Документ 904-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2003 р. N 904
Київ
Про затвердження Порядку визначення сум, що
вносяться до державного бюджету
підприємствами-монополістами у 2003 році
та I кварталі 2004 р. у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок визначення сум, що вносяться до державного
бюджету ( 380-15 ) підприємствами-монополістами у 2003 році та I
кварталі 2004 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 р. N 904
ПОРЯДОК
визначення сум, що вносяться до державного бюджету
підприємствами-монополістами у 2003 році та I кварталі
2004 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової
величини фонду оплати праці
1. Суми, що вносяться до державного бюджету у зв'язку з
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці,
визначаються згідно із ставкою оподаткування прибутку
(30 відсотків суми перевищення) госпрозрахунковими підприємствами,
які мають самостійний баланс і розрахунковий (поточний) рахунок,
включаючи підприємства, яким надано пільги з оподаткування
прибутку, та підприємства, звільнені від сплати податку на
прибуток відповідно до законодавства.
Зазначені платежі вносяться до державного бюджету з прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємств, а збитковими
підприємствами - за рахунок збільшення збитків.
Зазначені платежі не включаються до складу валових витрат
платника податку на прибуток.
Перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується
регулювання фондів оплати праці у 2003 році та I кварталі 2004 р.,
затверджений спільним наказом Мінекономіки, Держкомстату та
Антимонопольного комітету від 29 грудня 1999 р. N 160/422/16
( z0096-00 ).
Суми платежів у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці у звітному місяці 2003 року та I кварталу
2004 р. вносяться до державного бюджету до 25 числа місяця, що
настає за звітним. Зазначені платежі зараховуються на відповідні
бюджетні рахунки згідно з кодом бюджетної класифікації доходів
240810 "Відрахування від сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці на підприємствах-монополістах" ( 380-15 ).
Платники зазначеного платежу подають органам державної
податкової служби за місцем знаходження за три дні до закінчення
терміну сплати розрахунок суми, що вноситься до державного бюджету
підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової
величини фонду оплати праці. Приклад розрахунку сум платежу
наведено у додатку 1.
Склад витрат на оплату праці визначається відповідно до
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Мінстату від 11 грудня 1995 р. N 323 ( z0465-95 ).
2. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
(витрат на оплату праці) у звітному місяці визначається
підприємством як різниця між фактичним і розрахунковим фондами
оплати праці у звітному місяці.
3. Розрахункова величина фонду оплати праці у звітному місяці
визначається підприємством шляхом множення величини базової
середньої заробітної плати працівників на чисельність працюючих,
на індекс обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) за звітний
місяць, на індекс інфляції за період з 1 січня 2003 р. по звітний
місяць включно та на частку від ділення розмірів мінімальної
заробітної плати відповідно до законодавчих актів у зв'язку з
підвищенням мінімальної заробітної плати у 2003 році та I кварталі
2004 року.
Якщо індекс інфляції менший ніж одиниця, під час розрахунку
застосовується індекс інфляції, що дорівнює одиниці.
Частка від ділення розмірів мінімальної заробітної плати
визначається як відношення величини встановленого у 2003 році та
I кварталі 2004 р. розміру мінімальної заробітної плати до
попереднього її розміру і застосовується у разі, коли ставка
тарифного розряду працівника найнижчої кваліфікації менша ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 2003 рік та
I кварталу 2004 р., або за умови, що протягом 2003 року та
I кварталу 2004 р. ціни і тарифи на продукцію (послуги) не
підвищувалися в результаті зростання фонду оплати праці,
ефективності виробництва та наявності економії ресурсів.
Контроль за тарифами і цінами підприємств-монополістів
здійснюється відповідно до законодавства.
4. Базовою середньою заробітною платою є середньомісячна
заробітна плата працівників підприємства за IV квартал 2002 р.,
розрахована виходячи з фонду оплати праці всього персоналу та
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу за зазначений період.
Якщо в IV кварталі 2002 р. було виплачено одноразові
винагороди за вислугу років і за підсумками роботи у 2002 році, то
в розрахунок середньомісячної заробітної плати за IV квартал ці
виплати не включаються.
У тому місяці 2003 року та I кварталу 2004 р., у якому
виплачуватимуться винагороди за вислугу років чи за підсумками
роботи у 2002 чи 2003 році, розрахункова величина фонду оплати
праці збільшується у 2 рази.
Підприємства, утворені після 2002 року, за базову
середньомісячну заробітну плату мають право брати середню
заробітну плату одного працівника, що склалася у IV кварталі
2002 р. у відповідній галузі (підгалузі), згідно з додатком 2.
У разі коли підприємство належить до галузі (підгалузі), не
зазначеної в додатку 2, воно для проведення розрахунку може брати
середньомісячну заробітну плату в IV кварталі 2002 р. в галузях
економіки в цілому. За зверненням підприємств Держкомстат має
право уточнювати дані про середню заробітну плату у відповідній
галузі (підгалузі) з обов'язковим повідомленням про це органів
державної податкової служби за місцем знаходження.
Підприємство, що має багатогалузевий характер виробництва,
для проведення розрахунків бере середню заробітну плату за
IV квартал 2002 р. тієї галузі (підгалузі), чисельність
працівників якої переважає на цьому підприємстві. Таке
підприємство може визначати розрахунковий фонд оплати праці за
кожним видом діяльності окремо. При цьому розрахунковий фонд
оплати праці всього персоналу визначається за тим видом
діяльності, чисельність працівників якого найбільша. Сума
перевищення розрахункового фонду оплати праці визначається в
цілому на підприємстві.
5. Для визначення розрахункового фонду оплати праці береться
середньооблікова чисельність працюючих за звітний місяць 2003 року
або I кварталу 2004 р., яка визначається відповідно до пункту 3.3
Інструкції із статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату від
7 липня 1995 р. N 171 ( z0287-95 ). При цьому до середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу додатково
включається в еквіваленті повної зайнятості чисельність
працівників, які:
залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового
характеру, в тому числі за договорами підряду на виконання разових
спеціальних робіт;
прийняті на роботу за сумісництвом;
залучені для роботи на підприємстві за спеціальними
договорами з державними організаціями.
6. Розрахунковий фонд оплати праці за звітний місяць
збільшується на суму індексації оплати праці відповідно до
законодавства та компенсації працівникам втрати частини заробітної
плати у зв'язку з порушенням строків її виплати.
7. Індекси зростання (зниження) обсягів продукції (робіт,
послуг) визначаються шляхом ділення цих обсягів у звітному місяці
2003 року або I кварталу 2004 р. на їх базову величину.
Перелік показників обсягів продукції (робіт, послуг), що
застосовуються для визначення розрахункового фонду оплати праці,
зазначений у додатку 3. Держкомстат має право уточнювати перелік
цих показників та порядок їх визначення у порівнянних цінах.
За базову величину береться середньомісячний обсяг продукції
(робіт, послуг) за 2002 рік у порівнянних цінах. Під час
визначення середньомісячного обсягу продукції (робіт, послуг) за
2002 рік з розрахунку вилучаються місяці, протягом яких
підприємство не працювало або щодо яких відсутні дані про обсяги
виробництва. Підставою є звітність за показниками обсягів
продукції (робіт, послуг).
Якщо у звітному місяці більше половини робочих днів основний
виробничий персонал перебував в оплачуваних відпустках або
проводився плановий капітальний ремонт устаткування, що
підтверджується розпорядчими документами (наказами, графіками,
табелями тощо), розрахунок сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці не проводиться.
У разі коли підприємство фактично не працювало протягом
усього звітного місяця воно має право за наявності коштів
використати їх для оплати простою працівників відповідно до
законодавства і виплати заробітної плати працівникам, які
забезпечують обслуговування та збереження обладнання і споруд.
Підприємства, утворені у 2002 році, розраховують індекси
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) шляхом ділення
обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) за звітний місяць на
середньомісячний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) з
початку діяльності до кінця 2002 року.
У разі зниження обсягів виробництва продукції (робіт, послуг)
більш як на 30 відсотків у розрахунках застосовується граничний
індекс 0,7.
Підприємства, обсяги виробництва яких у порівнянних цінах
зіставити неможливо через відсутність даних про ці ціни або
показника продукції (робіт, послуг), розрахункову величину фонду
оплати праці визначають без урахування індексу обсягів виробництва
продукції (робіт, послуг). Електро-, тепло-, водопостачальні та
нафто-, газотранспортні підприємства, крім суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють транзит трубопровідним
транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку,
визначають розрахункову величину фонду оплати праці без урахування
індексу обсягів виробництва продукції (робіт, послуг).
8. Сума перевищення фонду оплати праці у звітному місяці
зменшується на суму його економії за попередній звітний період,
якщо в розрахунках не застосовувався граничний індекс зниження
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) 0,7.

Додаток 1
до Порядку
ПРИКЛАД
розрахунку сум, що вносяться до державного бюджету
підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці
за __________________ року
( місяць )
------------------------------------------------------------------ Показник |Рядок|Одиниця | Кількісне значення | |виміру | показника | | | | | |---------------------- | | | I варіант|II варіант ------------------------------------------------------------------
Середньомісячна
заробітна плата, що
береться для визначення
розрахункового фонду
оплати праці 01 гривень 550 620

Середньооблікова
чисельність штатних
працівників облікового
складу в звітному місяці,
включаючи додаткову,
передбачену пунктом 5
Порядку 02 чоловік 3120 830
Обсяги виробництва
продукції (робіт,
послуг) за звітний
місяць 03 тис. гривень 4535 1050
(у порівнянних цінах)
Середньомісячний обсяг
виробництва продукції
(робіт, послуг) за 04 -"- 4825 905
2002 рік (у порівнянних
цінах)
Індекс обсягів
виробництва продукції
(робіт, послуг) 05 коефіцієнт 0,94 1,16
(рядок 03 : рядок 04)
Частка від ділення
мінімальної заробітної
плати, коли ставка
тарифного розряду
працівника найнижчої
кваліфікації менша ніж
розмір мінімальної
заробітної плати, 06 -"- 1,12 -
встановленої на
2003 рік та I квартал
2004 року
Частка від ділення
розмірів мінімальної
заробітної плати за
умови непідвищення
протягом 2003 року та
I кварталу 2004 р. цін
і тарифів на продукцію
(роботи, послуги)
внаслідок зростання
фонду оплати праці, 07 коефіцієнт - 1,12
ефективності
виробництва та наявності
економії ресурсів
Індекс інфляції за
період з 1 січня 2003 р.
до звітного місяця
включно (індекси за 08 -"- 1,011 1,011
січень - травень,
умовно)*
Розрахунковий фонд
оплати праці за звітний
місяць (рядок 01 х рядок
02 х рядок 05 х рядок 06
х рядок 07 х рядок 08) 09 тис. гривень 1826,5 675,9
Фактичний фонд оплати
праці за звітний місяць 10 -"- 1847 668,7
Перевищення (-) або
економія (+)
розрахункової величини
фонду оплати праці у
звітному місяці
(рядок 10 - рядок 09) 11 -"- - 20,5 + 7,2
Сума економії за
попередній період
поточного року 12 -"- 7,5 -
Сума перевищення (-) або
економії (+)
розрахункової величини
фонду оплати праці,
зменшена на суму
економії за попередній
період поточного року 13 -"- - 13 + 7,2
(рядок 11 - рядок 12)
Сума платежу за
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
(рядок 13 х 30 : 100) 14 -"- 3,9 -
_______________
* Якщо розрахунок проводиться за травень.

Додаток 2
до Порядку
Середньомісячна заробітна плата
в IV кварталі 2002 року
------------------------------------------------------------------ Вид економічної діяльності | На одного |середньооблікового | штатного | працівника, | гривень ------------------------------------------------------------------
Разом 413,31
Промисловість - усього 527,67
з них виробництво та розподілення
електроенергії, газу і води 597,21
у тому числі:
виробництво електроенергії, газу і тепла 651,63
збір, очищення та розподілення води 393,84
Транспорт і зв'язок - усього 619,36
у тому числі:
залізничний 735,69
транспортування трубопроводами 1234,18
авіаційний 764,93
допоміжні транспортні послуги 789,09
пошта і зв'язок 517,8

Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК
показників обсягу продукції (робіт, послуг),
які застосовуються для визначення розрахункового
фонду оплати праці
------------------------------------------------------------------ Вид діяльності | Показник | Нормативні документи, якими | | визначено порядок розрахунку | | обсягу продукції (робіт, послуг) | | у порівнянних цінах ------------------------------------------------------------------
Промисловість обсяг пояснення щодо заповнення звіту
(добувна і виробленої згідно з формою N 1-п (термінова)
обробна) промислової місячна, затверджене наказом
продукції Держкомстату від 18 липня
(робіт, 2002 р. N 274 ( v0274202-02 )
послуг) у
порівнянних
цінах на
1 січня
2003 р.
Транспорт обсяг Порядок визначення обсягів
доходів від доходів у порівнянних цінах
основної на підприємствах транспорту,
діяльності затверджений наказом Мінстату
від 20 вересня 1995 р. N 232
( z0349-95 )
Пошта і зв'язок обсяг усіх Порядок визначення обсягів
доходів від доходів у порівнянних цінах
діяльності на підприємствах зв'язку,
затверджений наказом Мінстату
від 20 вересня 1995 р. N 232
( z0349-95 ), із змінами,
внесеними наказами Держкомстату
від 27 грудня 1999 р. N 421
( z0042-00 ), зареєстрованим в
Мін'юсті 25 січня 2000 р. за
N 42/4263, та від 28 лютого
2000 р. N 71 ( z0157-00 ),
зареєстрованим в Мін'юсті
10 березня 2000 р. за
N 157/4378вгору