Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.02.201093
Документ 93-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.02.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 2010 р. N 93
Київ
Про затвердження Порядку погодження
рішення про створення наукового парку

Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукові парки"
( 1563-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок погодження рішення про створення наукового
парку, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 93
ПОРЯДОК
погодження рішення про створення
наукового парку

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження рішення про
створення наукового парку.
2. Рішення про створення наукового парку погоджується МОН.
3. Засновники наукового парку або уповноважена ними особа для
погодження рішення про його створення подають МОН заяву за
затвердженою Міністерством формою і такі документи:
проекти установчих документів наукового парку (статут і
засновницький договір про створення наукового парку);
перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку
(формується згідно із Законами України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні") ( 433-15 );
перелік наукових розробок, впровадження яких забезпечить
розвиток наукового парку, за підписом засновників наукового парку;
відомості про засновників наукового парку, наявну та
потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну
інфраструктуру, необхідні для використання в діяльності наукового
парку.
У разі коли засновниками наукового парку є суб'єкти
господарювання державної або комунальної власності, що провадять
свою діяльність на основі права господарського відання або права
оперативного управління, зазначені суб'єкти господарювання подають
до МОН рішення про створення наукового парку за погодженням
органів, в управлінні яких перебуває державна або комунальна
власність, закріплена за такими суб'єктами господарювання.
4. МОН у п'ятиденний строк з дня подання документів,
зазначених у пункті 3 цього Порядку, розглядає їх і проводить
перевірку відповідності документів вимогам, установленим
законодавством.
МОН повертає засновникам для доопрацювання документи у разі:
подання документів не в повному обсязі;
невідповідності документів вимогам, установленим
законодавством.
У разі відповідності документів установленим вимогам МОН
погоджує рішення про створення наукового парку і повідомляє про це
засновників.
5. Засновники наукового парку, яким повернуто документи для
доопрацювання, мають право після доопрацювання повторно подати їх
на розгляд.вгору