Документ 949-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.05.2005, підстава - 402-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 вересня 1997 р. N 949
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 402 ( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )
Про затвердження Положення про працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного
контракту за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98
N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

( У назві і тексті постанови слова "підготовки магістрів
державного управління" замінено словами "підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління", у
тексті постанови слова "Головне управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках
замінено словами "Головне управління державної служби
України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

На виконання Програми кадрового забезпечення державної
служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада
1995 р. N 1035 ( 1035/95 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного
контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
в освітній галузі "Державне управління" (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям відповідно до
цього Положення забезпечувати працевлаштування за фахом
випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах
державного контракту за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" (далі
- випускники).
3. Головному управлінню державної служби України здійснювати
контроль за працевлаштуванням випускників, зазначених у пункті 2
цієї постанови.
4. Державному комітету статистики за поданням Головного
управління державної служби України затвердити відомчу державну
статистичну звітність про проходження державної служби
випускниками.
5. Міністерству фінансів разом з Головним управлінням
державної служби України, Міністерством освіти, Міністерством
економіки розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів
України Порядок визначення та відшкодування випускниками вартості
навчання у разі порушення ними вимог угоди про їх
працевлаштування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1997 р. N 949
ПОЛОЖЕННЯ
про працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, які навчалися на умовах державного контракту
за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління"

( У назві і тексті Положення слова "підготовка магістрів
державного управління" в усіх відмінках замінено
словами "підготовка магістрів в освітній галузі
"Державне управління" у відповідному відмінку згідно з
Постановою N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )

