Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 64
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 15.09.2010899
Документ 899-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.12.2011, підстава - 1290-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 2010 р. N 899
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 64
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1290 ( 1290-2011-п ) від 14.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 2003 р. N 64 ( 64-2003-п ) "Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 123,
N 30, ст. 1546, N 51, ст. 2672; 2004 р., N 28, ст. 1883; 2005 р.,
N 16, ст. 843) зміни, що додаються.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2011-п ) від 14.12.2011 }

3. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 р. N 113 ( 113-2003-р ) "Про затвердження складу ради
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування";
пункт 49 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких
консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 360).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2010 р. N 899
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 64 ( 64-2003-п )

1. Пункт 2 постанови ( 64-2003-п ) виключити.
2. У Положенні про Всеукраїнський конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною
постановою ( 64-2003-п ):
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів
державного бюджету фінансової підтримки для розвитку місцевого
самоврядування.";
у пункті 7:
в абзаці другому слова ", заступником голови ради Конкурсу є
Міністр Кабінету Міністрів України" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Формою роботи ради Конкурсу є засідання, яке проводить її
голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови
ради Конкурсу.
Засідання ради Конкурсу є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.";
у пункті 8 слова "Голова Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню" замінити словами "голова Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню";
у пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
"9. Посадовий склад ради Конкурсу затверджується Кабінетом
Міністрів України.";
після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"Персональний склад ради Конкурсу затверджує її голова.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Рішення ради Конкурсу вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Пропозиції та рекомендації ради Конкурсу реалізуються шляхом
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вноситься відповідним центральним органом виконавчої влади в межах
його повноважень.";
у пункті 12:
в абзаці другому слова "Фондом сприяння місцевому
самоврядуванню" замінити словами "Державним фондом сприяння
місцевому самоврядуванню";
в абзаці третьому слова "Голова Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню" замінити словами "голова Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню".

{ Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1290
( 1290-2011-п ) від 14.12.2011 }вгору