Документ 912/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2005, підстава - 1688/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 )
Про внесення змін до Положення про
Державну туристичну адміністрацію України

1. Внести до Положення про Державну туристичну адміністрацію
України, затвердженого Указом Президента України від 11 квітня
2002 року N 331 ( 331/2002 ), зміни, що додаються.
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 2002 року
N 912/2002

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 8 жовтня 2002 року N 912/2002
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну
туристичну адміністрацію України
( 331/2002 )
1. Пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Держтурадміністрація України в установленому порядку вносить
пропозиції щодо формування державної політики у туристичній та
курортній галузях, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в
цих галузях, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання з питань, віднесених до її відання".
2. У пункті 3:
а) в абзаці другому слова "в галузі туризму" замінити словами
"у туристичній та курортній галузях";
б) абзац третій після слів "програм розвитку" доповнити
словами "курортів та";
в) абзац шостий після слів "туристично-рекреаційної"
доповнити словами "та курортної";
г) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"сприяння в межах своєї компетенції перетворенню
санаторно-курортного комплексу України у високорентабельну та
конкурентоспроможну галузь економіки".
3. У пункті 4:
а) у підпункті 1 слова "у сфері туризму та" замінити словами
"у туристичній і курортній галузях";
б) підпункт 2 після слів "з питань туризму" доповнити словами
"і розвитку курортів";
в) підпункт 3 доповнити словами "та курортів";
г) підпункт 5 після слів "розвитку туризму" доповнити словами
"і курортів", а слова "із розвитком туризму" замінити словами "з
їх розвитком";
д) підпункт 9 викласти в такій редакції:
"9) бере участь у розробленні в установленому законодавством
порядку стандартів у туристично-рекреаційній та курортній сферах,
в межах своєї компетенції контролює їх додержання та здійснює
технічне регулювання сертифікації цих послуг";
е) підпункт 16 після слів "з питань туризму" доповнити
словами "та курортної справи", а слово "туристичних" виключити;
є) підпункт 18 доповнити словами "а також діяльність
курортних (крім санаторно-курортних) закладів незалежно від форми
власності, пов'язану з використанням лікувальних ресурсів,
підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти";
ж) доповнити пункт підпунктами 27-1 і 27-2 такого змісту:
"27-1) розглядає клопотання про оголошення природних
територій курортними, забезпечує розроблення проектів рішень з цих
питань та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України
відповідні пропозиції;
27-2) забезпечує створення та ведення Державного кадастру
природних територій курортів України, в установленому порядку бере
участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів України".
4. Абзац другий пункту 9 після слів "інших центральних"
доповнити словами "і місцевих".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору