Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Регламент, Форма типового документа, Записка, Протокол, Висновок, План, Звіт, Інформація, Перелік, Критерії від 18.07.2007950
Документ 950-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - 1096-2018-пДодаток 4-1
(до пункту 1 § 50)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Стисло викладається суть проекту акта

2. Зазначається вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін за такою формою:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

{Регламент доповнено додатком 4-1 згідно з Постановою КМ № 326 від 18.04.2018}Додаток 5
(до пункту 1 § 50)

ДОВІДКА
про погодження проекту акта
_____________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено _________________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Проект акта погоджено без зауважень

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

3. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

4. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які не враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

5. Заінтересовані органи виконавчої влади, які відповідно до § 39 цього Регламенту вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

____________________________________
(найменування органу)

_________________________________
(дата надходження проекту
до органу виконавчої влади,
вхідний номер)

6. Позиція заінтересованих органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів, узгоджена з такими міністрами:

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

7. Висновок Мін'юсту ____________________________________________________.
(зазначається дата проведення правової експертизи
та її результати - із зауваженнями чи без зауважень)

Протокол узгодження позицій додається.

___________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
Примітка. Пункти 2-7 включаються до довідки у разі потреби.

{Додаток 5 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 55 від 23.01.2012, № 608 від 18.08.2017}Додаток 6
(до пункту 1 § 50)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту _____________________________________
(назва проекту акта)

1. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту акта

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) розробником

2. Враховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

____________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 6 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 7
(до пункту 1 § 50)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту ______________________________________
(назва проекту акта)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

____________________________________
(посада керівника структурного підрозділу
органу виконавчої влади)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 7 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 8
(до § 53)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту _________________________
(назва акта)
та матеріалів до нього

Проект акта внесено ________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади,
__________________________________________________________________________.
дата та вхідний номер реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів)

1. Фахова експертиза

Проблема

Стисло викладається проблема, на розв'язання якої спрямований проект акта.

Оцінка ефективності

Наводяться результати оцінки ефективності проекту акта, зокрема зазначається:

чи потребує розв'язання проблеми втручання Кабінету Міністрів;

чи є дієві шляхи і механізм розв'язання проблеми;

чи реально виконати акт, який пропонується прийняти.

Крім того, зазначаються:

можливі ускладнення та ризики в процесі виконання акта;

можливі негативні наслідки.

Наводяться результати оцінки інших аспектів проекту, зокрема щодо відповідності Програмі діяльності Кабінету Міністрів, державним цільовим програмам, а також складеного головним розробником прогнозу наслідків прийняття акта.

Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться результати оцінки достатності наданих головним розробником розрахунків матеріально-технічних і фінансових ресурсів та економічного обґрунтування, визначається їх повнота та реалістичність.

Оцінка регуляторного впливу

Зазначається, чи має проект акта регуляторний характер та оцінюється його регуляторний вплив.

Узгодження

Наводяться результати експертної оцінки повноти узгодження проекту акта (зазначається, чи усіма заінтересованими органами погоджено проект, а також чи узгоджуються його положення із зауваженнями (пропозиціями) заінтересованих органів, які вважаються врахованими).

Якщо проект акта подано з неврегульованими розбіжностями, експерт оцінює обґрунтованість позицій розробника та заінтересованого органу. В разі потреби висновки можуть викладатися у довідці щодо врегулювання розбіжностей, яка додається до експертного висновку.

Наводиться інформація про те, чи проводилося публічне обговорення проекту акта, якщо він має важливе суспільне значення та стосується прав і обов'язків громадян.

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається, чи враховано позицію уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав інвалідів, - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок, а якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, - всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

2. Юридична експертиза

За результатами проведеної експертизи зазначається:

чи належить предмет правового регулювання проекту до повноважень Кабінету Міністрів;

чи відповідає проект акта Конституції та законам України, іншим актам вищої юридичної сили і чи узгоджується з актами законодавства такої ж юридичної сили;

чи відповідає проект акта чинним міжнародним договорам України.

У разі потреби пропонуються шляхи підвищення рівня підготовки проекту (формулюються нові положення, які пропонується включити до проекту, окремі пункти з урахуванням юридичних поправок та вимог нормопроектувальної техніки, зазначаються пункти, що необхідно виключити, тощо).

Висновок за результатами юридичної експертизи може подаватися окремо.

