Документ 931-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2003, підстава - 1380-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1997 р. N 931
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1380 ( 1380-2003-п ) від 29.08.2003 )
Про внесення змін та доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 978 ( 978-2001-п ) від 09.08.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) "Про
ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП
України, 1996 р., N 7, ст. 216) Положення про Державну
акредитаційну комісію, Положення про ліцензування закладів освіти
та Положення про акредитацію вищих закладів освіти зміни та
доповнення, що додаються.
2. Установити, що починаючи з 1 січня 1998 р. заклади освіти,
які одержали до 12 лютого 1996 р. ліцензію на провадження
освітньої діяльності, мають право на провадження цієї діяльності
тільки після перевірки в установленому порядку стану виконання
умов ліцензування і правил її провадження, приведення статутів і
назв цих закладів у відповідність із змістом заявленої діяльності,
а також отримання ліцензії встановленого Міністерством освіти
зразка на умовах, визначених Положенням про ліцензування закладів
освіти, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
12 лютого 1996 р. N 200.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 931
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про Державну акредитаційну
комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п )

1. Пункт 2 викласти у такій редакції: "2. ДАК у своїй діяльності керується Конституцією України,
( 254к/96-ВР ) законами та постановами Верховної Ради України,
актами Президента України та актами Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Міносвіти, а також цим Положенням".
2. У пункті 10: абзац другий доповнити словами "і готують експертний
висновок"; доповнити пункт абзацами такого змісту: "Експертні ради при ДАК несуть відповідальність за
обгрунтованість та об'єктивність прийнятих ними висновків і
зобов'язані забезпечувати високий рівень проведення ліцензійної,
атестаційної та акредитаційної експертизи. ДАК створює належні умови, необхідні для розгляду експертними
радами ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ закладів
освіти. Голова експертної ради призначається рішенням ДАК. Порядок створення і діяльності експертних рад визначається
положенням про експертну раду, що затверджується ДАК".
3. Пункт 14 після слів "акредитаційної експертизи" доповнити
словами "плати за ліцензії, свідоцтва та сертифікати встановленого
зразка".
4. Доповнити Положення новим пунктом 16 такого змісту: "16. Контроль за діяльністю ДАК, її фахових і регіональних
експертних рад здійснює контрольно-ревізійна комісія ДАК.
Положення про контрольно-ревізійну комісію затверджує ДАК". У зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 17.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 931
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про ліцензування закладів
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п )

1. У абзаці першому пункту 1 слова "їх філії, окремі
навчальні підрозділи підприємств, установ і організацій" замінити
словами "підприємства, установи і організації - юридичні особи".
2. Доповнити пункт 2 підпунктом 4 такого змісту: "4) підготовка іноземних громадян за напрямами, передбаченими
абзацом другим підпункту 2 та підпунктом 3 цього пункту".
3. У пункті 3: у абзаці першому слова і цифру "та пунктом 3" замінити
словами і цифрами "підпунктами 3 і 4"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Видані ліцензії діють за місцем знаходження закладів освіти
і не можуть бути передані для користування іншим юридичним
особам".
4. У пункті 5: в абзаці першому слово "фахової" замінити абревіатурою "ДАК"; у підпункті 2 слово і цифру "підпунктом 3" замінити словами і
цифрами "підпунктами 3 і 4"; доповнити цей пункт підпунктами 5 - 8 такого змісту:
"5) документ, який засвідчує право володіння (користування)
приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін,
необхідний для завершення циклу навчання. У разі подання договору
оренди додається документ, що підтверджує право власності
орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду
(оригінал або нотаріально засвідчену копію, якщо майно орендодавця
не належить до державної чи комунальної власності);
6) документи, які підтверджують рішення про створення закладу
освіти і згоду на це Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації;
7) висновок місцевого органу державного санітарного нагляду
про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм,
будівельних норм і нормативних документів, що регламентують
порядок провадження освітньої діяльності (оригінал, завірений
печаткою, у вигляді санітарного паспорта закладу освіти);
8) документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти: копія диплома про вищу освіту, копії
дипломів про наукові ступені та вчені звання (за їх наявності)".
5. Пункт 11 доповнити абзацами такого змісту: "Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку ліцензій
встановленого зразка на провадження освітньої діяльності, а також
їх дублікатів визначається Міносвіти. У разі втрати зазначеної ліцензії за письмовим зверненням
закладу освіти після прийняття відповідного рішення ДАК може бути
видано дублікат ліцензії з новим обліковим номером та серією з
оплатою вартості бланка".
6. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту: "забезпечити дотримання вимог законодавства про освіту, інших
актів законодавства, інформативно-методичних матеріалів з
ліцензованого виду освітньої діяльності".
7. Пункт 13 доповнити абзацами такого змісту: "Заклади освіти зобов'язані створити належні умови для
здійснення контролю за дотриманням ними умов провадження освітньої
діяльності. Відмова закладу освіти від проведення запланованого контролю
дотримання умов провадження освітньої діяльності є підставою для
зупинення дії ліцензії";
8. Пункт 14 викласти в такій редакції: "14. Невиконання або порушення умов провадження освітньої
діяльності, подання закладом освіти недостовірної інформації є
підставою для зупинення дії ліцензії на визначений термін або її
анулювання. ДАК затверджує критерії та вимоги, порушення яких є підставою
для зупинення дії ліцензії або її анулювання. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
приймається ДАК на підставі висновків експертної ради чи
регіональної експертної ради і надсилається закладу освіти,
місцевим органам виконавчої влади та освіти, податкової
адміністрації, а також до Ліцензійної палати України. Відновлення ліцензії провадиться за рішенням ДАК на підставі
експертних висновків після надходження і розгляду матеріалів, що
засвідчують факт усунення виявлених недоліків та порушень (з
обов'язковим виїздом до навчального закладу експертної комісії, що
призначається ДАК). Матеріали про відновлення дії анульованої ліцензії можуть
бути подані закладом освіти не раніше ніж через 1 рік після
прийняття відповідного рішення в порядку, визначеному пунктом 5
цього Положення. На рішення фахової ради чи регіональної експертної ради щодо
надання (відмови в наданні) ліцензії заклад освіти протягом двох
місяців з дня прийняття такого рішення може подати апеляцію до
експертної ради. На відповідні висновки експертної ради чи рішення ДАК,
пов'язані з наданням (зупиненням дії або анулюванням) ліцензії,
заклад освіти може подати апеляцію до ДАК не пізніше ніж через 2
місяці з дня їх прийняття. У цьому випадку ДАК утворює апеляційну комісію з числа членів
ДАК із залученням фахівців відповідного напряму (спеціальності),
яка після розгляду апеляції закладу освіти готує рекомендації для
чергового засідання ДАК. Рішення ДАК щодо апеляції є остаточним. Після закінчення встановленого терміну апеляція для розгляду
не приймається. Повторне клопотання про видачу ліцензії може бути порушено не
раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову
в наданні ліцензії".
Останній абзац пункту 18 викласти у такій редакції: "Кошти за видачу ліцензій перераховуються закладами освіти
відповідно до пункту 3 цього Положення на рахунки ДАК,
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь освіти".
9. Доповнити Положення новими пунктами 6 та 7 такого змісту: "6. За наявності у закладі освіти відокремлених структурних
підрозділів до заяви додаються документи, які засвідчують їх
статус (положення про підрозділ, затверджене засновником і
зареєстроване в установленому порядку), наявність та відповідність
навчально-методичної бази, відповідної кваліфікації фахівців.
7. У разі відсутності у повному обсязі чи неналежного
оформлення документів, зазначених у пунктах 5 та 6 цього
Положення, матеріали повертаються заявнику. Керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у заяві та документах, що до
неї додаються". У зв'язку з цим пункти 6 - 18 вважати відповідно пунктами 8 -
20.

( ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, що вносяться до Положення про
акредитацію вищих закладів освіти, втратили чинність
на підставі Постанови КМ N 978 ( 978-2001-п ) від
09.08.2001 )вгору