Документ 950_001-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.08.2018, підстава - 950_003-18

УГОДА
про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу № UKR-04 на підтримку Несистемних брокерських послуг для Збройних Сил України

{Зміни до Угоди див. в Протоколі від 22.08.2018}


Дата підписання:

14.06.2016


Дата набрання чинності для України:

14.06.2016

1. Керівні документи

1.1. Цю Угоду про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу № UKR-04 на підтримку Несистемних брокерських послуг для Збройних Сил України (далі - Угоду) укладено відповідно до Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП), підписаної у м. Брюсселі 27 квітня 2015 року (далі - Угода про співробітництво у сфері підтримки), яка є окремим письмовим інструментом відповідно до Статей 1 та 3 Угоди про співробітництво у сфері підтримки. Ця Угода керується положеннями Угоди про співробітництво у сфері підтримки. Крім того, наведені нижче програмні документи, застосовуються у повній мірі і є невід'ємною частиною цієї Угоди, та прикладаються у вигляді додатків:


Додаток A

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 252.


Додаток B

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 410.


Додаток C

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 421.


Додаток D

Програмна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 373.


Додаток E

Регламент Організації НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) № 4200.


Додаток F

Функціональна директива Організації НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) №2401.


Додаток G

Регламенти Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО) NR 200-00 та NR 200-06, Операційна інструкція Агенції НАТО з підтримки та постачання (АНПП) OI 4100-06.


Додаток H

NM (2002) BOD/31.


Додаток I

NM (2006) BOD/79 (кінцева версія).

1.2. Міністерство оборони України погоджується, що, у разі прийняття ОНПП/АНПП відповідного керівного документу / керівних документів на заміну будь-якої специфічної функціональної директиви (функціональних директив) ОМТЗО або Регламенту АМТЗО, зазначених у цій Угоді, цей документ (ці документи) замінять відповідну функціональну директиву (відповідні функціональні директиви) ОМТЗО або Регламент АМТЗО, а їх дія поширюватиметься на цю Угоду.

2. Визначення сторін

Цю Угоду укладено між Міністерством оборони України, яке далі за текстом іменується як «Покупець», в особі:

Міністра оборони України
генерала армії України
С.Т. Полторака

та

Агенцією НАТО з підтримки та постачання, далі за текстом «АНПП», в особі:

Генерального менеджера
Майкла М. Лайдена

далі разом іменуються як «Сторони».

3. Мета Угоди

Ця Угода укладена з метою надання Покупцю Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - АНПП) матеріальних засобів та послуг із використанням Несистемних брокерських послуг відповідно до Програмної Директиви ОМТЗО № 373 і в рамках Функціональної директиви ОМТЗО № 410 для постачання озброєння і військової техніки, а також матеріально-технічних засобів, що використовуються Збройними Силами України.

4. Дата набрання чинності, термін дії і внесення змін

4.1. Ця Угода набирає чинності з дати останнього підпису.

4.2. Ця Угода може бути припинена будь-якою із Сторін відповідно до Статті 13 Угоди про співробітництво у сфері підтримки.

4.3. Будь-які витрати, що виникли безпосередньо чи опосередковано, у зв'язку із припиненням дії цієї Угоди, у тому числі адміністративні витрати; будуть сплачені Покупцем.

4.4. У випадку припинення дії цієї Угоди, замовлення, що були подані до дати припинення її дії, будуть виконуватися на тих умовах, що діяли на момент подання цих замовлень до АНПП.

4.5. Ця Угода може бути змінена або доповнена лише за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь які доповнення до цієї Угоди повинні повідомлятися в письмовому вигляді та підписуватися обома Сторонами. Доповнення повинні підписуватися в двох примірниках, один з яких залишатиметься у Покупця, інший - в АНПП.

5. Обсяги цієї Угоди

5.1. Для опрацювання АНПП замовлень від Покупця, Покупець має завчасно надавати до АНПП прогнозований річний обсяг робіт у письмовій формі. Таким чином, Покупець надаватиме на запит АНПП у письмовій формі прогнозований річний обсяг робіт у термін, що визначатиметься АНПП.

5.2. Відповідно до цієї Угоди прогнозований обсяг робіт включатиме щонайменше:

5.2.1. Постачання запасних частин, сировини і послуг у сфері технічного обслуговування відповідно до замовлень Покупця;

5.2.2. Подання Технічних замовлень за графіком (ТЗзГ) та Замовлень на внесення змін до описів робіт.

