Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Регламент, Форма типового документа, Записка, Протокол, Висновок, План, Звіт, Інформація, Перелік, Критерії від 18.07.2007950
Документ 950-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 431-2019-п

У засіданні Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, може брати участь уповноважений представник всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу.

{Пункт 4 § 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1065 від 21.11.2012}

5. Працівників Секретаріату Кабінету Міністрів, присутність яких необхідна на засіданні Кабінету Міністрів для організаційно-технічного забезпечення його проведення, визначає Державний секретар Кабінету Міністрів.

6. Учасникам засідання та запрошеним особам забороняється приносити на засідання Кабінету Міністрів кіно-, відео- і фотоапаратуру та звукозаписувальну техніку, а також засоби зв'язку.

7. Питання щодо присутності на засіданні Кабінету Міністрів представників засобів масової інформації та проведення ними кіно-, відео- і фотозйомки, а також звукозапису вирішує Прем'єр-міністр.

8. Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує реєстрацію учасників засідання.

{Пункт 8 § 18 в редакції Постанов КМ № 147 від 11.03.2013, № 114 від 16.04.2014}

9. Допуск учасників засідання та запрошених осіб до залу засідань Кабінету Міністрів здійснюється згідно із законодавством про охорону органів державної влади та посадових осіб з використанням технічних засобів огляду та контролю у визначеному Кабінетом Міністрів порядку.

{§ 18 доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 147 від 11.03.2013}

Глава 2. Проведення засідання

§ 19. Головування та затвердження порядку денного

1. На засіданнях Кабінету Міністрів головує Прем'єр-міністр, а в разі відсутності Прем’єр-міністра за його дорученням - Перший віце-прем’єр-міністр або віце-прем’єр-міністр згідно з визначеним Кабінетом Міністрів розподілом повноважень.

{Пункт 1 § 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

2. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів затверджує Кабінет Міністрів за пропозицією Прем’єр-міністра.

{Пункт 2 § 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

3. За пропозиціями членів Кабінету Міністрів до порядку денного під час засідання Кабінету Міністрів можуть вноситися зміни, крім включення питань про розгляд проектів актів законодавства, за винятком тих, невідкладний розгляд яких пов'язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов’язаних із виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, а також вирішенням невідкладних питань, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції.

{Пункт 3 § 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016}

§ 20. Доповідачі

1. З питань, передбачених порядком денним, доповідають на засіданні члени Кабінету Міністрів.

2. За пропозицією члена Кабінету Міністрів з окремих питань на засіданні може доповідати керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, або інша посадова особа.

3. З питань заслуховування звітів (інформації) доповідають керівники органів виконавчої влади.

4. З кадрових питань доповідає на засіданні Міністр Кабінету Міністрів.

{§ 20 доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

§ 21. Обговорення

1. Обговорення питань на засіданні Кабінету Міністрів здійснюється відповідно до порядку його проведення, який готується Секретаріатом Кабінету Міністрів для кожного засідання та узгоджується з Прем'єр-міністром.

2. Під час обговорення проектів актів законодавства в першу чергу приймається рішення щодо проектів, стосовно яких відсутні неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих органів та/або застереження Секретаріату Кабінету Міністрів. За пропозицією головуючого рішення щодо таких проектів актів може бути прийняте в цілому без обговорення.

{Пункт 2 § 21 в редакції Постанови КМ № 329 від 11.05.2016}

3. Якщо у члена Кабінету Міністрів, іншого учасника засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту акта, вони подаються у письмовій формі членам Кабінету Міністрів та іншим учасникам засідання під час обговорення.

{Пункт 3 § 21 в редакції Постанови КМ № 147 від 11.03.2013}

4. Особи, запрошені на засідання Кабінету Міністрів, після завершення обговорення питання членами Кабінету Міністрів можуть з дозволу головуючого вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.

Учасникам засідання Кабінету Міністрів та особам, запрошеним на засідання, забороняється переривати доповідачів та інших виступаючих, коментувати доповіді та виступи, робити репліки та в інший спосіб перешкоджати проведенню засідання Кабінету Міністрів.

{Пункт 4 § 21 в редакції Постанови КМ № 147 від 11.03.2013}

5. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

§ 22. Прийняття рішень

1. Рішення Кабінету Міністрів приймаються шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів.

2. Якщо проект рішення отримав підтримку половини посадового складу Кабінету Міністрів і за цей проект проголосував Прем’єр-міністр, рішення вважається прийнятим.

{Пункт 2 § 22 в редакції Постанови КМ № 599 від 05.08.2015}

3. Головуючий на засіданні Кабінету Міністрів на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення.

4. Рішення за результатами розгляду проектів актів законодавства приймаються у порядку, встановленому пунктами 2 і 3 § 55-1 цього Регламенту.

{Пункт 4 § 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 68 від 12.03.2014, № 704 від 19.12.2014, № 329 від 11.05.2016}

§ 23. Протокольні рішення

Кабінет Міністрів з окремих питань, вирішення яких не потребує прийняття актів Кабінету Міністрів, може приймати рішення, що фіксуються у протоколі засідання (протокольні рішення).

§ 24. Протокол засідання

1. За результатами засідання Кабінету Міністрів складається протокол, який є офіційним документом.

2. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів Кабінету Міністрів, а також інших посадових осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

3. Протокол засідання складає Секретаріат Кабінету Міністрів протягом однієї доби після завершення засідання.

4. Протокол засідання підписують головуючий і Державний секретар Кабінету Міністрів.

5. Протокол засідання надсилається в електронній формі (крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом) членам Кабінету Міністрів, Президентові України та Верховній Раді, а також іншим державним органам за переліком, який затверджує Державний секретар Кабінету Міністрів.

{Пункт 5 § 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

6. Протокол засідання разом з оригіналами прийнятих актів Кабінету Міністрів, копіями схвалених проектів законів, актів Президента України, іншими документами та матеріалами, розглянутими на засіданні, передається для постійного зберігання до архіву.

§ 25. Стенографування

1. Секретаріат Кабінету Міністрів здійснює стенографування засідання Кабінету Міністрів.

2. Стенограма засідання Кабінету Міністрів є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів, що має конфіденційний характер, використовується лише для складення протоколу засідання і зберігається в установленому порядку разом з матеріалами засідання. Стенограма надається Верховній Раді, Президентові України, членам Кабінету Міністрів на їх запит.

{Пункт 2 § 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

§ 26. Закриті засідання

1. За рішенням Прем'єр-міністра може бути проведено закрите засідання Кабінету Міністрів.

2. У закритому засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду питання.  Перелік таких осіб попередньо погоджується з Прем’єр-міністром.

{Пункт 2 § 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 11.03.2013}

3. Підготовка матеріалів з питань, які розглядаються на закритому засіданні Кабінету Міністрів, допуск на таке засідання, оформлення протоколу та прийнятих актів здійснюються, зокрема, з дотриманням встановлених правил роботи із секретними документами або документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.

{Пункт 3 § 26 в редакції Постанови КМ № 147 від 11.03.2013}

Глава 3. Доведення рішень до виконавців

§ 27. Порядок та строки доведення рішень

1. Акти Кабінету Міністрів надсилаються Секретаріатом Кабінету Міністрів заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, іншим державним органам, державним господарським об'єднанням, підприємствам, установам та організаціям не пізніше ніж протягом двох робочих днів з моменту їх підписання.

2. Протокольні рішення Кабінету Міністрів доводяться до виконавців у формі витягів з протоколу засідання протягом одного робочого дня з моменту підписання протоколу.

§ 28. Інформування громадськості

1. Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує інформування громадськості про рішення, прийняті на засіданні Кабінету Міністрів.

2. З метою інформування громадськості надаються прес-релізи, організовуються прес-конференції, брифінги членів Кабінету Міністрів, оприлюднюються відповідні матеріали у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Розділ 3-1. Урядові комітети

§ 28-1. Організаційні засади діяльності

1. Урядовий комітет є робочим колегіальним органом Кабінету Міністрів, який утворюється для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, основних напрямів реалізації державної політики, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів.

