Документ 940-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2011, підстава - 704-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 940
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
 
Про затвердження
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.
 
     2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства охорони здоров'я визначені Програмою завдання, заходи і показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
 
     3. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.
 
     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров'я інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 940
 
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
зменшення шкідливого впливу тютюну на
здоров'я населення на період до 2012 року

 
Мета Програми
 
     Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівні.
 
Шляхи і способи розв'язання проблеми
 
     Досвід інших країн свідчить, що варіантом ефективного розв'язання проблеми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення в Україні є здійснення комплексу таких заходів:
 
     проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров'я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;
 
     створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;
 
     поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров'я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;
 
     вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;
 
     встановлення заборони щодо:
 
     - поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;
 
     - куріння у громадських та на робочих місцях.
 
     Виконання зазначеного комплексу заходів відповідає положенням Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну ( 897_001 ), ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 р. N 3534-IV ( 3534-15 ), і дасть змогу суттєво знизити рівень поширення вживання тютюнових виробів та відповідно рівень захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюну або впливом тютюнового диму.
 
     Розв'язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу заходів двома етапами.
 
     На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
 
     удосконалити законодавство, зокрема податкове, з урахуванням Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ), в тому числі виконання статей конвенції, запропонованих Конференцією Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, та актів Європейського Союзу у цій сфері;
 
     розробити програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення та проводять лікування залежності від тютюну;
 
     включити до програм підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників спеціальні теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів;
 
     інформувати населення про небезпеку, ризики та шкідливі наслідки для здоров'я, пов'язані із вживанням тютюну і впливом тютюнового диму, їх негативні економічні та екологічні наслідки, про шкідливі речовини та інгредієнти, що містяться у складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом, а також переваги припинення вживання тютюну і здорового способу життя;
 
     розробити механізм координації роботи центральних органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
 
     створити систему моніторингу вживання тютюну та ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;
 
     ознайомити медичних працівників закладів охорони здоров'я всіх форм власності з методами надання особам, які бажають позбутися залежності від тютюну, відповідної лікувально-профілактичної допомоги, а також розробити та впровадити у практику стандарти якості надання такої допомоги.
 
     На другому етапі (2011-2012 роки) передбачається:
 
     включити інформацію про вживання тютюнових виробів особами, які звернулися до закладів охорони здоров'я, до медичної звітної та облікової документації закладів охорони здоров'я всіх форм власності;
 
     запровадити систему надання допомоги з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну;
 
     проводити наукові дослідження щодо запобігання вживанню тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну;
 
     брати участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів до запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з тютюнокурінням, гармонізації державних стандартів, якими визначаються вимоги до безпеки тютюнових виробів, з міжнародними стандартами.
 
     Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.
 
Завдання і заходи
 
     Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
 
Очікувані результати, ефективність Програми
 
     Виконання Програми дасть змогу:
 
     зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;
 
     підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я;
 
     поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;
 
     зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;
 
     знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов'язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;
 
     збільшити тривалість життя населення;
 
     знизити показники впливу тютюнового диму на здоров'я населення;
 
     зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;
 
     отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;
 
     проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
 
     Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
 
Обсяг та джерела фінансування
 
     Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.
 
     Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
 
     Для виконання Програми залучається міжнародна інформаційна, науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ).

 
Додаток 1
до Програми
 
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я
населення на період до 2012 року

 
     1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 797 ( 797-2008-р ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1371).
 
     2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 940.
 
     3. Державний замовник - МОЗ.
 
     4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.
 
     5. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.
 
     6. Строк виконання - 2009-2012 роки.
 
     7. Прогнозний обсяг та джерела фінансування.
 
------------------------------------------------------------------
|   Джерела   |  Обсяг   |  У тому числі за роками  |
|  фінансування  | фінансування |-----------------------------|
|          |(тис. гривень)| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|
|Державний бюджет  |    2677,3|    | 729,8| 1221,9| 725,6|
|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|
| у тому числі   |    2677,3|    | 729,8| 1221,9| 725,6|
| кошти, виділені |       |    |   |    |   |
| для МОЗ     |       |    |   |    |   |
|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|
|Місцеві бюджети  |       |    |   |    |   |
|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|
|Інші джерела    |     4000 |  4000|   |    |   |
|-------------------+--------------+-------+------+-------+------|
|Усього       |    6677,3|  4000| 729,8| 1221,9| 725,6|
------------------------------------------------------------------ 

