Документ 918/95, поточна редакція — Редакція від 04.05.2004, підстава - 391/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державний комітет України
з енергозбереження
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 70/99 від 27.01.99
N 1389/2000 ( 1389/2000 ) від 28.12.2000
N 1172/2001 ( 1172/2001 ) від 03.12.2001
N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003
N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 )

Затвердити Положення про Державний комітет України з
енергозбереження (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 6 жовтня 1995 року
N 918/95

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 жовтня 1995 року N 918/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України з енергозбереження

1. Державний комітет України з енергозбереження
(Держкоменергозбереження України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України. ( Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 416/2003
( 416/2003 ) від 19.05.2003 )
Держкоменергозбереження України вносить пропозиції щодо
формування державної політики у сфері енергозбереження, забезпечує
її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99, в редакції Указу Президента N 1389/2000
( 1389/2000 ) від 28.12.2000 )
2. Держкоменергозбереження України у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням та спеціальним директивним наказом Міністра економіки
та з питань європейської інтеграції України. У межах своїх
повноважень Комітет організовує виконання актів законодавства
України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 70/99 від 27.01.99, N 1389/2000 ( 1389/2000 ) від
28.12.2000, N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 )
Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить
Президентові України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення законодавства.
3. Основними завданнями Держкоменергозбереження України є: проведення єдиної державної політики у сфері
енергозбереження, розроблення механізму її реалізації; забезпечення переходу до масового застосування споживачами
приладів обліку споживання енергоресурсів; ( Абзац третій пункту 3
в редакції Указу Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від
19.05.2003 ) участь у розробленні загальнодержавної енергетичної програми
та програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу,
контроль за їх реалізацією в частині енергозбереження; здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в усіх
галузях народного господарства, соціальній сфері та побуті; забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження у процесі
господарської, управлінської та іншої діяльності, пов'язаної з
видобуванням, переробкою, транспортуванням, збереженням,
виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів; організація і проведення державної експертизи з
енергозбереження.
4. Держкоменергозбереження України відповідно до покладених
на нього завдань: 1) визначає разом з міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади загальні принципи інституційних та
організаційних перетворень, спрямованих на забезпечення державної
політики енергозбереження; ( Підпункт перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 2) готує пропозиції щодо формування енергозберігаючої
структури матеріального виробництва на основі комплексного
вирішення питань економії та енергозбереження і широкого
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з урахуванням
екологічних вимог; 3) бере участь у розробленні загальнодержавних програм
створення нової техніки, технологій і технологічних процесів,
пов'язаних із використанням енергії, ефективних систем управління
та засобів контролю за забезпеченням енергозбереження; 4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
фінансово-економічних передумов ефективного використання
науково-технічного, виробничого, енергетичного і трудового
потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів для
реалізації державної політики енергозбереження та створення
економічних і правових умов для заінтересованості юридичних і
фізичних осіб в енергозбереженні; 5) готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо
вдосконалення економічних регуляторів розвитку народного
господарства, структурної перебудови економіки; 6) бере участь у розробленні державних і регіональних
паливно-енергетичних балансів; 7) готує пропозиції та бере участь у формуванні політики
закупівель паливно-енергетичних ресурсів для державних потреб; 8) організовує проведення робіт з наукового обгрунтування
стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності,
нормування використання паливно-енергетичних ресурсів,
комплексного вирішення питань економії та енергозбереження,
розробку наукових основ створення енергозберігаючих технологій та
їх широкого впровадження у виробництво; 9) виступає державним замовником науково-дослідних і
проектно-конструкторських робіт у сфері енергозбереження; 10) бере участь у формуванні державної інвестиційної політики
виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки; 11) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України; ( Підпункт 11 пункту 4 в редакції Указу Президента
N 1389/2000 ( 1389/2000 ) від 28.12.2000 ) 12) координує в межах своєї компетенції проведення робіт з
розвитку і використання альтернативних джерел енергії, вторинних
енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива,
підтверджує в установленому порядку належність палива до
альтернативного; ( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від
19.05.2003, N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 ) 12-1) розробляє загальнодержавні, погоджує галузеві та
місцеві програми у сфері альтернативних джерел енергії, здійснює
координацію та узгодження галузевих і місцевих програм із
загальнодержавними програмами, а також контроль за виконанням
загальнодержавних програм у цій сфері; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 12-1 згідно з Указом Президента N 391/2004 ( 391/2004 )
від 05.04.2004 ) 12-2) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел
енергії та супроводження загальнодержавних, галузевих та місцевих
програм відповідно до законодавства; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 12-2 згідно з Указом Президента N 391/2004 ( 391/2004 )
від 05.04.2004 ) 12-3) розробляє в межах своєї компетенції нормативно-нравові
акти, державні норми, правила і стандарти, методичні документи
щодо використання альтернативних джерел енергії; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 12-3 згідно з Указом Президента N 391/2004
( 391/2004 ) від 05.04.2004 ) 12-4) здійснює в межах своєї компетенції всебічне заохочення
і підтримку науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських
робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на
розвиток використання енергії, виробленої з альтернативних джерел.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 12-4 згідно з Указом Президента
N 391/2004 ( 391/2004 ) від 05.04.2004 ) 13) координує роботу Державної інспекції з енергозбереження;
( Підпункт 13 пункту 4 в редакції Указу Президента N 1389/2000
( 1389/2000 ) від 28.12.2000 ) 14) розробляє пропозиції щодо зовнішньоекономічної діяльності
у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності.
Узагальнює результати іноземних інвестицій у сфері використання
нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива; ( Підпункт 14 пункту 4 в редакції Указу Президента
N 1389/2000 ( 1389/2000 ) від 28.12.2000 ) 15) проводить інформаційну діяльність щодо популяризації
економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження,
використання нових джерел енергії та видів палива, сприяє
підвищенню освітнього рівня громадськості у цій сфері; 16) вносить пропозиції про вдосконалення законодавства з
питань енергозбереження, зокрема щодо взаємної відповідальності
постачальників та споживачів паливно-енергетичних ресурсів,
економічних санкцій та їх розмірів за нераціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів, щодо стимулювання
енергозбереження; ( Підпункт 16 пункту 4 в редакції Указу
Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) 17) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, що перебувають у
державній власності й належать до сфери управління
Держкоменергозбереження України; ( Підпункт сімнадцятий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) 18) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 18 згідно з Указом Президента
N 1389/2000 ( 1389/2000 ) від 28.12.2000 )
19) вживає відповідних заходів щодо забезпечення переходу до
масового застосування споживачами приладів обліку споживання
енергоресурсів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом
Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) 20) здійснює у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці у сфері енергозбереження,
контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 20 згідно з Указом
Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) 21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань. 5. Держкоменергозбереження України має право: 1) залучати спеціалістів центральних органів виконавчої
влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 1
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 ) 2) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних
договорів України; ( Підпункт другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 3) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
інформацію, документи і матеріали, а від органів державної
статистики безоплатно - статистичні дані для виконання покладених
на нього завдань; ( Підпункт третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
6. Держкоменергозбереження України у процесі виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
( Пункт 6 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99, із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 416/2003
( 416/2003 ) від 19.05.2003 )
7. Держкоменергозбереження України у межах своїх повноважень
на основі та на виконання законодавства України видає накази,
організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законом. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим
Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 ) У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами. ( Абзац третій пункту 7 в редакції Указу Президента N
70/99 від 27.01.99 ) Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади спільні акти. ( Абзац
четвертий пункту 7 в редакції Указу Президента N 70/99 від
27.01.99 )
8. Держкоменергозбереження України очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
Президент України. Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова. Голова здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Комітет завдань, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови, керівників підрозділів
Комітету. Кандидатури на посади керівників структурних підрозділів
Держкоменергозбереження України попередньо погоджуються з
Кабінетом Міністрів України в установленому порядку. ( Пункт 8
доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента N 416/2003
( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) ( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкоменергозбереження України, обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється
колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за
посадою, а також інших керівників структурних підрозділів
Комітету. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також представник центрального органу
виконавчої влади, який забезпечує спрямування і координацію
діяльності Держкоменергозбереження України. ( Абзац другий пункту
9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99, в редакції Указу Президента N 1172/2001 ( 1172/2001 )
від 03.12.2001 ) Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держкоменергозбереження України. ( Абзац третій пункту 9 в
редакції Указу Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету. 10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та з інших питань у Держкоменергозбереження
України утворюється науково-технічна рада з учених і
висококваліфікованих фахівців. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Голова Комітету. У Комітеті можуть утворюватися за напрямами його діяльності й
інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих органів та
положення про них затверджує Голова Держкоменергозбереження
України. 11. Гранична чисельність працівників Держкоменергозбереження
України затверджується Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис та кошторис видатків Держкоменергозбереження
України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України. Структуру Держкоменергозбереження України та положення про
його структурні підрозділи затверджує в установленому порядку
Голова. ( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 ) ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99, в редакції Указу Президента N 1389/2000
( 1389/2000 ) від 28.12.2000 )
12. Держкоменергозбереження України є юридичною особою, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку з зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99, із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 416/2003 ( 416/2003 ) від 19.05.2003 )

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору