною Директивою ОНТОП № 410* (фінансові положення, правила і процедури АНТОП).
(4) АНПП не оброблятиме запит, поки Замовник не виконає авансовий платіж розрахованого повного фінансування замовлених товарів/послуг, включно з адміністративними витратами АНПП.

1. НОМЕР ЗАПИТУ:

2. НОМЕР ЗАМОВНИКА:

3. ПРІОРИТЕТНІСТЬ:
4. СЛУЖБОВИЙ НОМЕР І ЗМІСТ ЗАПИТУ:

5. ПОТРІБНА ДАТА ДОСТАВКИ:

6. КІНЦЕВА ДАТА:

7. КІЛЬКІСТЬ:
8. ОДИНИЦЯ ВИМІРУ:

9. РОЗРАХОВАНА ЦІНА ЗА ТОВАР(И)/ПОСЛУГУ(И):

10. УЗГОДЖЕННЯ ЦІНИ
Так/Ні
11. АДРЕСА ДОСТАВКИ:

12. КОНТАКТНА ОСОБА: ЗАМОВНИК:

13. АДРЕСА ЗАМОВНИКА, ДЛЯ ОТРИМАННЯ РАХУНКІВ:
14. ОСОБА, УПОВНОВАЖЕНА РОБИТИ ЗАПИТ НА ТОВАР(И)/ПОСЛУГ(И):

15. ПРІЗВИЩЕ І ПІДПИС:

16. ДАТА:
17. ПРИМІТКИ:


Послуги інтегрованого логістичного забезпечення

1. Класифікація послуг, які надаватимуться АНПП на замовлення:

основні послуги: послуги з підтримки діяльності наземних сил, які сплачуються на основі споживання (наприклад, харчування, прання) або кількості особового складу (наприклад, електроживлення, вода). Такі послуги є обов'язковими;

загальні послуги за запитом: послуги наземним силам, які не є обов'язковими. Такі послуги надаються на вимогу одного або кількох учасників, що входять до складу наземних сил, і тільки таким замовникам виставляються рахунки (наприклад, за оренду транспортних засобів, транспортування);

вторинні послуги: індивідуальні запити, які виходять за рамки вище згаданих основних та загальних послуг. Країни-контрибутори, які замовляють такі послуги, будуть єдиними, хто за них сплачуватиме.

Послуги, які Покупець може отримати від АНПП.

2. Основні послуги:

a. харчування та бутильована вода;

b. прання;

c. прибирання (включаючи місця загального користування);

d миття особового складу (включаючи переносні туалети);

e. комунальні послуги (вода, технічна вода, стенди для промивання і утилізації відходів, включаючи небезпечні матеріали);

f. електроживлення (вироблення, розподілення, обслуговування);

g. забезпечення паливом (загального користування);

h. експлуатація і технічне обслуговування інфраструктури, включаючи дороги;

i. боротьба зі шкідниками та переносниками хвороб;

j. місцеве транспортування (загального користування);

k. розквартирування;

l. доставка, вартість перевезення;

m. оренда автомобілів, обладнання (загальне користування);

n. допоміжні інженерні послуги;

o. будівництво;

p. підтримання інфраструктури для організації дозвілля;

q. базові інженерні послуги:

r. організація постачання;

s. обслуговування пожежного обладнання (включаючи утримання пожежно-рятувальної служби);

t. послуги зв'язку та передачі інформації;

u. утримання медичного центру;

v. послуги кабельного телебачення (CCTV);

w. облік нерухомості та проведення інвентаризацій;

x. утримання перекладачів та підрядників;

3. Послуги за запитом:

f. забезпечення паливом (індивідуальна потреба);

b. оренда автомобілів;

c. перевезення;

d. матеріали IV класу.

4. Вторинні послуги:

a. спеціальні витрати підрядників;

b. оплата за додаткове (тимчасове) розміщення;

c. покращення та утримання військової охорони табору Ново Село, Косово;

d. за потреби, на додаток до перерахованих вище послуг і за попередньою домовленістю, Покупець може отримати інші послуги.Додаток H
до Технічної угоди
між Міністерством оборони України
та Агенцією НАТО з підтримки та постачання
щодо надання послуг інтегрованого
логістичного забезпечення
в таборі Ново Село, Косово

МЕХАНІЗМ
розподілу витрат на послуги інтегрованого логістичного забезпечення у таборі Ново Село, Косово

1. Загальні принципи

1.1. Сума адміністративних та операційних витрат, понесених АНПП, розподілятиметься між країнами-конрибуторами відповідно до принципів розподілу, визначених у доповненнях 1 і 2 до цього додатку.

1.2. Функції, які на 100 % не стосуються КФОР, розглядатимуться для спільного розподілу витрат у рамках відповідних угод. Розподіл витрат серед країн-контрибуторів, визначений у доповненні 3 до цього додатку.

