Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2019903
Документ 903-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2019 р. № 903
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 81ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2019 р. № 903

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412; 2015 р., № 28, ст. 809):

1) у тексті Порядку слова “власноручно написану” виключити;

2) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2019 р. № 903)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади””;

3) у додатку 2 до Порядку:

у назві додатка слово “ЗАЯВА*” замінити словом “ЗАЯВА”;

виноску “*” виключити.

2. У Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 41, ст. 1453; 2019 р., № 47, ст. 1604, № 78, ст. 2695), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 р. № 888:

1) у другому реченні абзацу четвертого пункту 2 слова “не допускаються до тестування та” виключити;

2) у підпункті 5 пункту 6 слова “(у випадках, передбачених цим Порядком)” замінити словами “(у разі визначення Комісією або  конкурсною комісією необхідності розв’язання ситуаційних завдань)”;

3) абзац перший пункту 16 після слів “розв’язання ситуаційних завдань” доповнити словами “(у разі їх розв’язання)”;

4) в абзаці другому пункту 20-1 слова “такий кандидат не допускається до перевірки володіння іноземною мовою (на зайняття посад категорії “А”) або проходження тестування (на зайняття посад категорій “Б” і “В”)” замінити словами “такий кандидат не допускається до проходження конкурсу”;

5) абзац перший пункту 23 після слів “розв’язання кандидатами ситуаційних завдань” доповнити словами “(у разі їх розв’язання)”;

6) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Кандидати проходять такі види тестування:

для посад категорії “А” - на знання законодавства та на абстрактне мислення;

для посад категорій “Б” і “В” - на знання законодавства.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакові види тестування.

Про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється в порядку, передбаченому абзацом восьмим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такого тестування.

Порядок проведення тестування на знання законодавства визначається пунктами 27-34, 36-39 цього Порядку.

Порядок проведення тестування на абстрактне мислення визначається пунктами 27, 30, 31, 34, 38, 74-76 цього Порядку.

Між проходженням різних видів тестувань Комісія може надавати перерви з визначенням їх тривалості.”;

7) в абзаці другому пункту 38  слова “абзацами четвертим і п’ятим” замінити словами “абзацами сьомим і восьмим”;

8) пункт 40 викласти в такій редакції:

“40. Про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання) та/або співбесіди кандидатів інформують на попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження відповідного етапу конкурсу одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.”;

9) в абзаці першому пункту 41 слова “суб’єкта призначення або керівника державної служби, про що зазначається в наказі (розпорядженні) про оголошення конкурсу” замінити словами “Комісії або конкурсної комісії”;

10) у пункті 59:

в абзаці третьому слова “або уповноваженою ним особою” виключити;

доповнити пункт після абзацу третього абзацом такого змісту:

“Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби може проводитися уповноваженою ним особою.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим; 

11) у пункті 97 слова “абзацами четвертим і п’ятим” замінити словами “абзацами сьомим і восьмим”;

12) у тексті Порядку слова і цифри “абзацом п’ятим пункту 17” замінити словами і цифрами “абзацом восьмим пункту 17”;

13) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

у розділі “Загальні умови” слова “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” замінити словами “Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів”;

у примітці до додатка:

в абзаці четвертому слова “з урахування вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС” замінити словами “з урахуванням рекомендацій НАДС”;

абзац восьмий виключити;

у розділі “Загальні умови” додатка 9-1 слова “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи” замінити словами “Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів”;

в абзаці першому виноски “**” до додатків 10-12 слова “з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС” замінити словами “з урахуванням рекомендацій НАДС”.

3. Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026; 2018 р., № 83, ст. 2735), викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 448
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2019 р. № 903)

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги*

1.

Освіта**

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи**

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

II. Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги***

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


Вимоги до компетентності****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із співробітниками;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;
- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;
- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
- вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору

3.

Досягнення результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та співробітників;
- вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;
- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;
- здатність до аналізу ситуації;
- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;
- висока самоорганізація

4.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях

5.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

6.Професійні знання*****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання: 
Конституції України
Закону України  “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.3.__________

* Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.

** Не зазначається у разі наявності аналогічної вимоги у підрозділі “Кваліфікаційні вимоги” розділу “Спеціальні вимоги”.

*** Зазначається лише у разі, коли спеціальним законом, який регулює діяльність відповідного державного органу, визначено інші вимоги до освіти та/або досвіду роботи, відмінні від тих, що зазначені у Законі України “Про державну службу”, а також у разі необхідності уточнення галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

**** У розділі “Вимоги до компетентності” зазначається не більше шести вимог.

***** У розділі “Професійні знання” зазначається не більше трьох вимог.”.вгору