Документ 93-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. № 93
Київ

Про внесення змін до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2207; 2018 р., № 70, ст. 2379), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 93

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур

1. У другому реченні абзацу четвертого пункту 5 слова “, з якої” замінити словами “та основних матеріалів, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, з яких”.

2. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на:”.

3. В абзаці другому пункту 15 слова і цифри “відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Мінфіну від 18 жовтня 1999 р. № 242” виключити.

4. В абзаці першому пункту 17 слова і цифри “відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 28 квітня 2006 р. № 415” виключити.

5. В абзаці першому пункту 20 слова і цифри “відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318” виключити.

6. В абзаці шостому пункту 27 слова і цифри “(пункт 1.5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16 листопада 2009 р. № 1327)” виключити.

7. Пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Витрати, що пов’язані з виконанням дослідних робіт та створенням нематеріальних активів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 405), групуються за такими статтями калькуляції:

Шифр рядка

Найменування статті калькуляції

Витрати, що включаються до статей калькуляції

01

Основна заробітна плата

Витрати на виплату основної заробітної плати штатним працівникам (керівникам відділів, лабораторій, секторів і груп, науковим, інженерно-технічним працівникам, конструкторам, технологам, креслярам, копіювальникам, лаборантам, робітникам, студентам, аспірантам та іншим працівникам), безпосередньо зайнятим виконанням конкретної теми, обчисленої за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з діючими в організаціях системами оплати праці, а також працівникам, які не перебувають у штаті організації і виконують роботи (надають послуги) згідно з договором цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, якщо розрахунки за виконану роботу з працівниками, які не перебувають у штаті організації, проводяться безпосередньо такою організацією

02

Додаткова заробітна плата

Витрати на виплату персоналу підприємства, який безпосередньо зайнятий виконанням дослідних робіт та розробленням нематеріального активу, додаткової заробітної плати, нарахованої за роботу понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови праці, обчислені відповідно до внутрішніх документів, затверджених на підприємстві. Додаткова заробітна плата включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій під час виробництва продукції оборонного призначення на виконання державного оборонного замовлення

03

Відрахування на соціальне страхування

Відрахування, які здійснюються за ставками та у порядку, встановленому Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

04

Сировина, матеріали, комплектувальні вироби та напівфабрикати

Витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали, інструменти, пристрої та інші засоби і предмети праці, які придбані у сторонніх підприємств, установ і організацій та витрачені на виконання дослідних робіт та створення нематеріальних активів за прямим призначенням згідно з нормами їх витрачання, а також придбані комплектувальні вироби і напівфабрикати, що підлягають монтажу або виготовленню та додатковій обробці, які можуть бути здійснені такими підприємствами, установами і організаціями, чи дослідні зразки, що виготовляються виробниками згідно з документацією наукової організації

05

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

Витрати на придбання у сторонніх підприємств, установ і організацій будь-якого палива, що витрачається з технологічною метою на проведення дослідних робіт та створення нематеріальних активів

Стаття формується у разі проведення енергоємних наукових досліджень за методом прямого включення витрат і досягає значної питомої ваги у собівартості дослідних робіт

Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних статей витрат

06

Витрати на службові відрядження

Витрати на відрядження штатних працівників, працівників організацій, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, аспірантів, зайнятих розробленням та створенням (придбанням) нематеріальних активів, відрядження, пов’язані з проведенням випробувань машин та приладів, а також витрати на відрядження на наукові з’їзди, конференції, наради, пов’язані з виконанням конкретних дослідних робіт

Розмір добових, інших витрат на відрядження визначаються на основі норм, затверджених внутрішніми документами підприємства

Граничні суми добових витрат на відрядження в межах України не можуть перевищувати суму витрат, що не включається до оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України

Граничні суми та склад витрат на відрядження за кордон не можуть перевищувати норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488)

07

Спеціальне устаткування для наукових (експериментальних) робіт

Витрати на виготовлення та придбання спеціального устаткування, верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стендів, апаратів, механізмів, іншого спеціального обладнання, необхідного для проведення дослідних робіт, включаючи витрати на їх проектування, виготовлення, транспортування, монтаж та встановлення

Після завершення виконання дослідних робіт спеціальне устаткування передається замовнику, якщо це передбачено умовами контракту

Обсяг витрат на проведення дослідних робіт після їх завершення чи припинення не зменшується на ціну залишеного замовником обладнання, дослідних зразків, макетів та інших виробів

08

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації

Витрати на проведення дослідних робіт та створення нематеріальних активів, що не можуть бути виконані штатними працівниками або на наявному обладнанні організації, а виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та позаштатними працівниками за умови, що виконання таких робіт належить безпосередньо до собівартості конкретних видів дослідних робіт та створення нематеріальних активів

09

Загальновиробничі витрати Взвк
(або Взвв)

Витрати, визначені у пункті 16 цього Порядку

10

Інші витрати

Витрати, які не відображені у зазначених статтях витрат і можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість дослідних робіт та створення нематеріальних активів за прямими ознаками.”.

8. У пункті 30 формулу

“КВ = сума рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08”

замінити такою формулою:

“КВ = сума рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10”.

9. Пункт 37 викласти в такій редакції:

“37. Витрати, що пов’язані з ремонтом та модернізацією озброєння, військової та спеціальної техніки під час виконання державного оборонного замовлення, групуються за статтями калькуляції таким чином:

Шифр рядка

Найменування статті калькуляції

Витрати, що включаються до статей калькуляції

01

Основна заробітна плата

Витрати на виплату основної заробітної плати керівникам цехів, дільниць, лабораторій та інших підрозділів підприємства та/або іншим працівникам, безпосередньо зайнятим виконанням конкретних робіт з ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з діючими в організаціях системами оплати праці, а також працівникам, які не перебувають у штаті організації і виконують роботи (надають послуги) згідно з договором цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, якщо розрахунки за виконану роботу з працівниками, які не перебувають у штаті організації, проводяться безпосередньо такою організацією

02

Додаткова заробітна плата

Витрати на виплату персоналу підприємства, який безпосередньо виконує роботи з ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, додаткової заробітної плати, нарахованої за роботу понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови праці, обчислені відповідно до внутрішніх документів, затверджених на підприємстві. Додаткова заробітна плата включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій під час виробництва продукції оборонного призначення на виконання державного оборонного замовлення

03

Відрахування на соціальне страхування

Відрахування, які здійснюються за ставками та у порядку, встановленому Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

04

Сировина, матеріали, комплектувальні вироби та напівфабрикати

Витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали, інструменти, пристрої та інші засоби і предмети праці, які придбані у сторонніх підприємств, установ і організацій та витрачені на проведення ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки за прямим призначенням згідно з нормами їх витрачання, а також придбані комплектувальні вироби, деталі, напівфабрикати, що підлягають монтажу або виготовленню та додатковій обробці, які можуть бути здійснені такими підприємствами, установами і організаціями, чи дослідні зразки, що виготовляються виробниками згідно з документацією наукової організації

05

Паливо та енергія

Витрати на придбання у сторонніх підприємств, установ і організацій будь-якого палива, що витрачається з технологічною метою на проведення ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки.
Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних статей витрат

06

Витрати на службові відрядження

Витрати на відрядження штатних працівників, працівників організацій, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, зайнятих у проведенні ремонту і модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки.
Розмір добових, інших витрат на відрядження визначаються на основі норм, затверджених внутрішніми документами підприємства.
Граничні суми та склад витрат на відрядження за кордон не можуть перевищувати норми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488)

07

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації

Витрати на проведення робіт з ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, що не можуть бути виконані штатними працівниками або на наявному обладнанні організації, а виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та позаштатними працівниками за умови, що виконання таких робіт належать безпосередньо до собівартості конкретних видів робіт з ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки

08

Загальновиробничі витрати Взвк
(або Взвв)

Витрати, визначені у пункті 16 цього Порядку

09

Інші витрати

Витрати, які не відображені у зазначених статтях витрат і можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість робіт з ремонту та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки за прямими ознаками.”.

10. У пункті 38 формулу

“КВ = сума рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08”

замінити такою формулою:

“КВ = сума рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09”.вгору