1.3. Національні контингенти країн-контрибуторін визначатимуть персонал (військовий і цивільний, та національних підрядників, що є під їх контролем) і країн-контрибуторів, які розглядатимуться як "додані".

1.4. Країни-контрибутори надаватимуть повноваження своїм старшим національним представникам (уповноваженому командиром національного контингенту представнику) у таборі Ново Село, Косово та/або тим, хто їх заміщує, а саме:

a. здійснювати замовлення послуг;

b. перевіряти рівень споживання та отримання послуг;

c. перевіряти щотижневі звіти по персоналу, які використовуються для розподілу оперативних витрат на кількісній основі.

1.5. Індивідуальне споживання (наприклад харчування, прання) обраховуватиметься за допомогою системи збору даних. Використання її визначатиметься в операційних процедурах табору. Країни-контрибутори перевірятимуть своє індивідуальне споживання за допомогою згаданої системи збору даних.

1.6. Підрядники отримуватимуть послуги відповідно до положень цього додатка (пункт 2).

1.7. Будь-які інші користувачі можуть отримувати обмежений набір товарів та послуг (наприклад, харчування) на основі грошових виплат, постачальникам послуг. Такі операції будуть здійснюватися окремо та не включатимуться в систему збору даних і не підпадатимуть під дію цієї Технічної угоди. У рамках гарантії мінімального виконання зобов'язань, ці послуги братимуться до уваги для визначення вартості за одиницю. АНПП стягуватиме податок за надані послуги.

2. Розподіл витрат

2.1. Країни-контрибутори розподіляють такі витрати:

a. адміністративні втрати, понесені АНПП під час організації послуг інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово відповідно до формули розподілу вартості, що міститься в цьому додатку;

b. оперативні витрати, понесені АНПП під час організації послуг інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово відповідно до формули розподілу вартості, що міститься в цьому додатку.

2.2. У випадку розподілу витрат на кількісній основі братиметься до уваги чисельність наземних сил.

2.3. Вимоги до послуг інтегрованого логістичного забезпечення згідно з цією Технічною угодою це ті, які деталізовані у доповненні 3 до цього додатку, і які, відповідно, затверджені одним або кількома Покупцями в таборі Ново Село, Косово.

3. Координація організації послуг Інтегрованого логістичного забезпечення

3.1. З метою управління послугами інтегрованого логістичного забезпечення в таборі Ново Село, Косово створено дві групи управління:

3.1.1. Рада учасників табору Ново Село, Косово.

3.1.2. Організаційна група користувачів.

3.2. Рада учасників включає представників від країн-контирибуторів і скликається для:

3.2.1. вироблення прогнозу оцінки витрат за послуги інтегрованого логістичного забезпеченим на наступний календарний рік;

3.2.2. схвалення фактичних адміністративних витрат АНПП і схвалення розрахованих адміністративних витрат АНПП на наступний рік відповідно до Функціональної директиви ОНТОП № 410 з фінансових питань;

3.2.3. перегляду формули розподілу вартості витрат (за потреби);

3.2.4. підтвердження приєднання нових учасників.

3.3. Організаційна група користувачів, яка складається з представників адміністративної групи табору Ново Село, Косово, створюватиметься для організації послуг інтегрованого логістичного забезпечення. Організаційна група користувачів збиратиметься кожні три тижні під головуванням АНПП і співголовуванням командира табору Ново Село, Косово або його представника з метою:

3.3.1. перегляду послуг інтегрованого логістичного забезпечення підрядника;

3.3.2. розгляду проблемних питань;

3.3.3. вироблення планів щодо будь-яких надзвичайних випадків, які можуть впливати на надання послуг інтегрованого логістичного забезпечення;

3.3.4. вирішення інших логістичних питань;

3.3.5. перевірки та затвердження загальної чисельності наземних сил, що використовується для розподілу витрат на кількісній основі;

3.3.6. перевірки і затвердження загального змінного щомісячного споживання, яке використовується для розподілення оперативних витрат.


Доповнення 1

Обчислення частки Покупців за адміністративні витрати, понесені АНПП під час надання послуг інтегрованого логістичного забезпечення

1. Для розподілу прогнозованих адміністративних витрат країни-комтрибутори повинні розподілити ці витрата на рік відповідно до прогнозованої чисельності наземних сил.

2. Розподіл фактичних адміністративних витрат розраховуватиметься на підставі середньої річної кількості наземних сил, встановленої на підставі місячної чисельності особового складу, визначеної Організаційною групою користувачів.

3. Частка Покупця у фактичних адміністративних витратах АНПП обчислюватиметься так:

де:

A - частка Покупця в адміністративних витратах АНПП;

B - загальні адміністративні виграти АНПП на послуги інтегрованого логістичного забезпечення;

C* - середня кількість особового складу кожного Покупця в таборі Ново Село, Косово;

D - середня загальна кількість особового складу в таборі Ново Село Косово.

