Документ 937-2000-п, поточна редакція — Редакція від 26.10.2000, підстава - 1602-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2000 р. N 937
Київ
Про формування проекту Державного бюджету
України на 2001 рік, його попередні показники
та заходи щодо підготовки проекту Закону про
Державний бюджет України на 2001 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1602 ( 1602-2000-п ) від 26.10.2000 )

Розглянувши підготовлені Міністерством фінансів разом з
Міністерством економіки попередні показники проекту Державного
бюджету України на 2001 рік Кабінет Міністрів України відзначає,
що вони грунтуються на Основних прогнозних макропоказниках
економічного і соціального розвитку України на 2001 рік
( 904-2000-п ).
Розгляд поданих показників свідчить, що без вжиття
радикальних заходів щодо розширення податкової бази, поліпшення
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), детінізації
економіки реальні ресурси бюджетів наступного року не дають змоги
фінансувати основні державні програми у необхідних обсягах. Це
потребуватиме продовження жорсткої фінансової політики та
забезпечення лише мінімально необхідних поточних видатків.
За умов збереження існуючих тенденцій доходи бюджетів усіх
рівнів у наступному році в разі скасування збору до Державного
інноваційного фонду оцінюються в 42 млрд. гривень, що становить
23,5 відсотка прогнозованого валового внутрішнього продукту
порівняно з 25 відсотками в поточному році.
Досить напруженою залишається ситуація з державним боргом. За
розрахунками загальні виплати з погашення та обслуговування
державного боргу в 2001 році повинні дорівнювати 15,7 млрд.
гривень, що покривається за рахунок джерел фінансування лише на 48
відсотків. Економічні розрахунки вимагають планування профіциту
загального фонду державного бюджету в обсязі 0,9 млрд. гривень,
який має покриватися в основному за рахунок збільшення порівняно з
поточним роком надходжень від приватизації державного майна.
У 2001 році потребують перегляду міжбюджетні відносини та
процедури формування місцевих бюджетів. Ці відносини повинні
грунтуватися на довгостроковій стабільності, прозорості,
об'єктивності та чіткому розмежуванні повноважень і
відповідальності.
Для забезпечення збалансованості бюджету розпорядники коштів
державного бюджету повинні змінити ставлення до державних
видатків. Головна увага має бути сконцентрована не на утриманні
установ і закладів, а на визначенні цілей діяльності та шляхів їх
досягнення у межах виділених асигнувань, переходу до
програмно-цільового методу планування та використання бюджетних
коштів. Такий підхід вимагатиме чітких пріоритетів видатків,
визначення головних функцій та їх фінансового забезпечення.
З метою розв'язання ключових проблем формування проекту
Державного бюджету України на 2001 рік, визначення основних
напрямів бюджетної політики, забезпечення узгодженості дій усіх
ланок виконавчої влади під час складання проекту бюджету Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти в основу складання проекту Державного бюджету
України на 2001 рік напрями бюджетної політики, визначені
Посланням Президента України до Верховної Ради України 22 лютого
2000 р. "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки" ( 276а/2000 ) та
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради
добробуту" ( 550-2000-п ), схваленою Верховною Радою України 6
квітня 2000 року.
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час
розроблення проекту Державного бюджету України на 2001 рік
виходити з необхідності перетворення його в дієвий інструмент
реалізації економічної і соціальної політики на основі ефективного
проведення структурних реформ у бюджетній сфері, застосування
програмно-цільових підходів до складання бюджету, перебудови
системи міжбюджетних відносин, досягнення прозорості бюджету
шляхом розширення казначейської форми виконання бюджету,
вдосконалення системи складання фінансової звітності про виконання
бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку, побудованого
відповідно до вимог законодавчо-нормативної бази бюджетного
процесу.
3. Покласти в основу розрахунку базових показників проекту
Державного бюджету України на 2001 рік основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2001
рік, розроблені Міністерством економіки разом з іншими
центральними органами виконавчої влади, зазначені у додатку 1.
4. Міністерству економіки провести аналіз впливу рішень,
прийнятих Кабінетом Міністрів України у поточному році з ключових
питань економічного розвитку, на зміну базових прогнозних
макропоказників та показників бюджету, і подати до 1 липня 2000 р.
інформацію Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів.
5. Міністерству фінансів разом з Державною податковою
адміністрацією здійснювати розрахунки прогнозних доходів
Державного бюджету України на 2001 рік з урахуванням фактично
отриманих у минулі роки надходжень до бюджету за окремими
дохідними джерелами та Основними прогнозними макропоказниками
економічного і соціального розвитку України на 2001 рік.
Не враховувати під час прогнозування доходів бюджету
проведення негрошових форм розрахунків та інших форм
взаємозаліків.
6. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством
фінансів вжити заходів для поліпшення сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), неподаткових надходжень з метою зниження
рівня простроченої заборгованості (недоїмки) з податкових платежів
до бюджетів усіх рівнів у 2001 році на основі застосування
сучасних технологій податкового адміністрування. Пропозиції з
цього питання подати до 1 липня 2000 р. Кабінетові Міністрів
України.
7. З метою продовження процесу консолідації державних коштів
у бюджеті та з урахуванням статті 56 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) включити починаючи з
1 січня 2001 р. до державного бюджету надходження до позабюджетних
фондів, утворених при міністерствах та інших центральних органах
виконавчої влади, із збереженням їх цільового спрямування та
переведенням на обслуговування в органи Державного казначейства.
Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:
привести у відповідність з вимогами статті 3 Закону України
"Про джерела фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) свої
нормативні акти в частині заборони створення позабюджетних фондів.
Кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають
видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення
реєстрацій та інших дій на платній основі, мають бути зараховані
до спеціального фонду державного бюджету;
подати до 15 липня 2000 р. Міністерству фінансів у
встановленому ним порядку інформацію про відповідні позабюджетні
фонди.
Державному казначейству забезпечити переведення з 1 січня
2001 р. на казначейське обслуговування усіх позабюджетних фондів,
утворених при міністерствах та інших центральних органах
виконавчої влади.
8. Міністерству економіки, Міністерству палива та енергетики,
Державному комітетові промислової політики, Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 15 червня 2000 р.
подати Міністерству фінансів розрахунки і обгрунтування ставок
рентних платежів за нафту та природний газ власного видобутку,
відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу та аміаку
для врахування у проекті Державного бюджету України на 2001 рік і
забезпечення надходжень зазначених платежів до державного бюджету
в обсягах, не менших ніж заплановані на 2000 рік.
9. Затвердити заходи щодо структурних змін у дохідній базі
бюджету на 2001 рік (додаток 2).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
визначеним виконавцями відповідних пунктів заходів, подати
Кабінетові Міністрів України у двотижневий термін конкретні
проекти нормативних актів або інформацію щодо прийняття власних
рішень.
10. Фондові державного майна відповідно до Указу Президента
України від 29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні
заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" з метою
збільшення надходжень до державного бюджету в 2001 році подати
Кабінетові Міністрів України до 1 липня 2000 р. перелік заходів
для забезпечення надходжень від приватизації державного майна у
2001 році до загального фонду державного бюджету в обсязі не менш
як 1,5 млрд. доларів США та пропозиції щодо їх реалізації.
11. Міністерству економіки, Фондові державного майна,
Міністерству фінансів підготувати пропозиції щодо додаткових
надходжень до державного бюджету в 2001 році від концесійних
платежів відповідно до Закону України "Про концесії" ( 997-14 ).
12. Фондові державного майна, Міністерству фінансів
підготувати пропозиції щодо додаткових надходжень до державного
бюджету у 2000 - 2001 роках від надання в оренду державного майна,
яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у
процесі приватизації, але перебуває на їх балансі.
13. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
фінансів, Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки
підготувати пропозиції щодо порядку зарахування до державного
бюджету в 2001 році коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення відповідно до статті 2 Указу
Президента України від 4 лютого 2000 р. N 168 ( 168/2000 ) "Про
заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених
пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення".
14. З метою прийняття Державного бюджету України на 2001 рік
на новій податковій основі Міністерству фінансів вжити заходів для
прискорення подання Кабінетові Міністрів України проекту
Податкового кодексу України та підготувати звернення до Верховної
Ради України щодо його прийняття протягом поточної сесії.
15. Установити, що проект Державного бюджету України на 2001
рік формується без дефіциту.
16. Міністерству фінансів разом з Національним банком:
розпочати роботу щодо реструктуризації боргових зобов'язань
перед ним щодо погашення та обслуговування державного внутрішнього
боргу і підготувати проект відповідного законодавчого акта;
за результатами роботи з реструктуризації боргових
зобов'язань визначити взаємовідносини на 2001 рік щодо
перерахування до державного бюджету сум перевищення доходів над
видатками Національного банку.
Про наслідки проведеної роботи повідомити до 1 липня 2000 р.
Кабінет Міністрів України.
17. Визнати за необхідне не приймати у 2001 році рішень про
надання державних гарантій в забезпечення зобов'язань юридичних
осіб щодо іноземних кредитів (включаючи гарантії оплати контрактів
іноземним експортерам) за винятком кредитів, що надаються
міжнародними фінансовими організаціями.
18. З метою повноти і прозорості відображення стану
державного боргу Міністерству фінансів, Державному казначейству за
участю Міністерства економіки, Національного банку та
банків-агентів Кабінету Міністрів України опрацювати питання про
включення починаючи з 2001 року до бюджету всіх операцій
фіскального характеру, пов'язаних зі зміною обсягу державного
боргу.
19. Затвердити граничні видатки загального фонду проекту
Державного бюджету України на 2001 рік за головними розпорядниками
коштів державного бюджету, визначені відповідно до прогнозу
доходів державного бюджету в 2001 році (додаток 3).
Міністерству фінансів у триденний термін довести головним
розпорядникам коштів державного бюджету зазначені показники разом
з необхідними інструктивними матеріалами щодо складання бюджетних
запитів.
Головним розпорядникам коштів державного бюджету до 15 липня
2000 р. подати Міністерству фінансів бюджетні запити згідно з
встановленими ним вимогами. У разі подання головним розпорядником
коштів державного бюджету бюджетного запиту з порушенням
зазначених вимог Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо виключення відповідних видатків державного
бюджету на наступний рік та притягнення до відповідальності
керівників відповідних центральних органів виконавчої влади.
20. З метою створення передумов для застосування
програмно-цільового підходу до формування державного бюджету та
приведення зобов'язань на 2001 рік до реальних ресурсів бюджету
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади -
головним розпорядникам коштів державного бюджету під час
підготовки бюджетних запитів на 2001 рік:
здійснити ретельний перегляд та інвентаризацію видів
діяльності, що провадяться у 2000 році за рахунок коштів бюджету,
на основі чого розподілити граничні видатки загального фонду
проекту Державного бюджету України на 2001 рік за пріоритетними
напрямами діяльності для забезпечення виконання своїх основних
функцій. Розглянути питання про переведення програм та заходів, що
не є пріоритетними, на самофінансування, розширення надання
платних послуг, оптимізацію структури і чисельності підвідомчих
установ і організацій та подати до 15 липня 2000 р. Кабінетові
Міністрів України і Міністерству фінансів відповідні пропозиції;
подати Кабінетові Міністрів України і Міністерству фінансів
до 15 липня 2000 р. пропозиції щодо внесення змін до нормативних
актів, реалізацію яких неможливо забезпечити виходячи з граничних
видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на
2001 рік, для збереження балансу доходів і видатків держави та
приведення законодавства у відповідність з реальними ресурсами
держави;
продовжити здійснення заходів щодо передання установ та
організацій соціально-культурної сфери до сфери управління
міністерств, які відповідають за реалізацію державної політики у
відповідній сфері, і подати до 15 липня 2000 р. інформацію
Кабінетові Міністрів України і Міністерству фінансів.
21. Визнати за необхідне не приймати рішень Кабінету
Міністрів України, що призводять до збільшення видатків бюджету на
2000 та наступні роки, та заборонити органам виконавчої влади
прийняття таких рішень.
Міністерству економіки не приймати до розгляду проекти
державних, галузевих програм та комплексних заходів, що мають
програмний характер, реалізація яких потребує виділення додаткових
коштів з державного бюджету в 2001 і наступних роках.
22. У проекті Державного бюджету України на 2001 рік не
передбачати видатки на утримання бюджетних установ і організацій
та проведення заходів, які згідно із статтею 61 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" передаються на
фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, і відповідно збільшуються обсяги трансфертів
цим бюджетам з державного бюджету.
Державному казначейству припинити в установленому порядку з
1 серпня 2000 р. фінансування зазначених бюджетних установ і
організацій та заходів через головних розпорядників коштів
державного бюджету з одночасною передачею відповідних коштів Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям.
23. Установити, що під час здійснення розрахунків до
показників проекту Державного бюджету України на 2001 рік головні
розпорядники коштів державного бюджету повинні забезпечити
дотримання таких вимог:
обмеження нового капітального будівництва та реконструкції
адміністративних приміщень, придбання службового транспорту,
капітального ремонту виключно аварійними будівлями і приміщеннями;
підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери
допускається лише за рахунок упорядкування мережі бюджетних
установ і організацій та скорочення чисельності зайнятих у них в
межах граничного обсягу видатків державного бюджету;
обмеження обсягів державної підтримки громадських організацій
та госпрозрахункових підприємств з державного бюджету в 2001 році
не більше як 50 відсотків відповідних обсягів, передбачених в
Державному бюджеті України на 2000 рік;
активізація роботи з встановлення лічильників в бюджетних
установах і організаціях з метою економії коштів і раціонального
споживання енергоносіїв та комунальних послуг і нормування витрат
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.
24. Затвердити заходи щодо упорядкування видатків бюджету в
2001 році (додаток 4).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
визначеним виконавцями відповідних пунктів заходів, подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно їх реалізації в
установленому порядку.
25. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів подати до 15 червня 2000 р.
пропозиції щодо встановлення величини мінімальної заробітної плати
та прожиткового мінімуму на 2001 рік.
26. У проекті Закону України про Державний бюджет України на
2001 рік не передбачати переліку захищених статей видатків
виходячи з того, що всі видатки, передбачені у бюджеті, мають бути
проведені у запланованих обсягах.
27. Державному казначейству розробити до кінця 2000 року
порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів державного бюджету
з метою створення дієвого механізму контролю за дотриманням ними
встановлених бюджетних асигнувань на стадії прийняття цих
зобов'язань.
28. Пенсійному фондові, Фондові соціального страхування,
Фондові загальнодержавного соціального страхування на випадок
безробіття, Фондові соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань:
підготувати проекти своїх бюджетів і подати до 15 серпня 2000
р. на розгляд Кабінетові Міністрів України;
подавати звіти про виконання своїх бюджетів Державному
казначейству у визначених ним порядку і терміни.
29. Установити, що на 2001 рік зберігається розподіл доходів
між державним та місцевими бюджетами, затверджений на 2000 рік.
Для бюджету м. Києва встановити порядок розподілу доходів,
визначений Законом України "Про Державний бюджет України на 2000
рік".
30. Схвалити в цілому підготовлені Міністерством фінансів
пропозиції щодо розмежування видів видатків бюджету на виконання
функцій органів державної влади та місцевого самоврядування
(додаток 5).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у
тижневий термін подати пропозиції Міністерству фінансів щодо
зазначених матеріалів.
Міністерству фінансів підготувати у двотижневий термін проект
закону про розмежування видів видатків бюджету на виконання
функцій органів державної влади та місцевого самоврядування і
подати його Кабінетові Міністрів України.
31. Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету до
місцевих бюджетів визначити в обсязі не менше ніж передбачено у
Державному бюджеті України на 2000 рік з урахуванням змін у
структурі видаткових повноважень.
