Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Висновок, Звіт, Акт, Повідомлення, Інформація від 08.10.2008905
Документ 905-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2016, підстава - 437-2016-п

98. Служба у справах дітей протягом п'яти днів після набрання чинності рішенням суду про усиновлення дитини надсилає засвідчену в установленому порядку копію такого рішення:

до служби у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі - для здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини;

до служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, - для зняття дитини з місцевого обліку;

до Мінсоцполітики у разі усиновлення громадянами України, які проживають за її межами, або іноземцями (рішення надсилається у двох примірниках) - для зняття з обліку дитини, кандидатів в усиновлювачі та подання рішення суду до МЗС. Рішення про усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя до Мінсоцполітики не надсилається.

99. Консульська установа чи дипломатичне представництво України в разі усиновлення дитини - громадянина України, яка проживає за межами України, протягом 20 робочих днів від дня набрання чинності рішенням про усиновлення надсилає до МЗС засвідчену в установленому порядку копію рішення для подання Мінсоцполітики.

100. Служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом п'яти робочих днів після надходження рішення суду про усиновлення дитини знімає дитину з обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та до Єдиного банку даних.

Повідомлення про усиновлення дитини надсилається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінсоцполітики для зняття дитини відповідно з регіонального та централізованого обліку.

101. На підставі повідомлення служби у справах дітей про усиновлення дитини, рішення суду, консульської установи чи дипломатичного представництва України про усиновлення дитини Мінсоцполітики:

знімає дитину з централізованого обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

знімає іноземців та громадян України, які проживають за її межами, з обліку кандидатів в усиновлювачі, про що заносяться відомості до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та до Єдиного банку даних.

102. Мінсоцполітики веде електронний реєстр дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями, за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

103. Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років.

Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України за дорученням МЗС до досягнення дітьми вісімнадцяти років.

У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини не проводиться.

104. Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Форма звіту про умови проживання та виховання усиновленої дитини, вимоги до його складення встановлюються Мінсоцполітики.

Звіти зберігаються службою у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів протягом трьох років після досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.

Відомості про усиновлену дитину та інформація про результати нагляду за умовами її проживання і виховання заносяться до Книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд, яка ведеться за формою згідно з додатком 12.

105. У разі виявлення фактів порушення прав дитини служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів щодо їх усунення.

Якщо протягом місяця не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради за клопотанням служби у справах дітей звертається до суду з позовом про скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним або позбавлення усиновлювачів батьківських прав.

106. Про зміну місця проживання усиновлювачів та дитини служба у справах дітей протягом місяця письмово повідомляє службу у справах дітей за місцем її нового проживання для організації нагляду за умовами проживання і виховання дитини. До повідомлення додається копія рішення суду про усиновлення дитини, копії звітів про результати перевірок умов проживання усиновленої дитини.

У разі отримання інформації про виїзд усиновлювачів разом з усиновленою дитиною за межі України на строк більше ніж 90 днів служба у справах дітей, яка здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини, невідкладно передає до МЗС документи, зазначені в підпункті 1 пункту 22 і пункті 23 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини для подальшого їх надсилання до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України.

107. Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, Мінсоцполітики протягом місяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.

108. На підставі рішень суду, рішень консульських установ чи дипломатичних представництв України про усиновлення дитини МЗС реєструє усиновлених дітей, які проживають за межами України. Форма реєстру затверджується МЗС.

109. МЗС у місячний строк після надходження документів від Мінсоцполітики надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо взяття дитини на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підставі доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права щодо захисту прав дітей.

Нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, забезпечується МЗС шляхом здійснення таких заходів:

проведення співбесіди з усиновлювачами під час взяття на консульський облік усиновленої дитини;

відвідування родини усиновлювачів та усиновлених дітей, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва України;

проведення аналізу отриманих звітів про умови виховання і стан здоров’я усиновлених дітей, що надійшли від усиновлювачів;

проведення аналізу отриманої інформації про умови виховання і стан здоров’я усиновленої дитини, що надійшла від компетентного органу країни проживання;

спілкування за допомогою засобів зв’язку з усиновлювачами та усиновленою дитиною щодо умов виховання і стану здоров’я усиновленої дитини, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва.

110. Під час взяття на консульський облік усиновленої дитини відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надають усиновлювачам зразок звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини, який подається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачами до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

У разі взяття на консульський облік усиновленої дитини у країні, іншій ніж країна проживання усиновлювачів на момент подання до Мінсоцполітики справи, передбаченої пунктом 33 цього Порядку, усиновлювачі подають до відповідної консульської установи чи відповідного дипломатичного представництва України документи, зазначені у підпунктах 2, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.

111. Консульська установа чи дипломатичне представництво України аналізує звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини і щороку до 1 лютого надсилає МЗС інформацію про здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, за формою згідно з додатком 13. МЗС узагальнює подану інформацію та до 1 березня поточного року передає її до Мінсоцполітики.

Звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини зберігаються у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України протягом трьох років після досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.

112. Консульська установа чи дипломатичне представництво України, яким стало відомо про факт порушення прав усиновленої дитини, вживають заходів до захисту її прав.

У разі отримання інформації про порушення прав та законних інтересів дітей, які усиновлені іноземцями або громадянами України, які проживають за межами України, консульська установа чи дипломатичне представництво України разом з компетентними органами країни проживання здійснює заходи, спрямовані на перевірку такої інформації, а також умов проживання та виховання усиновленої дитини, за результатами якої надсилають до МЗС звіт.

113. У разі коли не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, консульська установа чи дипломатичне представництво України за місцем проживання усиновленої дитини в межах своїх повноважень сприяє вирішенню питання про скасування усиновлення або визнання його недійсним.

Відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до МЗС в копії та до Мінсоцполітики оригінали таких документів:

висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідність його інтересам дитини (дітей) за формою згідно з додатком 18;

копії паспортів усиновлювачів та усиновленої дитини;

нотаріально засвідчену заяву усиновлювачів про скасування усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

нотаріально засвідчену заяву усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним, а також збереження її прізвища, ім’я та по батькові, які дитина одержала у зв’язку з усиновленням, або відновлення її прізвища, ім’я та по батькові, які вона мала до усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Заяви усиновлювачів та усиновленої дитини підлягають легалізації у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

Після скасування усиновлення або визнання його недійсним відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України сприяє поверненню дитини в Україну.

Подальше влаштування такої дитини здійснює служба у справах дітей за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.Додаток 1
до Порядку

КНИГА
обліку дітей, які можуть бути усиновлені
_____________________________________________________________________
(служба у справах дітей,
_____________________________________________________________________
Мінсоцполітики)

Розпочато __________ 20__ року

Закінчено __________ 20__ року

Порядковий номер*

Найменування служби у справах дітей, яка надіслала анкету

Дата взяття дитини на місцевий (регіональний, централізований) облік

Прізвище,ім'я, по батькові дитини

Дата народження

Номер анкети

Дата надіслання анкети для взяття дитини на регіональний (централізований) облік**

Підстави і дата зняття з обліку

Примітки

_______________

* Нумерація наскрізна.

**Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад зазначають дату надіслання анкети для взяття дитини на регіональний облік.

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зазначають дату надіслання анкети для взяття дитини на централізований облік.

Мінсоцполітики зазначену графу не веде.Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 580)

ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини

ВИСНОВОК
про стан здоров'я особиДодаток 4
до Порядку

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі
____________________________________________________
(служба у справах дітей)
__________________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ____

Закінчено ________ 20__ р. № ____

Порядковий номер

Дата взяття на облік

Обліковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса, телефон

Висновок про можливість бути усиновлювачем (номер, дата)

Підстави і дата зняття з обліку

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження усиновленої дитини

Примітка
Додаток 5
до Порядку

ЗВІТ
про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитиниДодаток 6
до Порядку

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі

________________________________________________
(Мінсоцполітики)
____________________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ____

Закінчено ________ 20__ р. № ____

Порядковий номер

Дата взяття на облік

Країна проживання

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер і дата видачі направлення для знайомства з дитиною

Згода на усиновлення (номер, дата)

Документ, що підтверджує підстави для зняття з обліку, його номер і дата

Дата і номер повідомлення до МЗС

Примітка


НАПРАВЛЕННЯ
для знайомства з дитиною

АКТ
про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною


Додаток 9
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитиниДодаток 10
до Порядку

КНИГА
обліку рішень про усиновлення дітей
_________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво України)
___________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ____

Закінчено ________ 20__ р. № ____

Порядковий номер

Дата прийняття рішення

Номер рішення

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення

Дата народження дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати)

Адреса сім'ї усиновлювачів на час усиновлення

Усиновлення дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; усиновлення вітчимом, мачухою

Інформація про скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним

Примітки
Додаток 11
до Порядку

КНИГА
обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою
____________________________________________
(служба у справах дітей)
_______________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ____

Закінчено ________ 20__ р. № ____

Порядковий номер

Дата надходження заяви

Дата, номер висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення

Дата народження дитини

Правові підстави для усиновлення дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення

Адреса, сім'ї на час усиновлення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка усиновила дитину

Прізвище, ім'я, по батькові матері (батька) дитини

Дата винесення рішення суду про усиновлення, номер, повна назва суду

Примітки
Додаток 12
до Порядку

КНИГА
обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і
виховання яких здійснюється нагляд
_______________________________________________
(служба у справах дітей)
___________________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ___

Закінчено ________ 20__ р. № ___

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення

Дата народження дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення

Адреса сім'ї

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати)

Дата винесення рішення суду про усиновлення, номер, повна назва суду

Дата складення звіту про умови проживання та виховання усиновленої дитини (інформація про наявність або відсутність порушень прав дитини)

Заходи, вжиті для захисту прав дитини

Відомості про зміну місця проживання сім'ї (нова адреса, дата, номер повідомлення до служби у справах дітей за новим місцем проживання)

Примітки
Додаток 13
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей, які проживають за межами України
_________________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво України)
_____________________________________________________________

Розпочато ________ 20__ р. № ____

Закінчено ________ 20__ р. № ____

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення*

Дата народження дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати)

Обліковий номер в МЗС

Обліковий номер у Департаменті

Графік подання звітів

Дата надходження звіту усиновлювача

Інформація про факт порушення прав дитини (дата, від кого надійшло повідомлення)

Заходи, вжиті для захисту прав дитини

Примітки

*Включаються всі усиновлені діти, які перебувають на консульському обліку у відповідній консульській установі, дипломатичному представництві України у звітному періоді.Додаток 14
до Порядку

АКТ
про знищення анкет дітей, які можуть бути усиновлені


Додаток 15
до Порядку

АКТ
про знищення справ кандидатів в усиновлювачіДодаток 16
до Порядку

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надана службою у справах дітей чи Мінсоцполітики інформація про дітей, які можуть бути усиновлені

Розпочато ________________ 20___ р. № ___

Закінчено _________________ 20___ р. № ___

Порядковий номер

Дата проведення співбесіди

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів) в усиновлювачі

Обліковий номер кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, найменування служби у справах дітей

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини (дітей), про яку (яких) надана інформація

Видано направлення (номер, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини (дітей)

Відмова в отриманні направлення із зазначенням причини

Підпис кандидата (кандидатів) в усиновлювачіДодаток 17
до Порядку

АНКЕТА ДИТИНИ


Додаток 18
до Порядку

ВИСНОВОК
щодо доцільності (недоцільності) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей)вгору