Додаток 2
до Програми
 
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування |     Значення показника     | Найменування |Головний розпорядник| Джерела  |Прог- |У тому числі за роками |
|  завдання  |  показника  |------------------------------------|   заходу   | бюджетних коштів |фінансування|нозний|            |
|        |        |усього |     за роками     |        |          |(державний, |обсяг |            |
|        |        |    |              |        |          | місцевий |фінан-|            |
|        |        |    |----------------------------|        |          |  бюджет, |сових |            |
|        |        |    |2009| 2010 | 2011 | 2012 |        |          |  інші)  |ресур-|            |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |сів  |            |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |для  |-----------------------|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |вико- |2009|2010 | 2011 |2012 |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |нання |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |зав- |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |дань, |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |тис. |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |гри- |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |      |вень |  |   |   |   |
|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|1. Проведення  |кількість   |  100|  |    |  100 |    |1) підготовка, |МОЗ         |державний  | 496,3|  |   | 496,3|   |
|заходів з    |закладів    |    |  |    |    |    |видання та   |Академія медичних  |бюджет   |   |  |   |   |   |
|профілактики,  |охорони    |    |  |    |    |    |розсилання   |наук        |      |   |  |   |   |   |
|діагностики та |здоров'я, що  |    |  |    |    |    |рекомендацій для|          |      |   |  |   |   |   |
|лікування    |підпорядковані |    |  |    |    |    |медичних    |          |      |   |  |   |   |   |
|залежності від |МОЗ і     |    |  |    |    |    |працівників   |          |      |   |  |   |   |   |
|тютюну     |забезпечені  |    |  |    |    |    |закладів охорони|          |      |   |  |   |   |   |
|        |примірником  |    |  |    |    |    |здоров'я з   |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |рекомендацій, |    |  |    |    |    |надання     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |відсотків   |    |  |    |    |    |лікувально-   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактичної |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |допомоги особам,|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |які бажають   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |позбутися    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |залежності від |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюну     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |    |  |    |    |    |2) забезпечення |Рада міністрів   |місцевий  |   |  |   |   |   |
|        |пацієнтів, яким|    |  |    |    |    |у комунальних  |Автономної     |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |надана допомога|    |  |    |    |    |закладах охорони|Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |здоров'я    |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |доступності   |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактичних |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |заходів і    |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |лікувальної   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |допомоги для  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |осіб, які    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |бажають     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |позбутися    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |залежності від |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюну     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |   66|  |   22|  22 |   22|3) створення  |МОЗ         |державний  | 490,5|  |166,3| 162,1|162,1|
|        |консультацій, |    |  |    |    |    |єдиної     |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |наданих з   |    |  |    |    |    |телефонної лінії|          |      |   |  |   |   |   |
|        |використанням |    |  |    |    |    |для осіб, які  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |телефонного  |    |  |    |    |    |бажають     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |зв'язку, тисяч |    |  |    |    |    |позбутися    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |залежності від |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюну     |          |      |   |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|Разом за завданням 1                                                  | 986,8|  |166,3| 658,4|162,1|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|2. Інформування |кількість   |30, не | 15|   20|   25|   30|1) підготовка  |МОЗ         |      |   |  |   |   |   |
|населення про  |речовин та   |рідше |  |    |    |    |інформації про |          |      |   |  |   |   |   |
|ризики та    |інгредієнтів  |одного |  |    |    |    |шкідливі    |          |      |   |  |   |   |   |
|шкідливі    |тютюнових   |разу на|  |    |    |    |речовини та   |          |      |   |  |   |   |   |
|наслідки для  |виробів, про  |квартал|  |    |    |    |інгредієнти   |          |      |   |  |   |   |   |
|здоров'я людини |які надається |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|куріння     |інформація, та |    |  |    |    |    |виробів, що   |          |      |   |  |   |   |   |
|тютюнових    |періодичність |    |  |    |    |    |виділяються з  |          |      |   |  |   |   |   |
|виробів чи   |їх розміщення |    |  |    |    |    |тютюновим димом |          |      |   |  |   |   |   |
|інших способів |        |    |  |    |    |    |під час їх   |          |      |   |  |   |   |   |
|їх вживання,  |        |    |  |    |    |    |куріння, та її |          |      |   |  |   |   |   |