2. Урядовий комітет:

1) попередньо розглядає:

проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, щодо яких є неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих органів та/або застереження Секретаріату Кабінету Міністрів;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, концепцій державних цільових програм та законів;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 § 28-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

{Підпункт 1 пункту 2 § 28-1 в редакції Постанови КМ № 329 від 11.05.2016}

2) врегульовує розбіжності у позиціях органів виконавчої влади, координує їх дії з метою пошуку взаємоузгоджених рішень, забезпечує узгодження з усіма заінтересованими органами та доопрацювання проектів актів;

3) готує висновки та пропозиції Кабінетові Міністрів, які оформляються у вигляді протоколу засідання, щодо прийняття рішень стосовно розглянутих проектів актів;

4) розглядає проекти експертних висновків Кабінету Міністрів до законопроектів, ініційованих народними депутатами України, в разі наявності розбіжностей у позиціях заінтересованих органів.

2-1. Урядовий комітет, до компетенції якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, розглядає інші питання, передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють питання реалізації зобов’язань України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, заслуховує комплексні звіти про стан виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, пропозиції щодо оновлення плану заходів з виконання зазначеної Угоди та пропозиції Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

За результатами розгляду комплексних звітів про стан виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, пропозицій щодо оновлення плану заходів з виконання зазначеної Угоди на засіданні урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, та прийняття рішення щодо їх підтримки відповідний документ виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України.

За результатами розгляду на урядовому комітеті, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції,  пропозиції органу виконавчої влади щодо оновлення плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, можуть бути відхилені повністю або частково.

{§ 28-1 доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 447 від 31.05.2017}

2-2. Стратегічний комітет є урядовим комітетом і розглядає:

питання формування і реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів;

концептуальні, стратегічні та програмні документи Кабінету Міністрів, а також схвалює політичні пропозиції міністрів;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про схвалення планів пріоритетних дій Уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання;

звіти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ Кабінету Міністрів у відповідних сферах державної політики;

проекти законів про Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них.

На Стратегічному комітеті врегульовуються політичні розбіжності у позиціях органів виконавчої влади.

{§ 28-1 доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 32 від 10.01.2019}

3. Рішення урядового комітету, прийняті в межах його повноважень, обов’язкові для виконання.

4. Урядовий комітет за пропозицією його голови утворює в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до компетенції такого комітету.

5. Урядові комітети очолюють Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри.

6. Для організаційно-технічного забезпечення проведення засідань урядового комітету, забезпечення дотримання процедури підготовки матеріалів, ведення протоколу засідання з числа працівників Секретаріату Кабінету Міністрів визначається відповідальний секретар урядового комітету.

§ 28-2. Склад урядового комітету

1. До складу урядового комітету (крім Стратегічного комітету) входять члени Кабінету Міністрів відповідно до компетенції, можуть входити заступники міністрів, керівники державних колегіальних органів, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів, та центральних органів виконавчої влади, що не належать до сфери спрямування і координації міністрів.

2. До складу Стратегічного комітету входять лише члени Кабінету Міністрів. У разі коли посада міністра, який очолює міністерство, вакантна, до  складу Стратегічного комітету входить  перший заступник такого міністра.

{§ 28-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016; в редакції Постанови КМ № 32 від 10.01.2019}

§ 28-3. Засідання

1. Урядовий комітет здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень на засіданнях.

2. Рішення урядового комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів урядового комітету та осіб, які мають право вирішального голосу. Рішення Стратегічного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Комітету.

{Пункт 2 § 28-3 в редакції Постанови КМ № 378 від 24.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 10.01.2019}

3. Засідання урядових комітетів проводяться в міру потреби за графіком, затвердженим Прем’єр-міністром, а у разі наявності питань для розгляду - не менш ніж один раз на тиждень.

{Пункт 3 § 28-3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016}

4. Засідання урядового комітету скликає голова урядового комітету.

5. За дорученням особи, що очолює урядовий комітет, або у разі її відсутності засідання скликає та проводить заступник голови урядового комітету.

{Пункт 5 § 28-3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016}

6. Засідання урядового комітету є правоможним, якщо загальна чисельність присутніх на засіданні його членів та осіб, які мають право вирішального голосу, становить більш як половину затвердженого посадового складу комітету.

Засідання Стратегічного комітету є правоможним, якщо на його засіданні присутні не менше ніж 12 членів Комітету.

{{Пункт 6 § 28-3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 32 від 10.01.2019}

{Пункт 6 § 28-3 в редакції Постанови КМ № 378 від 24.06.2016}

7. У разі коли міністр - член урядового комітету не може з поважних причин бути присутній на засіданні, замість нього в роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його заступник, про що письмово повідомляє голові урядового комітету не пізніше ніж за 12 годин до початку проведення засідання. Вимоги цього пункту не поширюються на Стратегічний комітет.

{Пункт 7 § 28-3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 378 від 24.06.2016, № 32 від 10.01.2019}

8. Питання, що належить до спільної компетенції кількох урядових комітетів, розглядається за рішенням голів комітетів на спільному засіданні або кожним комітетом окремо.

9. За рішенням Прем’єр-міністра засідання будь-якого урядового комітету може бути скликано та проведено під його головуванням.

{§ 28-3 доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016}

§ 28-4. Порядок денний

1. Проект порядку денного засідання урядового комітету формує відповідальний секретар урядового комітету на підставі матеріалів, підготовлених для розгляду в порядку, передбаченому розділами 4, 6 і 7 цього Регламенту, та подає його для схвалення голові комітету.

2. Порядок денний засідання урядового комітету складається з таких розділів:

концептуальні засади реалізації державної політики;

проекти законів;

проекти актів Президента України;

проекти актів Кабінету Міністрів;

інші питання.

3. Порядок денний засідання урядового комітету та матеріали до нього після схвалення головою комітету Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає членам Кабінету Міністрів, урядового комітету та іншим учасникам засідання в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім  матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом, не пізніше ніж за 48 години до його початку.

{Абзац перший пункту 3 § 28-4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

{Абзац другий пункту 3 § 28-4 виключено на підставі Постанови КМ № 501 від 08.08.2016}

{Пункт 3 § 28-4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 351 від 27.05.2015}

4. Порядок денний засідання урядового комітету надсилається членам Кабінету Міністрів, які не входять до складу комітету. Вимоги цього пункту не поширюються на Стратегічний комітет.

{Пункт 4 § 28-4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 10.01.2019}

5. Порядок денний та матеріали до нього у порядку, визначеному в пункті 3 цього параграфа, надсилаються до Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради, а також у разі потреби - відповідним комітетам Верховної Ради.

{Пункт 5 § 28-4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 351 від 27.05.2015}

6. Порядок денний розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади) не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.

§ 28-5. Учасники засідання

1. На засідання урядового комітету запрошуються керівники заінтересованих органів виконавчої влади, які брали участь у підготовці і погодженні проектів актів, а також керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення включених до порядку денного питань.

У разі включення до порядку денного питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, на засідання урядового комітету може запрошуватися представник Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

{Пункт 1 § 28-5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 865 від 15.11.2017}

2. Голова урядового комітету може визначати окремих посадових осіб, які беруть постійну участь у засіданнях комітету з правом дорадчого голосу (постійні учасники). Постійну участь у засіданнях урядового комітету за рішенням його голови можуть брати народні депутати України, освітній омбудсмен, уповноважений представник всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноважений представник всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

{Пункт 2 § 28-5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 329 від 11.05.2016, № 491 від 06.06.2018 - застосовується з 1 січня 2019 року, № 32 від 10.01.2019}

3. У засіданні урядового комітету беруть участь працівники Секретаріату Кабінету Міністрів, відповідальні за підготовку включених до порядку денного питань.

4. Список осіб, які запрошуються на засідання урядового комітету, складає та подає для погодження голові урядового комітету відповідальний секретар комітету.

5. Учасники засідання урядового комітету реєструються.

§ 28-6. Проведення засідання

1. Порядок денний урядового комітету затверджується на його засіданні.

2. Під час засідання не допускається включення до порядку денного додаткового питання про розгляд проекту акта законодавства, який не був підготовлений та наданий членам урядового комітету з дотриманням передбачених цим Регламентом вимог.

3. На засіданні урядового комітету питання обговорюються в послідовності, передбаченій порядком денним.

4. Про проект закону, акта Президента України чи Кабінету Міністрів доповідає на засіданні урядового комітету керівник центрального органу виконавчої влади, відповідального за його розроблення.

5. Під час обговорення проекту акта обов’язково заслуховуються доповіді керівників заінтересованих органів виконавчої влади, які висловили до нього зауваження і пропозиції, та головного розробника щодо мотивів їх відхилення; пропозиції членів урядового комітету та інших учасників засідання щодо врегулювання спірних питань, а також розглядається експертний висновок Секретаріату Кабінету Міністрів.

