Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Регламент, Форма типового документа, Записка, Протокол, Висновок, План, Звіт, Інформація, Перелік, Критерії від 18.07.2007950
Документ 950-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 431-2019-п

Додаток:

1. Проект акта на _____ арк.

2. Пояснювальна записка на _____ арк.

3. Довідка про погодження на _____ арк.

4. Протокол узгодження позицій на _____ арк.*

5. Висновок Мін'юсту на _____ арк.*

6. Порівняльна таблиця на _____ арк.*

7. Інформаційно-довідкові матеріали на _____ арк.*

8. Проект акта та матеріали до нього в електронній формі.

__________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
* У разі потреби.Додаток 4
(до пункту 1 § 50)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 326)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту _______________________________
(назва проекту акта)

Мета: __________________________________________________________________
(в одному реченні формулюється мета прийняття акта із зазначенням кінцевого результату,
який планується досягти, та з використанням слів “поліпшення”, “збільшення”, “підвищення”,
“врегулювання” тощо)

1. Підстава розроблення проекту акта

Зазначається підстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, плану, доручення Прем’єр-міністра, за власною ініціативою тощо).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Стисло викладаються суть проблеми, яка потребує розв’язання, та причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання відповідного питання.

Зазначається відповідність проекту акта стратегічним цілям, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, іншими стратегічними та програмними документами.

3. Суть проекту акта

Розкривається суть основних положень проекту акта.

Зазначається механізм вирішення питання, що потребує врегулювання.

4. Правові аспекти

Зазначаються акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту акта, наводиться перелік інших нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Зазначаються відомості про відповідність проекту акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Робиться посилання на відповідні концепції реалізації державної політики. Відображаються результати аналізу форм і методів реалізації акта, а також наводиться обґрунтування обраних шляхів реалізації положень проекту акта.

За наявності в проекті акта положень, які не узгоджуються із засадами реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку з незалежних від розробника причин, наводяться конкретні положення актів законодавства, які перешкоджають цифровому розвитку.

Якщо проект акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта для проведення цифрової експертизи Державному агентству з питань електронного урядування та про врахування в ньому зауважень, наданих зазначеним Агентством.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, обсяги необхідних матеріальних і фінансових витрат, джерела їх покриття. Фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту, додаються до пояснювальної записки.

Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація про це зазначається окремо.

6. Прогноз впливу

Зазначається очікуваний вплив реалізації акта на:

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу);

розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо);

ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо);

громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо);

екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо);

інші сфери суспільних відносин.

Зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного впливу в разі наявності.

Якщо проект акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного впливу, інформація про це зазначається окремо.

6-1. Стратегічна екологічна оцінка

Якщо проектом акта затверджується документ державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”, зазначається інформація про врахування в документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку та про заходи, передбачені для проведення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Якщо стосовно проекту акта проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зазначається позиція сторін щодо проекту акта.

У разі неврахування висловлених заінтересованими сторонами пропозицій та зауважень пропонуються шляхи мінімізації негативного впливу реалізації акта на ключові інтереси таких сторін.

Якщо реалізація акта матиме впливи на ключові інтереси заінтересованих сторін, головний розробник готує прогноз впливу, який додається до пояснювальної записки (додаток 4-1).

Якщо реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо, інформація про це зазначається окремо.

Якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті акта.

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав осіб з інвалідністю - всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

Якщо проект акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також про ступінь відображення у ньому рекомендацій, наданих зазначеним органом.

8. Громадське обговорення

Якщо проект акта виносився на громадське обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), зазначається інформація про результати такого обговорення.

Якщо проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю, інформація про це зазначається окремо.

9. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект акта сфери компетенції інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо заінтересованим органом є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідного міністра, зазначається, чи погоджено позицію такого органу міністром.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з метою їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті розробником заходи, що спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також про те, хто з керівників органів виконавчої влади брав у них участь).

10. Правова експертиза

Зазначається про результати проведення правової експертизи Мін’юстом (висновок Мін’юсту до проекту акта, головним розробником якого є зазначене Міністерство, розробниками - центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра юстиції, не подається, а правові аспекти, зазначені у § 45 цього Регламенту, відображаються у пояснювальній записці).

11. Запобігання дискримінації

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Зазначається інформація про наявність або відсутність у проекті акта положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та здійснюється оцінка гендерного впливу проекту акта (зазначається, яким чином проект впливатиме на представників обох статей).

12. Запобігання корупції

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Наводиться прогноз результатів реалізації акта, зазначаються критерії (показники), за якими головним розробником буде оцінюватися ефективність його реалізації.

Критерії оцінки ефективності повинні виражатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо).

Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

Зазначаються можливі ризики реалізації акта та шляхи їх мінімізації.

_______________________________________
(найменування посади керівника органу
виконавчої влади)

____________________
(підпис)

__________________________
(ім’я та прізвище)

___ ____________ 20___ р.

__________
Примітка. Пояснювальна записка до проекту акта, реалізація якого матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, подається разом із прогнозом впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін.Додаток 4-1
(до пункту 1 § 50)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Стисло викладається суть проекту акта

2. Зазначається вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін за такою формою:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)Додаток 5
(до пункту 1 § 50)

ДОВІДКА
про погодження проекту акта
_____________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено _________________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Проект акта погоджено без зауважень

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

3. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

4. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які не враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

5. Заінтересовані органи виконавчої влади, які відповідно до § 39 цього Регламенту вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

____________________________________
(найменування органу)

_________________________________
(дата надходження проекту
до органу виконавчої влади,
вхідний номер)

6. Позиція заінтересованих органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів, узгоджена з такими міністрами:

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

7. Висновок Мін'юсту ____________________________________________________.
(зазначається дата проведення правової експертизи
та її результати - із зауваженнями чи без зауважень)

Протокол узгодження позицій додається.

___________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
Примітка. Пункти 2-7 включаються до довідки у разі потреби.Додаток 6
(до пункту 1 § 50)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту _____________________________________
(назва проекту акта)

1. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту акта

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) розробником

2. Враховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

____________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.Додаток 7
(до пункту 1 § 50)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту ______________________________________
(назва проекту акта)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

____________________________________
(посада керівника структурного підрозділу
органу виконавчої влади)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.Додаток 8
(до § 53)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту _________________________
(назва акта)
та матеріалів до нього

Проект акта внесено ________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади,
__________________________________________________________________________.
дата та вхідний номер реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів)

1. Фахова експертиза

Проблема

Стисло викладається проблема, на розв'язання якої спрямований проект акта.

Оцінка ефективності

Наводяться результати оцінки ефективності проекту акта, зокрема зазначається:

чи потребує розв'язання проблеми втручання Кабінету Міністрів;

чи є дієві шляхи і механізм розв'язання проблеми;

чи реально виконати акт, який пропонується прийняти.

Крім того, зазначаються:

можливі ускладнення та ризики в процесі виконання акта;

можливі негативні наслідки.

Наводяться результати оцінки інших аспектів проекту, зокрема щодо відповідності Програмі діяльності Кабінету Міністрів, державним цільовим програмам, а також складеного головним розробником прогнозу наслідків прийняття акта.

Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться результати оцінки достатності наданих головним розробником розрахунків матеріально-технічних і фінансових ресурсів та економічного обґрунтування, визначається їх повнота та реалістичність.

Оцінка регуляторного впливу

Зазначається, чи має проект акта регуляторний характер та оцінюється його регуляторний вплив.

Узгодження

Наводяться результати експертної оцінки повноти узгодження проекту акта (зазначається, чи усіма заінтересованими органами погоджено проект, а також чи узгоджуються його положення із зауваженнями (пропозиціями) заінтересованих органів, які вважаються врахованими).

Якщо проект акта подано з неврегульованими розбіжностями, експерт оцінює обґрунтованість позицій розробника та заінтересованого органу. В разі потреби висновки можуть викладатися у довідці щодо врегулювання розбіжностей, яка додається до експертного висновку.

Наводиться інформація про те, чи проводилося публічне обговорення проекту акта, якщо він має важливе суспільне значення та стосується прав і обов'язків громадян.

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається, чи враховано позицію уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав осіб з інвалідністю, - всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, а якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, - всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

2. Юридична експертиза

За результатами проведеної експертизи зазначається:

чи належить предмет правового регулювання проекту до повноважень Кабінету Міністрів;

чи відповідає проект акта Конституції та законам України, іншим актам вищої юридичної сили і чи узгоджується з актами законодавства такої ж юридичної сили;

чи відповідає проект акта чинним міжнародним договорам України.

У разі потреби пропонуються шляхи підвищення рівня підготовки проекту (формулюються нові положення, які пропонується включити до проекту, окремі пункти з урахуванням юридичних поправок та вимог нормопроектувальної техніки, зазначаються пункти, що необхідно виключити, тощо).

Висновок за результатами юридичної експертизи може подаватися окремо.

Про наявність не врахованих розробником зауважень Мін'юсту окремо зазначається у висновку. Висловлюється позиція щодо таких зауважень.

2-1. Експертиза на відповідність зобов’язанням у сфері європейської інтеграції

За результатами проведеної експертизи зазначається, чи стосується та чи відповідає проект акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, програмним документам Кабінету Міністрів, та чи стосується та чи враховує право Європейського Союзу (acquis ЄС).

Висновок за результатами експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції може подаватись окремо.

2-2. Цифрова експертиза

За результатами проведеної експертизи зазначається:

чи відповідає проект акта засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку;

чи передбачає проект акта цифрову форму реалізації як пріоритетну та застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

чи містить проект акта положення, що перешкоджають створенню сучасних електронних форм взаємодії та доступності інформаційно-комунікаційних технологій для громадян;

про наявність не врахованих розробником зауважень Державного агентства з питань електронного урядування.

Висновок за результатами цифрової експертизи може подаватися окремо.

3. Резюме

За результатами експертизи зазначається, чи забезпечує проект акта досягнення поставленої мети і чи відповідає він встановленим вимогам.

Якщо за результатами експертизи проекту акта виявлено недоліки, стисло викладається їх суть, а також можуть пропонуватися шляхи усунення недоліків та підвищення рівня підготовки проекту. Пропозиції можуть додаватися до експертного висновку окремо та містити відповідні формулювання положень проекту.

4. Виконання рішення урядового комітету

Зазначається про результати виконання рішення урядового комітету у процесі доопрацювання схваленого проекту.

Цей розділ включається до експертного висновку, якщо урядовим комітетом схвалено проект акта з наданням відповідного доручення щодо врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання.

____________________________________
(посада керівника структурного підрозділу)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

ПОГОДЖУЮ
Перший заступник (заступник)
Державного секретаря Кабінету Міністрів____________________
(ім'я та прізвище)


___ _______________ 20__ р.Додаток 9
(до пункту 1 § 56)

ПОЛІТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
(доповідна записка Кабінетові Міністрів щодо реалізації державної політики)

_______________________________________________
(тема записки)

Підготовка доповідної записки здійснюється двома етапами:

проведення аналізу передумов виникнення проблеми та розроблення варіантів (не менше двох) її розв'язання;

викладення за результатами проведеного аналізу рекомендованого рішення (оптимального варіанта).

Доповідна записка складається з двох частин: рекомендоване рішення і аналітична частина.

I. Рекомендоване рішення

Цей розділ є самостійним і логічно завершеним. Метою розділу є стисле викладення інформації, необхідної для прийняття рішення членами Кабінету Міністрів.

На основі узагальнення змісту доповідної записки у розділі стисло (обсягом до трьох сторінок) формулюються пропозиції щодо рішення Кабінету Міністрів, яке рекомендується прийняти для розв'язання проблеми, та викладається інша інформація, важливі деталі та аспекти, що обґрунтовують запропоноване рішення.

1. Предмет розгляду

В одному реченні узагальнено викладається проблема, яка потребує розв'язання.

2. Оптимальний варіант

Цей підрозділ повинен містити такі позиції:

шляхи і способи розв'язання проблеми (інформація повинна повністю збігатися з відповідними положеннями документа, що затверджується розпорядженням);

фінансово-економічне обґрунтування;

ризики;

результати проведення консультацій (узагальнюється інформація, що відображає ставлення громадськості до запропонованого варіанта розв'язання проблеми, з урахуванням позиції заінтересованих груп, яких стосується політична пропозиція);

позиція заінтересованих органів (викладається позиція заінтересованих органів виконавчої влади, зазначаються питання, щодо яких не досягнуто згоди).

3. Обґрунтування вибору оптимального варіанта

Наводяться основні аргументи на підтримку оптимального варіанта розв'язання проблеми.

II. Аналітична частина

У цьому розділі записки (обсягом до 15 сторінок) викладаються результати повного, збалансованого та об'єктивного аналізу передумов виникнення проблеми, наводяться її детальний опис та можливі варіанти розв'язання. Інформація, що міститься у цьому розділі, повинна надавати членам Кабінету Міністрів вичерпну можливість вивчення запропонованих варіантів розв'язання проблеми.

1. Дослідження проблеми

Наводиться довідково-аналітична інформація, необхідна для всебічного висвітлення і розкриття суті проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання. Коротко викладаються передумови виникнення проблеми і надаються необхідні пояснення. Під час проведення аналізу враховуються традиційна точка зору, практика розв'язання подібних проблем, можливий вплив на галузі економіки та регіони, визначаються очевидні переваги, у тому числі для окремих верств (груп) населення, і недоліки, а також прогнозовані результати прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів, наводяться інші фактори, які враховуються під час розроблення варіантів рішення, а також повідомляється про можливі наслідки у разі відхилення Кабінетом Міністрів політичної пропозиції.

2. Можливі варіанти розв'язання проблеми

В одному реченні стисло перелічуються умовні назви розроблених варіантів розв'язання проблеми із зазначенням особливостей кожного з них.

Далі детально викладається кожний із запропонованих варіантів. Наприклад:

Варіант 1 (умовна назва).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Визначаються напрями і послідовність дій, організаційні заходи, способи, принципи та особливості реалізації державної політики, спрямованої на розв'язання проблеми, строки реалізації політичної пропозиції.

Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться результати детального фінансового аналізу відповідного варіанта і необхідні розрахунки, обсяги фінансових витрат, необхідних для реалізації політичної пропозиції, джерела їх покриття, прогнозований вплив політичної пропозиції на видаткову та дохідну частину державного бюджету. Якщо реалізація політичної пропозиції не потребує додаткових бюджетних витрат, про це зазначається окремо.

Регуляторний вплив

Якщо варіант рішення містить регулятивні положення, наводяться результати аналізу регуляторного впливу.

Ризики

Наводяться результати аналізу політичних аспектів рішення, визначаються можливі ризики, негативні наслідки, потенційні складнощі, які можуть виникнути під час розв'язання проблеми, критичні зауваження, що можуть бути викликані прийняттям відповідного рішення, та шляхи запобігання їх виникненню.

Інші варіанти викладаються у такий самий спосіб.

____________________________
(міністр)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
Примітка.Доповідна записка подається разом з проектом розпорядження Кабінету Міністрів та додатками 10 і 11 до цього Регламенту.Додаток 10
(до пункту 3 § 56)

КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

Критерії результативності

Виходячи з цілей програмного документа визначаються три-чотири основних критерії (кількість створених робочих місць, обсяги бюджетних надходжень та видатків, рівень заробітної плати, пенсій, інші статистичні показники), за якими оцінюватиметься ефективність результатів реалізації рішення, спрямованого на розв'язання проблеми.

Проведення моніторингу

Установлюється порядок проведення моніторингу процесу реалізації рішення, динаміки основних показників, досягнення прогнозованих результатів, визначається періодичність проведення аналізу ефективності результатів реалізації рішення та шляхи їх застосування для коригування державної політики, а також зазначаються центральні органи виконавчої влади, що братимуть участь у проведенні моніторингу. Визначається періодичність подання звітів Кабінетові Міністрів за результатами моніторингу процесу реалізації рішення.

____________________________
(посада заступника міністра)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.Додаток 11
(до пункту 3 § 56)

КОМУНІКАТИВНИЙ ПЛАН

Комунікативний план складається з метою організації роботи з роз'яснення широкій громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Кабінету Міністрів.

У плані зазначається, які питання і в який спосіб висвітлюватимуться в засобах масової інформації.

Обсяг плану, як правило, не перевищує трьох сторінок.

1. Мета

Зазначається мета, якої заплановано досягти за допомогою комунікативного плану. Розкриття мети здійснюється для забезпечення її сприйняття і розуміння намірів Кабінету Міністрів громадськістю.

2. Ключові повідомлення

Визначаються три-чотири основних аспекти політичного рішення, про які необхідно повідомити, без конкретизації деталей.

3. Верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення

Визначаються верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення, та їх можлива реакція на дії Кабінету Міністрів.

4. Методи та способи інформування

Визначається спосіб організації інформаційної діяльності з висвітлення результатів реалізації рішення, зокрема його впливу на громадян. У рамках провадження інформаційної діяльності повинні бути передбачені виступи із заявами, організація поїздок з метою надання роз'яснення, проведення консультацій, засідань за круглим столом, виготовлення рекламних матеріалів, розроблення інтернет-програм тощо.

5. Фінансове забезпечення

Визначаються обсяги та джерела фінансування, необхідні для здійснення заходів, передбачених планом.

____________________________
(посада заступника міністра)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.Додаток 12
(до пункту 1 § 63)

На бланку органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)
про ________________________________________________
(реалізацію політичної пропозиції, акта законодавства,
виконання завдань, здійснення повноважень, результати діяльності тощо)

1. Вступна частина

Стисло повідомляється про мету цього звіту (інформації) і проведену роботу щодо аналізу та перевірки стану справ, способи, із застосуванням яких вивчалася ситуація, обсяг проведеної роботи із зазначенням охоплених перевіркою галузей та сфер діяльності, регіонів, суб'єктів підприємницької діяльності тощо.

2. Оцінка стану справ

Наводяться дані про результати діяльності, їх вплив на досягнення поставленої мети, витрати, пов'язані з реалізацією передбачених заходів, та джерела їх покриття. Зазначається ставлення заінтересованих верств (груп) населення до політики, що реалізується. Порівнюються прогнозні розрахунки з практичними результатами. За наявності недоліків зазначаються їх причини.вгору