Документ 950-2000-п, перша редакція — Прийняття від 13.06.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 червня 2000 р. N 950
Київ
Про затвердження Порядку проведення службового
розслідування стосовно державних службовців

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення службового розслідування
стосовно державних службовців (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1995 р. N 160 ( 160-95-п ) "Про
затвердження Порядку проведення службового розслідування" (ЗП
України, 1995 р., N 5, ст. 130).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 950
ПОРЯДОК
проведення службового розслідування
стосовно державних службовців
1. Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців
може бути проведено службове розслідування:
у разі невиконання або неналежного виконання ними службових
обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських
жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду
громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи
об'єднанню громадян;
у разі недодержання ними законодавства про державну службу,
про боротьбу з корупцією, порушення етики поведінки;
на вимогу державного службовця з метою зняття безпідставних,
на його думку, звинувачень або підозри.
За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове
розслідування не проводиться.
2. Рішення щодо проведення службового розслідування
приймається вищими посадовими особами України, Першим
віце-прем'єр-міністром України, керівником державного органу
(посадовою особою), що призначив на посаду державного службовця,
стосовно якого має проводитися службове розслідування, керівником
органу, в якому працює державний службовець.
Головдержслужба може проводити службові розслідування за
дорученням вищих посадових осіб України та Першого
віце-прем'єр-міністра України, а у разі безпосереднього звернення
до Головдержслужби державного службовця рішення щодо проведення
службового розслідування приймається керівником Головдержслужби.
3. Рішенням щодо проведення службового розслідування
визначається голова комісії з проведення службового розслідування,
інші члени комісії, мета і дата початку та закінчення службового
розслідування. Термін службового розслідування не може
перевищувати двох місяців.
У разі коли рішення щодо проведення службового розслідування
прийнято вищими посадовими особами України, Першим
віце-прем'єр-міністром України, склад комісії з проведення
службового розслідування, мета і дата початку та закінчення
службового розслідування визначаються керівником державного
органу, якому доручено проведення службового розслідування.
Службове розслідування у цьому випадку повинне бути проведено у
термін, визначений посадовою особою, яка прийняла рішення про його
проведення.
У разі потреби до проведення службового розслідування можуть
залучатися вчені, працівники державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками).
До участі у проведенні службового розслідування не повинні
залучатися посадові особи державного органу, якщо обставини
свідчать про їх особисту заінтересованість у результатах
розслідування.
4. Службове розслідування проводиться з відстороненням
державного службовця від виконання повноважень за посадою або без
такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається за
поданням голови комісії з проведення службового розслідування
керівником державного органу, в якому працює службовець.
За державним службовцем на час відсторонення від виконання
повноважень за посадою зберігається заробітна плата.
5. Керівник державного органу (посадова особа), за рішенням
якого затверджено склад комісії з проведення службового
розслідування, контролює роботу цієї комісії і у разі потреби дає
обов'язкові для виконання доручення.
6. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть
персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту,
всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та
нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.
Членам комісії надається право:
отримувати від державних службовців, інших працівників
державного органу, в якому працює особа, стосовно якої проводиться
службове розслідування, усні чи письмові пояснення, консультації
спеціалістів з питань службового розслідування;
ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні
документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до
матеріалів службового розслідування;
отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію,
пов'язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та
фізичних осіб на підставі запиту керівника державного органу
(посадової особи), який призначив службове розслідування, або
керівника державного органу, якому доручено проведення службового
розслідування.
7. Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування,
має право в будь-який момент узяти в ньому участь, пояснювати
факти, робити заяви, подавати відповідні документи і порушувати
клопотання про залучення нових документів, вимагати додаткового
вивчення пояснень осіб, причетних до справи.
8. За результатами службового розслідування члени комісії
складають акт, у якому зазначаються:
факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для
проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, освіта, термін служби у державному
органі і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої
проведено службове розслідування;
висновки службового розслідування, обставини, що пом'якшують
або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до
порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи
обставини, що знімають з державного службовця безпідставні
звинувачення або підозру.
Члени комісії мають право викласти свою окрему думку, про що
до акта додається відповідний документ.
9. Акт службового розслідування підписується членами комісії
та подається на розгляд керівника державного органу (посадової
особи), який призначив службове розслідування, в одному
примірнику.
Перед поданням на розгляд з актом службового розслідування
ознайомлюється державний службовець, стосовно якого проводилося
розслідування.
10. На вимогу керівника державного органу (посадової особи),
якому доручено проведення службового розслідування, голови або
членів комісії чи державного службовця, стосовно якого
проводилося розслідування, акт повинен розглядатися в їх
присутності.
За результатами розгляду керівник державного органу (посадова
особа), який прийняв рішення щодо проведення службового
розслідування, приймає в десятиденний термін відповідне рішення, з
яким ознайомлюється державний службовець.
За матеріалами службового розслідування державний службовець
може бути притягнутий до відповідальності згідно із
законодавством.
11. Рішення за результатами службового розслідування може
бути оскаржено державним службовцем згідно із законодавством.
12. Акт службового розслідування з відповідними документами
зберігається в державному органі, який проводив розслідування.
У разі коли рішення про проведення службового розслідування
прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, акт
службового розслідування складається у двох примірниках, один з
яких надсилається посадовій особі, яка прийняла рішення про
проведення службового розслідування.вгору