Документ 910-2009-п, перша редакція — Прийняття від 26.08.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 серпня 2009 р. N 910
Київ
Про затвердження Порядку виплати надбавки
за вислугу років посадовим особам державної
санітарно-епідеміологічної служби України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виплати надбавки за вислугу років
посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби
України, що додається.
2. Виплату надбавки за вислугу років здійснювати починаючи з
1 січня 2010 р. за рахунок коштів державного бюджету в межах фонду
оплати праці працівників державної санітарно-епідеміологічної
служби України, затвердженого за відповідний рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 910
ПОРЯДОК
виплати надбавки за вислугу років посадовим особам
державної санітарно-епідеміологічної служби України

1. Надбавка за вислугу років установлюється посадовим особам
державної санітарно-епідеміологічної служби України залежно від
стажу роботи у такому розмірі:
------------------------------------------------------------------ | Стаж роботи |Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, | | | відсотків | |--------------+-------------------------------------------------| |Понад 3 роки | 10 | |--------------+-------------------------------------------------| |Понад 10 років| 20 | |--------------+-------------------------------------------------| |Понад 20 років| 30 | ------------------------------------------------------------------
2. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам
державної санітарно-епідеміологічної служби України, до яких
належать головні державні санітарні лікарі та їх заступники,
лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи,
лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфекціоністи,
лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою,
помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичні
сестри, інструктори, крім тих, що мають право на виплату надбавки
за тривалість безперервної роботи.
3. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за
вислугу років, включається:
час роботи в державній санітарно-епідеміологічній службі
України, відповідних закладах СРСР та союзних республік СРСР;
час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього
догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до
досягнення дитиною шестирічного віку, або коли дитина хвора на
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) - не більш як до
досягнення дитиною 16-річного віку;
час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від
роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення
кваліфікації працював посадовою особою в державній
санітарно-епідеміологічній службі України;
час строкової військової служби, якщо працівник до призиву на
військову службу працював на посадах, визначених у пункті 2 цього
Порядку, в державній санітарно-епідеміологічній службі України та
протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без
урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був
прийнятий на роботу на одну із зазначених посад в державній
санітарно-епідеміологічній службі України;
час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно
із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу).
4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка або інші
документи, які відповідно до законодавства підтверджують наявність
стажу роботи.
5. Надбавка за вислугу років в державній
санітарно-епідеміологічній службі України обчислюється виходячи з
посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і
доплат.
6. Надбавка за вислугу років виплачується посадовим особам
державної санітарно-епідеміологічної служби України щомісяця за
фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату
праці за основним місцем роботи.
7. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього
працівника, надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з
посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
8. Встановлення надбавки за вислугу років або зміна її
розміру проводиться з початку місяця, що настає за місяцем роботи,
в якому виникло таке право.вгору