Про Положення про Державний комітет України по водному господарству
Указ Президента України; Положення від 14.07.2000898/2000
Документ 898/2000, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державний комітет України
по водному господарству
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
водному господарству (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести в місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 2000 року
N 898/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 липня 2000 року N 898/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України по водному господарству

1. Державний комітет України по водному господарству
(Держводгосп України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002 )
Держводгосп України вносить у встановленому порядку
пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку
водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб
населення і галузей національної економіки у водних ресурсах і
забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання.
2. Держводгосп України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 403/2002 ( 403/2002 ) від 26.04.2002 )
Держводгосп України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і
Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держводгосп
України організовує виконання актів законодавства та здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держводгоспу України є:
підготовка пропозицій щодо формування державної політики у
сфері розвитку водного господарства, меліорації земель,
забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у
водних ресурсах, здійснення в цій сфері єдиної технічної політики,
впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій,
передового досвіду роботи та забезпечення реалізації цієї
політики;
розроблення та участь у реалізації загальнодержавних,
міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів;
забезпечення задоволення потреб населення і галузей
національної економіки у водних ресурсах та проведення їх
міжбасейнового перерозподілу;
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії
вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист
сільських населених пунктів і земель.
4. Держводгосп України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) бере участь у розробленні економічних цільових програм
розвитку галузей національної економіки з урахуванням забезпечення
раціонального використання водних ресурсів;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) визначає потреби населення і галузей національної
економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення
пріоритетних напрямів розвитку водного господарства та меліорації
земель;
4) вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну умов
оподаткування і кредитування підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;
5) здійснює контроль за додержанням режиму роботи водосховищ
комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів,
використання прибережних захисних смуг, достовірністю державного
обліку водокористування, технічним станом гідротехнічних споруд,
які належать підприємствам, установам, організаціям, що
перебувають у сфері його управління;
6) розробляє довгострокові прогнози водогосподарських
балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних
ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із
міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних
вод;
7) бере участь у створенні та забезпеченні функціонування
системи державного моніторингу довкілля у частині проведення
радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських
системах комплексного призначення, транскордонних водотоках, у
системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання в
зонах впливу атомних електростанцій, за станом грунтів у зонах
впливу меліоративних систем та переформуванням берегів і
прибережних зон водосховищ;
8) організовує виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією
наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від
підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а
також сільських населених пунктів; забезпечує в установленому
порядку функціонування підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління, в разі виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
9) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей
проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від
шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем
водопостачання та каналізації у сільській місцевості,
гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем,
водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
10) проводить відповідно до законодавства експертизу
проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію)
окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
11) здійснює заходи щодо поліпшення експлуатації
водогосподарських об'єктів комплексного призначення,
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також
забезпечує відповідно до законодавства ремонт на договірних
засадах внутрігосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї
мережі;
12) готує на підставі аналізу розробок і висновків органів
виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій
перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів
розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь,
обгрунтовує і визначає за участю Міністерства аграрної політики
України потребу в державних централізованих капітальних
вкладеннях, вишукує інші джерела для фінансування робіт,
пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
13) забезпечує розроблення, перегляд і затвердження галузевої
нормативно-технічної документації з проектування, будівництва і
експлуатації водогосподарських об'єктів та меліоративних систем,
промислового випуску будівельних виробів і матеріалів, з енерго-
та ресурсозбереження, охорони праці, кошторисного ціноутворення,
контролю за використанням і охороною водних ресурсів;
14) виступає замовником у встановленому законодавством
порядку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
спрямованих на реалізацію загальнодержавних програм з питань
розвитку водного господарства, підвищення технічного рівня і
поліпшення якості будівництва, реконструкції та експлуатації
систем сільськогосподарського водопостачання, меліоративних
систем, а також комплексу водоохоронних заходів;
15) координує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності
вимірювань, здійсненням метрологічного контролю і нагляду на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
16) організовує впровадження в галузі науково-технічних
досягнень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, проводить
обмін передовим досвідом роботи і науково-технічною інформацією за
напрямами своєї діяльності з центральними органами виконавчої
влади та іноземними організаціями у порядку, передбаченому
законодавством; вивчає, узагальнює і використовує світовий досвід
для поліпшення стану водного господарства та меліорації земель;
17) розглядає та погоджує проекти щодо умов і режиму
використання води у процесі будівництва чи реконструкції
господарських об'єктів і погоджує дозволи на спеціальне
водокористування, забезпечує ведення державного обліку
водокористування та державного водного кадастру;
18) надає допомогу підприємствам, установам і організаціям,
що належать до сфери його управління, у створенні та
функціонуванні лабораторій радіологічного і гідрохімічного
контролю відповідно до законодавства, проводить системний аналіз
якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і
органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби
масової інформації про рівень забрудненості цих вод; організовує
розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни
екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель та
підготовку науково обгрунтованих рекомендацій;
19) бере участь у реалізації інвестиційної політики з
урахуванням пріоритетних напрямів структурного реформування
економіки, розміщенні державних інвестицій за цільовими
програмами, державної політики у сфері соціально-трудових відносин
і регулювання оплати праці; надає в межах своєї компетенції
допомогу з питань оплати та нормування праці підприємствам,
установам, організаціям, що належать до сфери його управління;
відповідно до законодавства укладає угоди на галузевому рівні з
професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими представницькими
організаціями працівників;
20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України,
забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними
договорами з питань, що належать до його компетенції;
21) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень
забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом, адаптацію законодавства України з питань водного
господарства та меліорації земель до законодавства Європейського
Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до
Європейського Союзу;
22) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
23) складає разом із заінтересованими центральними і
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування загальногалузеві та регіональні баланси
забезпечення водогосподарського комплексу трудовими, сировинними
та енергетичними ресурсами;
24) готує в межах своїх повноважень пропозиції про
приватизацію державного майна, забезпечує додержання
антимонопольного законодавства, сприяє розвитку конкуренції;
25) організовує в межах своїх повноважень підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;
26) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством;
27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Держводгоспу України, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління;
28) розглядає відповідно до законодавства справи про
адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає
відповідні рішення;
29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Держводгосп України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
перевіряти відповідно до законодавства на підприємствах, в
установах і організаціях додержання вимог водного законодавства
України.
6. Держводгосп України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами іноземних держав.
7. Держводгосп України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Держводгосп України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Держводгоспу України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Держводгоспу
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
8. Держводгосп України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держводгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова здійснює керівництво Держводгоспом України, розподіляє
обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності
заступників Голови та керівників структурних підрозділів
Держводгоспу України, призначає на посади та звільняє з посад
працівників центрального апарату Держводгоспу України, в тому
числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників
структурних підрозділів центрального апарату Держводгоспу України.
( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держводгоспу України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників Держводгоспу України.
У разі потреби до складу колегії Держводгоспу України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту
9 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держводгоспу
України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку головних напрямів науки і техніки у водному господарстві,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Держводгоспі
України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші
дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів і рад та положення про них затверджує
Голова.
11. Гранична чисельність працівників Держводгоспу України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держводгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Штатний розпис і кошторис видатків Держводгоспу України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держводгоспу України затверджує Голова.
12. Держводгосп України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору