Документ 911-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 вересня 2005 р. N 911
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом
та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38,
ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37,
ст. 2453, N 50, ст. 3279; 2005 р., N 1, ст. 24, N 12, ст. 566),
зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2005 р. N 911
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та
місцевими бюджетами ( 1195-2001-п )

1. Абзаци перший-двадцять перший пункту 6 замінити абзацами
такого змісту:
"6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами (D(izak)), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного
на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на планований бюджетний період, а
також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці та з урахуванням обсягу
податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу,
за такою формулою:
D = K x (N + N + N ) x D / (N + N + N ) + D , izak i i1 i2 i3 u5 u1 u2 u3 w
де K(i) - індекс відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма
знаками після коми), який розраховується за такою формулою:
K = [((D + L ) x епсілон / (сума) ((D + L ) x i i1 i1 i1 i1 i1
x епсілон )) x N + ((D + L ) x епсілон / (сума) ((D +
i1 u1 i2 i2 i2 i2
+ L ) x епсілон )) x N + ((D + L ) / (D + L )) x N ] /
i2 i2 u2 i3 i3 u3 u3 u3
/ (N + N + N ),
i1 i2 i3
де епсілон(i1), епсілон(i2) - коригувальний коефіцієнт,
розрахований з шістьма знаками після коми для усіх місцевих
бюджетів та бюджету адміністративно-територіальної одиниці, що
застосовується до 2002 та 2003 років базового періоду і
визначається як відношення індексу відносної податкоспроможності
місцевого бюджету (адміністративно-територіальної одиниці) на базі
очікуваних обсягів доходів у 2005 році (K(i4)) до індексу
відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної
одиниці, розрахованого виходячи з фактичних надходжень доходів, що
враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів,
у відповідному році базового періоду (K(i1),K(i2)):
епсілон = K / K , епсілон = K / K ,
i1 i4 i1 i2 i4 i2
де K = [(D / D ) / (N / N )],
i4 i4 u4 i3 u3
K = ((D + L ) / (D + L )) x N / N , i1 i1 i1 u1 u1 u1 i1
K = ((D + L ) / (D + L )) x N / N ; i2 i2 i2 u2 u2 u2 i2
D(i4), D(u4) - очікуваний обсяг доходів (кошика доходів), що
враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, за
2005 рік;
D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2), D(i3) - обсяг доходів
(кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та
бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними
даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового
періоду;
L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2), L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма
місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної
одиниці, за відповідні роки базового періоду;
N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2), N(i3) - чисельність
наявного населення України та адміністративно-територіальної
одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що
настає за базовим);
D(u5) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний
період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу;
D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної
одиниці".
У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом
одинадцятим.
2. У пункті 8 таблицю викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------ "Умова | Значення показника альфа (i) ------------------------------------------------------------------ сігма значення не має (при 0,6 Wipp = 0, Wip > 0); 200 < сігма
150 < сігма < або = 200 0,75
100 < сігма < або = 150 0,8
50 < сігма < або = 100 0,85
у разі зростання обсягу коштів,
що передаються з бюджету і-тої
адміністративно-територіальної
одиниці до державного бюджету в
умовах зниження обсягу надходжень
протягом трьох років базового
періоду 0,8
сігма < або = 50 гамма"
3. У пункті 13:
1) формулу "V = V + V + V + V + V + V + V + V "
i yi zi oi si ki fi di hi
замінити такою формулою:
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi di hi t
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(t) - обсяг видатків на поетапне запровадження умов оплати
праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі
Єдиної тарифної сітки".
4. У пункті 19:
1) формули
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) +
zob(ark) zob(ark) i zi2
+ V + V ,
zgi zhi
H = (V - V - V ) x K x
zob(ark) zu zgu zhu zob(ark)1
х K / N "
zob(ark)4 u
замінити такими формулами:
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V ,
zob(ark) zob(ark) i zi2 zgi
H = (V - V ) x K + K / N "; zob(ark) zu zgu zob(ark)1 zob(ark)4 u
2) в абзаці шостому цифри "0,35" замінити цифрами "0,354";
3) в абзаці сьомому цифри "0,952" замінити цифрами "0,951";
4) абзаци дванадцятий і тринадцятий виключити.
5. У пункті 20:
1) формулу "H = (V - V - V ) x K x
zm(r)i zu zgu zhu zm(r)1
x K / (N - N - N x K )"
zm(r)4 u dm(r)u wm(r)u zm(r)5
замінити такою формулою:
"H = (V - V ) х K х K / (N - N -
zm(r)i zu zgu zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u

- N х K )";
zm(r)u zm(r)5
2) в абзаці сьомому цифри "0,65" замінити цифрами "0,646";
3) в абзаці одинадцятому цифри "1,026" замінити цифрами
"1,027".
6. Пункти 23-25 викласти у такій редакції:
"23. Розрахунок обсягу видатків бюджету Автономної Республіки
Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою
формулою:
V = H x (U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
oi o o ob f f w w gt gt t t
+ U x K + U + U x K + U x K + U x K + U x K ) +
gz gz z h h gh gh d d c c
+ V + S + S + S ,
ark sst st gd
де H(o) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного
учня;
U(o) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому
в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;
K(ob) - коефіцієнт коригування загальнообласних (міських,
мм. Києва і Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній
Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку
кадрів (крім робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації Автономної Республіки
Крим), на проведення інших заходів загальнообласного,
загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення
для загальної освіти. На 2006 рік K(ob) дорівнює 0,072;
U(f) - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх
шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою;
K(f) - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх
шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною
підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік
K(f) дорівнює 6,5;
U(w) - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів
(студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ,
шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;
K(w) - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи
студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів
(ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(w) дорівнює 8,4;
U(gt) - кількість вихованців, крім вихованців з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K(gt) - коефіцієнт приведення кількості вихованців
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(gt) дорівнює 5,7;
U(gz) - кількість учнів, що приходять на навчання, у
загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K(gz) - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять
на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані
у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості
учнів загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(gz) дорівнює 1,1;
U(t) - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів,
крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою
військово-фізичною підготовкою та вихованців з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
K(t) - коефіцієнт приведення кількості вихованців
загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(t) дорівнює 5;
U(z) - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що
приходять на навчання;
U(gh) - кількість вихованців, крім вихованців з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K(gh) - коефіцієнт приведення кількості вихованців
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(gh) дорівнює 7,5;
U(h) - кількість вихованців, крім вихованців з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції
розумового та (або) фізичного розвитку;
K(h) - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних
шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та
(або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх
шкіл. На 2006 рік K(h) дорівнює 6,6;
U(d) - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей,
які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що
приходять на навчання;
K(d) - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на
навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують
корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості
учнів загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(d) дорівнює 2,5;
U(c) - кількість учнів та вихованців, що перебувають на
повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
K(c) - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців,
що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах
загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(c) дорівнює 12,02;
V(ark) - видатки на підготовку робітничих кадрів та фахівців
з вищою освітою у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за окремим
розрахунком;
S(sst) - додаткові асигнування на 2006 рік на виплату
стипендій учням та студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, в тому числі з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що визначаються за окремим
розрахунком;
S(st) - додаткові асигнування на 2006 рік на виплату особам з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які навчаються, до завершення навчання щорічної допомоги для
придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій
та на збільшення видатків на утримання учнів професійно-технічних
навчальних і студентів вищих навчальних закладів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до
рівня, не нижчого ніж двократний розмір прожиткового мінімуму,
встановленого законом для таких осіб, що визначаються за окремим
розрахунком;
S(gd) - додаткові асигнування на 2006 рік на виплату
одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
що визначаються за окремим розрахунком.
24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету
міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджету району визначається за такою формулою:
V = H x (D x K + D x K ) + H x (U x K + oi d m nm(r) s nm(r) o gm gm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
gmr gmr gs gs m m mr mr s s
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
bm(r) bm(r) jm(r) j f f w w gt gt
+ U x K + U x K + U + U x K ) + S + S ,
t t gz gz z c c d gd
де H(d) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
одну дитину дошкільного віку;
K(nm(r)) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці
0-6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення (K(nm)) та районах (K(nr)) дошкільними
закладами відповідно у сільській та міській місцевості. На
2006 рік K(nm(r)) має індивідуальне значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
D(m) - кількість дітей у віці 0-6 років міської місцевості
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення і районів на 1 січня 2005 р. за статистичними даними;
D(s) - кількість дітей у віці 0-6 років сільської місцевості
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення і районів на 1 січня 2005 р. за статистичними даними;
U(m) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що
розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених
пунктах, яким надано статус гірських;
K(m) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл,
що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських,
до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(m)
дорівнює 0,841;
U(mr) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської
місцевості районів, крім кількості учнів шкіл, що розташовані у
населених пунктах, яким надано статус гірських;
K(mr) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості
районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким
надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл. На 2006 рік K(mr) дорівнює 0,926;
U(s) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що
розташовані у сільській місцевості, крім учнів шкіл, що
розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;
K(s) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, крім
учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус
гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має
п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і
класів-комплектів у таких школах на 5 вересня року, що передував
поточному бюджетному періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів
денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у
сільській місцевості, крім учнів шкіл, що
розташовані у населених пунктах, яким надано
статус гірських, до кількості учнів усіх
загальноосвітніх шкіл на 2006 рік
------------------------------------------------------------------ Середня наповнюваність класів і класів-| Коефіцієнт (K(s)) комплектів у денних загальноосвітніх | школах, що розташовані у сільській | місцевості, учнів | ------------------------------------------------------------------ Понад 22,2 1,01
17,8-22,2 1,178
14,8-17,8 1,305
11,7-14,8 1,431
до 11,7 1,684
Віднесення районів до груп за середньою наповнюваністю класів
і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;
U(gm) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що
розташовані у населених пунктах міст обласного значення, яким
надано статус гірських;
K(gm) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст
обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(gm)
дорівнює 0,968;
U(gmr) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що
розташовані у міській місцевості, якій надано статус гірської;
K(gmr) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості
районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх
загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(gmr) дорівнює 1,064;
U(gs) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що
розташовані у сільській місцевості, якій надано статус гірської;
K(gs) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, якій
надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої
наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах на
5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.
Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській
місцевості, якій надано статус гірської, до
кількості учнів усіх загальноосвітніх
шкіл на 2006 рік
----------------------------------------------------------------- Середня наповнюваність класів і | Коефіцієнт (K(gs)) класів-комплектів у денних | загальноосвітніх школах сільської | місцевості, учнів | ------------------------------------------------------------------ Понад 22,2 1,162
17,8-22,2 1,355
14,8-17,8 1,5
11,7-14,8 1,645
До 11,7 1,936
Віднесення районів до груп за середньою наповнюваністю класів
і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі
результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;
U(jm(r)) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які
потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;
K(j) - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл
для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного
розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На
2006 рік K(j) дорівнює 2,5;
U(bm(r)) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл
адміністративно-територіальної одиниці;
K(bm(r)) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх
загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до
кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(bm)
дорівнює 0,43; K(br) - 0,29;
S(d) - додаткові асигнування на 2006 рік на виплату
одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким у 2006 році виповнюється 18 років,
що визначаються за індивідуальним розрахунком.
25. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету мм. Києва
та Севастополя на освіту визначається за такою формулою:
V = H x (D x K + D x K ) + H x okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
x (U x K + U x K + U x K + U x
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
j o ob f f t t z h h d d
+ U x K ) + S + S + S + S ,
c c d sst st gd
де D(mkyiv(sev)) - кількість дітей у віці 0-6 років міської
місцевості мм. Києва та Севастополя на 1 січня 2005 р. за
статистичними даними;
D(ssev) - кількість дітей у віці 0-6 років сільської
місцевості м. Севастополя на 1 січня 2005 р. за статистичними
даними;
K(nm) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років
дошкільними закладами мм. Києва та Севастополя. На 2006 рік K(nm)
має індивідуальне значення для мм. Києва та Севастополя;
U(kyiv(sev)) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл
мм. Києва або Севастополя, крім учнів сільської місцевості;
K(m) - коефіцієнт приведення кількості учнів денних
загальноосвітніх шкіл мм. Києва і Севастополя до кількості учнів
усіх загальноосвітніх шкіл. На 2006 рік K(m) дорівнює 0,841;
U(bkyiv(sev)) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх
шкіл мм. Києва та Севастополя;
U(jkyiv(sev)) - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та
Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або)
фізичного розвитку".
7. У пункті 29:
1) формулу "V = (Q x H ) + (Q x H ) + V "
s3i s3i1 s31 s3i2 s32 s3gi
замінити такою формулою: "V = (Q + (Q x K )) x H ) + (Q x
s3i sm3i1 ss3i1 ssn s31 s3i2
x H ) + V ";
s32 s3gi
2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Q(sm3i1) - кількість одиноких непрацездатних громадян, які
потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома
(за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), на
1 січня 2005 р. міської місцевості";
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Q(ss3i2) - кількість одиноких непрацездатних громадян, які
потребують надання різних видів соціальної допомоги
територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома
(за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), на
1 січня 2005 р. сільської місцевості;
K(ssn) - коефіцієнт приведення кількості одиноких
непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів
соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями
соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для
постійного проживання), станом на 1 січня року, що передує
планованому, у сільській місцевості до кількості відповідного
контингенту у міській місцевості. На 2006 рік K(ssn) дорівнює
1,4".
8. В абзаці п'ятому пункту 32 цифри "3,64" замінити цифрами
"2,38".
9. Пункт 35 виключити.
10. Доповнити Формулу пунктом 45-1 такого змісту:
"45-1. Обсяг видатків на поетапне запровадження умов оплати
праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі
Єдиної тарифної сітки (V(t)) на 2006 рік становить
1831899,8 тис. гривень".
11. У пункті 46:
1) формулу "V = (V + V + V + V + V + V ) x K "
hi yi zi oi si ki fi b
замінити такою формулою:
"V = (V + V + V + V + V + V + V ) x K ";
hi yi zi oi si ki fi t b
2) друге речення абзацу другого викласти у такій редакції:
"На 2006 рік для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного
бюджету, бюджету району K(b) дорівнює 0,02, для бюджету міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення,
бюджету мм. Києва і Севастополя- 0,01".
12. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2004 року" і
"на 2005 рік" замінити словами і цифрами "на 1 січня 2005 р." і
"на 2006 рік" відповідно.вгору