Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, Заходи від 24.10.2007911-р
Документ 911-2007-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2013, підстава - 820-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 жовтня 2007 р. № 911-р
Київ

Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 820 від 07.11.2013}

Схвалити Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2007 р. № 911-р

СТРАТЕГІЯ
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Загальні питання

У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участю у сфері відносин міжнародного розподілу та виробничій кооперації, залученням іноземних інвестицій в економіку України, виходом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу необхідне подальше реформування системи бухгалтерського обліку та впровадження методології поширення інформації з економічних питань згідно з міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінансової звітності суб'єктів господарювання.

Міжнародні стандарти включають стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які застосовуються у державах - членах Європейського Союзу відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. № 1606/2002.

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, передбачено запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні. На сьогодні розроблено на базі міжнародних стандартів та затверджено наказами Мінфіну 32 національних положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

На даний час сформовано систему бухгалтерського обліку, яка відповідає міжнародним стандартам, враховує правові норми провадження підприємницької діяльності, методологічно і методично забезпечує збирання та накопичення інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання в Україні, що сприяло створенню умов для складення достовірної фінансової звітності, яка використовується власниками (засновниками), інвесторами, банківськими установами, працівниками, для визначення рівня прибутковості, конкурентоспроможності, економічного потенціалу та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання. Зіставлення показників фінансової звітності сприяє формуванню бази інформації з економічних питань для аналізу ефективності функціонування суб'єктів господарської діяльності, виконання фінансових планів, розрахунку прогнозних показників розвитку суб'єктів господарювання та відповідних макроекономічних показників.

Процес глобалізації світової економіки, посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування міжнародних ринків капіталу зумовив нові підходи до удосконалення методології розкриття економічної інформації про результати діяльності суб'єктів господарювання, насамперед емітентів цінних паперів міжнародних фінансових ринків.

Компанії держав - членів Європейського Союзу, обіг цінних паперів яких здійснюється на регульованих ринках, відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. № 1606/2002 зобов'язані починаючи з 1 січня 2005 р. застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності для складення консолідованої фінансової звітності.

Законом України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" бухгалтерський облік компаній визначено однією з пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України. З урахуванням узятих державою зобов'язань щодо гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського Союзу, а також вимог до фінансової звітності суб'єктів господарювання, що виходять на міжнародні ринки капіталу, з метою підвищення прозорості фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання, забезпечення її зіставлення із звітами іноземних компаній, сприяння залученню іноземних інвестицій необхідно створити організаційноправові умови застосування суб'єктами господарювання міжнародних стандартів для складення фінансової звітності.

Порядок застосування міжнародних стандартів та перелік суб’єктів, які зобов’язані їх застосовувати для складення фінансової звітності, визначено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Проте процес створення належних організаційно-правових умов для застосування міжнародних стандартів не може обмежуватися лише прийняттям базового закону і потребує постійної скоординованої роботи органів виконавчої влади, професійних організацій бухгалтерів та інших учасників зазначеного процесу.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013}

Під час обстеження в Україні системи бухгалтерського обліку за методикою, рекомендованою Секретаріатом Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку, виявлені окремі проблемні питання розвитку бухгалтерського обліку, зокрема, в частині формування кадрового потенціалу, координації діяльності органів виконавчої влади, професійних організацій, вищих навчальних закладів та інших заінтересованих осіб із забезпечення застосування міжнародних стандартів та професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013}

Актуальним є питання удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою методичного та організаційного забезпечення застосування національних і міжнародних стандартів та єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку всіма суб'єктами господарювання.

Мета та завдання Стратегії

Метою Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Завданнями Стратегії є:

створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами господарювання фінансової звітності;

створення сприятливих організаційно-правових умов для застосування міжнародних стандартів під час складання суб’єктами господарювання фінансової звітності та її подання в електронній формі з урахуванням міжнародної практики за принципом “єдиного вікна”;

{Абзац четвертий розділу в редакції Постанови КМ № 820 від 07.11.2013}

удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва;

удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог міжнародних стандартів сприятиме:

гармонізації фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання із звітністю підприємств держав - членів Європейського Союзу, а також інших країн, які застосовують міжнародні стандарти;

підвищенню прозорості та забезпеченню достовірності фінансової звітності суб'єктів господарювання і належного рівня довіри до неї вітчизняних та іноземних інвесторів;

посиленню захисту прав та інтересів акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших користувачів фінансової звітності суб'єктів господарювання;

спрощенню порядку складення фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва;

удосконаленню інформаційного забезпечення корпоративного та державного управління;

урахування кращого міжнародного досвіду формування якісної звітності;

{Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013}

зміцнення кадрового потенціалу сфери бухгалтерського обліку;

{Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013}

створення ефективних механізмів координації діяльності органів виконавчої влади, професійних організацій, вищих навчальних закладів та інших заінтересованих осіб із забезпечення застосування міжнародних стандартів та професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів.

{Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013}

Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

створення сприятливих організаційно-правових умов застосування міжнародних стандартів для складення суб’єктами господарювання фінансової звітності та її подання в електронній формі з урахуванням міжнародної практики за принципом “єдиного вікна” шляхом:

- законодавчого врегулювання порядку подання фінансової звітності в електронній формі за принципом “єдиного вікна” та усунення суперечностей між міжнародними стандартами і національним законодавством;

- офіційного оприлюднення міжнародних стандартів та внесених до них змін з дотриманням їх відповідності оригіналу з метою створення умов для вільного доступу до зазначених стандартів усіх суб’єктів господарювання;

- удосконалення інформаційно-аналітичної бази з питань застосування міжнародних стандартів з урахуванням кращого міжнародного досвіду подання фінансової звітності в електронній формі з метою забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до навчальних матеріалів, наукових статей та інформації про практичне їх застосування;

- здійснення заходів щодо створення організаційно-технічних умов подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі з урахуванням кращого міжнародного досвіду;

- проведення науково-практичних конференцій з обговорення актуальних питань застосування міжнародних стандартів;

адаптація національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів шляхом:

- удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у зв’язку з прийняттям нових та внесенням змін до чинних міжнародних стандартів;

- затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені у міжнародних стандартах;

- забезпечення складення податкової, статистичної та інших видів звітності з використанням грошового вимірника за даними бухгалтерського обліку;

- розроблення методичного забезпечення із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

удосконалення механізму державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку шляхом:

- забезпечення Мінфіном співробітництва з Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів;

- узагальнення Мінфіном пропозицій наукових установ, громадських об’єднань і експертів, бухгалтерів-практиків щодо внесення змін до міжнародних стандартів у частині вирішення питань, не врегульованих такими стандартами, встановлення єдиного підходу до проектів міжнародних стандартів, змін і тлумачень до них, надісланих Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для обговорення, та подання таких пропозицій на розгляд Ради міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку на єдиних методологічних засадах усіма суб’єктами господарювання шляхом застосування єдиного плану рахунків і визначення загальної номенклатури статей фінансової звітності та порядку їх групування з наданням права суб’єктам господарювання складати фінансову звітність з урахуванням особливостей господарської діяльності та максимальним розкриттям інформації;

удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва шляхом:

- максимального спрощення процедури ведення бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності для окремої категорії суб’єктів малого підприємництва, зокрема, у частині надання права таким суб’єктам використовувати форму обліку, яка не передбачає застосування подвійного запису;

- адаптації національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва до міжнародних стандартів шляхом затвердження відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку із спрощеним порядком ведення обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та розрахунку фінансових результатів;

урахування кращого міжнародного досвіду формування якісної звітності шляхом:

- узагальнення досвіду висвітлення питань соціальної відповідальності і екології у звітності підприємств країн Європейського Союзу, застосування інтегрованої звітності, а також визначення доцільності використання такого досвіду в Україні у середньостроковій перспективі;

- проведення раз на три роки обстеження системи бухгалтерського обліку та аудиту згідно з методиками, рекомендованими міжнародними організаціями;

зміцнення кадрового потенціалу сфери бухгалтерського обліку і забезпечення високого рівня спеціалістів з бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, шляхом:

- урахування вищими навчальними закладами міжнародних стандартів професійної освіти у сфері бухгалтерського обліку і аудиту під час розроблення програм підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів;

- сприяння розвитку системи професійної підготовки і постійного удосконалення знань спеціалістів з бухгалтерського обліку, що створена на рівні професійних організацій бухгалтерів;

- розроблення і запровадження єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів для підтвердження ними знань міжнародних стандартів і забезпечення визнання зазначеної програми на національному і міжнародному рівні;

створення ефективних механізмів координації діяльності органів виконавчої влади, професійних організацій, вищих навчальних закладів та інших заінтересованих осіб із забезпечення застосування міжнародних стандартів та професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів шляхом:

- законодавчого врегулювання питання розширення участі професійних організацій бухгалтерів у регулюванні бухгалтерського обліку, практичного застосування міжнародних стандартів;

- підвищення рівня координації діяльності органів виконавчої влади з питань регулювання бухгалтерського обліку, практичного застосування міжнародних стандартів, розроблення кваліфікаційних вимог до головних бухгалтерів.

Заходи щодо застосування міжнародних стандартів наведені в додатку.

{Розділ в редакції Постанови КМ № 820 від 07.11.2013}

Очікувані результати

Реалізація Стратегії сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, прозорості ринків капіталу.

У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів:

адаптація законодавства України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності до законодавства Європейського Союзу;

удосконалення методології бухгалтерського обліку для малих підприємств;

підвищення рівня прозорості фінансової звітності суб'єктів господарювання України;

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо ефективного запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

покращення системи корпоративного управління;

удосконалення та розроблення нових програмних продуктів.


ЗАХОДИ
щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” у частині регулювання порядку подання фінансової звітності в електронній формі за принципом “єдиного вікна” та усунення суперечностей між міжнародними стандартами та національним законодавством

IV квартал 2013 р.

Мінфін
Мінекономрозвитку
Міндоходів
Держпідприємництво
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Держінформнауки
Мін’юст

2. Здійснення перекладу міжнародних стандартів у порядку, встановленому Мінфіном

постійно

Мінфін
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (за згодою)

3. Офіційне оприлюднення міжнародних стандартів та внесення до них змін з дотриманням їх відповідності оригіналу

-“-

Мінфін

4. Удосконалення інформаційно-аналітичної бази з питань застосування міжнародних стандартів та кращого міжнародного досвіду подання фінансової звітності в електронній формі

-“-

-“-

5. Проведення науково-практичних конференцій з проблемних питань застосування міжнародних стандартів

-“-

-“-

6. Проведення моніторингу застосування міжнародних стандартів в Європейському Союзі та у країнах з перехідною економікою

постійно

Мінфін

7. Створення організаційно-технічних умов для подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі за принципом “єдиного вікна” з урахуванням кращого міжнародного досвіду та реалізація пілотного проекту з розкриття фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі (далі - пілотний проект), шляхом:1) проведення оцінки технічних умов для приймання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі

IV квартал
2013 р.

НКЦПФР (за згодою)
Міндоходів
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Держстат

2) організації співробітництва з розробниками програмних продуктів з метою створення необхідних технічних умов для складення фінансової звітності за міжнародними стандартами в електронній формі та її подання

-“-

НКЦПФР (за згодою)
Міндоходів
Нацкомфінпослуг
(за згодою)
Держстат
Мінфін

3) розроблення таксономії фінансової звітності, на основі якої складатиметься фінансова звітність за міжнародними стандартами в електронній формі

I квартал
2014 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)

4) розроблення для статистичних потреб методики формування зведених даних фінансової звітності з урахуванням особливостей такої звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі

III квартал
2014 р.

Держстат
Мінфін

5) узгодження учасниками реалізації пілотного проекту вимог до програмного забезпечення, що застосовуватиметься під час подання та приймання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі

II квартал
2014 р.

НКЦПФР (за згодою)
Міндоходів
Мінфін
Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Держінформнауки

6) розроблення порядку подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі

I квартал
2014 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Міндоходів

7) розроблення порядку передачі та отримання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі, на період реалізації пілотного проекту

-“-

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Міндоходів
Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

8) визначення порядку та переліку учасників реалізації пілотного проекту

-“-

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Національний банк (за згодою)

9) створення програмно-технічного комплексу для реалізації пілотного проекту

IV квартал
2014 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Міндоходів
Держінформнауки

10) узагальнення результатів реалізації пілотного проекту, внесення необхідних змін до нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та порядків, зазначених у підпунктах 6 і 7 пункту 7 цього додатка

II квартал
2015 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мінфін
Національний банк (за згодою)
Держстат
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Міндоходів

8. Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням прийнятих міжнародних стандартів та внесених до них змін

постійно

Мінфін

9. Затвердження положень бухгалтерського обліку господарських операцій, що не відображені в міжнародних стандартах

постійно

Мінфін

10. Розроблення методичного забезпечення для застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

-“-

-“-

11. Забезпечення співробітництва з Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів

-“-

-“-

12. Адаптація національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва до міжнародних стандартів шляхом затвердження відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку із спрощеним порядком ведення обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та розрахунку фінансових результатів

I квартал
2015 р.

-“-

13. Узагальнення досвіду висвітлення питань соціальної відповідальності і екології у звітності підприємств країн Європейського Союзу та застосування інтегрованої звітності, а також визначення доцільності використання такого досвіду в Україні у середньостроковій перспективі

IV квартал
2015 р.

Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

14. Проведення періодичного обстеження системи бухгалтерського обліку та аудиту за методиками, рекомендованими міжнародними організаціями

II квартал
2016 р. та кожні наступні три роки

Мінфін

15. Урахування вищими навчальними закладами міжнародних стандартів професійної освіти у сфері бухгалтерського обліку і аудиту під час розроблення програм підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів

постійно

МОН

16. Сприяння розвитку системи професійної підготовки і постійного удосконалення знань спеціалістів з бухгалтерського обліку, що створена на рівні професійних організацій бухгалтерів

постійно

Мінфін
МОН
професійні організації бухгалтерів (за згодою)

17. Підвищення кваліфікації бухгалтерів та забезпечення високого рівня спеціалістів з бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами

-“-

Мінфін
МОН

18. Розроблення і запровадження єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів для підтвердження ними знань міжнародних стандартів і забезпечення визнання зазначеної програми на національному і міжнародному рівні

IV квартал
2015 р.

Мінфін
професійні організації бухгалтерів (за згодою)

19. Підвищення рівня координаційної діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні та її реформування, зокрема, шляхом забезпечення паритетного представництва професійних організацій бухгалтерів, державних установ, науковців і підприємців та призначення співголів Ради з числа їх представників

IV квартал
2013 р.

Мінфін

20. Підготовка пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання розширення участі професійних організацій бухгалтерів у регулюванні бухгалтерського обліку, практичного застосування міжнародних стандартів

III квартал
2014 р.

-“-

21. Утворення міжвідомчої робочої групи з координації виконання заходів, передбачених цим додатком

IV квартал
2013 р.

Мінфін

{Додаток в редакції Постанови КМ № 820 від 07.11.2013}
вгору