Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки
Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999914-XIV
Документ 914-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.11.2005, підстава - 3075-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність у зв'язку із закінченням
строку її дії на підставі Постанови ВР N 3075-IV
( 3075-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.51 )
Про затвердження Завдань Національної програми
інформатизації на 1999-2001 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 37, ст.335 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національну
програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Завдання Національної програми інформатизації
на 1999-2001 роки (додаються).
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при виконанні
Завдань Національної програми інформатизації в 1999 році та
формуванні проекту Завдань Національної програми інформатизації на
2000-2002 роки забезпечити необхідне фінансування інформатизації
соціальної сфери, науки, освіти, культури, а також створення
загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення
законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої
діяльності, зокрема, комп'ютеризації робочих місць народних
депутатів України.
3. Рахунковій палаті провести фінансову перевірку
використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
1999 рік на реалізацію Національної програми інформатизації. Про
результати перевірки проінформувати Верховну Раду України.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 13 липня 1999 року
N 914-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 13 липня 1999 року N 914-XIV
ЗАВДАННЯ
Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки
------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Орієнтовні обсяги фінансування, | | | | тис.гривень | | | |-----------------------------------| | | | всього | у тому числі | | | |------------+----------------------| Завдання |Орієнтовні| Термін |дер- |інші |капітальні | поточні | Очікувані |державні | вико- |жав- |дже- |вкладення | витрати | результати |замовники | нання |ний |рела |-----------+----------| | | |бюд- | |дер-|інші |дер-| інші| | | |жет | |жав-|дже- |жав-| дже-| | | | | |ний |рела |ний | рела| | | | | |бюд-| |бюд-| | | | | | |жет | |жет | | ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------------------------------ Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації
Розробити Держ- 1999- 2200 850 1350 Законодавчі та інші пакет законо- комзв'я- 2001 нормативно-правові давчих та зку, акти з питань інфор- інших норма- Секретаріат матизації щодо: тивно-право- Верховної 1999 300 75 225 національних інформа- вих актів у Ради Ук- ційних ресурсів, сфері інфор- раїни, 2000 800 200 600 міжнародного інфор- матизації і Мінюст маційного обміну, комплекс за- (за окре- 2001 1100 575 525 діяльності у сфері ходів мето- мою прог- інформатизації, дичного, рамою) діяльності органів інформацій- державної влади, ного та ор- захисту інформаційного нізаційного простору, авторських забезпечення прав і особистої ін- Національної формації, програми інформаційної інфра- інформати- структури в цілому, зації нормативно-правового, методичного, організа- ційного та інформа- ційного забезпечення формування і вико- нання Національної програми інформати- зації.
Автоматизація нормотворчої діяль- ності, надання кон- сультацій з питань нормотворчої, пра- вознавчої та право- освітньої діяльності
Розробити Комітет з 1999- 1700 700 1000 Програма стандар- основопо- питань 2001 тизації засобів ложні дер- стандар- інформатизації жавні тизації,
стандарти метроло- 1999 100 25 75 основоположні засобів гії та державні стандарти інформати- сертифі- 2000 500 200 300
зації та кації,
інформаційно- Держ- 2001 1100 475 625
телекомуніка- комзв'яз-
ційних ку, Мін-
систем, освіти
гармонізовані
з міжнарод-
ними
стандартами

Розробити і Комітет з 1999- 1700 900 750 600 950 300 Система державної впровадити питань 2001 сертифікації систему дер- стандар- засобів інформа- жавної серти- тизації, тизації, інформа- фікації засо- метроло- 1999 150 400 50 200 100 200 ційно-телекому- бів інформа- гії та нікаційних систем тизації та сертифі- 2000 400 200 200 200 200 та їх нормативно- інформацій- кації, методичне но-телеко- Держ- 2001 1150 300 500 200 650 100 забезпечення мунікаційних комзв'яз-
систем у рам- ку, Мін-
ках державної освіти,
системи сер- Держком-
тифікації науки
УкрСЕПРО
Формування національної інфраструктури інформатизації
Розробити та Держком- 1999- 9900 10500 7250 7200 2650 3300 Оптимальна забезпечити зв'язку, 2001 телекомуні- розвиток Секрета- каційна телекомуні- ріат інфраструктура: каційної Верховної 1999 1300 4000 1150 3500 150 500
інфраструк- Ради концепція тури України, 2000 4400 4200 3000 2500 1400 1700 створення Адміні- національної страція 2001 4200 2300 3100 1200 1100 1100 інформаційної Президен- інфраструктури та України, інфраструктура Кабінет телекомунікацій Міністрів для Верховної України, Ради України, Рада Адміністрації національної Президента безпеки і України, оборони, Кабінету Мі- Верховний ністрів України, Суд, Ради національної Конституцій- безпеки і ний Суд, СБУ, оборони, Генеральна Конституційного прокуратура, Суду, Верхов- Агентство з ного Суду, Гене- питань ральної прокура- банкрутства, тури України, орга- Мінпромполі- нів державної влади тики, інші та органів місце- центральні вого самоврядування та місцеві
органи ви-
конавчої
влади,
органи
місцевого
самовря-
дування
Створити на- Держ- 1999- 6770 2000 4025 1260 2745 740 Система ціональну комзв'язку, 2001 інформаційних систему Секретаріат ресурсів інформа- Верховної 1999 800 1200 325 900 475 300 органів дер- ційних Ради Ук- жавної влади ресурсів раїни, 2000 1000 400 500 160 500 240
Мінкуль- державний ре- тури, 2001 4970 400 3200 200 1770 200 єстр інформа- Держком- ційних ре- стат, Ко- сурсів мітет
України державний з питань реєстр гідро- населення метеоро-
логії, єдина система Укр- електронного геодезкар- земельного тографія, кадастру Комітет
України електронні з питань кадастри геології населених та вико- пунктів ристання
надр, база даних Мінпром- науково-тех- політики, нічної ін- Держкомзем, формації Держком-
науки, державний ре- Міносвіти, єстр норма- Комітет тивно-правових з питань актів стандар-
тизації, національна метрології система та серти- баз даних з фікації, різних галузей Мінюст, виробництва, Мінобо- науки, освіти, рони, культури, ін- Агентство тегрована в з питань міжнародні та банкрутс- національні тва, обл- інформаційні держадмі- мережі ністрації
бази даних гідрологічних та метеорологічних вимірювань
система інформа- ційно-бібліо- течного забез- печення органів державної влади та електронний інформаційний бібліотечний ресурс
банк даних між- державних стандартів, термінологічних стандартів та науково-тех- нічної терміно- логії, повно- текстовий банк даних державних стандартів
національна система створення та розповсюд- ження періодичних видань в електрон- ному форматі
Створити Мінпром- 1999- 8400 12000 5750 7700 2650 4300 Діючі зразки конкуренто- політики, 2001 та прототипи спроможні Міносвіти, конкуренто- засоби Укргео- 1999 950 3600 450 2700 500 900 спроможних інформати- дезкар- засобів та зації та тографія, 2000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 систем: інформаційні Держком-
технології зем, 2001 3450 5400 2800 3000 650 2400 високопродук- Комітет тивні оброблю- України вачі інформації з питань з макроконвеєр- гідроме- ною та нейро- теороло- мережевою гії, архітектурою, Держком- проблемно- зв'язку, орієнтовані Міно- робочі станції, борони комп'ютери з захистом оброб- люваної інформа- ції від несанк- ціонованого доступу, про- мислові зразки систем комп'ютер- ного зору для застосування в інформаційно- аналітичних системах різного рівня, інтелек- туальні термінали та інтерфейси, таймерні засоби інформатизації
мережа програмно- технічних комплексів авто- матизованого навчання для системи середньої освіти
нейрокомп'ютери та нейромережеві технології
налагодження се- рійного виробництва електронних карток
замкнутий техно- логічний цикл вітчизняного ви- робництва сучасних компакт-дисків та DVD-дисків
методичне та про- грамне забезпечення проектування і розроблення комп'ютеризованих систем для засто- сування в управлінні програмно-технічні засоби підтримки експертного прийнят- тя рішень
програмне забезпе- чення інформаційно- аналітичної обробки текстових, фактогра- фічних та статистич- них даних
конкурентоспроможні інформаційні техно- логії з розпізнаван- ня графічних доку- ментів і рукописних текстів, формування аналітичних елект- ронних оглядів і до- відок
засоби інтелектуа- лізації широкого застосування
технології створення і ведення повно- текстових баз даних неструктурованої інформації
технології для інте- лектуальних робото- технічних комплек- сів, які функціону- ють в умовах агре- сивних середовищ
технології і системи комп'ютерної телефо- нії для локальних мереж
Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони
Інформатиза- Держком- 1999- 5090 3890 4090 2430 1000 1460 Перша черга ція діяль- зв'язку, 2001 інтегрованої ності орга- Кабінет інформаційно- нів держав- Міністрів 1999 1300 1560 800 600 500 960 аналітичної ної влади та України, системи органів органів міс- Адміні- 2000 1500 1500 1100 1000 400 500 державної влади цевого са- страція та органів місцевого моврядування Президента 2001 2290 830 2190 830 100 самоврядування України,
СБУ, система електронного Мінюст, МВС, документообігу Міноборони,
Секретаріат засоби накопичення, Верховної зберігання та Ради України, аналізу великих Держкомстат, обсягів інформації Мінпромполі- про стан соціально- тики, Держ- економічних процесів комнауки, в Україні для інфор- Держком- маційно-аналітичної кордон, підтримки прийняття Конституцій- рішень органами ний Суд, державної влади Генеральна
прокуратура, інформаційно-аналі- Верховний тичні системи Суд, Верховної Ради Держмит- України, Кабінету служба, Міністрів України, МНС, Адміністрації МЗЕЗторг, Президента України, Головне Ради національної управ- безпеки і оборони, ління Конституційного держав- Суду, Верховного ної служби Суду, Генеральної України, прокуратури Агентство з
питань бан- перша черга інтегро- крутства, ваної інформаційно- Ліцензійна аналітичної системи палата, правоохоронних орга- Державна нів служба
експортного єдина державна авто- контролю матизована паспортна України, система облдержад-
міністрації єдина автоматизована система оформлення віз та паспортного контролю в пунктах пропуску через дер- жавний кордон
урядова інформацій- но-аналітична систе- ма з питань надзви- чайних ситуацій
автоматизована сис- тема державного екс- портного контролю України
єдина державна комп'ютерна система "Кадри"
інформаційно-аналі- тичні системи митного контролю
програмно-технічний комплекс обліку військових формувань та їх структур
інформаційно-аналі- тичні центри адмі- ністративно-терито- ріальних одиниць
автоматизована сис- тема інформаційного забезпечення опера- тивно-службової ді- яльності підрозділів СБУ
Створити СБУ, Держ- 1999- 3200 3000 2250 1500 950 1500 Нормативні документи систему комзв'язку, 2001 з питань використан- забезпе- Міноборони, ня засобів обчислю- чення Мінпромпо- 1999 500 1000 225 500 275 500 вальної техніки для інформацій- літики, оброблення та збері- ної безпеки Державний 2000 1000 1000 800 500 200 500 гання інформації об- комітет меженого доступу інформа- 2001 1700 1000 1225 500 475 500
ційної комплекс державних політики стандартів з доку- України ментування, супрово- ду, використання, сертифікаційних вип- робувань програмно- апаратних засобів захисту інформації
методика техніко- економічного обгру- нтування потрібного рівня захищеності інформації програ- мними засобами
високонадійні крип- тографічні методи захисту інформації
технологія та моделі оцінки рівня захищеності автома- тизованих інформа- ційних систем
банк комп'ютерних вірусів та анти- вірусних програм, засобів діагностики, локалізації і профілактики вірусів
методи і програмні засоби захисту ін- формації, в тому числі засоби здійс- нення контролю за її цілісністю та реге- нерацією
експертна система аналізу ризику пору- шення інформаційної безпеки в локальних та корпоративних ме- режах
нові технології за- хисту інформації з використанням спект- ральних методів
Створити Державний 1999- 1250 700 550 Нормативно-пра- інформаційно- комітет 2001 вова база аналітичну інформа- інтерактивного систему ційної 1999 100 55 45 телебачення Державного політики
комітету України, 2000 500 300 200 типова інформа- інформа- Держком- ційна система ційної зв'язку, 2001 650 345 305 універсального політики НКАУ призначення України (передача даних, комп'ютерна телефонія, теле- радіомовлення) на основі інтерактивного телебачення
інформаційно- аналітична система Державного комітету інформаційної полі- тики України
база даних "Наці- ональний реєстр засобів масової інформації"
Створити сис- Мінпромпо- 1999- Система інформацій- тему інформа- літики, 2001 но-аналітичного за- ційно-аналі- Держкомстат безпечення діяльнос- тичного за- ті військово-промис- безпечення лового комплексу військово-
промислового
комплексу (за
галузевою
програмою)
Створити сис- Міноборони, 1999- 1400 775 625 Інформаційно- тему інформа- Мінпромпо- 2001 телекомунікаційна ційно-аналі- літики, мережа Генерального тичного Держком- 1999 200 100 100 штабу Збройних забезпечення зв'язку Сил України, видів Збройних Сил 2000 500 300 200 Збройних Сил України України та 2001 700 375 325 оперативного командування
базовий зразок локальної інформа- ційно-обчислювальної мережі для органів управління Збройними Силами України
комплексна програма та проект Єдиної автоматизованої сис- теми управління Збройними Силами України
типова інформаційно- аналітична система для Збройних Сил України
інформаційно-аналі- тична система з питань управління мобілізаційним розгортанням Збройних Сил України та інших військових формувань
Створити Держком- 1999- Концепція інформа- систему ін- стат 2001 тизації органів формаційно- державної статистики аналітичного в умовах їх реформу- забезпечення вання органів дер-
жавної ста- технічне завдання тистики (за "Автоматизована галузевою система збирання, програмою) опрацювання і аналізу даних державної статис- тики (АС-держстат)"
окремі технічні завдання АС-держ- стат для цент- рального апарату та місцевих орга- нів державної статистики
техноробочий проект АС-держстат для центрального апарату та місцевих органів державної статистики
інтегрована система баз даних Держком- стату
Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку
Створити в Мінеконо- 1999- 3550 2550 1000 Інтегрована сис- центральних міки, Держ- 2001 тема баз даних та органах комзв'язку, система моніторингу виконавчої Держком- 1999 700 475 225 основних влади та стат, індикаторів соці- облдержадмі- Держпід- 2000 1200 1000 200 ально-економічного ністраціях приєм- розвитку країни, систему ництва 2001 1650 1075 575 її адміністративно- підтримки територіальних прийняття одиниць та галузей рішень з економіки проблем стра-
тегії макро- типовий інформацій- економічного но-аналітичний центр розвитку кра-
їни і розвитку програмно-апаратні ринку засоби оцінки стану та прогнозу розвитку підприємницької ді- яльності та ринкових відносин, визначення їх економічних і со- ціальних наслідків
Інформатизація пріоритетних галузей економіки
Створити сис- Мінагро- 1999- 1650 1150 500 Інформаційні сис- тему пром 2001 теми, спрямовані інформаційно- на підтримку аналітичного 1999 150 100 50 консультаційних забезпечення послуг для агропромисло- 2000 1200 1000 200 сільськогоспо- вого комплек- дарських товаро- су 2001 300 50 250 виробників різних форм власності
системи класифіка- ції і кодування об'єктів сільського господарства
інформаційно-до- відкова система та система інформа- ційно-аналітичного забезпечення агропромислового комплексу
Створити Держком- 1999- 1600 3000 1100 1500 500 1500 Державна інформа- систему енерго- 2001 ційно-керуюча та інформаційно- збереження, експертно-аналітична аналітичного Комітет 1999 100 1000 50 500 50 500 система управління забезпечення України процесом енерго- енергетичного з питань 2000 1200 1000 1000 500 200 500 збереження комплексу геології
та вико- 2001 300 1000 50 500 250 500 інформаційно-аналі- ристання тична система для надр, забезпечення прий- Мінпромпо- няття рішень при літики, керуванні розвитком Держком- ядерно-паливного стат, Мін- циклу енерго,
Мінвуглепром інформаційно-аналі- тична система забезпечення нафто- газового комплексу
Створити Мінпромпо- 1999- Система інформацій- систему літики, 2001 но-аналітичного за- інформаційно- Держкомстат безпечення розвитку аналітичного машинобудівного забезпечення комплексу машино-
будівного
комплексу
(за галузевою
програмою)
Створити Мінтранс, 1999- 1750 900 1200 800 550 100 Система інформа- систему Держкомстат 2001 ційно-аналітичного інформаційно- забезпечення аналітичного 1999 250 350 100 350 150 прогнозування забезпечення транспортних ван- транспортного 2000 1200 350 1000 350 200 тажних потоків комплексу через кордони 2001 300 200 100 100 200 100 України
інформаційно-довід- кова система надання населенню транспорт- них послуг
багаторівнева інфор- маційно-аналітична система забезпечення безпеки польотів у цивільній авіації України
Інформатизація фінансової та грошової системи,
державного фінансово-економічного контролю
Створити Мінфін, 1999- 4000 2000 2000 Автоматизовані сис- систему Держком- 2001 теми фінансових інформаційно- зв'язку, розрахунків цент- аналітичного Національ- 1999 1000 500 500 рального апарату забезпечення ний банк Мінфіну, обласних, фінансової України, 2000 1000 500 500 місцевих і районних системи Держком- фінансових органів стат, 2001 2000 1000 1000
Державна комп'ютеризована податкова система Головдерж- адміні- казначейства (за страція, окремим проектом) Держмит-
служба, інформаційно-аналі- Мінпром- тична система підт- політики римки діяльності Державної контроль- но-ревізійної служби в Україні
Створити Націона- 1999- Система управління систему льний банк 2001 грошовим обігом інформаційно- України,
аналітичного Мінюст, система розрахунків забезпечення Мінфін, у реальному часі для грошової Головдерж- виконання великих та системи (за казначей- термінових платежів окремою ство,
програмою) Державна система безготівко- податкова вих розрахунків за адміністрація товари та послуги
електронний реєстр застав майна
електронна система Центрального де- позитарію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
система інформацій- но-аналітичної взає- модії Національного банку, Мінфіну, Дер- жавної податкової адміністрації та Го- ловдержказначейства
Створити Державна 1999- 2500 1500 1000 Автоматизована ін- систему податкова 2001 формаційно-аналітич- інформаційно- адміні- на система Державної аналітичного страція, 1999 300 200 100 податкової адмініст- забезпечення Мінпромпо- рації Державної літики, 2000 1000 600 400
податкової Мінфін, міжвідомча інтегро- адміністрації Держком- 2001 1200 700 500 вана система для за- зв'язку, безпечення функціо- Мін'юст нування єдиного бан- ку даних щодо недоб- росовісних платників податків, боржників по отриманих креди- тах та порушників ведення підприєм- ницької діяльності
Створити Рахункова 1999- 4500 2600 1900 Інформаційно-аналі- інформаційно- палата 2001 тична система забез- аналітичну печення діяльності систему 1999 300 150 150 Рахункової палати Рахункової
палати 2000 3000 2000 1000
2001 1200 450 750
Інформатизація соціальної сфери
Створити МОЗ, 1999- 1230 750 480 Інформаційна система систему ін- Держ- 2001 обліку стану здо- формацій- комзв'яз- ров'я громадян на но-аналі- ку 1999 100 50 50 основі автоматизо- тичного за- ваної реєстрації безпечення 2000 880 700 180 пацієнтів у охорони здо- лікувальних закладах ров'я 2001 250 250 та даних профілак- тичних обстежень
функціональні струк- тури, інформаційні моделі, інтерфейси, базові системи і програмно-технічні комплекси технології дистанційного кон- сультування та діагностики

Створити Мінпраці, 1999 - Інформаційно-довід- систему Пенсійний 2001 кова система ринку інформаційно- фонд праці аналітичної
підтримки локальні обчислю- установ вальні мережі уста- соціального нов соціального за- захисту хисту, об'єднані в населення єдину інформаційно- (за галузевою обчислювальну мережу програмою)
єдина автоматизова інформаційна система з охорони праці
система автоматизо- ваного персоніфіко- ваного обліку відо- мостей Пенсійного фонду України
Інформатизація в галузі екології та використання
природних ресурсів
Створити та Мінекобез- 1999 - Комп'ютерні сис- впровадити пеки, Ко- 2001 теми моніторингу систему мітет вод- та прогнозу- моніторингу ного гос- вання екологіч- та прогнозу- подарства ного стану вання України, довкілля та забруднення Комітет наслідків тех- навколишнього України ногенного впливу природного з питань
середовища гідроме- програмно-апарат- (за галу- теоро- ні засоби для зевою логії управління вироб- програмою) ничою діяльністю з метою раціональ- ного використання ресурсів, збере- ження та оздоров- лення довкілля
Інформатизація науки, освіти і культури
Створити Міносвіти, 1999- 7940 3000 5500 1500 2440 1500 Концепція і дер- комп'ютерну Держком- 2001 жавна програма інформаційну науки, створення інтег- мережу Мінкуль- 1999 1200 1000 1000 500 200 500 рованої інфра- освіти, тури, структури інфор- науки і Держком- 2000 3000 1000 2000 500 1000 500 маційно-аналі- культури зв'язку, тичного забезпе- Головне 2001 3740 1000 2500 500 1240 500 чення науки, управлін- освіти і культури ня дер-
жавної комп'ютерна інфор- служби маційна мережа України установ і закладів науки, освіти і культури
система централі- зованого обміну навчальними матеріа- лами
типові автомати- зовані системи навчання
комп'ютерна мережа закладів навчання, підвищення кваліфі- кації та перепід- готовки державних службовців
автоматизовані системи та програмно-апаратні засоби безперервного багатоступеневого дистанційного навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки
Створити сис- Мінкультури 1999- 1150 500 650 Система інформацій- тему інформа- Держбуд, 2001 но-аналітичного за- ційно-аналі- Міносвіти безпечення установ у тичного за- 1999 150 100 50 сфері культури безпечення у
сфері куль- 2000 500 200 300 інформаційна система тури "Музейний фонд Укра- 2001 500 200 300 їни"
Міжнародне співробітництво
Створити МЗС, 1999- 1300 600 700 Система інформацій- систему ін- Держком- 2001 ної підтримки проце- формаційної зв'язку, су інтеграції Украї- підтримки Міносвіти, 1999 50 50 ни у світову еконо- процесу МЗЕЗторг міку інтеграції 2000 1000 600 400
України у
світову 2001 250 250
економіку

Усього 1999- 72780 39190 46590 24490 26190 14700
2001
у тому числі по 1999 10000 14110 5980 9750 4020 4360
роках:
2000 29780 12650 19700 7710 10080 4940

2001 33000 12430 20910 7030 12090 5400вгору