Про наявність не врахованих розробником зауважень Мін'юсту окремо зазначається у висновку. Висловлюється позиція щодо таких зауважень.

2-1. Експертиза на відповідність зобов’язанням у сфері європейської інтеграції

За результатами проведеної експертизи зазначається, чи стосується та чи відповідає проект акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, програмним документам Кабінету Міністрів, та чи стосується та чи враховує право Європейського Союзу (acquis ЄС).

Висновок за результатами експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції може подаватись окремо.

3. Резюме

За результатами експертизи зазначається, чи забезпечує проект акта досягнення поставленої мети і чи відповідає він встановленим вимогам.

Якщо за результатами експертизи проекту акта виявлено недоліки, стисло викладається їх суть, а також можуть пропонуватися шляхи усунення недоліків та підвищення рівня підготовки проекту. Пропозиції можуть додаватися до експертного висновку окремо та містити відповідні формулювання положень проекту.

4. Виконання рішення урядового комітету

Зазначається про результати виконання рішення урядового комітету у процесі доопрацювання схваленого проекту.

Цей розділ включається до експертного висновку, якщо урядовим комітетом схвалено проект акта з наданням відповідного доручення щодо врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання.

____________________________________
(посада керівника структурного підрозділу)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

ПОГОДЖУЮ
Перший заступник (заступник)
Державного секретаря Кабінету Міністрів____________________
(ім'я та прізвище)


___ _______________ 20__ р.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 712 від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 16.09.2009; в редакції Постанови КМ № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 659 від 25.07.2012, № 1065 від 21.11.2012, № 477 від 27.08.2014, № 160 від 24.02.2016, № 501 від 08.08.2016, № 608 від 18.08.2017}Додаток 9
(до пункту 1 § 56)

ПОЛІТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
(доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо реалізації державної політики)

_______________________________________________
(тема записки)

Підготовка доповідної записки здійснюється двома етапами:

проведення аналізу передумов виникнення проблеми та розроблення варіантів (не менше двох) її розв'язання;

викладення за результатами проведеного аналізу рекомендованого рішення (оптимального варіанта).

Доповідна записка складається з двох частин: рекомендоване рішення і аналітична частина.

I. Рекомендоване рішення

Цей розділ є самостійним і логічно завершеним. Метою розділу є стисле викладення інформації, необхідної для прийняття рішення членами Кабінету Міністрів.

На основі узагальнення змісту доповідної записки у розділі стисло (обсягом до трьох сторінок) формулюються пропозиції щодо рішення Кабінету Міністрів, яке рекомендується прийняти для розв'язання проблеми, та викладається інша інформація, важливі деталі та аспекти, що обґрунтовують запропоноване рішення.

1. Предмет розгляду

В одному реченні узагальнено викладається проблема, яка потребує розв'язання.

2. Оптимальний варіант

Цей підрозділ повинен містити такі позиції:

шляхи і способи розв'язання проблеми (інформація повинна повністю збігатися з відповідними положеннями документа, що затверджується розпорядженням);

фінансово-економічне обґрунтування;

ризики;

результати проведення консультацій (узагальнюється інформація, що відображає ставлення громадськості до запропонованого варіанта розв'язання проблеми, з урахуванням позиції заінтересованих груп, яких стосується політична пропозиція);

позиція заінтересованих органів (викладається позиція заінтересованих органів виконавчої влади, зазначаються питання, щодо яких не досягнуто згоди).

3. Обґрунтування вибору оптимального варіанта

Наводяться основні аргументи на підтримку оптимального варіанта розв'язання проблеми.

II. Аналітична частина

У цьому розділі записки (обсягом до 15 сторінок) викладаються результати повного, збалансованого та об'єктивного аналізу передумов виникнення проблеми, наводяться її детальний опис та можливі варіанти розв'язання. Інформація, що міститься у цьому розділі, повинна надавати членам Кабінету Міністрів вичерпну можливість вивчення запропонованих варіантів розв'язання проблеми.

1. Дослідження проблеми

Наводиться довідково-аналітична інформація, необхідна для всебічного висвітлення і розкриття суті проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання. Коротко викладаються передумови виникнення проблеми і надаються необхідні пояснення. Під час проведення аналізу враховуються традиційна точка зору, практика розв'язання подібних проблем, можливий вплив на галузі економіки та регіони, визначаються очевидні переваги, у тому числі для окремих верств (груп) населення, і недоліки, а також прогнозовані результати прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів, наводяться інші фактори, які враховуються під час розроблення варіантів рішення, а також повідомляється про можливі наслідки у разі відхилення Кабінетом Міністрів політичної пропозиції.

2. Можливі варіанти розв'язання проблеми

В одному реченні стисло перелічуються умовні назви розроблених варіантів розв'язання проблеми із зазначенням особливостей кожного з них.

Далі детально викладається кожний із запропонованих варіантів. Наприклад:

Варіант 1 (умовна назва).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Визначаються напрями і послідовність дій, організаційні заходи, способи, принципи та особливості реалізації державної політики, спрямованої на розв'язання проблеми, строки реалізації політичної пропозиції.

Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться результати детального фінансового аналізу відповідного варіанта і необхідні розрахунки, обсяги фінансових витрат, необхідних для реалізації політичної пропозиції, джерела їх покриття, прогнозований вплив політичної пропозиції на видаткову та дохідну частину державного бюджету. Якщо реалізація політичної пропозиції не потребує додаткових бюджетних витрат, про це зазначається окремо.

Регуляторний вплив

Якщо варіант рішення містить регулятивні положення, наводяться результати аналізу регуляторного впливу.

Ризики

Наводяться результати аналізу політичних аспектів рішення, визначаються можливі ризики, негативні наслідки, потенційні складнощі, які можуть виникнути під час розв'язання проблеми, критичні зауваження, що можуть бути викликані прийняттям відповідного рішення, та шляхи запобігання їх виникненню.

Інші варіанти викладаються у такий самий спосіб.

____________________________
(міністр)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
Примітка.Доповідна записка подається разом з проектом розпорядження Кабінету Міністрів та додатками 10 і 11 до цього Регламенту.

{Додаток 9 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 10
(до пункту 3 § 56)

КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

Критерії результативності

Виходячи з цілей програмного документа визначаються три-чотири основних критерії (кількість створених робочих місць, обсяги бюджетних надходжень та видатків, рівень заробітної плати, пенсій, інші статистичні показники), за якими оцінюватиметься ефективність результатів реалізації рішення, спрямованого на розв'язання проблеми.

Проведення моніторингу

Установлюється порядок проведення моніторингу процесу реалізації рішення, динаміки основних показників, досягнення прогнозованих результатів, визначається періодичність проведення аналізу ефективності результатів реалізації рішення та шляхи їх застосування для коригування державної політики, а також зазначаються центральні органи виконавчої влади, що братимуть участь у проведенні моніторингу. Визначається періодичність подання звітів Кабінетові Міністрів за результатами моніторингу процесу реалізації рішення.

____________________________
(посада заступника міністра)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 10 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 11
(до пункту 3 § 56)

КОМУНІКАТИВНИЙ ПЛАН

Комунікативний план складається з метою організації роботи з роз'яснення широкій громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Кабінету Міністрів.

У плані зазначається, які питання і в який спосіб висвітлюватимуться в засобах масової інформації.

Обсяг плану, як правило, не перевищує трьох сторінок.

1. Мета

Зазначається мета, якої заплановано досягти за допомогою комунікативного плану. Розкриття мети здійснюється для забезпечення її сприйняття і розуміння намірів Кабінету Міністрів громадськістю.

2. Ключові повідомлення

Визначаються три-чотири основних аспекти політичного рішення, про які необхідно повідомити, без конкретизації деталей.

3. Верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення

Визначаються верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення, та їх можлива реакція на дії Кабінету Міністрів.

4. Методи та способи інформування

Визначається спосіб організації інформаційної діяльності з висвітлення результатів реалізації рішення, зокрема його впливу на громадян. У рамках провадження інформаційної діяльності повинні бути передбачені виступи із заявами, організація поїздок з метою надання роз'яснення, проведення консультацій, засідань за круглим столом, виготовлення рекламних матеріалів, розроблення інтернет-програм тощо.

5. Фінансове забезпечення

Визначаються обсяги та джерела фінансування, необхідні для здійснення заходів, передбачених планом.