5.3. Покупець щорічно повідомлятиме АНПП про орієнтовну суму операційних витрат, пов'язаних із виконанням цієї Угоди на наступний рік.

5.4. АНПП порівнюватиме актуальні витрати коштів із заявленою орієнтовною сумою операційних витрат, та, у разі прогнозування суттєвого перевищення таких витрат, буде просити Покупця погодити продовження виконання замовлення.

5.5. Погоджуючи продовження виконання замовлення, Покупець гарантує виділення необхідних додаткових коштів.

5.6. Для виконання цієї Угоди Покупець сплачує адміністративні витрати на користь АНПІП відповідно до Програмної директиви ОМТЗО № 373. Якщо фактичні витрати відрізнятимуться від розрахункових, згідно із Розділом 11.1 цієї Угоди будуть внесені відповідні зміни.

6. Обов'язки АНПП

6.1. Відповідно до Функціональної директиви ОМТЗО № 410, АНПП нестиме відповідальність, у межах положень Статуту ОНПП і відповідно до цілей, вказаних у цій Угоді, за належне управління коштами.

6.2. Крім того, АНПП буде:

виконувати завдання щодо керівництва проектом, у разі запиту Покупця;

аналізувати вимоги, висунуті Покупцем;

надавати допомогу при складанні Опису робіт (ОР) або складати ОР, виходячи з вимог Покупця (Заява про вимоги, ЗВ), у разі потреби;

проводити міжнародні конкурсні торги (МКТ) відповідно до Регламенту ОНПП № 4200;

здійснювати супровід договорів, укладених з відібраними Підрядниками.

7. Обов'язки покупця

Покупець буде:

готувати, у разі потреби, Заяву про вимоги (ЗВ);

надавати необхідну технічну підтримку з метою сприяння АНПП у проведенні технічної експертизи пропозицій у рамках МКТ;

вживати заходів, що належать до виключної компетенції Покупця, і яких необхідно вжити з метою належного виконання цієї Угоди;

брати на себе повну фінансову відповідальність за будь-які вимоги щодо підтримки (предмети постачання, послуги) відповідно до цієї Угоди.

8. Контактні особи

Будь-яке спілкування і домовленості між Сторонами здійснюватимуться наступним чином:

8.1. від імені Покупця

Переверзєв Артур Борисович.
Заступник начальника відділу взаємодії (з волонтерами)
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони
та Генерального штабу Збройних Сил України
+38 063 263 09 03
a.b.pereverziev@mil.gov.ua

8.2. від імені АНПП

Плаймейл Дуглас Р.
Начальник відділу логістичних послуг
Програми загальних та спільних послуг
+(352) 3063-6298
douglas.plymale.nato.int

9. Процедура здійснення замовлення

9.1. Вимоги до предметів постачання

Вимоги до постачання запасних частин, збірних виробів, комплектів для модифікації та сировини Покупець викладає у формі заявки до АНПП за цією Угодою відповідно до положень чинного Регламенту з логістичного забезпечення АМТЗО NR 200-00 (Настанови з логістичного забезпечення). Покупець несе всю відповідальність за точність і повноту даних заявки, поданої до АНПП. Крім того, Покупець несе одноосібну відповідальність за підготовку і узгодження специфікацій, АНПП до цього не залучатиметься.

9.2. Вимоги до послуг

9.2.1. Для отримання замовлених послуг (на ремонт, капітальний ремонт, модифікацію, технічну підтримку, надання документації тощо) Покупець надсилає до НСПА свої вимоги відповідно до положень Операційної інструкції (ОІ) АНПП 4100-06.

9.2.2. АНПП повідомлятиме Покупця про вартість та час на опрацювання визначених завдань. По можливості, ціни, встановлені АНПП, будуть фіксованими.

9.2.3. Покупець повідомлятиме АНПП про погодження цінових пропозицій АНПП або відмову від них.

9.2.4. У вимогах до послуг зазначатиметься:

9.2.4.1. перелік обладнання, що потребує ремонту, капітального ремонту, модернізації, модифікації тощо із зазначенням відповідного номенклатурного номеру НАТО (NSN), або іншої відповідної інформації;

9.2.4.2. у разі необхідності, максимальна ціна за виконання замовлених робіт;

9.2.4.3. терміни виконання робіт;

9.2.4.4. місце, куди буде доставлено обладнання, або місце, де будуть надаватися замовлені послуги.

9.2.5. На запит, АНПП інформуватиме Покупця про ім'я підрядника, визначеного для виконання замовлених робіт.

Покупець несе повну відповідальність за правильність і повноту інформації, поданої до АНПП.

10. Цінові умови

Ціни будуть встановлюватися згідно з Функціональною директивою ОМТЗО 410 (Фінансові інструкції, правила та процедури АМТЗО) і Функціональною директивою ОМТЗО № 421 (Цінова політика).

11. Фінансові умови

11.1. Адміністративні витрати АНПП

АНПП виставляє рахунок Покупцеві для сплати фактичних адміністративних витрат відповідно до методології розподілу витрат Програмної директиви № 373 і Функціональної директиви ОМТЗО № 410. Вказані витрати розраховуються Службою аналізу витрат АНПП, яка сертифікована Міжнародною радою аудиторів НАТО (МРАН), і по завершенні кожного календарного року підтверджені суми будуть надсилатися Покупцю.

11.1.1. Попередня оплата адміністративних витрат АНПП

11.1.1.1. АНПП здійснює розрахунок її адміністративних витрат відповідно до методології розподілу витрат Програмної директиви № 373.

11.1.1.2. АНПП виставлятиме Покупцеві рахунки-фактури для сплати розрахованої суми адміністративних витрат на користь АНПП.

11.1.1.3. По закінченні кожного фінансового року фактичні витрати, розраховані Службою аналізу витрат АНПП, будуть порівнюватися із загальною сумою коштів, отриманою від Покупця упродовж року, а різниця відповідно буде дебетуватися або кредитуватися на рахунок Покупця.

11.1.2. Оплата адміністративних витрат АНПП

11.1.2.1. Покупець сплачує адміністративні витрати не пізніше 30 днів з дати виставлення рахунку-фактури.

11.1.2.2. Оплата адміністративних витрат здійснюється в євро на банківський рахунок АНПП за реквізитами: IBAN LU 14 0019 1007 7845 4000 BIC/SWIFT:BCEELULL, Національний банк і ощадна каса Люксембургу (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat), за поштовою адресою: 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.

11.2. Операційні витрати АНПП

11.2.1. Для оплати АНПП рахунків-фактур її підрядників, Покупець повинен завчасно надати до АНПП необхідні кошти. З цією метою, Покупець, на запит АНПП про надання коштів, сплачує авансом розраховані операційні витрати АНПП відповідно до Функціональної директиви ОМТЗО № 410.

11.2.2. АНПП надаватиме квартальні звіти про фінансовий стан, на основні якого буде визначена потреба у перерахуванні додаткових коштів до АНПП.

11.2.3. Рахунки-фактури, надані (АНПП), будуть компенсовані з урахуванням отриманих авансових платежів. Після закінчення року, АНПП за індивідуальними витратами формує для Покупця консолідовані фінансові дані з урахуванням суми виділених та сплачених коштів.

11.2.4. Оплата операційних витрат АНПП

11.2.4.1. Покупець сплачуватиме операційні витрати не пізніше 60 днів з дати виставлення рахунку-фактури.

11.2.4.2. Оплата операційних витрат здійснюється в євро на банківський рахунок АНПП за реквізитами: IBAN LU 12 0019 1000 5000 8000 BIC/SWIFT:BCEELULL, Національний банк і ощадна каса Люксембургу (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat), за поштовою адресою: 1, Place de Metz, L-2954 LUXEMBOURG.

11.3. Відшкодування

У разі нарахування відсотків на авансові платежі, Покупець отримуватиме відповідні повідомлення та відшкодування.

12. Виставлення рахунків

У рахунках-фактурах АНПП будуть зазначатися наступні дані:

код програми/проекту;

посилання на цю Угоду;

детальний опис послуг/предметів постачання, вказаних у рахунку-фактурі;

сума в євро;

адміністративні витрати АНПП (у разі потреби);

номер замовлення Покупця;

банківський рахунок АНПП;

умови АНПП щодо оплати.

АНПП виставляє рахунки-фактури в євро в одному примірнику на адресу, що вказана нижче:

Україна
03168
м. Київ
Проспект Повітрофлотський, 6
Тел: +380444544404
Факс: +380442262015

13. Доставка, транспортування, страхування

13.1. Якщо Покупець не надасть вимог про інше, доставка запасних частин, допоміжних приладів і комплектів для модифікації буде здійснюватися на Північний склад АНПП, м. Капеллен, Люксембург, що буде забезпечуватися Управлінням транспортування і складування АНПП.

