Про затвердження Положення про Український інститут національної пам'яті
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 05.07.2006927
Документ 927-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - 8-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 2006 р. N 927
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 8 ( 8-2011-п ) від 12.01.2011 }
Про затвердження Положення про Український
інститут національної пам'яті
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 242 ( 242-2008-п ) від 26.03.2008
N 664 ( 664-2008-п ) від 23.07.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Український інститут національної
пам'яті, що додається.
2. Українському інститутові національної пам'яті подати
пропозиції:
разом з Державним комітетом архівів, Службою безпеки,
Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ щодо
утворення Центрального архіву національної пам'яті;
щодо утворення науково-дослідної установи з проблем
відновлення та збереження національної пам'яті.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2006 р. N 927
ПОЛОЖЕННЯ
про Український інститут національної пам'яті

1. Український інститут національної пам'яті (Інститут
національної пам'яті) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 664 ( 664-2008-п ) від 23.07.2008 }
Інститут національної пам'яті є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері відновлення та
збереження національної пам'яті Українського народу.
2. Інститут національної пам'яті у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Інститут організовує виконання
актів законодавства з питань, що належать до його компетенції,
здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику
застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і в установленому порядку вносить їх на розгляд
Президента України та Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Інституту національної пам'яті є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
відновлення та збереження національної пам'яті Українського
народу, зокрема щодо сприяння державою відповідно до статті 11
Конституції України ( 254к/96-ВР ) консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості та культури;
забезпечення всебічного вивчення багатовікової історії
українського державотворення, етапів боротьби за відновлення
державності України у XX столітті;
забезпечення вивчення історії проживання на території України
інших корінних народів і національних меншин та їх інтеграції в
українське суспільство;
здійснення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників
національно-визвольної боротьби, Першої і Другої світових воєн,
жертв голодоморів і політичних репресій;
посилення уваги суспільства до власної історії,
розповсюдження про неї об'єктивної інформації в Україні та світі.
4. Інститут національної пам'яті відповідно до покладених на
нього завдань:
1) розробляє та подає пропозиції стосовно формування та
реалізації державної політики щодо:
відновлення об'єктивної та справедливої історії Українського
народу;
пропагування давності походження української нації та її
мови, вивчення творчої спадщини кращих вітчизняних представників у
сфері політики, культури, освіти, науки і техніки, військового
мистецтва;
оцінки голодоморів та усіх форм політичних репресій, інших
злочинів проти української нації та національних меншин у
XX столітті, опору тоталітарним режимам;
загального осмислення громадськістю боротьби української
нації за відновлення державності та подолання залишків
тоталітаризму у свідомості громадян;
активізації роботи із формування патріотизму у громадян
України, передусім тих, що працюють в державних установах;
2) організовує роботу з виявлення та дослідження фактів
голодоморів та політичних репресій і опору їм в Україні,
інформування про такі факти громадян України та світової
громадськості;
3) готує та виносить на розгляд Президента України та
Кабінету Міністрів України пропозиції для Верховної Ради України
щодо надання політичної та правової оцінки тоталітарним режимам в
Україні у XX столітті, їх організаторам і виконавцям, а також
наслідкам їх дій для України та світової спільноти;
бере участь у реалізації державної політики щодо визнання на
міжнародному рівні голодоморів в Україні актами геноциду;
4) забезпечує діяльність Центрального архіву національної
пам'яті із збирання, ведення обліку, зберігання, надання доступу
та використання документів органів безпеки та інших формувань на
території України, які діяли протягом 1918-1991 років (зокрема
органів безпеки колишніх СРСР, німецького рейху, Речі Посполитої,
Королівства Румунії та Угорської держави), що стосуються
комуністичних, фашистських та інших репресій і злочинів з
політичних мотивів;
5) організовує роботу із збирання інформації, створення та
наповнення бази даних щодо усних свідчень очевидців політичних
репресій, голодоморів та національно-визвольної боротьби, а також
їх фіксацію та збереження, складення списку імен з біографічним
супроводом учасників руху усіх форм боротьби за волю і
незалежність України, жертв голодоморів і політичних репресій;
організовує пошук, збирання та опрацювання документів
організацій українського національно-визвольного руху,
тоталітарних режимів, забезпечує створення на їх основі
спеціальних архівів;
6) надає на підставі архівних матеріалів в установленому
порядку інформацію юридичним і фізичним особам про громадян
України, які були знищені, репресовані, загинули від голодоморів,
переслідувалися або будь-яким іншим чином постраждали в період
тоталітарних режимів;
7) ініціює та забезпечує увічнення пам'яті жертв голодоморів
і політичних репресій в Україні та борців за свободу і
незалежність України;
організовує пошук, облік, упорядкування та збереження місць
поховання жертв голодоморів, політичних репресій та військових
дій; { Абзац другий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2008-п ) від 26.03.2008 }
8) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до його компетенції, вносить їх в установленому порядку
на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України;
9) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів,
що укладаються від імені України чи Уряду України, готує в
установленому порядку пропозиції щодо укладення та денонсації
таких договорів, укладає з питань, що належать до його
компетенції, міжвідомчі міжнародні договори, забезпечує виконання
міжнародних зобов'язань України;
10) залучає закордонних українців і громадян інших держав до
встановлення об'єктивної історичної інформації про Україну,
виконання спільних проектів;
11) здійснює співробітництво з іншими державними органами
щодо надання їм інформаційної та методичної допомоги у провадженні
діяльності з формування у громадян України патріотизму і
національної свідомості;
12) визначає напрями і методи відновлення історичної правди і
справедливості в дослідженні історії України, координує
дослідження, що проводяться у державі з цього питання;
13) розробляє і бере участь у розробленні проектів державних
програм, спрямованих на оцінку наслідків масштабної гуманітарної
катастрофи в Україні у XX столітті;
14) здійснює заходи, спрямовані на популяризацію в Україні і
за її межами об'єктивної та справедливої історії;
15) здійснює в установленому порядку управління державними
історико-меморіальними заповідниками, меморіальними комплексами,
музеями історії жертв тоталітарних режимів, музеями українського
визвольного руху; надає підтримку меморіальним музеям недержавної
форми власності;
16) ініціює і координує утворення нових меморіальних
комплексів, спорудження пам'ятників, пам'ятних знаків (у тому
числі в рамках міжнародних договорів України), виготовлення
друкованої, кіно- та відеопродукції, діяльність щодо сценічного та
іншого художнього втілення героїчних образів історичного минулого,
зокрема опору фашистському, іншим тоталітарним режимам та
політичним репресіям;
готує пропозиції щодо забезпечення остаточної ліквідації
символів колишнього СРСР;
17) сприяє формуванню музейних та бібліотечних фондів з
проблем відновлення та збереження національної пам'яті, підготовці
музейних експозицій, зокрема для виконання навчальних програм;
18) забезпечує оприлюднення наукових повідомлень,
інформаційних та аналітичних матеріалів, результатів досліджень з
питань голодоморів, політичних репресій щодо української нації та
її опору тоталітарним режимам; бере участь у програмах, що
виконуються іншими органами;
19) провадить видавничу діяльність з проблем відновлення та
збереження національної пам'яті;
20) організовує і проводить наукові конференції, семінари,
зустрічі за круглим столом, інші заходи з питань, що належать до
його компетенції, з метою формування у громадян України
національної свідомості;
21) вносить в установленому порядку пропозиції щодо
відзначення державними нагородами і нагороджує відомчими
відзнаками учасників боротьби за свободу і незалежність України, а
також громадян, що зробили вагомий внесок у відновлення та
збереження національної пам'яті;
сприяє вирішенню питань відновлення колишніх українських
військових звань і нагород;
22) ініціює здійснення заходів щодо соціального захисту
ветеранів національно-визвольних змагань у XX столітті та Другої
світової війни;
23) сприяє діяльності громадських, зокрема молодіжних,
патріотичних організацій з відновлення та збереження національної
пам'яті;
24) утворює для виконання покладених на нього завдань
територіальні органи у межах граничної чисельності працівників
Інституту;
25) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
збереження державної таємниці у центральному апараті Інституту
національної пам'яті та його територіальних органах;
26) виконує відповідно до законодавства функції з управління
майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
його управління;
27) бере участь у розробленні проектів Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, Державної програми соціального і
економічного розвитку, Державного бюджету України на відповідний
рік;
28) готує і подає Президентові України та Кабінету Міністрів
України аналітичні матеріали з питань, що належать до його
компетенції;
29) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Інститут національної пам'яті має право:
1) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань; співпрацювати відповідно до законодавства з усіма
архівами з метою використання документів з питань, що належать до
його компетенції;
2) залучати в установленому порядку спеціалістів органів
виконавчої влади (зокрема Мін'юсту, Міноборони, СБУ), наукових та
навчальних закладів, установ та громадських організацій для
розгляду питань, що належать до його компетенції, надання ними
консультаційних послуг з проблем відновлення та збереження
національної пам'яті, розроблення проектів відповідних програм та
їх виконання;
3) сприяти і надавати у порядку, передбаченому
законодавством, послуги фізичним і юридичним особам, які проводять
наукові дослідження та спеціальні розслідування з питань
відновлення та збереження національної пам'яті;
4) скликати наради, утворювати в установленому порядку
міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі
групи;
5) представляти у межах своїх повноважень Кабінет Міністрів
України за його дорученням у міжнародних організаціях, зокрема під
час укладання міжнародних договорів;
6) сприяти відновленню прав осіб, які були репресовані за
опір тоталітарним режимам у будь-якій формі, порушувати питання
про повторний розгляд справ таких осіб;
7) утворювати для виконання покладених на нього завдань
підприємства, установи, організації, друковані засоби масової
інформації;
8) виконувати інші функції в межах своєї компетенції.
6. Інститут національної пам'яті під час виконання покладених
на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади,
Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших
держав та міжнародними організаціями.
7. Інститут національної пам'яті у межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Інститут національної пам'яті видає в разі потреби разом з
іншими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Інституту підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Рішення Інституту, прийняті в межах його повноважень,
обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
8. Інститут національної пам'яті очолює Голова, який
призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
Голова Інституту має заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Інституту.
9. Голова Інституту національної пам'яті:
1) здійснює загальне керівництво Інститутом, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Інститут завдань;
2) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Інститут;
3) погоджує проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Інституту;
4) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та
заступників Голови; порушує в установленому порядку питання про їх
притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі неналежного
виконання ними своїх обов'язків;
5) розподіляє обов'язки між першим заступником та
заступниками Голови;
6) затверджує програми і плани роботи Інституту, розглядає та
затверджує звіти про їх виконання;
7) подає Кабінетові Міністрів України в установленому порядку
пропозиції щодо утворення, реорганізації державних архівних та
наукових установ, що належать до сфери управління Інституту;
8) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Інституту;
9) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому
порядку працівників структурних підрозділів центрального апарату
Інституту національної пам'яті, а також керівників територіальних
органів;
10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Інститут;
11) підписує накази Інституту;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Інституту національної пам'яті, обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Інституті утворюється
колегія. До складу колегії входять Голова Інституту (голова
колегії), перший заступник та заступники Голови, керівники окремих
структурних підрозділів і територіальних органів Інституту, а
також за їх згодою представники фракцій та комітетів Верховної
Ради України, представники інших органів державної влади, наукових
та навчальних закладів, громадських організацій та інші особи.
Персональний склад колегії Інституту затверджує його Голова.
Положення про колегію затверджується наказом Інституту.
Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Інституту.
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше
ніж один раз на місяць.
11. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань
та інших пропозицій в Інституті національної пам'яті можуть
утворюватися наукові ради, інші консультативні та дорадчі органи.
Склад наукових рад, інших консультативних та дорадчих органів
і положення про них затверджує Голова Інституту.
12. Граничну чисельність працівників апарату Інституту
національної пам'яті затверджує Кабінет Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис Інституту затверджує його Голова за
погодженням з Мінфіном.
Структуру центрального апарату Інституту, а також положення
про структурні і територіальні органи затверджує його Голова.
13. Інститут національної пам'яті є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору