Документ 90/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2006, підстава - 3480-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.93 )
 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 90а/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.94 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 85/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст.78 N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

 
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

 
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

 
     3. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):
 
     абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
     "Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам";
 
     у назві та частині дев'ятій статті 22 слова "ревізія (аудит)" замінити словом "аудит".

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

 
     5. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682; 1994 р., N 3, ст.11):
 
     статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:
     "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";
 
     статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
     "Достовірність та повнота річного балансу і звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки";
 
     частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів".
 
     6. Абзац другий пункту 3 статті 5 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440; 1993 р., N 29, ст. 308) доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, з яких порушено справу".
 
     7. Статтю 12 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642) доповнити частиною другою такого змісту:
     "При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави".
 
     8. У Декреті Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст.207):
 
     частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту: "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";
 
     статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:
     "Достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".
 
     9. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302):
 
     статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:
     "Фінансовий стан засновників (українських юридичних осіб) підприємств з іноземними інвестиціями щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";
 
     статтю 33 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
     "Достовірність та повнота річного балансу і звітності підприємств з іноземними інвестиціями повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".
     У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Закону N 85/96-ВР від 07.03.96 )

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 березня 1995 року
N 90/95-ВРвгору