Документ 925/2000, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо реалізації Стратегії
реформування системи державної служби в
Україні на 2000 - 2001 роки

1. Схвалити заходи щодо реалізації Стратегії реформування
системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки
(додаються).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити в установлені
строки виконання заходів, зазначених у статті 1 цього Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 липня 2000 року
N 925/2000

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 26 липня 2000 року N 925/2000
ЗАХОДИ
щодо реалізації Стратегії реформування системи
державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки

I. Розроблення проектів законів України з питань
державної служби
1. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України такі законопроекти:
Про внесення змін до Закону України "Про державну службу".
Кабінет Міністрів України
Вересень 2000 року
Про внесення змін до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
Кабінет Міністрів України
Вересень 2000 року
Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України
У двомісячний строк після
набрання чинності Законом України
"Про Кабінет Міністрів України"
Про внесення доповнення до Закону України "Про державні
нагороди України" щодо встановлення почесного звання "Заслужений
державний службовець".
Мін'юст України, Головдержслужба
України
Жовтень 2000 року
Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої
влади та їх посадових осіб.
Кабінет Міністрів України
У тримісячний строк після
набрання чинності Законом України
"Про міністерства та інші
центральні органи виконавчої
влади"
Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні
адміністрації".
Кабінет Міністрів України
Вересень 2000 року
II. Удосконалення класифікації посад
державних службовців
2. Провести функціональне обстеження апаратів органів
виконавчої влади всіх рівнів і за його результатами внести зміни
до їх організаційних структур.
Кабінет Міністрів України,
міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Грудень 2000 року
3. Підготувати пропозиції щодо визначення статусу,
функціональних повноважень і порядку призначення на посаду та
звільнення з посади керівника апарату міністерства.
Кабінет Міністрів України
Жовтень 2000 року
4. Забезпечити ведення обліку державних органів, установ та
організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до
категорії державних службовців.
Головдержслужба, Держкомстат,
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст України
Листопад 2000 року
5. Створити та забезпечити ведення реєстру посад державних
службовців.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
України
Листопад 2000 року
6. Удосконалити професійно-кваліфікаційні характеристики
посад державних службовців.
Мінпраці, Головдержслужба,
Мін'юст України
Листопад 2001 року
III. Оптимізація управління державною службою
7. Розробити рекомендації щодо регламентів роботи апарату
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Мін'юст, Мінекономіки, Мінпраці,
Мінфін, Головдержслужба України
У тримісячний строк після
набрання чинності Законом України
"Про міністерства та інші
центральні органи виконавчої
влади"
8. Підготувати та подати на затвердження нову редакцію
Типового положення про кадрову службу органів виконавчої влади, в
якому передбачити посилення ролі, зміцнення кадрових служб та
удосконалення їх діяльності.
Головдержслужба, Мінекономіки,
Мінпраці, Мінфін, Мін'юст України
Червень 2001 року
9. Забезпечити належне функціонування та розвиток єдиної
державної комп'ютерної системи "Кадри".
Головдержслужба, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст України
Липень 2000 року
10. Переглянути систему державної звітності з питань
державної служби, забезпечивши умови для аналізу кількісного та
якісного складу державних службовців і окремо посадових осіб
органів місцевого самоврядування.
Держкомстат, Головдержслужба,
Мінфін, Мін'юст України
Лютий 2001 року
IV. Забезпечення конкурсності, об'єктивності,
прозорості і гласності під час прийняття на
державну службу та просування по службі
11. Розробити та запровадити єдиний порядок проведення
відкритого конкурсу та стажування із складанням іспиту під час
прийняття на державну службу.
Головдержслужба, Мінпраці
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України за участю
Національної академії наук
України
Грудень 2001 року
12. Удосконалити механізми відбору, просування по службі та
соціальної захищеності заступників керівників центральних органів
виконавчої влади та керівників структурних підрозділів цих
органів.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст
України
Вересень 2001 року
13. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до порядку
формування кадрового резерву на посади державних службовців,
забезпечивши врахування об'єктивної оцінки професійних досягнень і
ділових якостей, результатів навчання та стажування осіб,
зарахованих до кадрового резерву.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мін'юст України
Грудень 2000 року
14. Упорядкувати обчислення стажу державної служби з метою
залучення до неї ширшого кола фахівців та молоді.
Головдержслужба, Мінекономіки,
Мінпраці, Мінфін, Мін'юст України
Вересень 2000 року
V. Удосконалення адміністративної культури
державних службовців
15. Розробити загальні правила поведінки державних службовців
та пропозиції щодо їх затвердження.
Мін'юст, Головдержслужба України
Вересень 2000 року
16. Провести соціологічні дослідження з оцінки населенням
якості та ефективності роботи органів виконавчої влади.
Українська Академія державного
управління при Президентові
України, Головдержслужба України
за участю Національної академії
наук України
Квітень 2001 року
17. Розробити програми тематичних семінарів з питань
адміністративної культури і вдосконалення управлінської
діяльності, заходи щодо їх навчально-методичного забезпечення та
організувати проведення таких семінарів.
Українська Академія державного
управління при Президентові
України
Листопад 2001 року
VI. Посилення мотивації та стимулювання праці,
заохочення державних службовців та
їх соціальної захищеності
18. Підготувати та подати Кабінету Міністрів України проект
нормативно-правового акта щодо впорядкування системи оплати праці
державних службовців, підвищення стимулюючої ролі посадових
окладів працівників державних органів та органів місцевого
самоврядування з метою забезпечення залучення на державну службу
здібних, перспективних фахівців, заінтересованих у результатах
своєї праці.
Мінпраці, Головдержслужба,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
України
Серпень 2000 року
19. Підготувати пропозиції та відповідні проекти
нормативно-правових актів з метою поліпшення системи державного
страхування державних службовців, виконання обов'язків яких
пов'язане з ризиком для здоров'я та життя.
Мінпраці, Головдержслужба,
Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
України
Грудень 2000 року
VII. Посилення відповідальності за неналежне
виконання державними службовцями службових обов'язків
та недодержання законодавства щодо запобігання
проявам корупції
20. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Положення
про проведення атестації державних службовців усіх рівнів,
передбачивши запровадження щорічних оцінок виконання державними
службовцями своїх обов'язків і завдань, а також проведення
атестації один раз на три роки.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мін'юст України
Жовтень 2000 року
21. Підготувати пропозиції щодо запровадження особливого
порядку проведення атестації державних службовців, які займають
посади I-II категорій.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мін'юст України
Жовтень 2000 року
22. Розробити проект концепції ротації кадрів на окремих
посадах державних службовців.
Головдержслужба, Мінпраці,
Мін'юст України
Жовтень 2001 року
23. Підготувати пропозиції щодо переліку посад державних
службовців, кандидати на зайняття яких підлягають обов'язковій
спеціальній перевірці, та проект відповідного нормативно-правового
акта щодо порядку її проведення.
Головдержслужба, Мін'юст, Служба
безпеки, Міністерство внутрішніх
справ за участю Генпрокуратури
України
Січень 2001 року
24. Розробити пропозиції щодо вдосконалення процедури
дисциплінарного провадження стосовно державних службовців, порядку
оскарження дій посадових осіб, а також щодо утворення апеляційних
комісій.
Головдержслужба, Мін'юст України
Листопад 2001 року
VIII. Професійне навчання державних службовців
та кадрового резерву
25. Розробити проект комплексної програми підготовки
державних службовців, передбачивши підготовку висококваліфікованих
управлінців, пошук талановитої молоді, розширення підготовки
фахівців, кандидатів і докторів наук за спеціальністю "Державне
управління".
Головдержслужба, центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні
адміністрації, Українська
Академія державного управління
при Президентові України,
Міносвіти України за участю
Національної академії наук
України
Вересень 2000 року

26. Забезпечити розроблення державних освітніх стандартів у
галузі "Державне управління" з урахуванням світового досвіду.
Міносвіти, Українська Академія
державного управління при
Президентові України,
Головдержслужба України
Листопад 2001 року
27. Провести акредитацію навчальних закладів системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців.
Державна акредитаційна комісія,
Міносвіти, Головдержслужба
України, Українська Академія
державного управління при
Президентові України
Грудень 2000 року
28. Підготувати пропозиції щодо конкретизації основних
напрямів розвитку Української Академії державного управління при
Президентові України, передбачивши її переорієнтацію на підготовку
висококваліфікованих фахівців, насамперед для вищих органів
державної влади, здатних ефективно здійснювати
соціально-економічні реформи.
Українська Академія державного
управління при Президентові
України
Грудень 2000 року
29. Передбачати у проектах Державного бюджету України та
місцевих бюджетів обов'язкове державне замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців з
урахуванням необхідного матеріально-технічного, фінансового,
кадрового забезпечення такої роботи.
Мінфін, Мінекономіки,
Головдержслужба України,
центральні та місцеві органи
виконавчої влади
Вересень 2000 року
30. Підготувати пропозиції щодо включення до програм (планів)
вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти питань
державного управління.
Міносвіти, Українська Академія
державного управління при
Президентові України,
Головдержслужба України
Квітень 2001 року
IX. Наукове забезпечення реформування системи
державної служби
31. Розробити наукову програму дослідження розвитку державної
служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного
управління в Україні.
Міносвіти, Головдержслужба,
Мінфін, Мінекономіки України,
Українська Академія державного
управління при Президентові
України за участю Національної
академії наук України
Грудень 2000 року
32. Розробити та внести до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо утворення із залученням міжнародної технічної
допомоги Центру функціональних досліджень діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Мінекономіки, Головдержслужба,
Мінфін, Мінпраці, Мін'юст України
Грудень 2000 року
33. Розробити методику функціонального аналізу діяльності
органів державної влади.
Головдержслужба за участю
Національної академії наук
України
Січень 2001 року
34. Розробити науково обгрунтовану методику моніторингу
ефективності діяльності органів державної влади та їх посадових
осіб і запровадити відповідні засоби в єдиній державній
комп'ютерній системі "Кадри".
Головдержслужба, Мінпраці,
Мінекономіки України
Серпень 2001 року
35. Підготувати пропозиції щодо обсягів фінансування заходів
з реалізації Стратегії реформування системи державної служби і
врахувати їх у проектах Державного бюджету України на 2001 та
наступні роки.
Мінфін, Мінекономіки,
Головдержслужба України
Серпень 2000 року
36. Забезпечити координацію міжнародної технічної допомоги та
залучення фахівців іноземних держав з метою вирішення завдань
реформування державної служби в Україні, забезпечення необхідного
навчання та періодичного стажування державних службовців,
науково-педагогічних працівників відповідних навчальних закладів.
Мінекономіки,
Головдержслужба, Міносвіти
України
2000 - 2001 роки
37. Розробити та подати на затвердження Президентові України
заходи щодо подальшої реалізації Стратегії реформування системи
державної служби в Україні на 2002 рік.
Кабінет Міністрів України
Вересень 2001 року

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору