Документ 925-2002-п, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава - 998-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 2002 р. N 925
Київ
Про затвердження Порядку надання, зберігання
та видачі примірників дисків для лазерних
систем зчитування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 9 ( 9-2004-п ) від 14.01.2004
N 903 ( 903-2016-п ) від 07.12.2016
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання, зберігання та видачі примірників
дисків для лазерних систем зчитування, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2002 р. N 925
ПОРЯДОК
надання, зберігання та видачі примірників дисків
для лазерних систем зчитування
{ У тексті Порядку слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках
замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 903
( 903-2016-п ) від 07.12.2016 }
{ У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінено словом
"Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
1. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
партія дисків для лазерних систем зчитування із записом на
них інформації - будь-яка кількість дисків для лазерних систем
зчитування із записом на них інформації (далі - диски), що
виробляються з однієї матриці та супроводжуються одним
товаросупровідним документом;
депозитарій примірників дисків (далі - депозитарій) - сховище
для забезпечення зберігання примірників дисків;
реєстр примірників дисків (далі - реєстр) - сукупність даних
про диски, їх виробників (імпортерів), а також осіб, яким належать
немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права
та/або суміжних прав, що містяться на цих дисках.
2. Облік примірників дисків ведеться Мінекономрозвитку
шляхом:
формування та обслуговування депозитарію;
створення та ведення реєстру, який є складовою частиною
депозитарію;
збереження у депозитарії отриманих примірників дисків
протягом 3 років;
ведення обліку видачі з депозитарію та повернення до нього
примірників дисків;
виконання інших функцій, пов'язаних з обробкою, накопиченням
та видачею інформації щодо дисків, які зберігаються в депозитарії.
3. Виробник дисків зобов'язаний передавати до депозитарію до
10 числа кожного місяця з кожної партії дисків, виготовленої за
звітний період: ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 9 ( 9-2004-п ) від 14.01.2004 )
два примірники дисків на безоплатній основі;
дві реєстраційні картки, заповнені згідно з додатком 1, та
електронну копію цієї картки;
довідку згідно з додатком 2.
4. Примірники дисків, що передаються до депозитарію, повинні
знаходитися у жорсткій уніфікованій упаковці, вимоги до якої
встановлюються Мінекономрозвитку.
5. Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію примірника диска,
присвоює реєстраційній картці номер та проставляє дату, яка є
датою реєстрації примірників диска у депозитарії.
Після отримання примірників диска Мінекономрозвитку повертає
виробнику один примірник реєстраційної картки із зазначенням
номера та дати її реєстрації.
6. Інформація про примірники дисків заноситься
Мінекономрозвитку до реєстру в день їх реєстрації.
Виробники несуть відповідальність за достовірність наданої
інформації. ( Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
КМ N 9 ( 9-2004-п ) від 14.01.2004 )
Мінекономрозвитку несе відповідальність за повноту і
достовірність даних у реєстрі.
7. У разі надання до депозитарію неповної інформації або
некомплектності дисків, реєстраційних карток та/або довідок подані
примірники дисків та документи повертаються виробнику без
реєстрації. { Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 9
( 9-2004-п ) від 14.01.2004 }
8. Документи, на підставі яких здійснюється формування
реєстру, належать до категорії конфіденційних і повинні
зберігатися Мінекономрозвитку у належно обладнаних приміщеннях із
забезпеченням режиму обмеженого доступу.
Мінекономрозвитку несе відповідальність згідно із
законодавством за несанкціонований доступ до реєстру та збереження
примірників дисків.
9. Імпортери можуть передавати до депозитарію з кожної
імпортованої партії два примірники диска у порядку, визначеному
для виробників.
10. У разі потреби на письмові запити органів виконавчої
влади, які мають право на проведення відповідної експертизи
(далі - одержувач диска), Мінекономрозвитку видає з депозитарію
одночасно тільки один з кожних двох примірників диска.
Другий примірник диска перебуває на постійному зберіганні у
Мінекономрозвитку і не підлягає видачі з депозитарію.
У разі проведення експертизи, за результатами якої примірник
диска виявляється пошкодженим, одержувач диска складає акт про
пошкодження і надає його Мінекономрозвитку разом з копією
документа, складеного за результатами цієї експертизи.
11. Під час видачі з депозитарію примірника диска
Мінекономрозвитку робить відмітку на зворотній стороні відповідної
реєстраційної картки про:
підставу для одержання примірника диска;
одержувача примірника диска (прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи одержувача диска, що засвідчується його
підписом);
посадову особу Мінекономрозвитку (прізвище, ім'я та по
батькові), яка видала примірник диска;
дату видачі.
12. Виданий примірник диска підлягає обов'язковому поверненню
до депозитарію у триденний термін після проведення експертизи із
супровідним документом, в якому одержувач диска зазначає, коли та
які операції були проведені з примірником диска, а також з копією
акта експертизи.
На зворотній стороні реєстраційної картки посадовою особою
Мінекономрозвитку робиться відмітка про повернення примірника
диска із зазначенням реквізитів супровідного листа одержувача
диска, прізвища, ім'я та по батькові уповноваженої особи
одержувача диска, який повертає примірник диска, а також прізвища,
ім'я та по батькові посадової особи Мінекономрозвитку, яка
прийняла примірник диска.
13. Доступ до інформації з реєстру мають:
виробники дисків;
замовники на виготовлення відповідних дисків, інформацію щодо
яких занесено до реєстру;
особи, яким належать немайнові, майнові права на відповідні
об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на
дисках;
органи виконавчої влади в межах наданих їм повноважень,
передбачених законодавством.
Особи, яким належать немайнові, майнові права на відповідні
об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на
дисках, виробники дисків, замовники та інші особи не мають права
на одержання інформації щодо інших власників прав інтелектуальної
власності або утримувачів цих прав, виробників та замовників,
внесених до реєстру.
Видача даних з реєстру виробникам дисків, замовникам,
інформацію щодо яких занесено до реєстру, особам, яким належать
немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права
та/або суміжних прав, що містяться на дисках, здійснюється на
платній основі. Розмір плати за послуги депозитарію встановлює
Мінекономрозвитку.
14. Контроль за своєчасним наданням примірників дисків до
депозитарію виробниками (імпортерами) дисків та своєчасним їх
поверненням одержувачами здійснює Мінекономрозвитку.

Додаток 1
до Порядку
Зразок
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
примірників диска для лазерних систем зчитування
із записом, що передаються на зберігання
до Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
_____ __________________ 200__ р. N

Найменування виробника (імпортера) _______________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження виробника (імпортера) ___________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код виробника (імпортера) _______________________
Спеціальний ідентифікаційний код виробника (імпортера) ___________
Вид диска (аудіо, відео, мультимедійний,
з програмним забезпеченням тощо) _________________________________
Назва диска ______________________________________________________
Номер диска за каталогом (сигнатура) _____________________________
Контракт на виготовлення дисків
(номер, дата, найменування замовника) ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Обсяг виготовленої (імпортованої) партії дисків __________________

_____________________________ ________ ________________________
(посада уповноваженої особи (підпис) (ініціали та прізвище)
виробника (імпортера) дисків)
М.П. _____________________________ ________ ________________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
примірники дисків
на зберігання)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 903
( 903-2016-п ) від 07.12.2016, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }

Додаток 2
до Порядку
Зразок
Довідка N _____ _______________ 200__ р.

Виробник ____________________________________________________
(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
__________________________________________________________________
господарювання, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
(для резидентів), для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, ідентифікаційний номер)
Місцезнаходження виробника __________________________________
Контракт ____________________________________________________
(номер, дата, загальна кількість примірників,
__________________________________________________________________
найменування замовника дисків для лазерних систем зчитування,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
спеціальний ідентифікаційний код виробника)
------------------------------------------------------------------ Вид диска |Назва|Назви |Автори,|Виконавці| Суб'єкт авторського (аудіо, |диска|творів|компо- | | та/або суміжних прав відео, | | |зитори | | (найменування мульти- | | | | | юридичної особи, медійний, | | | | | номер і дата видачі з програмним| | | | | свідоцтва про забезпе- | | | | | державну реєстрацію ченням) | | | | |або прізвище, ім'я та | | | | |по батькові фізичної | | | | | особи - суб'єкта | | | | | підприємницької | | | | | діяльності, номери, | | | | | дати укладання та | | | | | особи, з якими | | | | |укладено договори про | | | | | передачу майнових | | | | | прав на об'єкти | | | | | авторських та/або | | | | | суміжних прав, що | | | | | містяться на дисках) ------------------------------------------------------------------
___________________________ __________ ______________________
(посада уповноваженої особи (підпис) (ініціали та прізвище)
виробника)
М.П.вгору