Про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указ Президента України; Положення від 02.08.2000945/2000
Документ 945/2000, поточна редакція — Редакція від 16.07.2013, підстава - 377/2013

Указ
Президента України

Про гранти Президента України для обдарованої молоді

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року № 612 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" постановляю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень.

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству молоді та спорту України для реалізації соціальних молодіжних програм.

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
2 серпня 2000 року
№ 945/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 2000 року № 945/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років.

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів розробляється та затверджується Міністерством.

Заявка та необхідні документи подаються до Міністерства через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом липня Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

Експертну раду очолює Міністр молоді та спорту України. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Міністра молоді та спорту України.

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним.

{Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

6. Міністерство щороку до 1 вересня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради.

{Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}

8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 жовтня.

Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 грудня.

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Одержувач гранту укладає договір з Міністерством та відповідним структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту. Форма договору та перелік документів, необхідних для укладення договору, розробляються і затверджуються Міністерством.

У разі якщо одержувач гранту не подав до Міністерства необхідні для укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту скасовується.

Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Глава Адміністрації
Президента України


В.ЛИТВИНвгору