__________
* Включає персонал іншої держави, доданий до Покупця.


Доповнення 2

Обчислення частки Покупців в операційних витратах, понесених АНПП під час надання послуг інтегрованого логістичного забезпечення

1. Для розподілу витрат, пов'язаних з основними послугами у випадку, коли використання визначатиметься за вихідними даними або індивідуальним споживанням, Покупці нестимуть витрати на індивідуальній основі.

2. Для розподілу витрат у випадку, коли точний підрахунок або індивідуальне споживання не можуть бути визначені. Покупці розподілятимуть понесені втрати на основі розрахункової складової "на одну особу". Ця розрахункова складова "на одну особу" визначатиметься та затверджуватиметься Організаційною групою користувачів у таборі Ново Село, Косово один раз на місяць, використовуючи наявні в секції J1 штабу КФОР дані щодо чисельності наземних сил. Дані використовуватимуться для розрахунку розподілу частки вартості витрат.

Частка Покупця в операційних витратах АНПП обчислюватиметься так:

де:

A - вартість для Покупця;

B - загальні вартість;

C* - середня кількість особового складу кожного Покупця у таборі Ново Село, Косово;

D - середня загальна кількість особового складу.

__________
* Включає персонал іншої держави, доданий до Покупця.

3. Для розподілу витрат на послуги, які використовуються спільно, застосовуватиметься наступна методика розподілу:

а. для загальних потреб, де підрахунок доступний, визначена частина розраховуватиметься пропорційно до кількості використаного. Додаткова потреба покриватиметься за рахунок Покупця;

б. для загальних потреб, де чіткий підрахунок це доступний, фіксована частина вартості розподілятиметься за принципом кількості особового складу (як визначено вище). Змінна частина втрат сплачуватиметься Покупцем.

4. Спеціальні/вторинні контракти: витрати сплачуватимуться Покупцем індивідуально.


Доповнення 3

ЛОГІСТИЧНІ І ФІНАНСОВІ ДЕТАЛІ АНПП
ДЛЯ ТАБОРУ НОВО СЕЛО, КОСОВО

Тип контракту

ПОСЛУГИ

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ

ПРИМІТКИ

ОСНОВНІ

Послуги харчування:
1.1.1 Харчування
1.1.2 Раціони
1.1.3 Особливі випадки

Індивідуальне споживання
Індивідуальне споживання
Окреме виставлення рахунків

Отримані дані
Отримані лані
Отримані дані


Бутильована вода (як частина забезпечення харчування)

На одну особу
Індивідуальне споживання

Отримані дані


Прання

Індивідуальне споживання за вагою

Отримані дані


Прибирання місць загального користування

На одну особу


Переносні туалети

На одну особу


Утримання каналізаційної мережі (Стічні води)

На одну особу


Кабінки для миття

На одну особу


Електроживлення (вироблення, розподілення, обслуговування)

На одну особу


Утилізація використаної води, включаючи небезпечні речовини

На одну особу


Забезпечення паливом

На одну особу


Експлуатація інфраструктури та обслуговування доріг

На одну особу


Боротьба зі шкідниками та переносниками хвороб

На одну особу


Місцеві перевезення

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка


Розквартирування

На одну особу


Транспортування

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані


Оренда автомобілів/обладнання

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані


Допоміжні роботи

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані


Будівництво

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка


Роботи з технічного обслуговування

На одну особу

Отримані дані


Базові інженерні роботи

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані


Базове постачання

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані


Контроль якості

За одну особу

Отримані дані


Обслуговування пожежного обладнання (включаючи утримання пожежно-рятувальної служби)

Фіксована частка, розподілена між Учасниками

Місцеве транспортування


Послуги зв'язку та передачі інформації

На одну особуПідтримання інфраструктури для організації дозвілля

На одну особуУтримання медичного центру

На одну особуПослуги кабельного телебачення (CCTV)

На одну особуОблік нерухомості та проведення інвентаризацій

На одну особуУтримання перекладачів та підрядників

На одну особу


Контракти за запитом

Місцеві перевезення

Фіксована частка, розподілена між Учасниками

Отримані дані


Оренда автомобілів

За окремим запитомМатеріали IV класу

Фіксована частка, розподілена між Учасниками Індивідуальна змінна частка

Отримані дані

Вторинні/
Спеціальні


На замовлення

Отримані дані


Спеціальні послуги підрядників

На одну особуОплата за додаткове (тимчасове) розміщення

На одну особуПокрашення та утримання військової охорони табору Ново Село, Косово

На одну особуПослуг кабельного телебачення (CCTV)

На одну особуОблік нерухомості та проведення інвентаризацій

На одну особуУтримання перекладачів та підрядників

На одну особу


Вторинні/
Спеціальні

Спеціальні послуги підрядників

На одну особуОплата за додаткове (тимчасове) розміщення

На одну особуПокращення та утримання військової охорони табору Ново Село, Косово

На одну особу


{Додатки A, B, C, D, E, F не наводяться}вгору