Документ 938-2011-п, попередня редакція — Редакція від 29.08.2012, підстава - 791-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 938
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань доступу до інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011
N 791 ( 791-2012-п ) від 22.08.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
доступу до інформації зміни, що додаються.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через один місяць з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 938
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань доступу до інформації

1. У Концепції технічного захисту інформації в Україні,
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1997 р. N 1126 ( 1126-97-п ):
1) в абзаці третьому розділу 1 слова "інформації, яка
становить державну та іншу передбачену законом таємницю,
конфіденційної інформації" замінити словами "інформації з
обмеженим доступом";
2) в абзаці третьому розділу 2 слова "конфіденційної
інформації, що є власністю держави," замінити словами "службової
інформації";
3) у розділі 3:
в абзаці другому після слів "Про інформацію" доповнити
словами ", "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а
слова "Про захист інформації в автоматизованих системах" замінити
словами "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" ( 80/94-ВР );
в абзаці дев'ятому слова "конфіденційної інформації, що є
власністю держави," замінити словами "службової інформації";
абзац десятий викласти у такій редакції:
"виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних
відносин вимог щодо технічного захисту інформації, яка не
віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;";
4) в абзаці четвертому розділу 4 слова "конфіденційної
інформації, що належить державі" замінити словами "службової
інформації".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада
1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ) "Про затвердження Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190;
2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30,
ст. 2131; 2009 р., N 65, ст. 2270; 2010 р., N 60, ст. 2086):
1) у назві і тексті постанови ( 1893-98-п ) слова
"конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх
відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідному
відмінку;
2) в Інструкції ( 1893-98-п ), затвердженій зазначеною
постановою:
у назві Інструкції ( 1893-98-п ) слова "конфіденційну
інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову
інформацію";
абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"Переліки відомостей, які містять службову інформацію,
затверджуються міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями.";
3) у додатках до Інструкції ( 1893-98-п ):
у тексті додатків 1, 15 і 16 слова "конфіденційна інформація,
що є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами
"службова інформація" у відповідному відмінку;
додаток 13 виключити.
4. У Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, державним
підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1519
( 1519-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст.
1936; 2006 р., N 50, ст. 3324):
1) у пункті 1 слова "конфіденційної інформації, що є
власністю держави (далі - обробка конфіденційної інформації),"
замінити словами "службової інформації (далі - обробка службової
інформації)";
2) у пункті 37 слова "яка є власністю споживача" замінити
словами "права на яку належать споживачу";
3) у тексті Порядку ( 1519-2002-п ) слова "конфіденційної
інформації" замінити словами "службової інформації".
5. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об'єктів
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2004 р. N 467 ( 467-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436;
2011 р., N 35, ст. 1451), виключити.
6. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої
влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2005 р. N 688 ( 688-2005-п ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1869; 2006 р., N 50, ст. 3324):
1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:
"державні електронні інформаційні ресурси - відображена та
задокументована в електронному вигляді інформація, необхідність
захисту якої визначено законодавством;";
2) у пункті 6 слова "є державною власністю" замінити словами
"є державним електронним інформаційним ресурсом";
3) у додатку до Положення ( 688-2005-п ):
у пункті 5 слова "конфіденційна інформація, що є власністю
держави" замінити словами "службова інформація";
у пункті 22 слова "державних інформаційних ресурсів" замінити
словами "державних електронних інформаційних ресурсів".
7. У Правилах забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 373
( 373-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878,
N 50, ст. 3324):
1) у пункті 1 слова "інформації, яка є власністю держави, або
інформації з обмеженим доступом" замінити словами "державних
інформаційних ресурсів або інформації";
2) абзац четвертий пункту 3 після слів "Про інформацію"
доповнити словами ", "Про доступ до публічної інформації";
3) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Захисту в системі підлягає:
відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних
ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів
владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в
Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або
передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита
інформація);
конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні
розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 )
(далі - конфіденційна інформація);
службова інформація;
інформація, яка становить державну або іншу передбачену
законом таємницю (далі - таємна інформація);
інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.";
4) у пунктах 6, 7, 13 і 14 слово "конфіденційна" в усіх
відмінках замінити словом "службова" у відповідному відмінку;
5) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Забезпечення захисту в системі таємної інформації, яка не
становить державну таємницю, та конфіденційної інформації
здійснюється згідно з вимогами до захисту службової інформації,
якщо інше не передбачено законом.";
6) у пункті 10 слова "її власником (розпорядником)" замінити
словами "розпорядником інформації";
7) в абзацах п'ятому і сьомому пункту 16 слова "власником
(розпорядником)" замінити словом "розпорядником".
8. У назві і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 1000 ( 1000-2006-п ) "Деякі питання обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 30, с. 2131) слова "конфіденційну інформацію, що є
власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 791
( 791-2012-п ) від 22.08.2012 }

11. У пункті 13 Порядку надсилання електронною поштою
службових документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2009 р. N 733 ( 733-2009-п ) "Про електронний
обмін службовими документами в органах виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1867; 2010 р., N 58,
ст. 2025), слова "конфіденційну інформацію, що є власністю
держави" замінити словами "службову інформацію".вгору