Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 27.08.1997939
Документ 939-97-п, попередня редакція — Редакція від 30.05.2007, підстава - 780-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1997 р. N 939
Київ
Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1164 ( 1164-99-п ) від 29.06.99
N 1783 ( 1783-2000-п ) від 06.12.2000
N 938 ( 938-2002-п ) від 06.07.2002
N 123 ( 123-2006-п ) від 08.02.2006
N 720 ( 720-2006-п ) від 25.05.2006
N 780 ( 780-2007-п ) від 30.05.2007 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок списання
заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за
рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом
України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами"
( 10/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств (додається). { Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 780 ( 780-2007-п ) від
30.05.2007 }
2. Затвердити перелік збиткових вугледобувних підприємств
Міністерства вугільної промисловості, що ліквідуються (додається). Міністерству вугільної промисловості забезпечити здійснення
заходів щодо ліквідації зазначених підприємств відповідно до
Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 939
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2002 р. N 938 ( 938-2002-п )
ПОРЯДОК
ліквідації збиткових вугледобувних
та вуглепереробних підприємств
{ У тексті Порядку слово "Мінпаливенерго" замінено
словом "Мінвуглепром" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 720 ( 720-2006-п ) від
25.05.2006 }
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає особливості ліквідації збиткових
вугледобувних та вуглепереробних підприємств, на які поширюється
дія Закону України "Про порядок списання заборгованості
вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням
Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і
місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" ( 10/97-ВР )
(далі - гірниче підприємство).
2. Ліквідації підлягає гірниче підприємство, яке не спроможне
провадити передбачену статутом діяльність і подальша діяльність
якого згідно з техніко-економічним обгрунтуванням визнана
недоцільною.
3. Ліквідація гірничого підприємства передбачає здійснення
заходів щодо припинення господарської діяльності, приведення його
виробничих фондів до стану, який гарантує безпеку людей, майна і
довкілля, соціальний захист працівників, що вивільняються, а також
вирішення інших соціально-економічних питань.
Прийняття рішення про ліквідацію
гірничого підприємства
4. Рішення про ліквідацію гірничого підприємства приймається
Кабінетом Міністрів України за пропозицією Мінвуглепрому,
погодженою в установленому порядку із заінтересованими органами
виконавчої влади, в тому числі з відповідними
облдержадміністраціями.
Пропозиції щодо ліквідації гірничого підприємства готуються
на підставі техніко-економічного обгрунтування недоцільності його
подальшої експлуатації або на підставі проекту ліквідації цього
підприємства.
5. Техніко-економічне обгрунтування недоцільності подальшої
експлуатації гірничого підприємства розробляється у тому разі,
якщо наявні запаси вугілля можуть забезпечувати його роботу понад
три роки. Зазначене обгрунтування повинне містити:
найменування гірничого підприємства, що пропонується
ліквідувати, його характеристику та відомості про
місцезнаходження;
обгрунтування доцільності ліквідації гірничого підприємства
та здійснення заходів щодо її проведення;
основні технічні рішення з питань гідроекологічної безпеки на
діючих підприємствах та прилеглих територіях;
термін ліквідації та основні положення її організації;
відомості про стан і якість запасів вугілля, що залишаються,
можливість їх подальшого відпрацювання, передачі іншому діючому
вугледобувному підприємству чи списання з обліку;
пропозиції щодо можливого відновлення гірничих робіт,
використання гірничих виробок, будівель, споруд (з урахуванням
зміни форми власності на майно підприємства);
соціально-економічний та екологічний прогноз наслідків
ліквідації підприємства.
6. Вартість ліквідації гірничого підприємства обчислюється
відповідно до затверджених Державним комітетом з питань
будівництва і архітектури особливостей.
Техніко-економічне обгрунтування недоцільності подальшої
експлуатації гірничого підприємства затверджується Мінвуглепромом
на підставі висновків галузевої експертизи.
Ліквідація гірничого підприємства проводиться за відповідним
проектом (за наявності техніко-економічного обгрунтування -
робочим проектом), який пройшов комплексну державну експертизу і
затверджений Мінвуглепромом.
Проект ліквідації складається з соціально-економічного
обгрунтування, технічного рішення, пропозицій щодо можливого
відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок,
будівель та споруд, заходів, спрямованих на запобігання
небезпечному впливу на діючі підприємства, стан довкілля та
здоров'я людей, а також на подолання негативних
соціально-економічних наслідків такої ліквідації.
Ліквідація гірничого підприємства
7. На підставі рішення про ліквідацію гірничого підприємства
Мінвуглепром не пізніше ніж за рік до початку її проведення видає
відповідний наказ, в якому визначаються заходи з підготовки
гірничого підприємства до ліквідації, особи, відповідальні за їх
проведення, дата припинення робіт з видобутку (переробки) вугілля
та дата початку робіт з ліквідації гірничого підприємства, терміни
їх виконання, а також підприємства, на які покладаються функції з
проведення відповідно до затвердженого проекту ліквідації
гірничого підприємства заходів, спрямованих на подолання
соціально-економічних, гідроекологічних та інших негативних
наслідків цієї ліквідації, та із здійснення постійного контролю
стану гірничого підприємства, що ліквідується або ліквідовано
(далі - замовник).
8. У період підготовки гірничого підприємства до ліквідації
здійснюються заходи щодо:

( Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 123 ( 123-2006-п ) від 08.02.2006 )
доробки підготовлених гірничими роботами запасів вугілля
після погодження з органами Держгірпромнагляду; { Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 780 ( 780-2007-п ) від
30.05.2007 }
підготовки до передачі чи списання запасів вугілля, інших
корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устаткування, не
потрібних для виконання робіт, що пов'язані з фізичною ліквідацією
гірничого підприємства, згідно з актами законодавства;

( Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 123 ( 123-2006-п ) від 08.02.2006 )

скорочення чисельності працівників;
погашення заборгованості з виплати працівникам заробітної
плати та інших соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної
здоров'ю під час виконання ними трудових обов'язків;
безоплатного забезпечення вугіллям категорій осіб, визначених
частиною сьомою статті 43 Гірничого закону України ( 1127-14 );
оформлення державного акта на володіння або користування
земельними ділянками;
охорони довкілля та запобігання небезпечному впливу на діючі
підприємства, будівлі, споруди, стан довкілля та здоров'я людей.
9. Мінвуглепром видає не пізніше ніж за три місяці до початку
робіт з ліквідації гірничого підприємства наказ про утворення
ліквідаційної комісії.
Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства здійснює
заходи щодо ліквідації гірничого підприємства, погашення
кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської
заборгованості, скорочення чисельності працівників, а також готує
і подає для затвердження Мінвуглепромом розподільний баланс з
переліком основних виробничих фондів, які підлягають ліквідації та
можуть бути використані для виконання робіт з фізичної ліквідації
підприємства, та пропозиції щодо встановлення правонаступників
майна, яке не підлягає фізичній ліквідації.
Акт приймання-передачі погоджується з головою ліквідаційної
комісії та керівником замовника і затверджується Мінвуглепромом.
Після затвердження акта ліквідаційна комісія гірничого
підприємства вживає заходів для завершення ліквідаційної процедури
відповідно до законодавства з виключенням його з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій.
10. Утримання замовника здійснюється в межах коштів,
передбачених на цю мету проектом ліквідації гірничого
підприємства, за окремим кошторисом, який щороку затверджується
Мінвуглепромом.
Фізична ліквідація гірничого
підприємства, охорона довкілля
11. Фізична ліквідація гірничого підприємства передбачає
виконання робіт з демонтажу обладнання та устаткування, ліній
електропередачі та технологічного зв'язку, засипання стовбурів,
шурфів, свердловин, інших гірничих виробок, руйнування будівель,
споруд та здійснення заходів, спрямованих на розв'язання проблем
водовідливу.
Роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства
виконуються відповідно до затвердженого проекту за умови
забезпечення захисту територій і водоносних горизонтів від
небезпечного впливу, пов'язаного з відновленням рівня грунтових
вод та гідроекологічної безпеки на діючих підприємствах та
прилеглих територіях, де внаслідок попередньої діяльності
підприємства і після його фізичної ліквідації погіршується або
може погіршитися геологічна та гідроекологічна ситуація.
12. Розміщення замовлень на роботи з фізичної ліквідації
гірничого підприємства та охорони довкілля здійснюється замовником
за результатами торгів чи тендерів, які проводяться відповідно до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
Роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства та
охорони довкілля згідно із затвердженим проектом ліквідації
гірничого підприємства виконує переможець торгів чи тендеру на
підставі договору підряду, укладеного із замовником.
13. Контроль за визначенням вартості виконаних робіт з
фізичної ліквідації гірничого підприємства та охорони довкілля
здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за
визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із
залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1210
( 1210-98-п ).
14. Замовник згідно із законодавством відповідає за виконання
у повному обсязі заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією
гірничого підприємства згідно із затвердженим проектом.
15. До переліку робіт та послуг з охорони довкілля під час
ліквідації гірничого підприємства включаються природоохоронні
заходи, спрямовані на розв'язання проблем запобігання виходу на
поверхню підземних вод і викидів газу, гасіння, перепрофілювання
та озеленення відвалів порід, проведення робіт з рекультивації.
16. Контроль та нагляд за станом довкілля здійснюється
відповідно до Положення про державну систему моніторингу довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 391 ( 391-98-п ).
17. Підсумки фактичного виконання робіт з фізичної ліквідації
гірничого підприємства, робіт з охорони довкілля та їх
відповідність передбаченим у затвердженому проекті заходам
розглядаються комісією, що утворюється Мінвуглепромом.
Датою фізичної ліквідації гірничого підприємства, виконання у
повному обсязі зазначених робіт і заходів вважається дата
затвердження Мінвуглепромом актів прийняття цих робіт, складених
зазначеною комісією, та передачі в установленому порядку об'єктів,
в тому числі відбудованих в процесі ліквідації гірничого
підприємства, на підставі яких складаються та затверджуються
ліквідаційні баланси і закриваються кошториси, а також визначення
в установленому порядку правонаступника щодо соціального захисту
категорій осіб відповідно до частини п'ятої статті 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ).
Подолання негативних соціально-економічних
наслідків ліквідації гірничого підприємства
18. Подолання негативних соціально-економічних наслідків
ліквідації гірничого підприємства передбачає здійснення заходів
щодо:

( Абзац другий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ
N 123 ( 123-2006-п ) від 08.02.2006 )

завершення спорудження недобудованих житлових будинків, що
перебували на балансі гірничого підприємства на момент прийняття
рішення про його ліквідацію;
безоплатного забезпечення вугіллям категорій осіб, визначених
частиною п'ятою статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ).
( Порядок в редакції Постанов КМ N 1164 ( 1164-99-п ) від
29.06.99, N 938 ( 938-2002-п ) від 06.07.2002 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 939
ПЕРЕЛІК
збиткових вугледобувних підприємств Міністерства вугільної
промисловості, що ліквідуються
Шахти
Донецька область
Мушкетівська
Панфіловська
Центральна
Червоногвардійська
імені С. Орджонікідзе
Селидівська
Кочегарка
імені М.О.Ізотова
Червоний Жовтень
Харцизька
Ремівська
Луганська область
Никонор
Брянківська
Центральна-Ірміне
Замківська
імені Ілліча
Донецька
імені С.Тюленіна
N 4 Міусинська
імені газети "Луганська правда"
Центральна
N 3 імені Дзержинського
Волинська область
N 2 Нововолинська
N 3 Нововолинська
N 6 Нововолинська
N 7 Нововолинська
Львівська область
N 1 Червоноградська
Кіровоградська область
Світлопольська
Верболозівська
Черкаська область
Козацька
Шахтоуправління
Донецька область
імені газети "Правда"
Розрізи
Житомирська область
Балахівський
Коростишівський
дільниця Південноандрушівськавгору