Документ 900/2007, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо реформування
державної служби в Україні та
забезпечення захисту конституційних
прав державних службовців

Ураховуючи, що запорукою демократичного розвитку України є
високоефективна організація державної служби, яка має бути
зорієнтована на надання якісних адміністративних послуг, зниження
рівня корупції в органах державної влади, забезпечення політичної
нейтральності державних службовців, привабливості державної служби
для висококваліфікованих спеціалістів, з метою реформування
державної служби в Україні згідно з європейськими стандартами,
зокрема встановлення гарантій політичної нейтральності державних
службовців, забезпечення додержання конституційних прав громадян,
які перебувають на державній службі, та відповідно до
частини другої статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити доопрацювання законопроекту про внесення змін
до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (нова
редакція) з урахуванням положень Концепції розвитку законодавства
про державну службу в Україні, схваленої Указом Президента України
від 20 лютого 2006 року N 140 ( 140/2006 ), передбачивши при
цьому, зокрема:
недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод
осіб, які перебувають на державній службі;
системне та комплексне правове регулювання всіх видів
державної служби, включаючи державну службу в апаратах Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради
національної безпеки і оборони України, в центральних та місцевих
органах виконавчої влади, у тому числі дипломатичну службу,
державну прикордонну службу, державну службу в митних органах,
органах державної податкової служби, судах, органах прокуратури,
міліції, інших державних органах, а також у Збройних Силах України
та інших військових формуваннях;
утворення незалежного державного органу з питань управління
державною службою, спрямування його діяльності передусім на
забезпечення здійснення єдиної державної політики у сфері
управління державною службою, забезпечення захисту законних прав
та інтересів державних службовців;
розмежування політичних та адміністративних посад в органах
державної влади, запровадження в органах державної влади посад
керівників апаратів як вищих адміністративних посад у цих органах;
впорядкування класифікації посад державних службовців з
урахуванням обсягу повноважень за посадою, складності покладених
обов'язків, ступеня відповідальності;
вдосконалення класифікації посад за категоріями посад та
рангами державних службовців, порядку віднесення посад державних
службовців до відповідних категорій, встановлення більш жорстких
вимог до присвоєння рангів державних службовців;
встановлення загального порядку заміщення посад державних
службовців військовослужбовцями Збройних Сил України та інших
військових формувань, працівниками правоохоронних органів;
удосконалення співвідношення між категоріями посад та рангами
державних службовців, а також категоріями посад, рангами, класними
чинами, військовими та спеціальними званнями, категоріями посад і
рангами посадових осіб місцевого самоврядування;
закріплення більш високих вимог до кандидатів на посади
державних службовців, зокрема щодо наявності в них фахової вищої
освіти, рівня професійності;
удосконалення порядку проходження державної служби, зокрема
просування державних службовців по службі відповідно до рівня їх
кваліфікації, ділових та моральних якостей, професійних досягнень,
з урахуванням стажу державної служби;
удосконалення порядку проведення конкурсів на заміщення
вакантних посад державних службовців, оцінювання при доборі
претендентів на посаду, прийнятті на державну службу та просуванні
по службі, визначення загальних та спеціальних (з урахуванням
специфіки роботи майбутнього державного службовця) вимог до таких
процедур;
підвищення ролі кадрового резерву, ефективності роботи з
особами, зарахованими до такого резерву;
забезпечення обов'язковості періодичної атестації та іншого
оцінювання результатів діяльності державних службовців, що має
бути підставою для прийняття рішень щодо просування по службі,
встановлення різних видів заохочень або застосування
дисциплінарних стягнень тощо;
запровадження ефективних правових механізмів забезпечення
стабільності діяльності державних службовців та їх незалежності
від особистої позиції осіб, які займають політичні посади;
забезпечення захисту державних службовців під час виконання
ними своїх повноважень, у тому числі від проявів зухвалої та
зневажливої поведінки щодо них;
чітке визначення підстав для звільнення державних службовців,
у тому числі з ініціативи роботодавця чи уповноваженого ним
органу, з тим щоб виключити можливість довільного тлумачення таких
підстав чи їх суб'єктивного застосування;
захист законних прав та інтересів державних службовців у разі
зміни структури, реорганізації чи ліквідації органу державної
влади, зокрема гарантії переведення державного службовця на
рівнозначну посаду без конкурсного відбору;
впровадження обов'язкового підвищення кваліфікації державних
службовців, створення більш сприятливих умов для їх професійного
навчання та творчого розвитку, розширення можливості для
підвищення кваліфікації без відриву від служби;
визначення видів дисциплінарних порушень та дисциплінарних
стягнень, порядку і процедури розслідування дисциплінарного
порушення, фіксації факту його вчинення, прийняття рішення про
накладення дисциплінарного стягнення, оскарження такого рішення,
захист при цьому прав державного службовця;
визначення структури оплати праці державних службовців, яка
має складатися з посадових окладів, премій, надбавок за ранг, за
вислугу років на державній службі та інших надбавок, передбачити
можливість підвищення розмірів надбавок за ранг та за вислугу
років на державній службі;
встановлення з 1 січня 2010 року мінімального посадового
окладу державного службовця на рівні не менш як два розміри
мінімальної заробітної плати;
підвищення ролі посадового окладу у формуванні заробітної
плати державного службовця, збільшення частки посадового окладу в
загальному розмірі місячної заробітної плати, забезпечення такого
співвідношення надбавок і посадового окладу, щоб останній становив
не менш як 80 відсотків місячної заробітної плати;
удосконалення пенсійного, інших видів соціального
забезпечення державних службовців;
удосконалення порядку надання житла державним службовцям, які
потребують поліпшення житлових умов, та запровадження гарантій
надання такого житла, а також земельних ділянок для садівництва,
впровадження пільгового безвідсоткового кредитування державних
службовців на придбання або будівництво житла, передбачити
фінансування відповідних видатків у повному обсязі з 1 січня
2009 року;
2) подати до 1 жовтня 2007 року доопрацьований законопроект
про внесення змін до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (нова редакція) для внесення його Президентом України
як позачергового на розгляд Верховної Ради України шостого
скликання.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 вересня 2007 року
N 900/2007вгору