32. Державному казначейству подати Кабінетові Міністрів
України до 1 липня 2000 р. пропозиції щодо вжиття необхідних
заходів для запровадження з 1 січня 2001 р. касового виконання
органами Державного казначейства бюджету Автономної Республіки
Крим та місцевих бюджетів.
33. Міністерству фінансів забезпечити складання проекту
Державного бюджету України на 2001 рік відповідно до вимог цієї
постанови та до 15 серпня 2000 р. подати проект Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік" на розгляд Кабінетові
Міністрів України.
34. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України
відповідно до їх функціональних повноважень.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2000 р. N 937
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ
макропоказники економічного і соціального
розвитку України на 2001 рік
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Обсяг ------------------------------------------------------------------ Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд.
гривень 178,8
Темп зниження (зростання) валового внутрішнього
продукту (реального), відсотків 104
Індекс споживчих цін, відсотків:
у середньому до попереднього року 114,3
грудень до грудня попереднього року 115
Індекс цін виробників, відсотків:
у середньому до попереднього року 112,7
грудень до грудня попереднього року 113
Обсяг продукції промисловості:
у діючих оптових цінах, млрд. гривень 147
у відсотках до попереднього року 103,5
Валова продукція сільського господарства, у
відсотках до попереднього року 103
Балансовий прибуток, млрд. гривень 9,1
Амортизаційні відрахування, млрд. гривень 24,3
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок
усіх джерел фінансування, млрд. гривень 22,1
Прямі іноземні інвестиції, млн. доларів США 900
Офіційний обмінний курс гривні до долара США на
кінець року 7,13
Офіційний обмінний курс гривні до долара США в
середньому за рік 6,7
Монетарна база на кінець року, млн. гривень 15836
Темпи зростання монетарної бази до попереднього
року, відсотків 113
Грошова маса на кінець року, млн. гривень 31772
Темпи зростання грошової маси до попереднього
року, відсотків 118
Фонд оплати праці робітників, службовців,
військових, працівників малих підприємств та
галузі сільського господарства, млн. гривень 45647,8
з них фонд оплати праці робітників і службовців,
млн. гривень 37235
Середньомісячна заробітна плата робітників і
службовців, гривень 279,39
Індекс реальної заробітної плати робітників і
службовців (рік до року), відсотків 101*
Середньорічна чисельність наявного населення, тис. 49312,1
Чисельність працівників, зайнятих в усіх сферах
економічної діяльності, тис. 21800
Чисельність працівників, зайнятих в галузях
економіки, тис. 18300
Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець
року, тис. 2100
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року,
відсотків 7,7
Зовнішньоторговельний оборот, млн. доларів США** 29982
у тому числі
експорт товарів і послуг** 16237
імпорт товарів і послуг** 13745
Сальдо, млн. доларів США** 2493
----------------------------- * У зв'язку з реформуванням колективних сільськогосподарських
підприємств прогноз на 2000 та 2001 роки без урахування галузі
сільського господарства.
** За методологією Держкомстату.
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2000 р. N 937
ЗАХОДИ
щодо структурних змін у дохідній частині бюджету на 2001 рік
------------------------------------------------------------------------------------ Найменування і код| Зміст заходу | Інструмент |Відповіда- | Очікуваний економічний платежу за бюджет-| | реалізації | льні за | ефект, тис. гривень ною класифікацією | |заходу (нор-|підготовку | | | мативний | | | |акт, до яко-| | | |го необхідно| | | |внести зміни| | | |чи доповнен-| | | | ня, або | | | |необхідність| | | |розроблення | |------------------------- | |нового нор- | |зведений|Держав-|місцеві | | мативного | |бюджет |ний |бюджети | | акта) | | |бюджет | ------------------------------------------------------------------------------------ Прибут- 11010000 Встановлення Прийняття Мінфін -1000000 -1000000 ковий верхньої ме- Закону Державна
податок жі оподатку- країни податкова
з грома- вання на "Про опо- адмініст-
дян рівні 30 даткування рація
відсотків, доходів
неоподатко- громадян"
вуваний мі-
німум - 74
гривні
Збір за 13040000 Скасування Зміни до Мінекоре- -200000 -200000 геолого- збору за ге- Кодексу сурсів
розвіду- ологорозві- України Мінеконо-
вальні дувальні ро- про надра міки
роботи, боти, вико- та Закону Мінфін
виконані нані за ра- України
за раху- хунок дер- "Про дер-
нок дер- жавного бюд- жавну гео-
жавного жету логічну
бюджету службу"
Податок 14010000 Встановлення Зміна до Мінфін -500000 -500000 на дода- ставки по- Закону Ук- Державна
ну вар- датку на раїни "Про податкова
тість рівні 19 податок на адмініст-
відсотків додану рація
вартість"
Податок 14010000 Вдосконален- Проект За- Мінфін 140000 140000 на дода- ня порядку кону Укра- Державна
ну вар- відшкодуван- їни "Про податкова
тість ня податку внесення адмініст-
на додану змін до рація
вартість по Закону Ук- Мін'юст
експортних раїни "Про
операціях податок на
(встановити, додану
що для опе- вартість"
рацій з ви-
везення (пе-
ресилання)
покупних то-
варів (не
власного ви-
робництва)
за межі мит-
ного кордону
України да-
тою отриман-
ня платником
податку пра-
ва на подат-
ковий кредит
є дата про-
ведення гро-
шових розра-
хунків з
постачальни-
ком таких
товарів, а у
разі частко-
вої оплати -
дата прове-
дення кожної
з частин
розрахунків
в сумі, про-
порційній
таким части-
нам)
Плата за 14061100 Скасування Внесення Мінфін 18000 18000 ліцензії пільг на змін у
на право придбання статтю 15
роздріб- ліцензій на Закону Ук-
ної тор- право розд- раїни "Про
гівлі рібної тор- державне
алко- гівлі алко- регулюван-
гольними гольними на- ня вироб-
напоями поями та тю- ництва і
та тютю- тюновими ви- торгівлі
новими робами підп- спиртом
виробами риємствами етиловим,
споживчої коньячним
кооперації і плодо-
вим, алко-
гольними
напоями та
тютюновими
виробами"
Кошти, 15030000 Забезпечення Циркуляр- МЗС 17420 17420 отримані консульських ний лист (2,6 (2,6 за вчи- відділів по- (рішення) млн. млн. нення сольств Ук- МЗС Украї- дола- дола- кон- раїни та Ге- ни до за- рів рів сульсь- неральних кордонних США) США) ких дій консульств диплома-
(за ме- України у тичних ус-
жами Ук- достатній танов Ук-
раїни) кількості раїни
працівника-
ми, які вчи-
няють кон-
сульські
дії, з опла-
тою за тру-
довими уго-
дами за ра-
хунок Кон-
сульського
фонду (з од-
ночасним пе-
реглядом
функціональ-
них обов'яз-
ків диплома-
тів посоль-
ств України
з метою за-
лучення їх у
разі потреби
до роботи в
консульських
відділах),
що сприятиме
скороченню
черги заяв-
ників та
збільшенню
надходжень
коштів за
вчинення
консульських
дій, а також
опрацювання
питання про
відкриття
консульських
пунктів в
бізнесових
та туристич-
них центрах
країни міс-
цезнаходжен-
ня закордон-
них диплома-
тичних уста-
нов
Кому- 16010200 Скасування Прийняття Мінфін -150000 -150000 нальни виду оподат- Закону Ук- Державна
податок кування раїни "Про податкова
оподат- місцеві адмініст-
кування податки і рація
збори"
Скасува- 16040000 Проект Зако- Проект За- Мінфін 200000 200000 ти піль- ну України кону Укра-
ги із "Про внесен- їни "Про
сплати ня змін до внесення
фіксова- Закону Укра- змін до
ного їни "Про Закону Ук-
сільсь- фіксований раїни "Про
когоспо- сільськогос- фіксований
дарсько- подарський сільсько-
го по- податок" госпо-
датку (відміна мо- дарський
раторію на податок"
сплату фік- (подано до
сованого Верховної
сільськогос- Ради Укра-
подарського їни листом
податку) Кабінету
Міністрів
України
від 6 січ-
ня 2000 р.
N 67-79/4)
Дивіден- 21050000 Законодавче Зміни і Мінеконо-
ди (до- закріплення доповнення міки
ход), чіткого роз- до Закону Фонд
нарахо- міру (у від- України державно-
вані на сотках до "Про гос- го майна
акції чистого при- подарські Мінфін
(частки, бутку) і товарист- Мін'юст
паї) термінів ва"
госпо- внесення до Зміни і
дарських бюджету ди- доповнення
това- відендів на до Закону
риств, частку, що України
які є у належить "Про підп-
держав- державі у риємства
ній майні госпо- України"
власнос- дарських то-
ті вариств.
Затвердження
відповідними
органами уп-
равління
кошторисів
казенних
підприємств
з вилученням
вільного за-
лишку при-
бутку до
бюджету
Єдиний 22110000 Встановлення Прийняття Мінеконо- 16000 16000 збір, ставки єди- Закону Ук- міки
який ного збору раїни "Про Мінфін
справля- внесення
ється у змін до
пунктах Закону Ук-
пропуску раїни "Про
через запровад-
держав- ження єди-
ний кор- ного збо-
дон Ук- ру, який
раїни справля-
ється у
пунктах
пропуску
через дер-
жавний
кордон Ук-
раїни"
Надход- 24120100 Прийняття Прийняття МВС 50000 50000 ження рішень Кабі- відповід- Мінфін
спеці- нету Мініст- них поста- Мінеконо-
альних рів України нов Кабі- міки
коштів щодо надання нету Мі-
додаткових ністрів
платних пос- України,
луг підроз- спільних
ділами МВС наказів
(службами МВС, Мін-
дозвільної фіну і Мі-
системи, некономіки
Державтоінс- щодо на-
пекцією, ін- дання
формаційними платних
підрозділа- послуг
ми, підроз-
ділами по-
жежної без-
пеки, кіно-
логічними
центрами то-
що) з метою
залучення
додаткових
коштів до
спеціального
фонду Дер-
жавного май-
на України
Додатко- 24140000 Збільшення Пункт 4 Мінпраці
ві збори розміру від- статті 2 Пенсійний
на вип- рахувань до Закону Ук- фонд
лату 2 відсотків раїни "Про
пенсій з одночасним збір на
звільненням обов'язко-
від сплати ве держав-
збору на не пенсій-
обов'язкове не страху-
державне вання"
пенсійне
страхування
операцій ку-
півлі-прода-
жу валют ор-
ганами Дер-
жавного каз-
начейства у
централізо-
ваному по-
рядку за ра-
хунок бюд-
жетних кош-
тів для фі-
нансування
платежів по
державному
зовнішньому
боргу і між-
народній ді-
яльності
Надход- 32030000 Спрямування Проект За- Мінеконо- 50000 50000 ження коштів від кону Укра- міки
коштів реалізації їни "Про ДАК
від реа- розброньова- Державний "Держре-
лізації них матері- бюджет Ук- зерв
розбро- альних цін- раїни на України"
ньованих ностей мо- 2001 рік". Мінфін
матеріа- білізаційно- Проект
них цін- го резерву постанови
ностей до державно- Кабінету
мобіліза- го бюджету Міністрів
ційного України
резерву "Про вне-
сення змін
до поста-
нов Кабі-
нету Мі-
ністрів
України
щодо розб-
ронювання
матеріаль-
них цін-
ностей
мобрезерву"
Надход- Продовження Пункт 8 Мінпраці 100000 100000 ження терміну дії статті 2 Пенсійний
від зап- Закону Ук- фонд
ровад- раїни "Про
ження збір на
збору з обов'язко-
операцій ве держав-
продажу не пенсій-
нерухо- не страху-
мого вання"
майна
Податок Установлення Проект За- Мінфін 200000 200000 на неру- податку на кону Укра- Державна
хоме нерухоме їни "Про податкова
майно майно (неру- податок на адмініст-
(нерухо- хомість), нерухоме рація
мість) який визна- майно (не- Держбуд
чатиме нову рухо- Мін'юст
базу оподат- мість)"
кування та
підвищувати-
ме ефектив-
ність вико-
ристання ви-
робничих і
житлових
фондів
Надход- Продовження Пункт 9 Мінпраці 31700 31700 ження терміну дії статті 2 Пенсійний
від зап- Закону Ук- фонд
ровад- раїни "Про
ження збір на
збору з обов'язко-
послуг стіль- ве держав-
никового не пенсій-
рухомого не страху-
зв'язку вання"
Надход- Продовження Пункт 7 Мінпраці 158250 158250 ження терміну дії статті 2 Пенсійний
від зап- Закону Ук- фонд
ровад- раїни "Про
ження збір на
збору з обов'язко-
вироб- ве держав-
ництва і не пенсій-
імпорту не страху-
цигарок вання"
Місцеві Запроваджен- Доповнення Мінфін 100000 100000 акцизи ня нового до проекту Державна
виду оподат- Закону Ук- податкова
кування раїни "Про адмініст-
місцеві рація
податки і
збори"
Шкільний Запроваджен- Доповнення Мінфін 220000 220000 податок ня нового до проекту Державна
виду оподат- Закону Ук- податкова
кування раїни "Про адмініст-
місцеві рація
податки і
збори" ------------------------------------------------------------------------------------ Усього -541130 -129130 -412000
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2000 р. N 937
ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
видатків загального фонду Державного бюджету
України на 2001 рік в розрізі головних розпорядників
коштів державного бюджету з виділенням окремих
видатків на державне управління
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування |Сума, тис. | | гривень ------------------------------------------------------------------ 100 Міністерство внутрішніх справ 937369,1
11 Управління справами Верховної Ради 93819,5
010100 Функціонування законодавчої влади 72087,6
110 Міністерство палива та енергетики 1624248,4
010200 Функціонування виконавчої влади 4620,8
120 Міністерство економіки 213534,5
010200 Функціонування виконавчої влади 27475,2
140 Міністерство закордонних справ 727303,9
010200 Функціонування виконавчої влади 10242,5
170 Державний комітет інформаційної політики, 122828,4
телебачення і радіомовлення 010200 Функціонування виконавчої влади 1060,3
180 Міністерство культури і мистецтв 152639,4
010200 Функціонування виконавчої влади 1295,7
210 Міністерство оборони 1488572,4
220 Міністерство освіти і науки 1267809,4
010200 Функціонування виконавчої влади 2446,5
230 Міністерство охорони здоров'я 516126,7
010200 Функціонування виконавчої влади 1978,3
240 Міністерство екології та природних ресурсів 337427,9
010200 Функціонування виконавчої влади 53327,4
250 Міністерство праці та соціальної політики 824727,5
010200 Функціонування виконавчої влади 4262
280 Міністерство аграрної політики 359882,5
010200 Функціонування виконавчої влади 4631,1
30 Адміністрація Президента України 39413,8
010200 Функціонування виконавчої влади 404,4
010300 Утримання Президента України та його апарату 22564,9
300 Державний комітет статистики 97237
010200 Функціонування виконавчої влади 62633,1
310 Міністерство транспорту 618647,6
010200 Функціонування виконавчої влади 2666,6
320 Міністерство з питань надзвичайних ситуацій 1873481,4
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
340 Державний комітет молодіжної політики, спорту 101021,6
і туризму 010200 Функціонування виконавчої влади 1504
350 Міністерство фінансів 297944,6
010200 Функціонування виконавчої влади 90115,6
351 Міністерство фінансів (загальнодержавні 14515220,3
видатки)
360 Міністерство юстиції 223477,3
010200 Функціонування виконавчої влади 68763,7
41 Господарське управління Кабінету Міністрів 46888,2
України 010200 Функціонування виконавчої влади 25457
516 Державна митна служба 204308,1
534 Державний комітет у справах охорони 227852,5
державного кордону
545 Державний комітет зв'язку та інформатизації 24709,2
010200 Функціонування виконавчої влади 1399,7
