Тлумачення ПКТ 7. Введення євро
IASB; International document on January 1, 2012
Document 929_033, current version — Revision on January 1, 2012

ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7
Введення євро

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}

Посилання

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутий у вересні 2007 р.);

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки";

МСБО 10 "Події після звітного періоду";

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у грудні 2003 р.);

МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність" (зі змінами, внесеними у січні 2008 р.).

Проблема

1. Починаючи з 1 січня 1999 р., тобто від початку діяльності Економічно-Монетарного Союзу (ЕМС), євро набуває право самостійної валюти і встановлюються обмінні курси між євро і валютами держав-учасниць, отже, у подальшому усувається ризик майбутніх курсових різниць щодо валют країн-учасниць.

2. Проблема полягає в тому, як застосувати МСБО 21 під час переходу від національних валют країн - учасниць ЕС до євро ("перехід").

Консенсус

3. Вимоги МСБО 21 щодо переведення операцій в іноземній валюті та фінансової звітності закордонних господарських одиниць слід суворо виконувати під час переходу. Такий самий принцип слід застосовувати в подальшому, встановлюючи обмінні курси при прийнятті нових країн до ЕМС.

4. Це, зокрема, означає, що:

а) монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті, які є наслідком операцій, слід і надалі переводити у функціональну валюту за курсом при закритті. Будь-яку курсову різницю, що виникає, слід негайно визнавати як дохід або витрати, за винятком того, що суб'єктові господарювання слід продовжувати застосовувати свою облікову політику щодо прибутків і збитків від курсових різниць, пов'язаних з хеджуванням валютного ризику в прогнозованих операціях;

б) кумулятивні курсові різниці, пов'язані з переведенням фінансової звітності закордонних господарських одиниць, визнаних в іншому сукупному прибутку, слід акумулювати у власному капіталі і перекласифіковувати з власного капіталу у прибутки чи збитки лише за умови вибуття або часткового вибуття чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю; та

в) курсові різниці, що виникають у результаті переведення зобов'язань, визначених у валютах, що беруть участь в операції, не треба включати у балансову вартість відповідних активів.

Дата консенсусу

Жовтень 1997 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності 1 червня 1998 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

Внаслідок опублікування МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) внесено зміни в термінологію усіх МСФЗ. Крім того, внесено зміни в параграф 4. Суб'єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 січня 2009 року або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 1 (переглянутий в 2007 р.) до періоду, що розпочався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.

Внаслідок опублікування МСБО 27 (зі змінами, внесеними в 2008 р.) внесено зміни в параграф 4 б). Суб'єктові господарювання слід застосовувати ці зміни до річних періодів, що починаються з 1 липня 2009 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує МСБО 27 (зі змінами, внесеними у 2008 р.) до періоду, що почався раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що почався раніше.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}on top