|шкідливого   |        |    |  |    |    |    |розміщення у  |          |      |   |  |   |   |   |
|впливу     |        |    |  |    |    |    |засобах масової |          |      |   |  |   |   |   |
|тютюнового   |        |    |  |    |    |    |інформації   |          |      |   |  |   |   |   |
|диму, а також  |        |    |  |    |    |    |та Інтернеті  |          |      |   |  |   |   |   |
|переваги    |        |    |  |    |    |    |        |          |      |   |  |   |   |   |
|здорового    |        |    |  |    |    |    |        |          |      |   |  |   |   |   |
|способу життя  |        |    |  |    |    |    |        |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |шість |  | два  | два | два |2) розміщення у |МОЗ         |державний  | 1200|  | 400|  400| 400|
|        |матеріалів та |відео- |  |відео- |відео- |відео- |засобах масової |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |періодичність |роликів|  |ролики |ролики |ролики |інформації та  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |їх розміщення |і 1380 |  |та 460 |та 460 |та 460 |Інтернеті    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |реклам-|  |реклам-|реклам-|реклам-|інформаційних  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |них  |  | них | них | них |матеріалів про |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |щитів, |  | щитів | щитів | щитів |наслідки для  |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |не   |  |    |    |    |здоров'я людини |МОН,        |      |   |  |   |   |   |
|        |        |рідше |  |    |    |    |вживання    |Мінсім'ямолодьспорт,|      |   |  |   |   |   |
|        |        |одного |  |    |    |    |тютюнових    |МКТ,        |      |   |  |   |   |   |
|        |        |разу на|  |    |    |    |виробів і    |Держкомтелерадіо,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |квартал|  |    |    |    |шкідливий вплив |Держспоживстандарт, |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнового диму,|Рада міністрів   |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |пропаганда   |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |здорового    |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |способу життя  |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |  150|  |   50|  100|  150|3) розміщення  |МОЗ         |державний  |  330|  | 110|  110| 110|
|        |матеріалів на |    |  |    |    |    |на наочних   |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |наочних    |    |  |    |    |    |інформаційних  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |інформаційних |    |  |    |    |    |стендах у    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |стендах, що  |    |  |    |    |    |закладах охорони|          |      |   |  |   |   |   |
|        |розміщені в  |    |  |    |    |    |здоров'я та   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |закладах    |    |  |    |    |    |навчальних   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |охорони    |    |  |    |    |    |закладах усіх  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |здоров'я та  |    |  |    |    |    |форм власності |          |      |   |  |   |   |   |
|        |навчальних   |    |  |    |    |    |матеріалів про |          |      |   |  |   |   |   |
|        |закладах,   |    |  |    |    |    |шкідливі    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |тисяч     |    |  |    |    |    |наслідки для  |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |    |  |    |    |    |здоров'я людини |МОН, Рада міністрів |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів,    |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |шкідливий вплив |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнового диму,|міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |практичних   |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |порад щодо   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |здорового    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |способу життя, |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |рекомендацій  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |щодо відмови від|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість та  |324 не |  |  108|  108|  108|4) інформування |МОЗ,        |      |   |  |   |   |   |
|        |періодичність |менше |  |    |    |    |населення через |Держкомтелерадіо,  |      |   |  |   |   |   |
|        |розміщення   |одного |  |    |    |    |засоби масової |Рада міністрів   |      |   |  |   |   |   |
|        |матеріалів   |мате- |  |    |    |    |інформації,   |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |ріалу |  |    |    |    |Інтернет про  |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |на   |  |    |    |    |шкоду, якої   |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |квартал|  |    |    |    |завдає здоров'ю |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |в   |  |    |    |    |людини вживання |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |області|  |    |    |    |тютюнових    |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів, стан  |разом з громадськими|      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |захворюваності і|організаціями    |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |смертності, що |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |спричинені   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживанням    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів, у   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |відповідному  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |регіоні та про |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вжиті      |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактичні  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |заходи     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість тем, |   90|  |   30|  60 |   90|5) включення до |МОЗ, МОН      |      |   |  |   |   |   |
|        |які включені до|    |  |    |    |    |програм вищих  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |програм з   |    |  |    |    |    |навчальних   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |дисциплін   |    |  |    |    |    |закладів    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |гуманітарного |    |  |    |    |    |незалежно від  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |та соціально- |    |  |    |    |    |форми власності |          |      |   |  |   |   |   |
|        |економічного  |    |  |    |    |    |з дисциплін   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |профілю,    |    |  |    |    |    |гуманітарного та|          |      |   |  |   |   |   |
|        |відсотків   |    |  |    |    |    |соціально-   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |економічного  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілю тем про|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |шкоду для    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |здоров'я людини |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів, а також|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |переваги    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |здорового    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |способу життя  |          |      |   |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|Разом за завданням 2                                                  | 1530|  | 510|  510| 510|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|3. Підготовка, |відсоток вищих |  100|  |   50|  70 |  100|1) підготовка та|МОЗ, МОН,      |      |   |  |   |   |   |
|перепідготовка і|медичних    |    |  |    |    |    |перепідготовка і|Мінсім'ямолодьспорт |      |   |  |   |   |   |
|підвищення   |навчальних   |    |  |    |    |    |підвищення   |          |      |   |  |   |   |   |
|кваліфікації  |закладів    |    |  |    |    |    |кваліфікації  |          |      |   |  |   |   |   |
|медичних,    |I-IV рівня   |    |  |    |    |    |працівників, які|          |      |   |  |   |   |   |
|фармацевтичних, |акредитації та |    |  |    |    |    |здійснюють   |          |      |   |  |   |   |   |
|соціальних та  |закладів    |    |  |    |    |    |заходи щодо   |          |      |   |  |   |   |   |
|педагогічних  |післядипломної |    |  |    |    |    |запобігання та |          |      |   |  |   |   |   |
|працівників, які|освіти, які  |    |  |    |    |    |зменшення    |          |      |   |  |   |   |   |
|забезпечують  |впровадили   |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|здійснення   |необхідні   |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|заходів щодо  |програми    |    |  |    |    |    |виробів серед  |          |      |   |  |   |   |   |
|запобігання   |        |    |  |    |    |    |населення та  |          |      |   |  |   |   |   |
|поширенню    |        |    |  |    |    |    |лікування    |          |      |   |  |   |   |   |
|вживання    |        |    |  |    |    |    |залежності від |          |      |   |  |   |   |   |
|тютюнових    |        |    |  |    |    |    |тютюну     |          |      |   |  |   |   |   |
|виробів та   |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|лікування    |кількість   |   5|  |   1|   2 |   2|2) розроблення |МОЗ, МОН, МКТ,   |      |   |  |   |   |   |
|залежності від |розроблених  |    |  |    |    |    |тем стосовно  |Мінсім'ямолодьспорт,|      |   |  |   |   |   |
|тютюну     |програм    |    |  |    |    |    |засобів і    |Рада міністрів   |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |заходів     |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактики та |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |припинення   |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів, лекцій,|держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |семінарських  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |занять,     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тренінгів та  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |запровадження їх|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |у програми   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |підготовки та  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |перепідготовки |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |медичних,    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |фармацевтичних, |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |соціальних і  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |педагогічних  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |працівників   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |   90|  |   30|  30 |   30|3) навчання   |МОЗ, МОН,      |      |   |  |   |   |   |
|        |навчених    |    |  |    |    |    |викладачів, що |Мінсім'ямолодьспорт,|      |   |  |   |   |   |
|        |викладачів   |    |  |    |    |    |здійснюватимуть |Рада міністрів   |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |підготовку та  |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |перепідготовку |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |медичних,    |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |фармацевтичних, |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |соціальних і  |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |педагогічних  |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |працівників   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |стосовно засобів|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |і заходів з   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактики та |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |припинення   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів     |          |      |   |  |   |   |   |
|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|4. Удосконалення|збільшення   |    |  |    |    |    |1) внесення змін|Мінфін, ДПА, МОЗ  |      |   |  |   |   |   |
|законодавства  |доходів    |    |  |    |    |    |до Закону    |          |      |   |  |   |   |   |
|відповідно до  |державного   |    |  |    |    |    |України "Про  |          |      |   |  |   |   |   |
|положень та   |бюджету    |    |  |    |    |    |ставки акцизного|          |      |   |  |   |   |   |
|керівних    |        |    |  |    |    |    |збору на    |          |      |   |  |   |   |   |
|принципів    |        |    |  |    |    |    |тютюнові вироби"|          |      |   |  |   |   |   |
|Рамкової    |        |    |  |    |    |    |щодо підвищення |          |      |   |  |   |   |   |
|Конвенції    |        |    |  |    |    |    |таких ставок  |          |      |   |  |   |   |   |
|Всесвітньої   |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|організації   |зменшення   |    |  |    |    |    |2) внесення змін|МОЗ         |      |   |  |   |   |   |
|охорони здоров'я|споживання   |    |  |    |    |    |до законодавчих |          |      |   |  |   |   |   |
|із боротьби   |тютюнових   |    |  |    |    |    |актів щодо   |          |      |   |  |   |   |   |
|проти тютюну та |виробів    |    |  |    |    |    |повної заборони |          |      |   |  |   |   |   |
|законодавства ЄС|        |    |  |    |    |    |реклами     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |    |  |    |    |    |виробів,    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |стимулювання  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |продажу та   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |спонсорства   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |таких виробів  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |зменшення   |    |  |    |    |    |3) внесення змін|    -"-     |      |   |  |   |   |   |
|        |обсягів продажу|    |  |    |    |    |до законодавчих |          |      |   |  |   |   |   |
|        |тютюнових   |    |  |    |    |    |актів щодо   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |виробів    |    |  |    |    |    |регулювання   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |порядку     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |упакування і  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |маркування   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |зменшення   |    |  |    |    |    |4) внесення змін|    -"-     |      |   |  |   |   |   |
|        |впливу     |    |  |    |    |    |до законодавчих |          |      |   |  |   |   |   |
|        |тютюнової   |    |  |    |    |    |актів щодо   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |промисловості |    |  |    |    |    |обмеження    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |на прийняття  |    |  |    |    |    |взаємодії    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |рішень у сфері |    |  |    |    |    |органів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |боротьби    |    |  |    |    |    |державної влади,|          |      |   |  |   |   |   |
|        |проти тютюну  |    |  |    |    |    |органів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |місцевого    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |самоврядування з|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюновою    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |промисловістю та|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |забезпечення  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |прозорості такої|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |взаємодії при  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |прийнятті рішень|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |у сфері боротьби|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |проти тютюну  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |зменшення   |    |  |    |    |    |5) внесення змін|МОЗ, Рада міністрів |      |   |  |   |   |   |
|        |шкідливого   |    |  |    |    |    |до нормативно- |Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |впливу від   |    |  |    |    |    |правових актів |Республіки Крим,  |      |   |  |   |   |   |
|        |вживання    |    |  |    |    |    |щодо заборони  |обласні, Київська  |      |   |  |   |   |   |
|        |тютюнових   |    |  |    |    |    |куріння     |та Севастопольська |      |   |  |   |   |   |
|        |виробів та   |    |  |    |    |    |тютюнових    |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |тютюнового диму|    |  |    |    |    |виробів у    |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |громадських та |разом з громадськими|      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |на робочих   |організаціями    |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |місцях і    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |посилення    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |відповідальності|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |за порушення  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |такої заборони |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |зменшення   |    |  |    |    |    |6) внесення змін|МОЗ, МВС,      |      |   |  |   |   |   |
|        |обсягів продажу|    |  |    |    |    |до нормативно- |Держмитслужба, ДПА |      |   |  |   |   |   |
|        |та споживання |    |  |    |    |    |правових актів |          |      |   |  |   |   |   |
|        |тютюнових   |    |  |    |    |    |щодо протидії  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |виробів    |    |  |    |    |    |незаконному   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |ввезенню та   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |обігу тютюнових |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |зменшення   |    |  |    |    |    |7) внесення змін|МОЗ, МНС,      |      |   |  |   |   |   |
|        |кількості пожеж|    |  |    |    |    |до технічних  |Держспоживстандарт |      |   |  |   |   |   |
|        |та постраждалих|    |  |    |    |    |умов виробництва|          |      |   |  |   |   |   |
|        |від пожеж людей|    |  |    |    |    |сигарет щодо  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |зниження рівня |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |їх займистості |          |      |   |  |   |   |   |
|----------------+---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|5. Проведення  |кількість   |   3|  |   1|   1 |   1|1) розроблення |МОЗ         |      |   |  |   |   |   |
|моніторингу   |правил та   |    |  |    |    |    |правил та    |          |      |   |  |   |   |   |
|ефективності  |рекомендацій  |    |  |    |    |    |рекомендацій  |          |      |   |  |   |   |   |
|заходів щодо  |        |    |  |    |    |    |щодо проведення |          |      |   |  |   |   |   |
|запобігання та |        |    |  |    |    |    |моніторингу   |          |      |   |  |   |   |   |
|зменшення    |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|вживання    |кількість   |  8000|8000|    |    |    |2) проведення  |    -"-     |кошти    | 4000|4000|   |   |   |
|тютюнових    |респондентів, |    |  |    |    |    |опитування   |          |міжнародних |   |  |   |   |   |
|виробів та їх  |що беруть   |    |  |    |    |    |стосовно    |          |організацій |   |  |   |   |   |
|шкідливого   |участь в    |    |  |    |    |    |поширеності   |          |      |   |  |   |   |   |
|впливу на    |опитуванні   |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|здоров'я    |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|населення    |        |    |  |    |    |    |виробів серед  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |населення в   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |рамках     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |глобального   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |опитування   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |дорослих щодо  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання тютюну |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |  6000|  |  2000|  2000|  2000|3) проведення  |    -"-     |державний  | 160,5|  | 53,5| 53,5| 53,5|
|        |респондентів, |    |  |    |    |    |моніторингу   |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |що беруть   |    |  |    |    |    |ефективності  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |участь в    |    |  |    |    |    |заходів у сфері |          |      |   |  |   |   |   |
|        |опитуванні   |    |  |    |    |    |охорони здоров'я|--------------------|      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |населення від  |Академія медичних  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |шкідливих    |наук        |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |наслідків    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |   3|  |   1|   1|   1|4) підготовка  |МОЗ         |      |   |  |   |   |   |
|        |звітів     |    |  |    |    |    |звіту про    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |результати   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |моніторингу та |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |оприлюднення  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |його в засобах |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |масової     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |інформації   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |   27|  2|   6|   12|   27|5) організація |Рада міністрів   |      |   |  |   |   |   |
|        |регіонів    |    |  |    |    |    |спостереження та|Автономної     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |збору відомостей|Республіки     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |про поширеність |Крим, обласні,   |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |Київська та     |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |Севастопольська   |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів, стан  |міські       |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |захворюваності |держадміністрації  |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |та смертності, |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |що спричинені  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |внаслідок їх  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання, та про|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вжиті      |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |профілактичні  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |заходи у    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |відповідному  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |регіоні     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |відсоток    |  100|  |    |   50|  100|6) включення до |МОЗ         |      |   |  |   |   |   |
|        |закладів    |    |  |    |    |    |медичної    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |охорони    |    |  |    |    |    |облікової та  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |здоров'я    |    |  |    |    |    |звітної     |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |документації  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |інформації щодо |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів особами,|          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |які звернулися |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |до закладів   |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |охорони здоров'я|          |      |   |  |   |   |   |
|        |---------------+-------+----+-------+-------+-------+----------------+--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |кількість   |   70| 10|   15|   20|   25|7) проведення  |МОЗ, Академія    |      |   |  |   |   |   |
|        |наукових робіт |    |  |    |    |    |наукових    |медичних наук    |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |досліджень щодо |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |запобігання та |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |зменшення    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |вживання    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюнових    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |виробів серед  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |населення та  |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |лікування    |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |залежності від |          |      |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |тютюну     |          |      |   |  |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|Разом за завданням 5                                                  |4160,5|4000| 53,5| 53,5| 53,5|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|у тому числі  |        |    |  |    |    |    |        |          |державний  | 160,5|  | 53,5| 53,5| 53,5|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |інші джерела| 4000|4000|   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|Разом за Програмою                                                   |6677,3|4000|729,8|1221,9|725,6|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+----+-----+------+-----|
|у тому числі  |        |    |  |    |    |    |        |          |державний  |2677,3|  |729,8|1221,9|725,6|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |інші джерела| 4000|4000|   |   |   |
|        |        |    |  |    |    |    |        |--------------------+------------+------+----+-----+------+-----|
|        |        |    |  |    |    |    |        |МОЗ         |державний  |2677,3|  |729,8|1221,9|725,6|
|        |        |    |  |    |    |    |        |          |бюджет   |   |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 3
до Програми
 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |  Найменування  |  Значення показників  |
|   завдання   |  показників  |--------------------------|
|         |виконання завдання|усього| у тому числі за |
|         |         |   |   роками    |
|         |         |   |-------------------|
|         |         |   |2009|2010|2011|2012|
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|1. Зниження рівня |кількість опитаних|   | 24 | 23 | 22 | 21 |
|поширеності    |Держкомстатом осіб|   |  |  |  |  |
|вживання тютюнових|від 12 років і  |   |  |  |  |  |
|виробів      |старших, відсотків|   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|2. Проведення   |кількість людей, | 66 |  | 22 | 22 | 22 |
|заходів з     |яким надана    |   |  |  |  |  |
|профілактики,   |лікувально-    |   |  |  |  |  |
|діагностики та  |консультативна  |   |  |  |  |  |
|лікування     |допомога з    |   |  |  |  |  |
|залежності від  |використанням   |   |  |  |  |  |
|тютюну      |телефонного    |   |  |  |  |  |
|         |зв'язку, тисяч  |   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|3. Інформування  |кількість     | 150 |  | 50 |100 |150 |
|населення про   |матеріалів на   |   |  |  |  |  |
|ризики та шкідливі|наочних      |   |  |  |  |  |
|наслідки для   |інформаційних   |   |  |  |  |  |
|здоров'я людини  |стендах, що    |   |  |  |  |  |
|вживання тютюнових|розміщені у    |   |  |  |  |  |
|виробів,     |закладах охорони |   |  |  |  |  |
|шкідливого впливу |здоров'я та    |   |  |  |  |  |
|тютюнового диму, а|навчальних    |   |  |  |  |  |
|також переваги  |закладах, тисяч  |   |  |  |  |  |
|здорового способу |------------------+------+----+----+----+----|
|життя       |кількість     | 6  |  | 2 | 2 | 2 |
|         |відеороликів,   |   |  |  |  |  |
|         |показаних по   |   |  |  |  |  |
|         |телебаченню    |   |  |  |  |  |
|         |------------------+------+----+----+----+----|
|         |кількість     | 1380 |  |460 |460 |460 |
|         |розміщених    |   |  |  |  |  |
|         |рекламних щитів  |   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|4. Підготовка,  |кількість вищих  | 100 |  | 50 | 70 |100 |
|перепідготовка і |медичних     |   |  |  |  |  |
|підвищення    |навчальних    |   |  |  |  |  |
|кваліфікації   |закладів та    |   |  |  |  |  |
|медичних,     |закладів     |   |  |  |  |  |
|фармацевтичних,  |післядипломної  |   |  |  |  |  |
|соціальних та   |освіти, які    |   |  |  |  |  |
|педагогічних   |впровадили    |   |  |  |  |  |
|працівників, які |відповідні    |   |  |  |  |  |
|забезпечують   |навчальні     |   |  |  |  |  |
|здійснення заходів|програми,     |   |  |  |  |  |
|щодо запобігання |відсотків     |   |  |  |  |  |
|поширенню вживання|         |   |  |  |  |  |
|тютюнових виробів |         |   |  |  |  |  |
|та лікування   |         |   |  |  |  |  |
|залежності від  |         |   |  |  |  |  |
|тютюну      |         |   |  |  |  |  |
|------------------+------------------+------+----+----+----+----|
|5. Проведення   |кількість закладів| 100 |  |  | 50 |100 |
|моніторингу    |охорони здоров'я, |   |  |  |  |  |
|ефективності   |які впровадили  |   |  |  |  |  |
|заходів щодо   |облікову та звітну|   |  |  |  |  |
|запобігання    |документацію щодо |   |  |  |  |  |
|поширенню вживання|вживання тютюнових|   |  |  |  |  |
|тютюнових виробів |виробів особами, |   |  |  |  |  |
|та зменшення їх  |що звернулися до |   |  |  |  |  |
|шкідливого впливу |таких закладів,  |   |  |  |  |  |
|на здоров'я    |відсотків     |   |  |  |  |  |
|населення     |------------------+------+----+----+----+----|
|         |кількість     | 27 | 2 | 6 | 12 | 27 |
|         |регіонів, у яких |   |  |  |  |  |
|         |організоване   |   |  |  |  |  |
|         |спостереження та |   |  |  |  |  |
|         |збір відомостей  |   |  |  |  |  |
|         |про поширеність  |   |  |  |  |  |
|         |вживання тютюнових|   |  |  |  |  |
|         |виробів, стан   |   |  |  |  |  |
|         |захворюваності та |   |  |  |  |  |
|         |смертності, що  |   |  |  |  |  |
|         |спричинені їх   |   |  |  |  |  |
|         |вживанням, і вжиті|   |  |  |  |  |
|         |профілактичні   |   |  |  |  |  |
|         |заходи      |   |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------ вгору