596 Головне управління розвідки Міністерства 32442,5
оборони
598 Вища рада юстиції 2469,3
60 Верховний суд України 13123,3
601 Антимонопольний комітет 5989,6
010200 Функціонування виконавчої влади 5919,6
602 Вища атестаційна комісія 493,6
010200 Функціонування виконавчої влади 361,2
607 Державний департамент з питань виконання 204250
покарань
611 Державний комітет архівів 2091,3
010200 Функціонування виконавчої влади 263,8
612 Головне управління державної служби України 3196,9
010200 Функціонування виконавчої влади 1196,9
614 Державна податкова адміністрація 707565
615 Державна комісія з цінних паперів та 8854,1
фондового ринку України 010200 Функціонування виконавчої влади 6354,1
632 Державне лікувально-оздоровче управління 35064,2
637 Національна комісія регулювання 1958,6
електроенергетики 010200 Функціонування виконавчої влади 1958,6
638 Національне космічне агентство 100336,6
010200 Функціонування виконавчої влади 1118,4
644 Національна рада з питань телебачення і 1483,8
радіомовлення 010200 Функціонування виконавчої влади 1444,8
650 Рада національної безпеки і оборони України 8936,9
010200 Функціонування виконавчої влади 2645,9
651 Рахункова палата 4756,1
010100 Функціонування законодавчої влади 4756,1
652 Служба безпеки України 364638,4
654 Національна академія наук 170286,6
660 Управління державної охорони України 39576,3
661 Фонд державного майна 16265,2
010200 Функціонування виконавчої влади 16265,2
673 Центральна виборча комісія 9074,3
70 Вищий арбітражний суд 33015,5
702 Державне авіапідприємство "Україна" 7000
771 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 6811,3
010200 Функціонування виконавчої влади 6811,3
772 Вінницька обласна державна адміністрація 16602,5
010200 Функціонування виконавчої влади 16602,5
773 Волинська обласна державна адміністрація 9675,8
010200 Функціонування виконавчої влади 9675,8
774 Дніпропетровська обласна державна 14808,5
адміністрація 010200 Функціонування виконавчої влади 14808,5
775 Донецька обласна державна адміністрація 13144
010200 Функціонування виконавчої влади 13144
776 Житомирська обласна державна адміністрація 13179,5
010200 Функціонування виконавчої влади 13179,5
777 Закарпатська обласна державна адміністрація 10307,4
010200 Функціонування виконавчої влади 10307,4
778 Запорізька обласна державна адміністрація 12046,4
010200 Функціонування виконавчої влади 12046,4
779 Івано-Франківська обласна державна 11102,6
адміністрація 010200 Функціонування виконавчої влади 11102,6
780 Київська обласна державна адміністрація 15433,2
010200 Функціонування виконавчої влади 15433,2
781 Кіровоградська обласна державна адміністрація 11976,3
010200 Функціонування виконавчої влади 11976,3
782 Луганська обласна державна адміністрація 12005,3
010200 Функціонування виконавчої влади 12005,3
783 Львівська обласна державна адміністрація 12678
010200 Функціонування виконавчої влади 12678
784 Миколаївська обласна державна адміністрація 10684,3
010200 Функціонування виконавчої влади 10684,3
785 Одеська обласна державна адміністрація 15890
010200 Функціонування виконавчої влади 15890
786 Полтавська обласна державна адміністрація 13246
010200 Функціонування виконавчої влади 13246
787 Рівненська обласна державна адміністрація 9785,9
010200 Функціонування виконавчої влади 9785,9
788 Сумська обласна державна адміністрація 11173,3
010200 Функціонування виконавчої влади 11173,3
789 Тернопільська обласна державна адміністрація 11384
010200 Функціонування виконавчої влади 11384
790 Харківська обласна державна адміністрація 16711,8
010200 Функціонування виконавчої влади 16711,8
791 Херсонська обласна державна адміністрація 10367,1
010200 Функціонування виконавчої влади 10367,1
792 Хмельницька обласна державна адміністрація 12393,1
010200 Функціонування виконавчої влади 12393,1
793 Черкаська обласна державна адміністрація 11483,7
010200 Функціонування виконавчої влади 11483,7
794 Чернівецька обласна державна адміністрація 6966,9
010200 Функціонування виконавчої влади 6966,9
795 Чернігівська обласна державна адміністрація 11947,4
010200 Функціонування виконавчої влади 11947,4
796 Київська міська державна адміністрація 17629
010200 Функціонування виконавчої влади 17629
797 Севастопольська міська державна 4732,4
адміністрація 010200 Функціонування виконавчої влади 4732,4
80 Конституційний Суд України 16512,6
854 Київський національний університет імені 43209,8
Тараса Шевченка
868 Державний комітет України з питань 2426,9
регуляторної політики та підприємництва 010200 Функціонування виконавчої влади 2426,9
90 Генеральна прокуратура України 109985,9 ------------------------------------------------------------------ Всього 29205660,2
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2000 р. N 937
ЗАХОДИ
щодо упорядкування видатків бюджету на 2001 рік
----------------------------------------------------------------------- Назва заходу |Виконавці | Термін | | виконання | | 2000 рік ----------------------------------------------------------------------- Державне управління і судова влада
1. З метою упорядкування оплати праці Мінпраці у місячний
суддів та їх довічного утримання в разом з термін двомісячний термін розробити та подати Мінфіном Кабінету Міністрів України проекти та законодавчих актів щодо внесення змін до Мін'юстом Закону України "Про статус суддів" та інших законодавчих актів з цих питань
Міжнародна діяльність
2. Підготувати пропозиції щодо викладення МЗС до 1 вересня норм статті 27 Закону України "Про разом з Державний бюджет України на 2000 рік" в Мінфіном, окремому нормативному акті і подати Мінеконо- Кабінету Міністрів України міки та
Мін'юстом
3. Опрацювати питання щодо здійснення МЗС до 1 вересня видатків на міжнародну діяльність разом з неторгівельного характеру в іноземній Мінфіном валюті (доларах США) та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1602
( 1602-2000-п ) від 26.10.2000 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1602
( 1602-2000-п ) від 26.10.2000 )

6. Підготувати пропозиції щодо внесення Мінпраці до 1 липня
змін до Закону України "Про збір на разом з обов'язкове державне пенсійне Мінфіном страхування" у частині звільнення від та Пен- сплати збору на обов'язкове державне сійним пенсійне страхування операцій фондом купівлі-продажу валют органами Державного казначейства у централізованому порядку за рахунок бюджетних коштів для фінансування платежів за державним зовнішнім боргом, для провадження міжнародної діяльності і подати Кабінету Міністрів України
7. З метою забезпечення єдиного державного МЗС до 1 листопада обліку міжнародних організацій, членом разом з яких є Україна, установлення порядку Мінфіном його ведення та посилення контролю за та іншими цільовим використанням бюджетних коштів органами підготувати проект постанови Кабінету державної Міністрів України "Про створення Єдиного влади державного реєстру міжнародних організацій, членом яких є Україна"
Фундаментальні та прикладні дослідження
8. Забезпечити визначення нових МОН до 1 липня
короткострокових пріоритетів розвитку разом з наукової та науково-технічної діяльності Мінеконо- в межах граничних обсягів видатків міки та Державного бюджету на 2001 рік та подати державними відповідні пропозиції з цього питання академіями Кабінету Міністрів України наук
9. Забезпечити інвентаризацію державних Мінеконо- до 1 липня
цільових програм з метою вдосконалення міки разом їх структури, приведення їх у з МОН та відповідність із Заходами щодо іншими мі- забезпечення виконання Програми ністерст- діяльності Кабінету Міністрів України вами та припинення з 2001 року реалізації тих програм, які втратили актуальність або виконуються на неналежному рівні, і подати Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що потребують вирішення на державному рівні
Оборона, правоохоронна діяльність та безпека держави
10. Переглянути мобілізаційні завдання Мінеконо- до 1 серпня
міністерствам, іншим центральним та міки 2000 року місцевим органам виконавчої влади з метою зменшення кількості спеціальних формувань, мобілізаційних потужностей, запасів матеріально-технічних ресурсів до обсягів, достатніх для забезпечення потреб держави в особливий період, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, передбачених законодавством
11. Переглянути номенклатуру та обсяги Мінеконо- до 1 серпня
матеріальних цінностей державного міки резерву з метою оптимізації їх запасів, достатніх для забезпечення потреб держави згідно з Законом України "Про державний матеріальний резерв" та забезпечення переміщення матеріальних цінностей з пунктів відповідального зберігання на дочірні підприємства Державної акціонерної компанії по матеріальних резервах
Освіта
12. Затвердити нормативи введення штатних МОН разом до 10 липня
посад у вищих навчальних закладах та з Мінкуль- професійно-технічних училищах тури та
МОЗ за по-
годженням
з Мінфі-
ном та
Мінпраці
13. Внести зміни до постанови Кабінету МОН до 1 серпня
Міністрів України від 18 серпня 1994 р. Мінфін N 565 "Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією", передбачивши забезпечення харчуванням тільки дітей-сиріт, а інших учнів - тільки стипендією
14. Внести зміни до постанови Кабінету МОН до 1 серпня
Міністрів України від 31 серпня 1996 р. Мінфін N 1032 щодо забезпечення гарячими обідами тільки дітей-сиріт та учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей
15. Внести зміни до Положення про МОН до 15 липня
освітньо-кваліфікаційні рівні, Мінфін затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65, скоротивши нормативні терміни навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за окремими напрямами підготовки. МОН зобов'язати вищі навчальні заклади переглянути навчальні плани в частині переліку та обсягу вибіркових навчальних дисциплін з метою їх скорочення
16. Внести зміни до постанови Кабінету МОН до 1 серпня
Міністрів України від 23 березня 1993 р. Мінкуль- N 143 "Про невідкладні питання тури діяльності дитячих навчально-виховних Мінфін закладів", обмеживши перелік осіб, які звільняються від сплати за утримання дітей у дошкільних закладах, та ввести плату за харчування у спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів
17. Вивчити питання щодо доцільності МОН до 1 листопада внесення змін до організації навчального Мінпраці процесу у вищих навчальних закладах I - Мінфін II рівня акредитації та у зв'язку з цим внести зміни у порядок оплати праці педагогічних працівників цих навчальних закладів і у разі потреби внести проект відповідного нормативного акта
18. Переглянути з метою зменшення та Мінпраці до 10 липня
скасування окремим категоріям разом з працівників медичних вищих навчальних МОН закладів, інститутів удосконалення МОЗ за лікарів і медичних факультетів інших погод- вищих навчальних закладів доплат за женням з лікувально-діагностичну роботу в Мінфіном закладах охорони здоров'я
Охорона здоров'я
19. Провести детальну інвентаризацію пільг Головні до 25 червня щодо санаторно-курортного лікування та розпо- подати Кабінету Міністрів України і рядники Мінфіну перелік нормативних актів, якими коштів надано такі пільги, разом з відповідними держав- проектами нормативних актів про їх ного скасування бюджету
(крім Враховуючи те, що починаючи з 2001 року МОЗ, бюджетні кошти на утримання санаторіїв Мінпра- виділятися не будуть, вжити невідкладних ці), у заходів до переведення їх підпо- госпрозрахункові засади діяльності рядку-
ванні
на сана-
торно-
курортні
заклади,
що утри-
муються
за раху-
нок дер-
жавного
бюджету
20. Невідкладно розпочати роботу Міжвідомчої МОЗ до 1 липня
координаційної ради з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров'я та внести конкретні пропозиції щодо упорядкування мережі закладів охорони здоров'я та передачі відомчих закладів до сфери управління МОЗ або на фінансування з місцевих бюджетів
21. Поінформувати Кабінет Міністрів України МОЗ до 1 серпня
про стан роботи з визначення обсягу гарантованого мінімуму медичної допомоги, збалансованого з обсягами видатків, що можуть бути виділені з бюджетів усіх рівнів на охорону здоров'я, та джерел і механізму мобілізації коштів, необхідних для фінансового забезпечення надання медичної допомоги понад обсяг гарантованого мінімуму
Соціальний захист та соціальне забезпечення
22. Розробити пропозиції щодо приведення Мінпраці у місячний
умов надання населенню субсидій на Мінеконо- термін оплату житлово-комунальних послуг, міки придбання скрапленого газу та палива у Мінфін відповідність із фінансовими можливостями видаткової частини бюджету
23. Розробити диференційовані за регіонами Мінеконо- у місячний
науково обгрунтовані норми споживання міки термін населенням житлово-комунальних послуг, у Мінпраці межах яких будуть надаватися житлові Мінпалив- субсидії на підставі середнього енерго фактичного споживання цих послуг Держбуд
Мінфін
24. Підготувати і внести в установленому МНС до 1 липня
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про удосконалення системи соціальної підтримки населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, що спрямовуватиметься на поглиблення адресності державної соціальної допомоги через упорядкування на законодавчому рівні пільг, що надаються зазначеним категоріям громадян; запровадження системи надання пільг постраждалим громадянам через органи Мінпраці
25. Підготувати пропозиції щодо припинення МНС у місячний
на 2001 рік дії окремих положень Закону Мінфін термін України Про статус і соціальний захист Мінпраці громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що безпосередньо не пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю та майну громадян внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, з метою збалансування обсягів видатків, пов'язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з граничними обсягами видатків державного бюджету на 2001 рік та недопущення утворення заборгованості з цих виплат.
Визначити і подати перелік комплексу невідкладних робіт і заходів за цільовими Чорнобильськими програмами, в тому числі у зоні відчуження на території України, виходячи з реальних ресурсів держави, та пропозиції щодо скорочення кількості підприємств, організацій та чисельності працюючих у зоні відчуження
26. Підготувати і внести в установленому Мінпраці у місячний
порядку на розгляд Кабінету Міністрів Мінфін термін України пропозиції щодо припинення на 2001 рік дії окремих статей Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про основи соціального захисту ветеранів праці" з метою збалансування обсягів видатків, пов'язаних з фінансуванням зазначених Законів з граничним обсягом видатків державного бюджету на 2001 рік
Культура та засоби масової інформації
27. З метою економії бюджетних коштів на Мінкуль- до 1 січня
виплату заробітної плати працівникам тури галузі культури розробити та затвердити Мінпраці в установленому порядку типові штати Мінеконо- культурно-освітніх установ, міки театрально-видовищних та кіно-видовищних Мінфін підприємств Мін'юст
28. З метою поліпшення бюджетного планування Мінкуль- до 1 липня
та реформування міжбюджетних відносин тури розробити методику визначення нормативів Мінеконо- мінімального фінансового забезпечення міки одного жителя загальнодоступними Мінфін послугами державних та комунальних закладів культури з урахуванням розмежування їх між державним, обласним, міст обласного підпорядкування та районними бюджетами
29. З метою економного витрачання бюджетних Головні до 10 липня
коштів визначити пріоритетні напрями розпоряд- бюджетних програм поточного фінансування ники в галузі культури, мистецтва та засобів бюджетних масової інформації коштів
30. Розробити пропозиції щодо встановлення Державний до 15 грудня порядку часткового повернення коштів, комітет використаних на виготовлення книжкової інформа- продукції та кінопродукції за державним ційної замовленням політики,
телеба-
чення та
радіомов-
лення
Мінкуль-
тури
31. З метою зменшення навантаження на Державний до 10 жовтня державний бюджет опрацювати питання комітет трансляції місцевими державними інформа- телерадіокомпаніями телерадіопрограм, ційної виготовлених за державним замовленням політики, Національною телекомпанією та телеба- Національною радіокомпанією, в чення та середньодобовому обсязі 14 годин радіомов-
лення
32. З метою економії бюджетних коштів Мінкуль- до 1 серпня
впровадити безрентабельне виконання на тури умовах соціально-творчого замовлення централізованих заходів щодо культури та мистецтв
Фізична культура і спорт, програми
у галузі молоді, сім'ї та жінок
33. Внести разом з фізкультурно-спортивними Держком- до 1 червня
товариствами Кабінету Міністрів України молодь- узгоджені пропозиції про передачу спорт- дитячо-юнацьких спортивних шкіл на туризм фінансування з державного бюджету на місцеві бюджети
34. З метою приведення необхідних обсягів Держком- до 15 червня коштів у відповідність з бюджетними молодь- призначеннями на розвиток спорту вищих спорт- досягнень внести Кабінету Міністрів туризм України пропозиції про перелік пріоритетних видів спорту, на розвиток яких будуть спрямовуватися кошти загального фонду державного бюджету
35. З метою збереження та розвитку Держком- до 1 липня
спортивної діяльності серед дітей та молодь- підлітків, упорядкування діючої мережі спорт- спортивних шкіл разом з туризм фізкультурно-спортивними товариствами внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності розроблення проекту Закону України про розвиток дитячо-юнацького спорту
36. З метою впровадження програмно-цільового Держком- до 1 жовтня
методу планування бюджетних видатків на молодь- спорт вищих досягнень розробити і подати спорт- Мінфіну в установленому порядку проект туризм положення про фінансове забезпечення утримання та підготовки членів збірних команд України
37. З метою компенсації державному бюджету Держком- до 20 жовтня видатків, пов'язаних з підготовкою молодь- спортсменів вищих досягнень, розробити спорт- пропозиції щодо порядку повернення туризм бюджету спортивними федераціями, спортивними клубами частини коштів, витрачених державою на підготовку спортсменів у разі дострокового припинення їх виступів за національні збірні команди, крім випадків, пов'язаних з травмуванням від спортивної діяльності, та подати їх на розгляд Кабінету Міністрів України
38. З метою скорочення бюджетних видатків на Держком- до 20 червня підготовку спортсменів вищих досягнень молодь- проаналізувати стан розрахунків із спорт- страховими організаціями у туризм співвідношенні з кількістю страхових випадків та внести у встановленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до діючого порядку відрахувань для обов'язкового державного страхування спортсменів вищих досягнень
39. З метою чіткого розмежування видатків Держком- до 15 червня між рівнями бюджетів розробити та подати молодь- Мінфіну пропозиції щодо проведення спорт- централізованих заходів туризм Держкоммолодьспорттуризму з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей, фінансування яких може здійснюватися за рахунок загального фонду державного бюджету
40. Подати Кабінету Міністрів України Держком- до 1 липня
пропозиції щодо розмежування повноважень молодь- державних органів, установ і громадських спорт- організацій під час виконання програм і туризм заходів у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей
Промисловість, транспорт, дорожнє та
житлово-комунальне господарство
41. Подати Кабінету Міністрів України проект Мінпалив- у місячний
Програми реформування та фінансового енерго термін оздоровлення підприємств вугільної Мінеконо- галузі на 2001 рік з необхідними міки розрахунками та обгрунтуваннями Мінфін фінансових ресурсів, у тому числі бюджетних
42. Вирішити питання щодо законодавчого Мінеконо- до 15 липня
врегулювання визначення та змісту міки конверсії підприємств оборонного Держпром- комплексу, порядку і напрямів здійснення політики заходів з конверсії та подати Кабінету Мінфін Міністрів України узгоджені проекти відповідних нормативних актів
43. Провести роботу щодо перегляду НКАУ до 15 липня
Загальнодержавної (Національної) разом з космічної програми України на 1998 - Мінеконо- 2002 роки виходячи з граничних обсягів міки видатків проекту державного бюджету на 2001 рік, розглянути можливість додаткового залучення небюджетних ресурсів на її виконання та подати пропозиції Кабінету Міністрів України
44. Виходячи з граничних видатків державного Мінтранс до 1 серпня
бюджету на фінансування дорожнього господарства на 2001 рік забезпечити в першу чергу утримання існуючої мережі магістральних доріг, визначити пріоритетні напрямки у розбудові міжнародних транспортних коридорів та будівництві під'їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів і подати пропозиції Кабінетові Міністрів України
45. Подати Кабінету Міністрів України Мінеконо- до 1 серпня
проекти законодавчих актів щодо: міки,
Мінпраці скасування пільг працюючим категоріям інші працівників за професійною ознакою на централь- оплату житлово-комунальних послуг і ні органи проїзду в міському і приміському виконав- пасажирському транспорті; чої
влади запровадження пені за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг населенням
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2000 р. N 937
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо розмежування видатків бюджету на виконання
функцій органів державної влади та органів
місцевого самоврядування
Розмежування видатків між бюджетами провадиться на принципах
ефективності та субсидіарної відповідальності.
I. Видатки державного бюджету
До видатків державного бюджету належать видатки на:
1) державне управління:
а) законодавча влада;
б) виконавча влада;
в) Президент України;
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу, міжнародні наукові та інформаційні
зв'язки державного значення;
5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
7) освіту*:
а) загальну середню освіту:
спеціалізовані школи загальнодержавного значення;
заклади для громадян, які потребують спеціальної допомоги та
реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати загальнодержавного значення,
загальноосвітні школи соціальної реабілітації);
б) професійно-технічну освіту (заклади, що перебувають у
державній власності);
в) вищу освіту (навчальні заклади, що мають загальнодержавне
значення);
г) післядипломну освіту (крім інститутів післядипломної
освіти вчителів);
ґ) інші заклади освіти, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій;
8) охорону здоров'я*:
а) загальну медичну допомогу (багатопрофільні лікарні та
поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції);
б) спеціалізовану медичну допомогу (клініки науково-дослідних
інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі
для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані
медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки,
спеціалізовані стоматологічні поліклініки);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні
санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні
спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів війни);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд, крім центрів здоров'я і
заходів санітарної освіти (санітарно-епідеміологічні станції,
дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
ґ) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії
військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського
складу строкової служби та членів їх сімей, пенсії
військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними
програмами);
б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога
біженцям; компенсації на медикаменти, програма протезування,
відшкодування збитків, завданих громадянам, грошова допомога
депортованим народам);
в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і
ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
г) загальнодержавні програми і заходи щодо реалізації
державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
ґ) державну підтримку молодіжних громадських організацій на
виконання загальнодержавних програм і заходів щодо реалізації
державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї;
10) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні
бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники
національного значення, Державні премії України в галузі
літератури і мистецтва, міжнародні культурні зв'язки);
б) державні театрально-видовищні програми (національні
театри, національні філармонії);
в) державну підтримку громадських організацій культури і
мистецтва, що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
ґ) державну архівну справу;
11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення,
преси та книговидання;
12) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми підготовки національних команд та
забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного
значення (формування національних команд, проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з
традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь
національних команд в олімпійських та параолімпійських іграх, у
тому числі фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);
б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації
(центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного
спорту, навчально-тренувальні збори);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13) державні програми розвитку пріоритетних галузей
економіки;
14) програми реставрації пам'яток архітектури державного
значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього
господарства, зв'язку, телекомунікації та інформатики;
16) загальнодержавні інвестиційні проекти;
17) державні програми ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха;
18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення загальнодержавних виборів та референдумів;
21) інші програми, які мають виключно загальнодержавне
значення.
II. Видатки, які здійснюються з республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів на виконання
делегованих державних повноважень
До видатків на виконання делегованих повноважень, які
здійснюються з республіканського бюджету Автономної Республіки
Крим і обласних бюджетів, відносяться видатки на:
1) державне управління:
а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки
Крим;
б) органи місцевого самоврядування обласного рівня;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують
соціальної допомоги та реабілітації (спеціальні заклади освіти для
дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати республіканського і обласного значення);
б) професійно-технічну освіту (заклади, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим);
в) вищу освіту (вищі заклади освіти I та II, III та IV рівня
акредитації, що перебувають у комунальній власності);
г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти
вчителів);
д) інші освітні програми республіканського і обласного
значення;
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю
республіканського і обласного значення);
б) спеціалізовану медичну допомогу (спеціалізовані лікарні,
поліклініки, включаючи стоматологічні центри, диспансери,
госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни
республіканського і обласного значення, будинки дитини, станції
переливання крові);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (республіканські і
обласні санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей
та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
г) інші програми медико-санітарної допомоги республіканського
і обласного значення (медико-соціальні експертні комісії, бюро
судмедекспертизи, центри здоров'я і заходи санітарної освіти
республіканського і обласного значення);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального
забезпечення (дитячі заклади-інтернати, навчання та трудове
влаштування інвалідів, будинки-інтернати для престарілих і
інвалідів, притулки для неповнолітніх);
б) заходи Фонду соціального захисту інвалідів;
в) республіканські і обласні програми і заходи щодо
реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї, передбачені загальнодержавними програмами;
г) інші соціальні програми республіканського і обласного
значення;
5) культуру і мистецтво:
а) регіональні культурно-освітні програми (бібліотеки, музеї
та виставки республіканського і обласного значення);
б) регіональні театрально-видовищні програми (філармонії,
театри, палаци і будинок культури республіканського і обласного
значення);
в) інші культурно-мистецькі програми обласного значення;
6) фізичну культуру і спорт:
а) регіональні програми з фізичної культури і спорту
(навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
республіканського і обласного значення, заходи з фізичної культури
і спорту республіканського і обласного значення, проведення яких
передбачено загальнодержавними програмами);
б) регіональні програми з інвалідного спорту і реабілітації
(республіканський і обласні центри з інвалідного спорту і
реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з інвалідного спорту республіканського і обласного
значення).
III. Видатки, які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення на виконання делегованих державних повноважень
До видатків на виконання делегованих державних повноважень,
які здійснюються з районних бюджетів, бюджетів міст
республіканського і обласного значення, відносяться видатки на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст республіканського і
обласного значення в частині виконання делегованих державних
повноважень;
б) органи місцевого самоврядування районного значення;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського і обласного
значення);
б) середню освіту:
загальну середню освіту (загальноосвітні школи, у тому числі
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми; вечірні (змінні)
школи; логопедичні пункти; міжшкільні навчально-виробничі
комбінати);
заклади освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації (дитячі будинки, у тому числі сімейного
типу, та прийомні сім'ї);
в) допомогу на дітей, які перебувають під опікою і
піклуванням;
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю,
пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної
допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні
поліклініки);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні
центри здоров'я і заходи санітарної освіти);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення (районні та
міські програми і заходи щодо реалізації державної політики з
питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, передбачені загальнодержавними
програмами; територіальні центри і відділення соціальної допомоги
вдома міського і районного значення);
б) державні програми соціального захисту (пільги ветеранам
війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, адресна соціальна
допомога малозабезпеченим сім'ям, виплату компенсації
реабілітованим, додаткові виплати населенню на покриття витрат з
оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян);
в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)
житла для окремих категорій громадян;
5) культурно-освітні та театрально-видовищні програми
місцевого значення (театри, бібліотеки, музеї, виставки місцевого
значення, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання
дітей);
6) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту
(утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл місцевого значення; заходи з фізичної культури і
спорту місцевого значення, проведення яких передбачено
загальнодержавними програмами).
IV. Видатки, які здійснюються з бюджетів територіальних
громад міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань на
виконання делегованих державних повноважень
До видатків на виконання делегованих державних повноважень,
які здійснюються з бюджетів територіальних громад міст районного
значення, сіл, селищ та їх об'єднань, відносяться видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст районного значення,
сіл, селищ у частині виконання делегованих державних повноважень;
2) дошкільну освіту;
3) загальну медичну допомогу (дільничні лікарні, медичні
амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);
4) культурно-освітні та видовищні програми місцевого значення
(клуби та бібліотеки).
V. Видатки бюджетів органів місцевого самоврядування на
виконання власних повноважень
До видатків бюджетів органів місцевого самоврядування на
виконання власних повноважень відносяться видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст, сіл, селищ у частині
виконання власних повноважень;
2) позашкільну освіту;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми і заходи місцевого значення щодо реалізації
державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї (клуби
підлітків за місцем проживання, фінансова підтримка програм
молодіжних і дитячих громадських та молодіжних організацій,
створених за рішеннями відповідних органів місцевого
самоврядування);
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій
населення;
4) місцеві програми підтримки житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів;
5) культурні заходи місцевого значення (місцеві музичні
колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи);
6) програми підтримки засобів масової інформації місцевого
значення;
7) додаткові програми з розвитку фізичної культури і спорту
(утримання місцевих спортивних команд, спортивних (підліткових)
клубів за місцем проживання, проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань місцевого значення, заходів з нетрадиційних видів
спорту і масових заходів з фізичної культури);
8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток
архітектури місцевого значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями
органів місцевого самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому
числі роботи, що проводяться спеціалізованими
монтажно-експлуатаційними підрозділами міліції);
в) будівництво та утримання доріг загального користування
місцевого значення;
8) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
9) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
10) фінансування інших програм, затверджених відповідною
радою згідно із законодавством.
VI. Видатки бюджетів міст Києва та Севастополя на виконання
делегованих державних повноважень
До складу видатків бюджетів міст Києва та Севастополя на
виконання делегованих державних повноважень включаються видатки,
визначені для бюджетів міст обласного значення і обласних
бюджетів.
Розподіл видатків бюджетів міст Києва та Севастополя між
міським бюджетом та іншими бюджетами органів місцевого
самоврядування, що входять до складу бюджетів цих міст,
провадиться відповідно Київською та Севастопольською міськими
радами.
Розподіл видатків на виконання делегованих державних
повноважень між районними, міськими (міст республіканського і
обласного значення) бюджетами і бюджетами міст районного значення,
селищними та сільськими бюджетами, районними у містах бюджетами
визначається відповідно рішеннями районних, міських міст
республіканського і обласного значення рад, (крім розподілу
видатків, визначених у розділі IV цього додатка).
Утримання центрів нарахування пенсій і допомоги здійснюється
за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
Органи виконавчої влади зобов'язані планувати та здійснювати
фінансування видатків на виконання делегованих державних
повноважень з відповідних бюджетів за розподілом згідно з цим
додатком. Забороняється планувати та здійснювати фінансування з
бюджетів видатків на виконання делегованих державних повноважень,
не віднесених до цих бюджетів даним додатком.
Видатки на будівництво об'єктів соціально-культурної
інфраструктури фінансуються органами місцевого самоврядування за
рахунок коштів відповідних бюджетів, включаючи субвенції з
державного бюджету на цю мету.
Видатки бюджетів органів місцевого самоврядування на
виконання державних делегованих повноважень фінансуються за
рахунок надходжень, визначених законами України, та встановленими
законами трансфертами з Державного бюджету України.
Забороняється здійснювати видатки на фінансування бюджетних
закладів, установ і організацій, визначених цим додатком, з різних
бюджетів.
Планування видатків на утримання бюджетних закладів, установ
і організацій, фінансування заходів, визначених цим додатком,
здійснюється по всіх бюджетах починаючи з 2001 року.
Кошти бюджету, передбачені на передачу об'єктів соціальної
сфери підприємств до комунальної власності, враховуються під час
визначення обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів
органів місцевого самоврядування і відображаються у бюджеті за
відповідними кодами функціональної класифікації бюджету.
----------------------------- * Переліки закладів, установ і організацій освіти та охорони
здоров'я складаються відповідними головними розпорядниками
коштів державного бюджету і подаються на розгляд Кабінетові
Міністрів України одночасно з інформацією про здійснення
заходів на виконання цієї постанови.
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвгору