Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 11.11.2016905-р
Документ 905-2016-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2018, підстава - 945-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2016 р. № 905-р
Київ

Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 580-р від 18.08.2017
Постановою КМ
№ 945 від 24.10.2018}

1. Схвалити Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 580-р від 18.08.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2016 р. № 905-р

КОНЦЕПЦІЯ
запровадження посад фахівців з питань реформ

Проблема, яка потребує розв’язання

Невід’ємною складовою сталого розвитку України є створення та функціонування ефективної системи державного управління, результативність якої значною мірою залежить від діяльності професійних і мотивованих кадрів, які можуть оперативно приймати рішення, гнучко адаптуватися до зміни ситуації, а також креативність і здатність до інноваційного мислення.

Незважаючи на наявність кваліфікованих фахівців у державних органах, є нагальна потреба у суттєвому кадровому оновленні та посиленні, оскільки, розпочинаючи системне реформування усіх сфер життєдіяльності українського суспільства, перед державою постала проблема відсутності на державній службі фахівців, які здатні виконувати визначені завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

{Абзац другий розділу “Проблема, яка потребує розв’язання” із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 580-р від 18.08.2017}

Така ситуація щодо кадрової та адміністративної неспроможності виникла через відсутність мотивації державних службовців, у тому числі фінансової. Тому сьогодні є критично необхідним формування команди компетентних і висококваліфікованих державних службовців, які здатні забезпечувати підготовку та реалізацію національних реформ у пріоритетних галузях.

{Абзац третій розділу “Проблема, яка потребує розв’язання” із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 580-р від 18.08.2017}

Реалізація цієї Концепції дасть змогу залучити на посади державної служби кваліфікованих фахівців, які зможуть на високому рівні та ефективно виконувати завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ, впливати на тенденції і розвиток державної служби. Запровадження посад фахівців з питань реформ є інноваційним підходом, що має відповідні ризики впровадження, тому надзвичайно важливою є послідовність у реалізації Концепції.

{Абзац четвертий розділу “Проблема, яка потребує розв’язання” із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 580-р від 18.08.2017}

До кінця 2018 року передбачено запровадити та заповнити 700 посад фахівців з питань реформ, до кінця 2019 року - 2500 посад, до кінця 2020 року - 3000 посад. Водночас під час реалізації Концепції пріоритет повинен надаватися якісному, а не кількісному показнику залучених фахівців з питань реформ. У зв’язку з цим кількість посад фахівців з питань реформ може бути скоригована Кабінетом Міністрів України у бік зменшення.

{Абзац п’ятий розділу “Проблема, яка потребує розв’язання” із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 580-р від 18.08.2017, Постановою КМ № 945 від 24.10.2018}

Сучасний стан проблеми

З метою оновлення та посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України зроблено ряд важливих кроків.

З прийняттям Закону України “Про державну службу” з’явилися можливості залучення на державну службу фахівців нової генерації, а також створення умов для призначення на посади державної служби осіб виключно за конкурсним відбором відповідно до зазначеного Закону.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 березня 2016 р. № 243, якою затверджено Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1115), постанову від 25 березня 2016 р. № 246, якою затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), постанову від 22 липня 2016 р. № 448, якою затверджено Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026), що розроблені на основі британської моделі критеріїв оцінювання компетентності державних службовців.

Водночас, незважаючи на запровадження Законом України “Про державну службу” нової системи оплати праці, рівень фінансової мотивації державних службовців залишається недостатньо привабливим на ринку праці.

Узгодженість із стратегічними документами

Оновлення та посилення кадрового потенціалу на державній службі передбачено такими документами:

Стратегією реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 680);

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275;

{Абзац третій розділу “Узгодженість із стратегічними документами“ в редакції Розпорядження КМ № 580-р від 18.08.2017}

Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919).

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення необхідних умов для підготовки та реалізації національних реформ шляхом оновлення і посилення кадрового потенціалу через залучення на державну службу кваліфікованих і компетентних фахівців - фахівців з питань реформ.

Для досягнення поставленої мети в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, НАДС, Державному агентстві з питань електронного урядування та міністерствах (далі - державні органи), які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ, запроваджуються посади фахівців з питань реформ.

{Абзац другий розділу “Мета і строки реалізації Концепції“ із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 580-р від 18.08.2017}

Строками реалізації Концепції є 2016-2020 роки.

Шляхи реалізації Концепції

Фахівці з питань реформ - державні службовці, що призначаються на такі посади в рамках реалізації цієї Концепції за результатами відкритого конкурсу та відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України “Про державну службу”.

Посади фахівців з питань реформ - посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В” з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та проведення ключових національних реформ (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), а також виконання основних завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності державного органу, забезпеченням формування та/або реалізації державної політики у відповідних сферах, на які поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

Посади фахівців з питань реформ поділяються на дві групи.

До першої групи належать посади державної служби категорії “А”, а саме: посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників.

До другої групи належать посади державної служби категорій “Б” і “В” у директоратах, генеральних департаментах, які утворюються в державних органах, а також в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, посади фахівців з питань реформ повинні визначатися в державних органах, які здійснюють підготовку та проведення ключових національних реформ, відповідно до завдань та функцій таких органів. При цьому в разі, коли запровадження посад фахівців з питань реформ потребуватиме реорганізації державного органу, який здійснює підготовку та проведення ключових національних реформ, така реорганізація не може мати на меті свавільне звільнення державних службовців у зв’язку із зміною назв структурних підрозділів та/або найменувань посад.

Вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ включають загальні і спеціальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”. Спеціальні вимоги можуть включати вимоги щодо професійних знань, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, навичками проектного управління та наявності досвіду такого управління, аналітичного мислення, навичок планування і аналізу, творчих здібностей, ініціативності, об’єктивності, відповідальності, вміння працювати в стресових ситуаціях, а також інші вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Спеціальні вимоги до кандидатів на посади фахівців з питань реформ визначаються суб’єктом призначення відповідно до Закону України “Про державну службу”.

На посади фахівців з питань реформ призначаються особи, які є переможцями конкурсного відбору на посади державної служби, що визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до цієї Концепції.

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116).

Заробітна плата фахівців з питань реформ складається з:

посадового окладу, відповідних надбавок і виплат, а також премії (у разі встановлення) відповідно до Закону України “Про державну службу”;

стимулюючих виплат, встановлених для посад фахівців з питань реформ, які повинні бути уніфікованими для усіх рівнозначних посад.

З метою реалізації Концепції передбачається внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284), щодо визначення розмірів стимулюючих виплат для фахівців з питань реформ у рамках загальної системи оплати праці державних службовців.

Для фахівців з питань реформ, у тому числі тих, що раніше перебували на державній службі, рекомендується встановлювати випробування строком на шість місяців з моменту призначення на посаду. На період випробування керівник державної служби в державному органі своїм наказом встановлює перелік і строки виконання фахівцем з питань реформ завдань, а також критерії, за якими визначається відповідність займаній посаді.

Фахівці з питань реформ проходять щороку оцінювання результатів своєї службової діяльності на загальних підставах відповідно до Закону України “Про державну службу”. Показниками оцінювання є результативність, ефективність та якість виконання фахівцем з питань реформ завдань і заходів відповідно до планів, які затверджуються керівником державної служби в державному органі.

Копії затверджених керівниками державної служби в державних органах планів роботи та результати оцінювання службової діяльності фахівців з питань реформ надсилаються НАДС для узагальнення та врахування під час проведення оцінювання ефективності реалізації цієї Концепції.

Політичну відповідальність за реалізацію Концепції, моніторинг та координацію діяльності з її реалізації несе Міністр Кабінету Міністрів України. Стан реалізації Концепції розглядається Координаційною радою з питань реформування державного управління, утвореною постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 335 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577), не менш як двічі на рік та у разі потреби за результатами розгляду готуються відповідні пропозиції для подання Кабінетові Міністрів України.

Для запровадження посад фахівців з питань реформ буде вжито таких заходів:

внесення змін до структури та штатного розпису державних органів;

внесення змін до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям щодо встановлення розмірів стимулюючих виплат фахівцям з питань реформ;

формування конкурсних комісій, до роботи яких будуть залучені експерти, у тому числі з питань управління персоналом, для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ;

забезпечення НАДС навчання членів конкурсних комісій щодо відбору фахівців з питань реформ, а також навчання таких фахівців;

визначення спеціальних вимог до кандидатів на посади фахівців з питань реформ;

проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ;

встановлення завдань для фахівців з питань реформ;

проведення оцінювання ефективності реалізації Концепції.

Запровадження посад фахівців з питань реформ буде здійснюватися кількома етапами.

На першому етапі (вересень - листопад 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади керівників директоратів, генеральних департаментів орієнтовною кількістю не менш як 20 осіб.

На другому етапі (жовтень - грудень 2017 р.) передбачається оголошення конкурсів та призначення на посади державних експертів орієнтовною кількістю не менш як 200 осіб.

На третьому етапі (починаючи з грудня 2017 р.) передбачається завершення передачі директоратам, генеральним департаментам завдань і функцій структурних підрозділів державних органів та оголошення конкурсів на посади керівників експертних груп.

{Розділ “Шляхи реалізації Концепції” в редакції Розпорядження КМ № 580-р від 18.08.2017}

Очікувані результати

Реалізація Концепції повинна забезпечити оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів, суттєво збільшити ефективність їх роботи з підготовки та реалізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян України та зростання позицій нашої держави у світових рейтингах конкурентоспроможності.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів із запровадження посад фахівців з питань реформ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

{Розділ в редакції Розпорядження КМ № 580-р від 18.08.2017}
вгору