____________________________
(посада заступника міністра)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 11 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 12
(до пункту 1 § 63)

На бланку органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)
про ________________________________________________
(реалізацію політичної пропозиції, акта законодавства,
виконання завдань, здійснення повноважень, результати діяльності тощо)

1. Вступна частина

Стисло повідомляється про мету цього звіту (інформації) і проведену роботу щодо аналізу та перевірки стану справ, способи, із застосуванням яких вивчалася ситуація, обсяг проведеної роботи із зазначенням охоплених перевіркою галузей та сфер діяльності, регіонів, суб'єктів підприємницької діяльності тощо.

2. Оцінка стану справ

Наводяться дані про результати діяльності, їх вплив на досягнення поставленої мети, витрати, пов'язані з реалізацією передбачених заходів, та джерела їх покриття. Зазначається ставлення заінтересованих верств (груп) населення до політики, що реалізується. Порівнюються прогнозні розрахунки з практичними результатами. За наявності недоліків зазначаються їх причини.

3. Заходи, що вживаються

Повідомляється про дії органу, спрямовані на забезпечення виконання визначених завдань, зокрема про додаткові заходи, які передбачено здійснити.

У разі потреби зазначаються проблеми, розв'язання яких потребує прийняття рішення Кабінету Міністрів.

_________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 12 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 12-1
(до пункту 1 § 67-1)

ПРОПОЗИЦІЇ
до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС

Назва, номер та дата акта acquis ЄС, що підлягає перекладу

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, що ініціює здійснення перекладу

Відповідність Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (із зазначенням статті Угоди), та іншим міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції

Строк виконання зобов’язання

{Регламент доповнено додатком 12-1 згідно з Постановою КМ № 512 від 31.05.2017}


{Додаток 13 виключено на підставі Постанови КМ № 114 від 16.04.2014}Додаток 13
(до пункту 1 § 76)


Схвалено на засіданні
Кабінету Міністрів
___ __________ 20__ р.
(протокол № _____)

ПЛАН
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України
(організації виконання указу Президента України)

__________________________________________________
(назва акта законодавства)

Положення акта законодавства

Зміст заходу з реалізації (виконання) відповідних положень (завдань)

Органи, відповідальні за виконання, та відповідні структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів

Строк виконання (зазначається у разі потреби)

1. Положення (завдання), відповідальність за реалізацію (виконання) яких покладено актом на Кабінет Міністрів.

2. Положення (завдання), відповідальність за реалізацію (виконання) яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади.

{Регламент доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}Додаток 14
(до пункту 4 § 83)


Прем’єр-міністрові України
(Першому віце-прем’єр-міністрові,
віце-прем’єр-міністрові, міністрові)
_____________________________
(ініціали та прізвище)

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Від:

__________________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади, ім’я та прізвище)

Стосовно:

стисло (одним реченням) формулюється суть питання.

Суть питання

Викладається суть проблеми та заходи, вжиті для її розв’язання.

Пропозиції

Стисло викладається зміст рекомендованого рішення.


________________________
(ім’я та прізвище)

___ _________ 20__ р.


{Регламент доповнено додатком 14 згідно з Постановою КМ № 964 від 25.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. № 950

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 994).

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 1052 "Про заходи щодо поглиблення співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1551).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 39 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 3, ст. 89).

4. Пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700).

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1863 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2298).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 598 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 818).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 986 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1323).

8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1400 "Про внесення зміни до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1980).

9. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. № 1447 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 38, ст. 2026).

10. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 263 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 535).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 311 "Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 615).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 461 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 р. № 339 і Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1038).

13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2763).

14. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 р. № 174 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 9, ст. 475).

15. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2005 р. № 493 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 25, ст. 1438).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. № 981 "Про внесення зміни до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 39, ст. 2482).

17. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2005 р. № 1020 "Питання діяльності урядових комітетів" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 42, ст. 2657) та пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2005 р. № 1026 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 43, ст. 2711).

19. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 "Про проведення ґендерно-правової експертизи" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1113).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 602 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1346).

21. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1655).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 911 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1952).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2006 р. № 1039 "Про внесення змін до розділу III Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2213).

24. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2006 р. № 1202 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 33, ст. 2388).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2006 р. № 1256 "Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 35, ст. 2465).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2006 р. № 1284 "Про співробітництво Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 36, ст. 2504).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 761 і від 5 червня 2000 р. № 915, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1532 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 44, ст. 2956).

28. Абзац другий пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 49, ст. 3257).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 395 "Про внесення змін до розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 703).вгору