13.2. За поставки, що здійснюватимуться без використання Системи транспортування АНПП (СТА), будуть виставлені відповідні рахунки-фактури.

13.3. Покупця повідомлятимуть, коли обладнання, що потребувало ремонту, капітального ремонту або модифікації, буде готовим до доставки перевізником (FCA згідно умов Інкотермс) на завод підрядника АНПП.

13.4. Транспортування матеріальних засобів з грифом обмеження доступу та/або вибухових матеріалів здійснюватиметься згідно з відповідними положеннями про безпеку та/або положеннями НАТО / національними положеннями про доставку таких матеріальних засобів.

13.5. Якщо Покупець вимагатиме здійснення страхування, він у письмовій формі повідомлятиме АНПП про предмети постачання і умови, на яких вони повинні бути застраховані. Витрати на страхування сплачує Покупець.

14. Податки і митні збори

14.1. Відповідно до Статуту ОНПП, матеріальні засоби та послуги, що передаються через АНПП в інтересах та від імені НАТО, можуть не обкладатися податком на додану вартість. У разі необхідності сплати будь-яких податків та/або митних зборів, їх сплачуватиме Покупець.

14.2. Покупець здійснюватиме усі процедури щодо митного оформлення і сплати відповідних зборів.

15. Гарантування якості

Гарантування якості і порядок приймання наданих предметів постачання та/або послуг здійснюватиметься згідно з Функціональною директивою ОНПП № 2401 (Політика ОНПП щодо гарантування якості).

16. Гарантія

16.1. Гарантія кінцевому користувачу товарів та/або послуг надається підрядником АНПП згідно з вимогами відповідного законодавства або відповідно до погодженого Опису робіт.

16.2. Як вказано в Статті 5.4 Угоди про співробітництво у сфері підтримки, АНПП не має повноважень надавати будь-яку гарантію на товари або послуги, та гарантувати відсутність будь-яких дефектів товарів або послуг, наданих за умовами цієї Угоди.

16.3. Покупець повинен виявити будь-які ознаки дефектів поставлених товарів та невідкладно поінформувати АНПП з тим щоб АНПП могла повідомити відповідного підрядника про відмову у прийманні поставлених товарів.

16.4. Покупець має повідомляти АНПП про усі гарантійні випадки з наданням належних обґрунтувань, які дозволять АНПП ініціювати та подати позов проти підрядника на користь Покупця.

17. Невідповідності

17.1. Для повідомлення АНПП щодо невідповідності вимогам Покупця предметів постачання/послуг, наданих постачальником, буде використовуватися Звіт про невідповідності (ЗН) згідно з інструкціями, визначеними Регламентом з логістичного забезпечення АМТЗО NR 200-00 (Настановою з логістичного забезпечення) та Операційною інструкцією OI 4100-09.

17.2. На вимогу Покупця йому буде надаватися інформація про всі неврегульовані невідповідності та інформація щодо гарантій.

18. Вирішення спорів

Будь-які спори, розбіжності, пов'язані із виконанням даної Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів відповідно до Статті 14 Угоди про співробітництво у сфері підтримки без залучення будь-якої третьої сторони, та не розглядатимуться у національних або міжнародних судах чи трибуналах.

19. Зміст і загальні положення

Ця Угода складається із спеціальних положень, викладених у 19 статтях, включаючи цю статтю, і наступних Додатків:


Додаток A

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 252.


Додаток B

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 410.


Додаток C

Функціональна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 421.


Додаток D

Програмна директива Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) № 373.


Додаток E

Регламент Організації НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) № 4200.


Додаток F

Функціональна директива Організації НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) № 2401.


Додаток G

Регламенти Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО) NR 200-00 та NR 200-06, Операційна інструкція Агенції НАТО з підтримки та постачання (АНПП) OI 4100-06.


Додаток H

NM(2002)BOD/31.


Додаток I

NM (2006) BOD/79 (кінцева версія).

Вчинено в м. Брюссель, Бельгія, 14 червня 2016 року, удвох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Міністерство оборони України:

За Агенцію НАТО
з підтримки та постачання:


БОЖОК Єгор Валерійович

ХОФФМАНН ГІ


Виконуючий обов'язки Глави
Місії України при НАТО

Виконуючий обов'язки
Генерального менеджера


(підпис)

Дата: 14/06/2016

(підпис)

Дата: 14/06/2016
вгору