Документ 927_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.01.2019

ПРОТОКОЛ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міжнародним центром розвитку міграційної політики


Дата учинення:

24.01.2019


Дата набрання чинності для України:

24.01.2019

Адміністрація Державної прикордонної служби України (далі - АДПСУ) з однієї сторони, та Міжнародний центр розвитку міграційної політики (далі - МЦРМП) з іншої сторони, далі іменуються як "Сторони";

Де АДПСУ є органом, який реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, протидії нелегальній міграції та з інших питань, пов’язаних з інтегрованим управлінням кордону;

Де МЦРМП є спеціалізованою міжнародною організацією, яка створена у 1993 році для сприяння всебічному та сучасному управлінню міграцією та функціонує як механізм взаємодії для урядів та організацій широкого Європейського регіону та поза його межами;

Беручи до уваги прогресивний розвиток співпраці між Україною, й зокрема АДПСУ, з МЦРМП, що триває з 1995 року та проявляється в успішній регіональній співпраці та інструментах, а також двосторонніх заходах і спільній діяльності, що дають змогу всебічно вирішувати міграційні виклики;

Цінуючи тісну співпрацю між Сторонами, що базується на принципах партнерства, рівності та взаємодовіри;

Бажаючи зміцнити відносини та поглибити співробітництво між Сторонами цим Протоколом про співробітництво (далі - Протокол);

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

Стаття 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою цього Протоколу є зміцнення відносин та сприяння у співпраці на міжнародному та оперативному рівнях в усіх сферах, які належать до компетенції та повноважень Сторін. Цей Протокол сприятиме обміну інформації щодо міграції та реалізації міграційних діалогів та відповідних ініціатив, спільно запроваджених Сторонами.

Стаття 2
ФОРМИ ТА СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Форми співробітництва:

a) спільний розвиток, пошук джерел фінансування та імплементація проектів, програм та інших ініціатив;

b) організація навчань, семінарів, практичних занять та конференцій;

c) обмін статистичною інформацією у міграційній сфері;

d) технічна підтримка в рамках імплементованих проектів.

З метою реалізації цього Протоколу АДПСУ, за запитом МЦРМП, залучатиме своїх експертів для участі у проектах, програмах та інших ініціативах, які проводитимуться МЦРМП, включаючи роботу у міграційних діалогах, в яких МЦРМП виступатиме в якості Секретаріату, таких як Празький процес або Будапештський процес (консультативні форуми експертів з питань покращення управління міграцією).

АДПСУ в установленому національним законодавством порядку подаватиме пропозиції Уряду України, напрацьовані в рамках Будапештського процесу, які не суперечитимуть чинному законодавству України, а також залучатиметься МЦРМП до Празького процесу.

2. АДПСУ буде всебічно підтримувати на національному рівні проекти або заходи, що організовуватимуться МЦРМП в Україні.

3. Дотримуючись міжнародних зобов’язань та вимог законодавства України, АДПСУ, в межах своєї компетенції здійснюватиме аналіз інформації у сферах:

a) інтегрованого управління кордонами;

b) прикордонного контролю в сухопутних, морських та повітряних пунктах пропуску та нагляду за сухопутними та морськими ділянками кордону;

c) захисту паспортних документів, профілювання та виявлення нерегулярних мігрантів;

d) затримання та повернення нерегулярних мігрантів, та боротьби з нелегальною міграцією;

e) боротьби з транскордонною злочинністю;

f) реадмісії;

g) статусу біженця;

h) розробки навчальних курсів і тренінгів;

i) інших сферах у межах компетенції.

Стаття 3
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

1. З метою імплементації цього Протоколу компетентним підрозділом від МЦРМП є Регіональний координаційний офіс з країнами Східної Європи та Центральної Азії.

2. З метою імплементації цього Протоколу компетентним підрозділом від АДПСУ є Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції.

3. Сторони зобов’язуються письмово інформувати одна одну у разі будь-яких змін щодо компетентних підрозділів.

4. Цей Протокол буде впроваджуватися відповідно до міжнародних зобов’язань, національного законодавства, адміністративних і фінансових правил та процедур України та МЦРМП, відповідно до цільового використання коштів та в межах бюджетів.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

1. Сторони проводитимуть регулярні безпосередні консультації з метою моніторингу та перегляду прогресу діяльності кожного з погоджених проектів.

2. Сторони, в межах компетенції, будуть обмінюватися між собою необхідною знеособленою інформацією та документами, включаючи дослідження, доповіді та будь-яку іншу інформацію, що стосується діяльності, впливатиме на проміжні та кінцеві результати співробітництва.

3. Обмін інформацією, що містить персональні дані осіб, в рамках цього Протоколу здійснюватися не буде.

4. Сторони за необхідності можуть здійснювати спільні місії відповідно до цілей цього Протоколу.

5. Кожна із Сторін невідкладно письмово повідомлятиме Іншу Сторону про будь-які очікувані або актуальні суттєві зміни, що можуть вплинути на реалізацію цього Протоколу.

Стаття 5
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Цей Протокол не впливає на права та зобов’язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.

2. У разі виникнення спорів, розбіжностей або скарг, що стосуються цього Протоколу, Сторони вживатимуть усіх зусиль щодо швидкого розв’язання такого спору шляхом безпосередніх переговорів.

Стаття 6
ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього Протоколу на підставі спільної письмової згоди. Будь-які зміни є невід’ємною частиною цього Протоколу та набрання чинності в тому ж самому порядку, як і цей Протокол.

Стаття 7
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ УГОДИ

Цей Протокол припиняє дію Угоди між Міжнародним центром розвитку міграційної політики та Міністерством України у справах національностей, міграції та культів, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України про співробітництво у вирішенні проблем, пов’язаних з неконтрольованою міграцією, учиненої 14 березня 1995 року в м. Київ.

Стаття 8
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

1. Цей Протокол укладається на невизначений строк та набирає чинності з дня його підписання.

2. Кожна зі Сторін може припинити дію Протоколу шляхом письмового повідомлення. Дія Протоколу припиняється через 60 днів з дати отримання такого повідомлення однією із Сторін.

3. Припинення дії цього Протоколу не повинно чинити шкоди: a) впорядкованому завершенню буд-якої спільної діяльності, що провадиться, та b) будь-яким правам і зобов’язанням Сторін, що існували до дати припинення цього Протоколу.

Учинено в м. Київ 24 січня 2019 року в двох примірниках, кожний українською і англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу береться текст англійською мовою.


За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України

За Міжнародний центр розвитку
міграційної політики


(підпис)

(підпис)


Петро ЦИГИКАЛ

Міхаель ШПІНДЕЛЄГГЕР


Голова Держприкордонслужби

Генеральний директор МЦРМПвгору