Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 17.10.2007888-р
Документ 888-2007-р, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 жовтня 2007 р. N 888-р
Київ
Про схвалення Стратегії модернізації
системи управління державними фінансами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

1. Схвалити Стратегію модернізації системи управління
державними фінансами, що додається.
2. Мінфіну, Державному казначейству та ГоловКРУ розробити і
затвердити у тримісячний строк план заходів щодо реалізації
Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 888-р
СТРАТЕГІЯ
модернізації системи управління державними фінансами

Загальна частина
В умовах глобалізації економіки наявність ефективної системи
управління державними фінансами (далі - система управління
фінансами) має фундаментальне значення для забезпечення
стабільності національної бюджетної системи, а також загальної
фінансової безпеки та стійкого економічного зростання кожної
країни. Вона займає провідне місце в системі державного
управління. Принципи і механізми, що лежать в її основі, є, з
одного боку, фактором соціально-економічного розвитку країни, з
іншого, - ефективним інструментом державного регулювання.
Метою Стратегії модернізації системи управління державними
фінансами (далі - Стратегія) є визначення стратегічних принципів і
напрямів розвитку цієї системи та підвищення ефективності її
функціонування шляхом удосконалення нормативно-правового
забезпечення і створення інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи управління державними фінансами (далі - інтегрована
інформаційно-аналітична система).
Замовником інтегрованої інформаційно-аналітичної системи є
Мінфін разом з Казначейством і Держфінінспекцією, користувачами -
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, органи виконавчої
влади, організації та установи, що провадять діяльність, яка
повністю або частково пов'язана з управлінням державними коштами.
{ Абзац третій розділу "Загальна частина" із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Передумови модернізації системи
управління фінансами
Існуюча в Україні система управління фінансами сформувалася
під впливом структурних змін, які відбулися в усіх сферах
суспільного життя, і характеризується недостатнім рівнем
інституціональної спроможності та інтеграції її учасників.
Недостатність інтеграції окремих складових системи управління
фінансами не дає змоги забезпечити гармонійний розвиток усієї
системи управління фінансами та бути ефективним інструментом
державного регулювання соціально-економічної сфери.
Недоліками існуючої інформаційної інфраструктури системи
управління фінансами є автономне функціонування
інформаційно-аналітичних відомчих систем, зокрема відсутність
інтегрованої бази даних державних органів влади, які мають пряме
чи опосередковане відношення до планування, використання чи
контролю за фінансовими потоками держави, організаційна
розпорошеність наявних інформаційних ресурсів.
Принципи модернізації системи управління фінансами
Основними принципами модернізації системи управління
фінансами відповідно до рекомендацій Комісії Європейських
співтовариств є:
системність і послідовність політики та дій у сфері державних
фінансів, що потребує високого рівня організації роботи державних
інституцій, повноти, точності і надійності інформації про стан та
розвиток державних фінансів;
ефективність управлінських рішень, у тому числі щодо
використання бюджетних коштів, які повинні бути спрямовані на
досягнення стратегічних цілей та базуватися на результатах аналізу
поточної ситуації, попередньому досвіді та оцінці майбутнього
впливу;
відкритість і прозорість, що передбачає доступність для
суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду та
ухвалення рішень щодо використання державних фінансів, обов'язкове
оприлюднення виявлених у процесі контролю фактів їх незаконного,
нецільового та неефективного використання, підзвітність та
відповідальність суб'єктів сектору державного управління за
прийняття та невиконання управлінських рішень.
Завдання модернізації системи управління фінансами
Завданнями модернізації системи управління фінансами є:
розширення функціональності фінансової системи;
удосконалення державного управління бюджетною сферою;
забезпечення прозорості бюджетного процесу, цілісності,
актуальності, повноти фінансової звітності;
здійснення інформаційної підтримки зазначеної системи та
задоволення інформаційних потреб державних установ;
продовження проведення розпочатих реформ у сфері державного
внутрішнього фінансового контролю, місцевих бюджетів, податкової
системи та модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі;
гармонізація нормативно-правового забезпечення системи
управління фінансами з прийнятими у державах - членах
Європейського Союзу нормами і правилами.
Шляхи модернізації системи управління фінансами
Модернізація системи управління фінансами проводитиметься
шляхом:
створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи, що
передбачає раціоналізацію та оптимізацію виконання функціональних
процесів та технологічних процедур, налагодження взаємодії
інформаційних систем суб'єктів сектору державного управління,
проведення методологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне
використання інформаційних ресурсів;
удосконалення системи навчання, підвищення фахового і
кваліфікаційного рівня спеціалістів у сфері державних фінансів та
інформаційних технологій;
підвищення рівня нормативно-правового та методологічного
забезпечення процесів, пов'язаних із змінами у системі управління
фінансами.
Розвиток системи управління фінансами передбачає, що
управління державними фінансами матиме замкнутий цикл та
реалізовуватиметься за допомогою інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи.
Цикл управління державними фінансами, яке поширюється як на
державний, так і на місцеві бюджети, означає, що інформаційні
потоки, які виникають у бюджетному процесі між учасниками системи
управління фінансами, розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, зовнішніми користувачами інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи, змінюватимуться шляхом
поступового переходу від формування та передачі паперових
документів і відповідних електронних файлів до роботи з єдиною
інформаційною базою даних інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи в інтерактивному режимі з використанням веб-технологій.
Такий підхід забезпечить ефективну взаємодію інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи з існуючими системами аналітичної
обробки інформації інших учасників системи управління фінансами
шляхом створення відповідного уніфікованого механізму доступу і
управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що
дасть змогу виконувати обробку даних, які належать іншим учасникам
системи управління фінансами, їх власними засобами, а обмін
фінансово-економічними даними здійснювати на основі відповідних
порядків обміну за допомогою інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи.
Інтегрована інформаційно-аналітична система створюватиметься
за умови дотримання таких вимог:
модульності, що полягає в раціональному поділі систем на
компоненти, які можуть впроваджуватися автономно з дотриманням
загальновикористовуваного технічного дизайну та єдиної технічної
політики;
розширення, що полягає у можливостях надання додаткових
послуг за допомогою системи управління фінансами, збільшення
кількості користувачів без порушення її внутрішнього
функціонування, модифікації поточних операцій та погіршення
експлуатаційних характеристик;
відкритості (відкритих стандартів), що передбачає раціональне
застосування уніфікованих і стандартизованих проектних рішень та
технологій, внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів та протоколів як
основи для модульної побудови компонентів системи та всієї системи
у цілому;
адаптації, що полягає у здійсненні взаємопов'язаних процесів
проектування та модернізації структурних складових системи і
забезпеченні її гнучкого пристосування до нових потреб
користувачів;
комплексного захисту інформаційних ресурсів, що полягає у
здійсненні заходів, спрямованих на досягнення належного рівня
захищеності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи від
випадкового та цілеспрямованого впливу природного або штучного
характеру.
Модернізація системи управління фінансами передбачає
удосконалення законодавчої бази, розроблення методології з
наступною реалізацією та впровадженням відповідних компонентів
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи в органах державної
влади, що здійснюють управління та регулювання у сфері державних
фінансів.
Упровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи
передбачає затвердження положення про порядок доступу та
використання інформації інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи.
Результати реалізації Стратегії
У результаті реалізації Стратегії очікується досягти:
упорядкування міжвідомчої координації управління державними
фінансами;
забезпечення технологічної підтримки управління державними
фінансами на основі використання інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи;
удосконалення процесу управління державними фінансами в
частині складання та виконання бюджетів усіх рівнів;
підвищення ефективності використання фінансових і
матеріальних ресурсів держави та прозорості бюджетного процесу;
забезпечення гармонізації системи управління фінансами з
міжнародними стандартами.вгору