1. Це Положення регулює особливості працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, які навчалися в них за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" (далі - випускники) на умовах
державного контракту, укладеним Головдержслужбою з відповідним
навчальним закладом. Це Положення не застосовується під час вирішення питань
працевлаштування випускників Української Академії державного
управління при Президентові України. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
2. На навчання за програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" до вищих навчальних закладів за
державним контрактом приймаються на конкурсній основі громадяни
України відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 533 ( 533-96-п ).
3. Державне замовлення формується Головдержслужбою відповідно
до чинного законодавства за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах
їх компетенції. Державні контракти з вищими навчальними закладами, які є
виконавцями державного замовлення на підготовку магістрів в
освітній галузі "Державне управління" , укладаються на підставі
потреби в магістрах державного управління, що визначається
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, які безпосередньо працевлаштовують
випускників (далі - державні органи), та Головдержслужбою. Державний контракт укладається Головдержслужбою з
відповідним вищим навчальним закладом на основі договору,
складеного за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, в
якому визначаються обсяг підготовки магістрів в освітній галузі
"Державне управління" за спеціальностями, спеціалізаціями та
формами, а також умови фінансування. ( Абзац третій пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
4. Керівники державних органів несуть відповідальність за
обгрунтованість державного замовлення щодо потреби в магістрах
державного управління.
5. Державний орган, що здійснює направлення особи до
відповідного навчального закладу на навчання денної форми за
освітньо-професійною програмою підготовка магістрів в освітній
галузі "Державне управління" , забезпечує умови працевлаштування і
виконання відповідних зобов'язань, визначених угодою-направленням,
укладеною між ним та його працівником або особою, зарахованою до
кадрового резерву цього органу, які направляються на навчання.
Угодами-направленнями можуть також додатково визначатися
умови та зобов'язання державних органів щодо надання ними
матеріальної допомоги за рахунок власних коштів слухачам,
направленим на навчання, а також встановлення для них доплати до
державної стипендії. Граничні розміри зазначених виплат з
урахуванням стипендії, що отримує слухач, не повинні перевищувати
12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які не
мали трудового стажу до вступу на навчання, для інших - розміру
середньої заробітної плати за останнім місцем роботи.
6. Випускник зобов'язаний відпрацювати у державному органі
або за його згодою та погодженням з Головдержслужбою в іншому
органі виконавчої влади або іншому органі місцевого самоврядування
не менше трьох років.
7. Керівництво навчального закладу за погодженням з
відповідним державним органом не пізніше ніж за півроку до
закінчення випускником навчання пропонує йому вакантну посаду
відповідно до укладеної угоди-направлення або переліку вакантних
посад, визначеного Головдержслужбою. При цьому навчальним закладом
оформляється картка працевлаштування випускника за формою згідно з
додатком N 2 до цього Положення у трьох примірниках на кожну
особу. Перший примірник її зберігається у навчальному закладі,
другий надсилається за місцем направлення, третій -
Головдержслужбі.
Керівництво державного органу за місцем направлення
випускника не пізніше ніж за три місяці до закінчення ним навчання
на підставі одержаної картки працевлаштування надсилає
підтвердження навчальному закладу та Головдержслужбі про виконання
умов працевлаштування випускників.
8. Прийняті на державну службу випускники зараховуються
виключно на вакантні посади. Державний орган забезпечує надання
випускникам посади за категорією не нижчої від тієї, яку вони
займали до вступу до вищого навчального закладу на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" , або рівноцінної за оплатою і
характером діяльності.
Для осіб, які навчалися на умовах державного контракту, у
разі працевлаштування їх у державному органі, де вони працювали
або були зараховані до кадрового резерву, забезпечується переважне
право на зайняття вакантної посади чи просування по службі без
конкурсного відбору або стажування.
9. Вручення випускникові диплома про закінчення навчання у
вищому навчальному закладі за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" ,
направлення на роботу за формою згідно з додатком N 3 до цього
Положення та видача належних йому коштів, перерахованих
Головдержслужбою та державним органом навчальному закладу,
здійснюються протягом семи днів після закінчення ним навчання.
Оформлене навчальним закладом за погодженням з відповідним
державним органом направлення на роботу є підставою для укладення
трудового договору цим органом з випускником.
У місячний строк від дати прибуття випускника на роботу,
зазначеної у направленні, орган виконавчої влади або орган
місцевого самоврядування за місцем направлення випускника надсилає
вищому навчальному закладу та Головдержслужбі повідомлення про
працевлаштування випускника за формою згідно з додатком N 3 до
цього Положення.
10. Випускники, які були прийняті на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" з числа осіб віком до 30 років за
рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального
закладу, яким присвоєно відповідну кваліфікацію в освітній галузі
"Державне управління" і які працевлаштовані на підставі
направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом
трьох років з моменту укладення трудового договору між ними та
відповідним органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування або іншим органом державної влади чи органом
місцевого самоврядування за погодженням з Головдержслужбою. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )
11. Якщо випускник не захистив магістерської роботи перед
закінченням навчання в навчальному закладі за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління", державний орган або орган місцевого самоврядування
може прийняти його на посаду з урахуванням одержаної підготовки.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
12. Державний орган або орган місцевого самоврядування за
місцем призначення випускника, який відмовив випускнику у
прийнятті на роботу, у п'ятиденний строк надсилає Головдержслужбі
скріплену печаткою мотивовану довідку-повідомлення, а випускник не
більше ніж у семиденний строк звертається до Головдержслужби за
сприянням у працевлаштуванні. При цьому він подає направлення на
роботу, копії документів про закінчення навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" в навчальному закладі, скріплену
печаткою письмову відмову у працевлаштуванні державного органу або
органу місцевого самоврядування за місцем направлення випускника.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1812
( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
13. Випускник може не розпочати роботи за направленням в разі
продовження ним навчання в аспірантурі за рекомендацією вченої
ради навчального закладу, де він навчався за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління".
14. Якщо випускник за його згодою працевлаштовується в іншому
органі виконавчої влади або іншому органі місцевого
самоврядування, цей орган видає йому нове направлення на роботу,
про що навчальний заклад та Головдержслужба повідомляються у
порядку, визначеному згідно з пунктом 9 цього Положення.
15. Час навчання у вищих навчальних закладах за денною
формою за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління" та час установленої
відпустки зараховується випускникам, які навчалися за державним
контрактом, до загального трудового стажу, а також до стажу
державної служби, якщо після закінчення навчання вони приступили
до роботи у відповідному органі державної влади або органі
місцевого самоврядування та до вступу в навчальні заклади мали
стаж державної служби, обчислений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ), або
були зараховані до кадрового резерву згідно з
угодою-направленням. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 499 ( 499-98-п ) від 16.04.98, в редакції
Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
16. Крім передбачених цим Положенням умов працевлаштування
випускників, на них поширюються права та обов'язки, визначені
згідно з: підпунктами 1 - 4 пункту 9, пунктами 10 - 16, 24, 26, 29, 31
- 33 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 992 ( 992-96-п ); пунктами 3, 4, 6, 7 Положення про працевлаштування
випускників Української Академії державного управління при
Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 1996 р. N 1269 ( 1269-96-п ).

Зразок Додаток 1
до Положення про працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, які навчалися на умовах
державного контракту за
освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління"
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)
між Головним управлінням державної служби України
та вищим навчальним закладом, який здійснює
підготовку магістрів в освітній галузі
"Державне управління"
від "___" ____________ 200_ р. N ______

Головдержслужба України в особі _________________________________,
(посада, прізвище та ініціали
керівника)
який діє на підставі Положення про Головдержслужбу України, та _______________________________________ (далі - навчальний заклад)
(найменування вищого навчального закладу)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали керівника)
який діє на підставі статуту навчального закладу, уклали цей
Договір про нижченаведене:
1. Предмет Договору:
1) забезпечення виконання обсягів підготовки фахівців для
державної служби за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (далі -
освітньо-професійні програми) на ___________ навчальний рік за
такими показниками:
------------------------------------------------------------------ Найменування спеціальності | та спеціалізації з підготовки| Кількість слухачів магістрів в освітній галузі | "Державне управління" | |------------------------------------ |за денною формою| за заочною формою | навчання | навчання | |------------------- | |200_ року|200_ року | | вступу | вступу -----------------------------+----------------+---------+--------- -----------------------------+----------------+---------+--------- -----------------------------+----------------+---------+--------- -----------------------------+----------------+---------+--------- -----------------------------+----------------+---------+--------- -----------------------------+----------------+---------+--------- Усього | | | ------------------------------------------------------------------
2) обсяг фінансування підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління"
визначається за узгодженим сторонами кошторисом, що є невід'ємною
частиною цього Договору;
3) Головдержслужба України щомісяця здійснює оплату
навчальному закладу послуг з підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління" у
розмірах, визначених узгодженим сторонами кошторисом;
4) після закінчення терміну дії цього Договору сторони
підписують заключний акт про виконання взаємних зобов'язань.
2. Головдержслужба України:
1) забезпечує надання навчальному закладу відповідних коштів,
передбачених у видатках Державного бюджету України
на _____ і _____ роки для підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління" згідно з
обсягом фінансування Державного казначейства України;
2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на
державну службу;
3) не несе відповідальності за зміни обсягів державного
бюджетного фінансування і за несвоєчасне перерахування навчальному
закладу коштів у разі несвоєчасного і не в повному обсязі
фінансування Головдержслужби України Міністерством фінансів
України та Державним казначейством України;
4) у разі невиконання навчальним закладом умов державного
контракту з обсягів прийому на навчання магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління" здійснює
відповідний перерахунок коштів, виділених для забезпечення
навчання у повному обсязі згідно з попереднім кошторисом.
Визначений під час перерахунку надлишок коштів повертається
навчальним закладом на рахунок Головдержслужби України в
Державному казначействі України або враховується при подальшому
фінансуванні навчання.
3. Навчальний заклад зобов'язується:
1) здійснювати підготовку магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) та відповідними спеціалізаціями в освітній
галузі "Державне управління" згідно з визначеними в підпункті 1
пункту 1 цього Договору показниками державного контракту;
2) забезпечити прийом слухачів на навчання згідно з Порядком
прийому до вищих навчальних закладів на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління", затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 533 ( 533-96-п );
3) здійснювати організаційні заходи щодо виконання
навчального плану в повному обсязі, а також забезпечувати якісну
теоретичну і практичну підготовку магістрів за
освітньо-професійними програмами за спеціальністю
(спеціальностями) та відповідними спеціалізаціями в освітній
галузі "Державне управління";
4) використовувати отримані за державним контрактом кошти
відповідно до їх цільового призначення згідно з узгодженим
сторонами кошторисом;
5) подавати до Головдержслужби України місячні фінансові
звіти не пізніше ніж 3 число кожного місяця;
6) забезпечувати працевлаштування випускників, здійснюючи
постійний контроль за виконанням Угод-направлень, надіслання
карток працевлаштування слухачів, видачу випускникам направлень на
роботу, та звітувати перед Головдержслужбою України про стан
працевлаштування випускників;
7) забезпечувати слухачів денної та заочної (на період сесії)
форм навчання місцями в гуртожитку навчального закладу;
8) погоджувати з Головдержслужбою України освітньо-професійні
програми та відповідні навчальні плани;
9) інформувати Головдержслужбу України в установлені терміни
про тематику магістерських робіт та напрями їх реалізації;
10) погоджувати з Головдержслужбою України склад державної
екзаменаційної комісії.
4. Відповідальність навчального закладу за якість підготовки
У разі встановлення державною екзаменаційною комісією та
експертизою, проведеною Головдержслужбою України, невиконання
підпункту 3 пункту 3 цього Договору (при належному фінансуванні),
що оформляється відповідним актом, навчальний заклад повинен
виконати навчальний план за рахунок власних коштів у термін,
установлений додатковою угодою. Якщо зазначена умова не буде
виконана, навчальний заклад зобов'язаний відшкодувати
Головдержслужбі України вартість навчання магістрів відповідно до
кошторису з урахуванням індексу інфляції.
Головдержслужба України має право звернутися до Кабінету
Міністрів України з поданням про виключення навчального закладу з
переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки
фахівців органів державної виконавчої влади та ринкової економіки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня
1995 р. N 560 ( 560-95-п ) "Про заходи щодо підвищення
кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої
влади".
5. Прикінцеві положення
Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом
підписання додаткових договорів.
Цей Договір припиняє дію:
після закінчення терміну, на який він складений;
за згодою сторін (оформляється протоколом);
у разі невиконання сторонами зобов'язань (у встановленому
порядку).
Договір набуває чинності з дня підписання і діє до
"___" ____________ 200_ р.
Договір складено у двох примірниках, що мають однакову силу і
зберігаються у кожної із сторін.
6. Юридичні адреси сторін:
Головдержслужба України: _________________________________________ (адреса, фінансові реквізити,
телефон, факс)
Навчальний заклад: _______________________________________________ (адреса, фінансові реквізити,
телефон, факс)

Від Головдержслужби України: Від навчального закладу: ______________________________ ______________________________
(посада, ініціали та прізвище) (посада, ініціали та прізвище) ___________ ___________ ___________ ___________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)

Начальник Головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу ______________________________ ______________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище) ___________ ___________ ___________ ___________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)

М. П. М. П.
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )
Зразок Додаток 2
до Положення про працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, які навчалися на умовах
державного контракту за
освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління"
КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
випускника - магістра в освітній галузі
"Державне управління"
__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, __________________________________________________________________
його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)
1. Прізвище ______________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________
Рік народження ________________________________________________
2. Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________
3. Напрям підготовки за професійним
спрямуванням (спеціальність) __________________________________
Спеціалізація _________________________________________________
4. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування (за
Угодою-направленням) __________________________________________________________________
(повне найменування, адреса, телефон, факс)
5. Посада (за Угодою-направленням) _______________________________
Місячний оклад ________________________________________________
6. Попереднє місце роботи ________________________________________
(повне найменування, __________________________________________________________________
адреса, телефон, факс)
7. Посада (до вступу на навчання) ________________________________
Місячний оклад ________________________________________________
8. Сімейний стан _________________________________________________
9. Місце постійного проживання ___________________________________
(адреса, телефон) 10. Додаткові відомості __________________________________________
(на власний розсуд випускника)

Випускник __________________ Дата заповнення ________________
(підпис)
Відповідальний працівник вищого
навчального закладу _____________________________________________
(посада)
____________ ____________ _______________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )
Зразок Додаток 3
до Положення про працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів,
які навчалися на умовах державного
контракту за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління"
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ
випускника - магістра в освітній галузі
"Державне управління"
від "___" ____________ 200_ р. N ______

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові випускника)
який (яка) закінчив (закінчила) в 200_ р. ________________________
(повне найменування __________________________________________________________________
вищого навчального закладу, __________________________________________________________________
його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)
та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр в освітній галузі "Державне управління" за спеціальністю _______________ за спеціалізацією ______________ направляється в
розпорядження ____________________________________________________
(найменування органу державної влади __________________________________________________________________
або органу місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)
Згідно з карткою працевлаштування від ____________________________
для роботи на посаді _____________________________________________
з місячним окладом _______________________________________________
Дата прибуття до місця призначення "___" ____________ 200_ р.
Керівник вищого навчального закладу ______________________________
(посада) ____________ ____________ _______________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
випускника - магістра в освітній галузі
"Державне управління"
від "___" ____________ 200_ р. N ______
(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний
термін з дня укладення з випускником трудового договору)

__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади або органу __________________________________________________________________
місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)
повідомляє, що випускника - магістра в освітній галузі "Державне
управління" __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначено на посаду _____________________________________________
з місячним окладом _______________________________________________
забезпечено житлом _______________________________________________
(вид житла)

Керівник органу державної влади або
органу місцевого самоврядування __________________________________
(посада) ____________ ____________ _______________________
(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1812 ( 1812-2001-п ) від
28.12.2001 )вгору