Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Висновок, Звіт, Акт, Повідомлення, Інформація від 08.10.2008905
Документ 905-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2016, підстава - 437-2016-п


{Абзац п'ятий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

28. Служба у справах дітей за місцем взяття на облік кандидатів в усиновлювачі формує їх особову справу, в якій зберігаються:

заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі;

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;

копія свідоцтва про шлюб, якщо кандидати в усиновлювачі перебувають у шлюбі;

копія акта обстеження житлово-побутових умов зазначених кандидатів;

копія висновку про можливість бути усиновлювачами;

копія довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами;

реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих кандидатами в усиновлювачі.

29. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, якщо такі кандидати не звернулися із заявою про продовження його дії;

3) подання кандидатами в усиновлювачі письмової заяви про зняття з обліку;

4) з'ясування або виникнення обставин, що унеможливлюють усиновлення.

Служба у справах дітей письмово повідомляє кандидатів в усиновлювачі про зняття їх з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2-4 цього пункту.

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку заноситься до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їх особової справи додається копія рішення суду про усиновлення дитини чи інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку.

Після усиновлення дитини особова справа кандидатів в усиновлювачі зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

{Абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Особова справа кандидатів в усиновлювачі, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2-4 цього пункту, зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі протягом року, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

{Абзац десятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

30. Ведення обліку іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, та усиновлення ними дитини здійснюється в порядку, встановленому для громадян України, які проживають на території України.

{Абзац перший пункту 30 в редакції Постанови КМ № 1123 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

Для перевірки іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу служба у справах дітей протягом п'яти робочих днів надсилає повідомлення до Мінсоцполітики.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

До повідомлення додаються копія паспорта іноземця з перекладом на українську мову і засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів після надходження повідомлення надсилає запит до Національної поліції.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1123 від 02.11.2011, № 437 від 13.07.2016}

Національна поліція проводить перевірку заявників відповідно до пункту 35-1 цього Порядку та надсилає відповідь по суті запиту службі у справах дітей, яка розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

Питання про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та підготовка висновку про можливість подружжя бути усиновлювачами, один з якого є іноземцем, розглядається службою у справах дітей протягом п'яти робочих днів після надходження від Національної поліції результатів перевірки заявників.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

Повідомлення долучається службою у справах дітей до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду. Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

31. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, здійснює Мінсоцполітики.

32. Порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ визначає Мінсоцполітики.

33. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики справу, яка складається з таких документів:

1) заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, засвідчена нотаріально;

2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, у чотирьох примірниках;

{Підпункт 2 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 20 від 06.01.2010, № 313 від 06.08.2014}

3) висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами (у трьох примірниках). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат, наявність умов для проживання дитини), біографічні дані, склад сім’ї (кількість осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв’язку, наявність власних дітей), ставлення заявників до усиновлення, проходження підготовки з питань прийняття та виховання усиновленої дитини, попереднє ознайомлення з вимогами щодо усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні, інформація щодо раніше усиновлених дітей, їх стан здоров’я, розвиток, виховання, умови проживання, перебування в сім’ї після усиновлення дитини під соціальним супроводженням. Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких можуть усиновити заявники. Рекомендації щодо стану здоров’я дитини зазначаються у разі, коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п’яти років.

У висновку також зазначається інформація про наявність (відсутність) рішень суду щодо визнання заявників недієздатними, позбавлення їх батьківських прав, скасування усиновлення або визнання його недійсним, відібрання у них дітей, а також про факти відмови заявників від виховання власних чи раніше усиновлених дітей.

У разі видачі висновку недержавним органом до нього додається:

засвідчений нотаріально документ, що містить інформацію про акредитацію агентства з питань усиновлення дітей на території іноземної держави (за наявності);

копія ліцензії (до кожного екземпляра висновку) на провадження таким органом діяльності, пов’язаної з усиновленням;

засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує факт укладення договору між усиновлювачами та відповідним агентством з питань усиновлення дітей на території іноземної держави (за наявності), із зазначенням інформації щодо забезпечення агентством та усиновлювачами своєчасного звітування, інформування консульської установи чи дипломатичного представництва України про будь-які надзвичайні випадки, в тому числі зміну місця проживання дитини, виникнення можливості скасування усиновлення або передачі на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини, порушення прав та законних інтересів дитини, нещасні випадки, смерть дитини тощо.

Іноземцям, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, висновок готує служба у справах дітей за місцем їх проживання;

{Підпункт 3 пункту 33 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

4) дозвіл компетентного органу країни проживання заявників на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини, крім громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які проживають на території країни, з якою Україна має безвізовий режим;

{Підпункт 4 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1045 від 03.11.2010, № 1123 від 02.11.2011}

5) зобов’язання заявника нотаріально засвідчене (у двох примірниках), адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України:

{Абзац перший підпункту 5 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010; в редакції Постанови КМ № 313 від 06.08.2014}

поставити дитину на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, його адреси) протягом місяця після в'їзду до країни проживання;

забезпечити право усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5;

надавати можливість представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомляти консульську установу чи дипломатичне представництво України про зміну місця проживання усиновленої дитини;

протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

{Підпункт 5 пункту 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

{Підпункт 5 пункту 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

У зобов'язанні повинна зазначатися адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання зазначається адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та електронна адреса;

{Підпункт 5 пункту 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

6) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини із зазначенням причини усиновлення тільки одним із подружжя (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

{Підпункт 6 пункту 33 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

7) довідка з місця роботи про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органом, який її видав або нотаріально;

{Підпункт 7 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

8) засвідчена нотаріально копія документа про шлюб, зареєстрований в компетентних органах країни (у двох примірниках);

9) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

10) довідка про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання;

{Підпункт 10 пункту 33 в редакції Постанови КМ № 313 від 06.08.2014}

11) засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, із зазначенням його загальної і житлової площі та кількості спальних кімнат;

12) засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років.

{Пункт 33 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

13) виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання та обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років;

{Пункт 33 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

14) інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про своєчасність (несвоєчасність) подання звітів та наявність (відсутність) фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.

{Пункт 33 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014; в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

У разі усиновлення дитини одним із подружжя документи, передбачені підпунктами 2, 9, 10, 12 і 13 цього пункту подаються кожним з подружжя.

{Абзац пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 20 від 06.01.2010, № 313 від 06.08.2014}

Нотаріально засвідчені заяви про розмір заробітної плати чи інших доходів заявників, наявність у них майна чи права користування майном, інші заяви не замінюють документів, зазначених у цьому пункті.

Справа приймається Мінсоцполітики, якщо в ній є всі документи, зазначені у цьому пункті.

Документи, передбачені підпунктами 1, 3, 5-7, 9, 10, 12-14 цього пункту, подаються в оригіналах. У разі коли оригінал документа зберігається органом, який його видав (про що повинно бути зазначено в самому документі), подається його копія, нотаріально засвідчена.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

Документи, передбачені цим пунктом, оформляються в країні проживання заявників. Іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, оформляють документи на території України. Іноземці, які тимчасово проживають на території України, оформляють документи в країні постійного проживання.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

34. Кожен документ (крім копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу), зазначений у пункті 33 цього Порядку, а також будь-яка заява, звернення громадян України, які проживають за межами України, та іноземців з питань, що стосуються усиновлення, підлягають легалізації у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються до Мінсоцполітики разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

Заяви і звернення іноземців, які на законних підставах перебувають на території України, складаються українською мовою та засвідчуються нотаріусом.

Заяви, звернення, які оформлені з порушенням вимог цього пункту, розгляду не підлягають.

35. Строк дії документів, зазначених у пункті 33, крім документів, зазначених у пунктах 12 і 13 цього Порядку, становить один рік від дати їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни (про що зазначається в документі), в якій вони видані.

{Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

На день подання документів Мінсоцполітики строк їх подальшої дії повинен становити не менш як шість місяців.

У разі коли строк дії документів за законодавством країни, яка їх видала, становить менш як шість місяців, на день подання до Мінсоцполітики вони повинні бути дійсними.

35-1. Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів з дня прийняття справи надсилає до Національної поліції запит щодо перевірки іноземців на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу. У разі усиновлення дитини одним із подружжя перевірка проводиться стосовно чоловіка і дружини, крім випадків, передбачених пунктом 93 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 35-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1123 від 02.11.2011, № 437 від 13.07.2016}

До запиту додаються документи, передбачені підпунктами 2 і 12 пункту 33 цього Порядку.

Національна поліція протягом 10 днів після надходження запиту перевіряє заявників щодо перебування їх на обліку в Генеральному секретаріаті Інтерполу та надсилає відповідний запит до правоохоронних органів держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

{Абзац третій пункту 35-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

У разі наявності відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу Національна поліція протягом трьох днів після надходження результатів перевірки інформує про це Мінсоцполітики.

{Абзац четвертий пункту 35-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

У разі відсутності таких відомостей Національна поліція протягом 40 днів після надходження запиту інформує Мінсоцполітики про відсутність відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу, а також про результати перевірки заявників правоохоронними органами держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

{Абзац п'ятий пункту 35-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

Повідомлення про результати перевірки оформляються на бланку Національного центрального бюро Інтерполу, підписуються його керівником (заступником керівника) та скріплюються печаткою. Повідомлення долучається Мінсоцполітики до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду.

Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.

{Порядок доповнено пунктом 35-1 згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

36. Мінсоцполітики протягом 20 робочих днів перевіряє документи, зазначені у пункті 33 цього Порядку, на відповідність вимогам законодавства і в разі відповідності законодавству бере заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6, та Єдиного банку даних.

У разі виявлення необхідності щодо уточнення відомостей, які містяться у поданих документах, або проведення перевірки нововиявлених обставин Мінсоцполітики має право подати запит щодо додаткових документів та продовжити строк розгляду документів не більш як на 20 робочих днів.

{Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

37. Відомості про заявників, які беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, заносяться до Єдиного банку даних та Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6.

Про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі заявники повідомляються письмово.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

38. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

{Абзац перший пункту 38 в редакції Постанови КМ № 20 від 06.01.2010}

подані документи не відповідають вимогам, зазначеним у пунктах 33-35 цього Порядку;

у документах або їх перекладі є виправлення, дописки, не завірені в установленому порядку;

переклад не відповідає змісту оригіналу документа;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

{Абзац п'ятий пункту 38 в редакції Постанови КМ № 20 від 06.01.2010}

різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш як п'ятнадцять років;

{Абзац шостий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1215 від 30.11.2011}

серед дітей, які більше року перебувають на централізованому обліку, якщо інше не передбачене законодавством, немає дітей, які за віком та станом здоров'я відповідали б рекомендаціям, що містяться у висновку, передбаченому підпунктом 3 пункту 33 цього Порядку;

виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.

{Пункт 38 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

Письмова відмова у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі з обґрунтуванням причин видається або надсилається заявникам разом з поданими ними документами.

39. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, формуються в особову справу кандидатів в усиновлювачі, в якій зберігаються:

оригінали документів, зазначених у пункті 33 цього Порядку (до повернення їх кандидатам в усиновлювачі);

копія повідомлення про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та призначення дати ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені;

копія направлення для знайомства з дитиною за формою згідно з додатком 7;

копії документів дитини, на підставі яких Мінсоцполітики надав згоду на усиновлення;

копія згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини;

копія документа про шлюб;

копії паспортів або інших документів, що посвідчують особу кандидатів в усиновлювачі, особу представника кандидатів в усиновлювачі;

копія доручення на представлення інтересів кандидатів в усиновлювачі;

реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих кандидатами в усиновлювачі.

40. Дата ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, визначається Мінсоцполітики, про що кандидати в усиновлювачі повідомляються письмово.

Для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у першочерговому порядку запрошуються кандидати в усиновлювачі, які:

є родичами дитини;

бажають усиновити дитину, яка є братом, сестрою раніше усиновленої ними дитини;

бажають усиновити дитину, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини віком до п'яти років, а також без дотримання строків перебування дитини на обліку в Мінсоцполітики.

{Абзац п'ятий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

41. У разі коли кандидати в усиновлювачі з поважних причин у визначений день не з'явилися для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, їм може бути призначено іншу дату прийому у Мінсоцполітики за умови, що строк дії документів, які зберігаються в їх особовій справі, на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менш як один місяць.

Для визначення нової дати прийому у Мінсоцполітики кандидати в усиновлювачі подають письмову заяву, до якої додаються документи, що підтверджують наявність поважних причин, які унеможливлюють їх прибуття у визначений день.

42. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії документів (одного з них), зазначених у пункті 33 цього Порядку;

3) неприбуття без поважних причин у визначений день до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, або повторного неприбуття у визначений день;

4) неповернення документів у разі відмови від усиновлення дитини;

5) коли після триразового ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі не виявили бажання усиновити дитину з числа тих дітей, про яких їм була надана інформація;

6) надходження від Національної поліції інформації або виникнення інших обставин, що унеможливлюють усиновлення;

{Підпункт 6 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

7) подання кандидатами в усиновлювачі письмової заяви про зняття з обліку;

8) виявлення фактів передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформації про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.

{Пункт 42 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

Про зняття з обліку з підстав, зазначених у підпунктах 2-6, 8 цього пункту, кандидати в усиновлювачі повідомляються письмово.

{Абзац десятий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку заноситься до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Кандидати в усиновлювачі, зняті з обліку із зазначених у підпунктах 2-8 цього пункту підстав, можуть протягом року з дня зняття з обліку отримати в Мінсоцполітики документи, зазначені у підпунктах 2-14 пункту 33 цього Порядку.

{Абзац дванадцятий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 06.08.2014}

43. Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їх особової справи додаються копія анкети усиновленої дитини, а також копія рішення суду про усиновлення дитини чи інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку.

Після усиновлення дитини особова справа кандидатів в усиновлювачі зберігається в Мінсоцполітики протягом 10 років, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1045 від 03.11.2010, № 1123 від 02.11.2011}

Особова справа кандидатів в усиновлювачі, знятих з обліку із зазначених у підпунктах 2-7 пункту 42 цього Порядку підстав, зберігається в Мінсоцполітики протягом року, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

{Абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

44. Облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, які бажають усиновити дитину, що є іноземцем або особою без громадянства і проживає в Україні, здійснюється в порядку, встановленому цією постановою.

{Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені

45. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видача їм направлень для знайомства з дитиною здійснюються службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики відповідно за місцем, де дитина перебуває на місцевому, регіональному або централізованому обліку.

46. З метою заохочення громадян до усиновлення повідомлення про дітей, які можуть бути усиновлені, розміщуються в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики, веб-сайтах установ і організацій, з якими служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики уклали договори про співпрацю.

{Пункт 46 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

47. Інформація про дітей, яка розміщується відповідно до пункту 46 цього Порядку, може містити фотокартку дитини, відомості про її ім'я, вік, форму влаштування (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників), наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форму влаштування, особливі потреби дитини, а також контактні телефони та адресу служби у справах дітей, Мінсоцполітики, де можна отримати направлення для знайомства з дитиною.

48. Для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі мають право звернутися до служби у справах дітей за місцем їх обліку, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 48 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Перелік служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій із зазначенням їх адреси та контактних телефонів, а також уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей та Мінсоцполітики надається кандидатам в усиновлювачі службами у справах дітей за місцем їх обліку.

Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики ведуть Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надана інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

{Абзац третій пункту 48 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

49. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку.

Першочергове право на усиновлення дитини мають її родичі. Іншим кандидатам в усиновлювачі інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку, надається в порядку черги.

Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей постійно працює з ними щодо ознайомлення їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

У разі коли на обліку у службі у справах дітей не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, поставлену на місцевий облік, та її анкета згідно із строками перебування дитини на місцевому обліку не передана на регіональний облік, повідомлення про таку дитину подається у письмовому вигляді уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій направляє громадян України - кандидатів в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, з урахуванням черговості постановки їх на облік в Єдиному банку даних для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, до служби, яка надала повідомлення про дитину. Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надана інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

50. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно вносить інформацію щодо направлення в Єдиний банк даних та інформує про це службу у справах дітей за місцем обліку.

{Абзац перший пункту 50 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку. За бажанням їм також може бути призначена дата наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку.

51. Під час ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зобов'язані надати кандидатам в усиновлювачі інформацію про всіх дітей відповідного віку, які перебувають на місцевому чи регіональному обліку.

52. Мінсоцполітики ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку, та видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно вносить інформацію щодо направлення в Єдиний банк даних та інформує про це службу у справах дітей за місцем обліку. За бажанням кандидатів в усиновлювачі (крім громадян України, які проживають за межами України, та іноземців) Мінсоцполітики може видати їм лист-направлення для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або призначити дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

У разі переїзду дитини, яка перебувала на місцевому, регіональному обліку у службі у справах дітей на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, до іншої адміністративно-територіальної одиниці служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій, де дитина перебувала на обліку з усиновлення, Мінсоцполітики ознайомлюють кандидатів в усиновлювачі - громадян України з інформацією про таку дитину та видають їм направлення для знайомства з нею.

{Пункт 52 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011; в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

53. Ознайомлення громадян України, які проживають за межами України, іноземців, кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видачу їм направлень для знайомства з дитиною здійснює виключно Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Іноземцям надається інформація про дітей, які проживають (перебувають) в дитячих або інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу, досягли віку п'яти років та більше року перебувають на централізованому обліку, якщо інше не передбачено законодавством.

{Абзац другий пункту 53 в редакції Постанови КМ № 1123 від 02.11.2011}

У разі коли іноземці є родичами дитини, їм може бути надана інформація про дитину, яка влаштована в сім’ї громадян України.

{Пункт 53 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

Інформація про дітей, які менше року перебувають на централізованому обліку, а також дітей, які не досягли віку п'яти років, надається іноземцям, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем дитини, дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг віку п'яти років і більше року перебуває на обліку в Мінсоцполітики.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Іноземцям, які бажають усиновити братів або сестер раніше усиновленої ними дитини, надається інформація про усіх рідних братів і сестер раніше усиновленої ними дитини, які перебувають на централізованому обліку.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Подружжю, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, надається інформація про дітей, які можуть бути усиновлені іноземцями.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

54. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці - кандидати в усиновлювачі мають право тричі (з урахуванням повторних прийомів) ознайомитися з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, за умови, що на дату прийому в Мінсоцполітики строк подальшої дії їх документів становитиме не менш як місяць.

55. Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя - кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, уповноваженому органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінсоцполітики.

Кандидатам в усиновлювачі не надається інформація про дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, стосовно яких розглядається заява громадян щодо поновлення їх у батьківських правах, встановлення батьківства, скасування рішення про визнання особи (осіб) недієздатною, безвісно відсутньою. Про наявність такої заяви служба у справах дітей за місцем звернення громадян зобов’язана протягом п’яти робочих днів повідомити службу у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини та місцем походження.

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, не надається у разі перебування дітей на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090).

{Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}вгору