Про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України
Указ Президента України; Положення від 21.08.2004943/2004
Документ 943/2004, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2008, підстава - 845/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 845/2008 ( 845/2008 ) від 19.09.2008 }
Про Національну комісію з питань
регулювання зв'язку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 }
{ Положення про Національну комісію з питань регулювання
зв'язку України додатково див. в Постанові КМ N 971
( 971-2007-п ) від 25.07.2007 }

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію з питань регулювання зв'язку
України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним
статусом.
У зв'язку з цим внести до Схеми організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом
Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (зі
змінами, внесеними Указами від 23 жовтня 2000 року N 1159
( 1159/2000 ), від 5 грудня 2000 року N 1303 ( 1303/2000 ), від
29 вересня 2001 року N 907 ( 907/2001 ), від 27 грудня 2001 року
N 1265 ( 1265/2001 ), від 29 серпня 2002 року N 780 ( 780/2002 ),
від 1 жовтня 2002 року N 887 ( 887/2002 ), від 11 грудня 2002 року
N 1153 ( 1153/2002 ), від 15 липня 2003 року N 700 ( 700/2003 ),
від 31 липня 2003 року N 772 ( 772/2003 ) та від 19 січня
2004 року N 60 ( 60/2004 ), зміни, доповнивши розділ III новим
абзацом такого змісту:
"Національна комісія з питань регулювання зв'язку України".
2. Затвердити Положення про Національну комісію з питань
регулювання зв'язку України (додається).
3. Установити, що Національна комісія з питань регулювання
зв'язку України здійснює повноваження щодо регулювання у сфері
телекомунікацій, передбачені Положенням, яке затверджене цим
Указом, починаючи з 1 січня 2005 року.
4. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з
утворенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України та забезпеченням її функціонування, в тому числі:
затвердити граничну чисельність працівників апарату
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України;
вирішити питання матеріально-технічного та іншого
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
зв'язку України, в тому числі щодо розміщення Комісії та її
апарату;
вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування
діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України у поточному році в межах коштів, виділених на утримання
органів виконавчої влади, та передбачати видатки на забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України у проектах Державного бюджету України на 2005 і наступні
роки;
подати в місячний строк пропозиції щодо внесення до актів
Президента України змін, які випливають із цього Указу;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 серпня 2004 року
N 943/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 серпня 2004 року N 943/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію з питань регулювання
зв'язку України

1. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
(далі - Комісія) є центральним органом виконавчої влади із
спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Комісія є органом регулювання у сферах телекомунікацій,
надання послуг поштового зв'язку, підконтрольним Президенту
України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими
нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Комісії є:
проведення єдиної державної політики регулювання в галузі
зв'язку;
здійснення державного регулювання та нагляду в галузі зв'язку
з метою максимального задоволення попиту споживачів на послуги
зв'язку, створення сприятливих умов для залучення інвестицій,
збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та
модернізації мереж зв'язку з урахуванням інтересів національної
безпеки;
забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом
України і функціонування ринку телекомунікаційних послуг та послуг
поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства,
операторів та користувачів цих послуг; ( Абзац четвертий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 12/2005
( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
сприяння розвитку конкуренції та підприємництва, забезпечення
рівних умов діяльності суб'єктів усіх форм власності,
вдосконалення механізмів регулювання ринкових відносин у галузі
зв'язку.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у галузі зв'язку, розробляє механізми її реалізації;
2) готує пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання
в галузі зв'язку, забезпечення ринкової збалансованості в цій
галузі;
3) реалізовує державну стратегію розвитку галузі зв'язку;
4) вносить пропозиції до органів державної влади щодо
проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у
сферах телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку, а
також користування радіочастотним ресурсом України; ( Підпункт 4
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
5) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції
Комісії, та контролює їх виконання;
6) бере участь у розробленні проектів Концепції розвитку
телекомунікацій України, інших концепцій щодо регулювання в галузі
зв'язку, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Державного бюджету України на відповідний рік, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
7) створює у межах своїх повноважень відповідні умови для
виконання Концепції розвитку телекомунікацій України шляхом
реалізації державної тарифної політики, впровадження конкуренції
та створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері
телекомунікацій;
8) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами
ринку законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок,
координує та контролює здійснення державного нагляду щодо
користування радіочастотним ресурсом України; ( Підпункт 8 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 12/2005
( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
9) здійснює відповідно до законодавства України ліцензування
та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг послуг
поштового зв'язку, а також користування радіочастотним ресурсом
України; ( Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
9-1) бере участь у розробленні та погоджує проекти
Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану
використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог
законодавства України; ( Пункт 9 доповнено підпунктом 9-1 згідно з
Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
10) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу,
видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного
ресурсу;
11) здійснює контроль за якістю телекомунікаційних послуг та
задоволенням попиту споживачів, за виконанням Плану використання
радіочастотного ресурсу України та здійсненням радіочастотного
моніторингу; ( Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
12) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері
телекомунікацій, встановлює граничні або фіксовані тарифи на
загальнодоступні послуги, тарифи на надання в користування каналів
електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку цих послуг, встановлює порядок
взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, а також
здійснює регулювання тарифів на послуги поштового зв'язку,
встановлює тарифи на роботи (послуги) Українського державного
центру радіочастот та розміри плати за видачу дозволів на
експлуатацію; ( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
13) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на
встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально
незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
14) здійснює організаційно-правове забезпечення
загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг поштового
зв'язку;
15) приймає відповідно до Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) рішення про покладання на операторів
телекомунікацій обов'язків щодо розвитку та надання
загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із
застосуванням механізму компенсації збитків, установленого
Кабінетом Міністрів України; і
16) приймає в межах своєї компетенції рішення, які є
обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій та
ринку надання послуг поштового зв'язку;
17) застосовує в установленому законодавством порядку
адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій та
ринку надання послуг поштового зв'язку;
18) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики у галузі зв'язку (демонополізація економіки, розвиток
конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування
антимонопольного законодавства);
19) передає до Антимонопольного комітету України матеріали в
разі виявлення порушень законодавства про захист економічної
конкуренції;
20) звертається до суду з відповідними позовними заявами в
разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність
на ринку телекомунікацій та ринку послуг поштового зв'язку,
законодавства про телекомунікації та про поштовий зв'язок, а також
з позовами про скасування державної реєстрації у випадках,
передбачених законом;
21) регулює взаємодію операторів при взаємоз'єднанні
телекомунікаційних мереж, в тому числі:
регулює технічні, організаційні та комерційні умови
взаємопідключення з операторами телекомунікацій, що займають
монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;
установлює розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних
мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;
за зверненням будь-якої із сторін втручається у відносини
операторів телекомунікацій при укладенні договорів про
взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж, приймає відповідні
рішення, що є обов'язковими для виконання операторами
телекомунікацій і можуть бути скасовані лише за рішенням суду;
затверджує і не менше одного разу на рік публікує в
офіційному бюлетені каталог пропозицій операторів телекомунікацій
щодо взаємоз'єднання з їхніми телекомунікаційними мережами;
встановлює порядок подання, розгляду і затвердження
пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж;
забезпечує досудове вирішення спорів між операторами,
провайдерами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж;
22) створює сприятливі організаційні та економічні умови для
залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо
надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і
радіомовлення, та сферу надання послуг поштового зв'язку;
23) забезпечує рівні умови діяльності у сфері
телекомунікацій, а також у сфері надання послуг поштового зв'язку
рівні умови отримання радіочастотного ресурсу України; ( Підпункт
23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24) веде реєстри операторів, провайдерів телекомунікацій та
операторів поштового зв'язку;
24-1) розробляє та подає на затвердження до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо розміру щомісячних зборів за
користування радіочастотним ресурсом України, розмірів плати за
видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24-2) встановлює порядок реалізації, експлуатації
радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території
України та порядок ввезення їх із-за кордону; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 24-2 згідно з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 )
від 05.01.2005 )
24-3) здійснює координацію робіт з підтвердження
відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних
пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-3 згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24-4) забезпечує за участю Міністерства транспорту та зв'язку
України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у
смугах радіочастот загального користування; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 24-4 згідно з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 )
від 05.01.2005 )
24-5) забезпечує разом із Міністерством транспорту та зв'язку
України та Генеральним штабом Збройних Сил України проведення
конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот
спеціального користування; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-5
згідно з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24-6) узгоджує тематичні плани науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і
присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту,
забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів,
забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-6 згідно з Указом Президента
N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24-7) забезпечує міжнародну координацію та міжнародний захист
частотних присвоєнь України, бере участь у роботі Міжнародного
союзу електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань,
що належать до компетенції Комісії, організує в установленому
порядку реалізацію їх рішень; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-7
згідно з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
24-8) здійснює управління та контроль за діяльністю Державної
інспекції зв'язку та Українського державного центру радіочастот
відповідно до вимог законодавства України; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 24-8 згідно з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 )
від 05.01.2005 )
25) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції
Регламент Комісії, а також інші нормативно-правові акти;
26) розглядає звернення споживачів з питань, що належать до
її повноважень, і приймає рішення відповідно до своєї компетенції;
27) здійснює співробітництво з відповідними органами
регулювання у сфері телекомунікацій та сфері надання послуг
поштового зв'язку іноземних держав;
28) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
29) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому
нормативно-правові акти, відомості, передбачені законом, та іншу
інформацію;
30) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством;
31) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Комісії, на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери її управління;
32) вирішує питання щодо підготовки кадрів апарату Комісії,
підвищення їх кваліфікації;
33) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Комісії;
34) здійснює інші повноваження, що передбачені законами та
іншими нормативно-правовими актами і випливають з покладених на
Комісію завдань.
5. Комісія має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду
питань, що належать до її компетенції;
2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах
своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на
договірній основі фахівців для підготовки проектів актів
законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
3) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
4) отримувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену
законодавством інформацію для виконання покладених на неї завдань;
5) отримувати безоплатно від операторів, провайдерів
телекомунікацій, а також операторів поштового зв'язку статистичну
звітність в обсягах, порядку і в терміни, визначені
законодавством, а також іншу інформацію, необхідну для виконання
покладених на Комісію завдань;
6) вимагати від посадових осіб операторів, провайдерів
телекомунікацій, операторів поштового зв'язку, діяльність яких
підлягає регулюванню і нагляду з боку Комісії, надання пояснень,
необхідної інформації та документів;
7) здійснювати контроль за якістю телекомунікаційних послуг,
а також за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій
законодавства, умов застосування технічних засобів у
телекомунікаційних мережах загального користування, стандартів та
інших нормативних актів у сфері телекомунікацій;
8) перевіряти додержання ліцензійних умов операторами,
провайдерами телекомунікацій та операторами поштового зв'язку;
9) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
10) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
територіальних органів Комісії, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери її управління;
11) в установленому порядку проводити переговори і укладати
галузеві угоди з представниками найманих працівників;
12) проводити в установленому порядку конференції, семінари,
наради з питань, що належать до компетенції Комісії;
13) засновувати в установленому порядку друковані засоби
масової інформації, здійснювати видавничу діяльність, а також
висвітлювати питання розвитку та функціонування ринків послуг
зв'язку в інших засобах масової інформації.
6. Комісія складається з Голови та семи членів Комісії, яких
призначає за поданням Прем'єр-міністра України на посади та
припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.
Голова та члени Комісії призначаються на посаду строком на
п'ять років. Голова та жоден із членів Комісії не можуть обіймати
посаду більше ніж десять років сумарно.
Комісія набирає чинності з моменту призначення повного її
складу.
Голова та члени Комісії повинні бути громадянами України не
старше 65 років, мати вишу освіту, практичний та управлінський
досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.
Голова та члени Комісії не можуть бути власниками
корпоративних прав операторів телекомунікацій та поштового
зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність
яких відповідно до закону регулюється Комісією, отримувати від них
фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати
будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.
Голова та члени Комісії можуть бути звільнені з посади в
разі:
подання у відставку;
припинення громадянства України;
неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо них;
порушення обмежень, передбачених Законом України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та цим Положенням.
У разі вакансії посади Голови чи члена Комісії відповідно
новий Голова чи член Комісії призначається на посаду протягом
місяця. Термін повноважень нового Голови чи члена Комісії в даному
разі відповідає терміну повноважень Комісії.
7. Голова Комісії:
1) координує роботу Комісії таким чином, щоб сприяти
оперативному й ефективному вирішенню всіх питань, які належать до
повноважень Комісії;
2) головує на засіданнях Комісії;
3) представляє Комісію з питань, що потребують нарад або
контактів з вищими посадовими особами центральних органів
державної влади;
4) інформує Президента України щодо прийнятих Комісією рішень
та прийнятих нормативних документів;
5) надає Президенту України та до відома Кабінету Міністрів
України щорічний звіт щодо діяльності Комісії стосовно реалізації
Концепції розвитку телекомунікацій, а також щодо стану
телекомунікацій в Україні протягом минулого року;
6) організовує діяльність Комісії та її апарату;
7) видає накази, розпорядження та доручення з питань
діяльності апарату Комісії та з інших питань, що належать до його
компетенції;
8) в установленому порядку присвоює працівникам апарату
Комісії ранги державних службовців, представляє працівників, які
мають особливі трудові заслуги, до відзначення державними
нагородами України;
9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату
Комісії;
10) приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації
територіальних підрозділів Комісії та затверджує їх положення;
11) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
апарату Комісії, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення,
здійснює заходи, визначені законодавством про охорону праці;
12) визначає розподіл обов'язків між членами Комісії;
13) підписує нормативно-правові акти Комісії та документи,
які видаються відповідно до рішень Комісії;
14) представляє Комісію у відносинах з підприємствами,
установами, організаціями, діє від імені Комісії без довіреності у
межах, установлених законодавством;
15) представляє Комісію у відносинах з державними органами
іноземних держав з питань регулювання в галузі зв'язку,
міжнародними організаціями, уповноваженими установами іноземних
держав;
16) забезпечує внесення у встановленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
Комісії;
17) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Комісії;
18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.
8. Рішення Комісії приймаються на засіданнях, які проводяться
у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що
мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі
відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку
телекомунікацій та ринку послуг поштового зв'язку і громадські
організації в установленому Комісією порядку.
Засідання Комісії є правомочними, якщо на них присутні не
менше п'яти членів Комісії.
Рішення Комісії приймаються більшістю голосів від загального
складу Комісії. Голова та кожний член Комісії має один голос. У
разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.
Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами ринку телекомунікацій
та ринку послуг поштового зв'язку.
Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому
законодавством порядку.
9. Для здійснення державного нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України, нагляду за ринком телекомунікацій
та ринком послуг поштового зв'язку у складі Комісії створюється
Державна інспекція зв'язку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 12/2005 ( 12/2005 ) від 05.01.2005 )
10. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій та
ринком послуг поштового зв'язку посадові особи Комісії мають
право:
1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення
операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового
зв'язку;
2) надавати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку
телекомунікацій та ринку послуг поштового зв'язку обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових
актів;
3) застосовувати в установленому законодавством порядку
санкції за порушення законодавства про телекомунікації та поштовий
зв'язок до суб'єктів ринків телекомунікацій та послуг поштового
зв'язку;
4) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій
та послуг поштового зв'язку необхідні інформацію, пояснення та
інші матеріали;
5) інші права, визначені законодавством.
11. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними
органами інших держав.
Комісія у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Комісії підлягають реєстрації у
встановленому законодавством порядку.
12. Для реалізації повноважень Комісії формується апарат у
межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України.
Працівники апарату Комісії мають статус державних службовців.
Граничну чисельність працівників апарату Комісії затверджує
Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Комісії затверджує Голова Комісії за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Кошторис видатків Комісії та штатний розпис її апарату
затверджує Голова Комісії за погодженням з Міністерством фінансів
України.
13. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та інших питань в апараті Комісії може
утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
Склад науково-технічної (наукової) ради і положення про неї
затверджує Голова Комісії.
В апараті Комісії з урахуванням специфіки її діяльності
можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи. Склад
цих органів і положення про них затверджує Голова Комісії.
14. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору