Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 931
Київ

Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 959 від 14.11.2018}

Відповідно до частини другої статті 8, частини другої статті 9 та частини п’ятої статті 23 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 931

ПОРЯДОК
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України (далі - Стратегія) і плану заходів з її реалізації (далі - план заходів), а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії і виконання плану заходів, зокрема на засадах смарт-спеціалізації.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 959 від 14.11.2018}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

інноваційний потенціал регіонів - сукупність наявних у регіоні інтелектуальних, трудових, технологічних, науково-виробничих ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, які за умови їх ефективного використання (поєднання) сприяють прийняттю та впровадженню нових технологічних рішень;

інтегрований підхід - підхід, який застосовується під час розроблення проектів Стратегії і плану заходів та передбачає поєднання секторальної (галузевої), територіальної (просторової) та управлінської складових державної регіональної політики;

смарт-спеціалізація - підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні;

стратегічне бачення розвитку регіонів - визначена в Стратегії перспектива соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів у довгостроковому періоді з урахуванням їх унікальних особливостей;

суб’єкти регіонального розвитку - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, представники суб’єктів підприємництва, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ;

SWOT-аналіз регіонального розвитку - процес встановлення зв’язку між внутрішніми (сильними і слабкими сторонами) та зовнішніми (можливостями і викликами) факторами, що мають стратегічне значення для розвитку регіонів. Результати SWOT-аналізу використовуються для визначення і вибору стратегічних та оперативних цілей розвитку регіонів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про інноваційну діяльність.”

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.11.2018}

2-1. Впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування регіонального розвитку здійснюється з метою:

забезпечення сталого розвитку регіонів;

підвищення ефективності управління інноваційними процесами у регіонах;

створення сприятливого середовища для провадження інноваційної діяльності;

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіонів;

запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у регіонах.

{Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 959 від 14.11.2018}

Розроблення проектів Стратегії та плану заходів

3. Стратегія розробляється на сім років. Реалізація Стратегії здійснюється двома етапами шляхом розроблення і виконання плану заходів.

3-1. Розроблення проектів Стратегії і плану заходів на засадах смарт-спеціалізації передбачає дотримання таких принципів:

інноваційна спрямованість - визначення окремих напрямів та завдань Стратегії з метою прийняття та впровадження нових технологічних рішень у певних видах економічної діяльності з урахуванням інноваційного потенціалу регіонів;

відкритість - забезпечення залучення заінтересованих представників, зокрема суб’єктів підприємництва, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти та громадських об’єднань до процесу розроблення та реалізації Стратегії;

паритетність - створення рівних можливостей для висловлення позицій заінтересованих сторін та забезпечення максимального врахування їх інтересів під час розроблення та реалізації Стратегії;

координація - взаємозв’язок та узгодженість довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;

доповнюваність - забезпечення взаємозв’язку науки, освіти, виробництва, фінансових ресурсів щодо розвитку інноваційної діяльності;

диверсифікація - можливість створення нових видів економічної діяльності у визначених галузях економіки;

вузька спеціалізація - обмеження переліку видів економічної діяльності, вибір яких обумовлений перспективними можливостями та які провадитимуться на внутрішньому та зовнішньому ринку.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 959 від 14.11.2018}

4. Мінрегіон розробляє проект Стратегії не пізніше ніж за 18 місяців до закінчення строку реалізації діючої Стратегії. Проект Стратегії подається на розгляд Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку реалізації діючої Стратегії.

Розроблення проекту плану заходів на перші три роки (перший етап) реалізації Стратегії починається не пізніше ніж через місяць після затвердження Стратегії, а на наступні чотири роки її реалізації (другий етап) - не пізніше ніж за 15 місяців до завершення строку реалізації першого етапу.

5. Мінрегіон з метою врахування у Стратегії інтересів суб’єктів регіонального розвитку:

повідомляє через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Стратегії та визначає для суб’єктів регіонального розвитку строк і форму подання пропозицій;

утворює робочу групу для підготовки пропозицій до проекту Стратегії та узгодження позицій (далі - робоча група), до складу якої входять представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів підприємництва, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, агенцій регіонального розвитку, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань (за згодою їх керівників);

забезпечує розроблення проекту Стратегії з урахуванням пропозицій робочої групи;

забезпечує громадське обговорення проекту Стратегії;

проводить консультації із суб’єктами регіонального розвитку щодо врегулювання спірних питань;

опрацьовує проект Стратегії за результатами громадського обговорення;

оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту Стратегії.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.11.2018}

6. Розроблення проектів Стратегії і плану заходів здійснюється на засадах смарт-спеціалізації з використанням  інтегрованого підходу.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.11.2018}

7. У проекті Стратегії зазначаються:

тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, що включають результати SWOT-аналізу регіонального розвитку та оцінки природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалу;

пріоритети державної регіональної політики на відповідний період, сформовані відповідно до стратегічного бачення розвитку регіонів;

стратегічні цілі і напрями розвитку регіонів та міжрегіонального співробітництва, що формуються відповідно до стратегічного бачення розвитку регіонів;

оперативні цілі для забезпечення досягнення стратегічних цілей;

основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії, яка передбачає кількісні та якісні індикатори досягнення цілей, визначених Стратегією.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.11.2018}

8. У проекті плану заходів зазначаються:

середньострокові завдання і заходи, здійснення яких спрямоване на розв’язання проблем регіонального розвитку та досягнення цілей Стратегії;

фінансове забезпечення виконання завдань і здійснення заходів;

строки виконання завдань і здійснення заходів та відповідальні за виконання;

індикатори оцінки результативності виконання завдань і здійснення заходів.

Середньострокові завдання виконуються шляхом реалізації відібраних на конкурсній основі проектів регіонального розвитку, об’єднаних спільною метою у програми регіонального розвитку.

Програма регіонального розвитку має містити:

характеристику стану справ і проблем, на розв’язання яких спрямовані завдання програми;

мету та напрями реалізації, які відповідають операційним цілям та окремим завданням (сукупності завдань) Стратегії;

перелік завдань Стратегії за напрямами;

очікувані результати реалізації напрямів та показники досягнення мети програми;

обсяги фінансування за напрямами програми.

9. Розроблені в установленому порядку Мінрегіоном проекти Стратегії та плану заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів

10. Результати реалізації Стратегії визначаються на підставі проведення моніторингу:

стану виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх прогнозних значень;

динаміки зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексів конкурентоспроможності регіонів та регіонального людського розвитку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 959 від 14.11.2018}

11. Моніторинг виконання плану заходів проводиться щороку Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових установ на підставі даних офіційної статистики, інформації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які визначені планом заходів відповідальними за виконання завдань Стратегії  (далі - відповідальні за виконання):

визначають структурний підрозділ, відповідальний за координацію виконання завдань Стратегії, та не пізніше ніж через три місяці після затвердження плану заходів затверджують план роботи з виконання завдань Стратегії згідно з додатком 1;

аналізують стан виконання плану роботи з виконання завдань Стратегії та щопівроку подають Мінрегіону затверджений звіт про виконання завдань Стратегії (до 30 серпня - за перше півріччя та до 28 лютого - річний) за формою згідно з додатком 2 за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади, скріпленим печаткою, та розміщують його на своєму офіційному веб-сайті,  а також подають аналітичну записку про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на виконання завдань Стратегії.

12. На підставі поданої відповідальними за виконання інформації Мінрегіон щороку до 15 травня готує звіт про проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів, який подає на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Проведення оцінки результативності реалізації Стратегії та виконання плану заходів

13. Оцінка результативності реалізації Стратегії та виконання плану заходів проводиться Мінрегіоном шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією, за результатами виконання першого та другого етапів реалізації Стратегії через один рік після завершення відповідного етапу.

14. Відповідальний за виконання аналізує стан досягнення прогнозованих  значень індикаторів цілей Стратегії та щороку до 28 лютого подає Мінрегіону затверджений звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії за формою згідно з додатком 3 за підписом керівника відповідного органу виконавчої влади, скріпленим печаткою, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

15. На підставі поданої відповідальними за виконання інформації Мінрегіон до 15 квітня другого року, який настає після завершення відповідного етапу реалізації Стратегії, готує звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії, який подає на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

16. Мінрегіон через три роки після початку реалізації Стратегії за результатами проведення моніторингу її реалізації подає Кабінетові Міністрів України (у разі потреби) пропозиції щодо коригування завдань Стратегії, продовження періоду їх виконання, визначення пріоритетності для виконання протягом певного етапу реалізації Стратегії.

17. Узагальнена оцінка результативності реалізації Стратегії проводиться Мінрегіоном через півтора року після завершення строку її реалізації.

Підсумковий звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії подається на розгляд Кабінету Міністрів України до 30 вересня другого року, який настає після завершення строку реалізації Стратегії, і розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.Додаток 1
до Порядку

ПЛАН РОБОТИ
з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України


Додаток 3
до Порядку

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального  розвитку України


Документи та файли

Сигнальний документ — f449894n68.doc
Сигнальний документ — f449894n69.doc
Сигнальний документ — f449894n70.doc

Публікації документа