Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 07.02.201890
Документ 90-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 90
Київ

Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань інтелектуальної власності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань інтелектуальної власності, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 90

СКЛАД
Ради з питань інтелектуальної власності

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Ради

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра соціальної політики

Державний секретар МІП

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДФС

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку, секретар Ради

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови ДСА (за згодою)

Суддя Верховного Суду України (за згодою)

Заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Заступник бізнес-омбудсмена (за згодою)

Генеральний директор державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” (за згодою)

Генеральний директор державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (за згодою)

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук (за згодою)

Президент Всеукраїнської асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (за згодою)

Віце-президент громадської організації “Спілка ректорів вищих навчальних закладів України” (за згодою)

Керівник секретаріату Національної асоціації адвокатів України (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 90

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань інтелектуальної власності

1. Рада з питань інтелектуальної власності (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;

2) визначення шляхів та механізму розв’язання проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

розвитку сфери інтелектуальної власності України з урахуванням стратегічних завдань інноваційного розвитку держави;

пріоритетних напрямів, програм розвитку та функціонування державної системи інтелектуальної власності;

забезпечення інтегрування України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів;

розвитку та реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

державного стимулювання винахідницької діяльності, комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої діяльності, трансферу технологій, а також організації науково-дослідних робіт з питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, економічного, інформаційного та ресурсного забезпечення сфери інтелектуальної власності;

запобігання та припинення порушень прав інтелектуальної власності.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності з урахуванням потреб національної економіки, освіти, науки, культури, суб’єктів бізнесу та інноваційної інфраструктури щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою підготовки відповідних пропозицій;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інтелектуальної власності;

4) бере участь в розробленні нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, а також готує щорічні звіти про діяльність Ради, сприяє проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи у сфері інтелектуальної власності.

5. Рада має право:

1) звертатися із запитами та отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) експертів, фахівців (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

3) утворювати у разі потреби робочі групи для виконання завдань відповідно до напрямів своєї роботи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів освітньо-інформаційного, просвітницького та культурного характеру у сфері інтелектуальної власності.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, експертами.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Ради.

Головою Ради є за посадою Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, який затверджує її персональний склад.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Порядок денний засідання Ради формується секретарем Ради відповідно до пропозицій членів Ради, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради виконує Мінекономрозвитку.вгору