Під час обговорення проекту акта позиція заступника міністра, який бере участь у засіданні урядового комітету, повинна збігатися з позицією міністра, доведеною в установленому порядку розробникові під час проведення узгоджувальних процедур.

{Пункт 5 § 28-6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 329 від 11.05.2016}

6. У разі коли у членів урядового комітету та інших учасників засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту акта, вони подаються у письмовій формі для поширення серед членів урядового комітету та інших учасників засідання під час обговорення.

7. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

8. Головуючий на засіданні урядового комітету на підставі результатів обговорення питання, висловлених учасниками засідання зауважень і пропозицій та експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів оголошує прийняте шляхом голосування рішення, яке фіксується у протоколі засідання.

9. Рішення за результатами розгляду проектів актів законодавства приймаються у порядку, встановленому § 55 цього Регламенту.

10. Засідання урядового комітету стенографується.

11. Стенограма засідання урядового комітету є внутрішнім робочим документом, що використовується для складення протоколу засідання. Стенограма зберігається протягом 10 днів після підписання протоколу.

12. За результатами засідання урядового комітету складається протокол, який є офіційним документом.

13. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів урядового комітету, а також інших посадових осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, прізвища осіб, які брали участь в їх обговоренні, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

14. Протокол засідання складає відповідальний секретар урядового комітету і не пізніше ніж протягом доби після завершення засідання подає його для підписання голові комітету.

15. Протокол засідання зберігається разом з матеріалами засідання.

16. Протокол засідання надсилається в електронній формі (крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом) членам урядового комітету, членам Кабінету Міністрів, які брали участь у засіданні, а також державним органам та посадовим особам, визначеним Державним секретарем Кабінету Міністрів.

{Пункт 16 § 28-6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

17. Рішення, прийняті на засіданні урядового комітету, доводяться до виконавців у формі витягів з протоколу засідання протягом одного робочого дня з моменту його підписання.

{Регламент доповнено розділом 3-1 згідно з Постановою КМ № 68 від 12.03.2014}

Розділ 4. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів

Глава 1. Акти Кабінету Міністрів

§ 29. Постанови

1. Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов.

2. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань:

затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового врегулювання;

затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього.

§ 30. Розпорядження

1. Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань:

схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, декларації, меморандуму тощо;

затвердження державної цільової програми, плану заходів;

утворення та затвердження складу робочих груп з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;

делегування повноважень Кабінету Міністрів органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

передачі майна;

кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого характеру.

§ 31. Набрання чинності

1. Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування.

Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях - Офіційному віснику України та газеті "Урядовий кур'єр".

2. Постанови Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом "Таємно", "Цілком таємно", "Особливої важливості" або "Для службового користування"), не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо такими постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено пізніший строк набрання ним чинності.

4. Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів.

5. Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає акти Кабінету Міністрів Мін'юсту через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі для включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

{Пункт 5 § 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}

6. Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади).

Глава 2. Процедура підготовки

§ 32. Загальні вимоги

1. Проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з дотриманням вимог цього Регламенту.

Розроблення проекту акта починається невідкладно після отримання відповідного завдання та триває виходячи з необхідності врахування у загальному часі підготовки проекту акта вимог, встановлених цим Регламентом щодо часу, достатнього для погодження проекту акта заінтересованими органами, та часу, достатнього для проведення Мін’юстом правової експертизи.

{Пункт 1 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

{Пункт 1 § 32 глави 2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 318 від 29.04.2013, № 477 від 27.08.2014}

2. Проекти актів Кабінету Міністрів, що стосуються укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, готуються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

3. Проекти регуляторних актів Кабінету Міністрів готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", та відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 612).

4. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів з кадрових питань готуються в установленому Кабінетом Міністрів порядку та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів.

Проекти актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів. Проекти актів Кабінету Міністрів про призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Міністром Кабінету Міністрів на підставі рішення комітету з призначення.

{Пункт 4 § 32 в редакції Постанови КМ № 326 від 18.04.2018}

5. Проекти актів Кабінету Міністрів оформляються згідно з Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2200).

Проекти постанов Кабінету Міністрів, якими затверджуються технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства Європейського Союзу, оформляються з урахуванням особливостей, визначених Правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708.

{Пункт 5 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 708 від 18.06.2012}

Проект акта та матеріали до нього готуються в електронній формі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки у паперовій формі, зокрема:

{Пункт 5 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 356 від 10.05.2018, № 56 від 30.01.2019}

підготовки проекту акта, який містить інформацію з обмеженим доступом;

{Пункт 5 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}

неможливості застосування матеріалів до відповідного проекту акта як оригіналів в електронній формі згідно з вимогами законодавства;

{Пункт 5 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}

підготовки проекту акта з питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, або з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, а також з невідкладних питань щодо проведення антитерористичної операції та обороноздатності держави.

{Пункт 5 § 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}

6. Проекти актів Кабінету Міністрів, якими затверджуються документи державного планування, визначені Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”, готуються з урахуванням особливостей здійснення стратегічної екологічної оцінки, передбачених зазначеним Законом.

{§ 32 доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 45 від 23.01.2019}

§ 33. Головний розробник, розробник та заінтересовані органи

1. Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів.

2. Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до своєї компетенції.

3. Підготовку проектів актів Кабінету Міністрів з питань забезпечення його діяльності та організації діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів за дорученням Прем'єр-міністра здійснює Мін'юст або інше міністерство відповідно до компетенції для подальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідного проекту акта.

Головним розробником проектів актів Кабінету Міністрів з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектору економіки, є Мінекономрозвитку, а проектів актів з питань управління державними банками, - Мінфін.

{Пункт 3 § 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 627 від 09.08.2017}

4. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох органів виконавчої влади, розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші органи виконавчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його погодженні, є заінтересованими органами.

5. Проект акта Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань та щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору України, зміни персонального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також проектів актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств і комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств).

{Абзац перший пункту 5 § 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 31 від 25.01.2017, № 326 від 18.04.2018, № 1096 від 18.12.2018}

Проект акта Кабінету Міністрів щодо затвердження положення про центральний орган виконавчої влади підлягає обов’язковому погодженню з Нацдержслужбою в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень. У разі ненадання Нацдержслужбою такого висновку у зазначений строк проект акта вважається погодженим за вмовчанням.

{Пункт 5 § 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 124 від 18.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 501 від 08.08.2016}

{Абзац третій пункту 5 § 33 виключено на підставі Постанови КМ № 501 від 08.08.2016}

Проект акта Кабінету Міністрів з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку підлягає обов’язковому погодженню з Державним агентством з питань електронного урядування, яке проводить його цифрову експертизу згідно з § 37-1.

{Пункт 5 § 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 56 від 30.01.2019}

Проект акта Кабінету Міністрів про утворення урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, а також з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектора економіки щодо утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та виконавчого органу, обрання та припинення повноважень членів наглядової ради і голови та членів виконавчого органу, не підлягає обов’язковому погодженню з усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку.

{Пункт 5 § 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 264 від 05.04.2017}

6. Під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів повинні бути вжиті вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

7. До розроблення проекту акта Кабінету Міністрів можуть залучатися за згодою народні депутати України, науковці та інші фахівці, а також представники об'єднань громадян.

Під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, відповідний проект акта в обов'язковому порядку надсилається уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженому представнику всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються прав осіб з інвалідністю, такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається всеукраїнським громадським організаціям осіб з інвалідністю, їх спілкам відповідно до статутної діяльності. Результати обговорення таких проектів актів всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками відображаються у пояснювальній записці.

{Пункт 7 § 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 659 від 25.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 501 від 08.08.2016, № 431 від 22.05.2019}

Під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого і регіонального розвитку (згідно з тематикою консультацій, визначених Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування"), такий проект акта в обов'язковому порядку надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування.

{Пункт 7 § 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1065 від 21.11.2012}

Під час підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, такий проект акта в обов’язковому порядку надсилається Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для проведення його експертизи та підготовки відповідних рекомендацій.

{Пункт 7 § 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 865 від 15.11.2017}

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій надсилає рекомендації головному розробникові у строк, визначений статтею 21 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.вгору