Документ 887-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 травня 1999 р. N 887
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про затвердження Порядку передачі
Національному агентству з управління державними
корпоративними правами акцій, часток, паїв, що належать державі
у статутних фондах господарських товариств

З метою вдосконалення механізму управління державними
корпоративними правами Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок передачі Національному агентству з
управління державними корпоративними правами акцій, часток, паїв,
що належать державі у статутних фондах господарських товариств
(додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
передачі об'єктів права державної власності, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р.
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38,
ст. 1405), в частині передачі акцій (часток, паїв), що належать
державі у статутних фондах господарських товариств.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 1999 р. N 887

ПОРЯДОК
передачі Національному агентству з управління
державними корпоративними правами акцій, часток, паїв,
що належать державі у статутних фондах господарських товариств
1. Цей Порядок визначає механізм передачі засновниками
(учасниками) господарських товариств з боку держави (далі -
засновники (учасники) до Національного агентства з управління
державними корпоративними правами (далі - Національне агентство)
акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних фондах цих
товариств у вигляді:
акцій господарських товариств;
сертифіката на сумарну номінальну вартість цих акцій;
виписки з рахунку у цінних паперах (у разі коли акції
емітуються у бездокументарній формі);
інших документів, що засвідчують право власності на частку,
пай у статутних фондах господарських товариств.
2. Засновники (учасники) у десятиденний термін з моменту
виникнення права власності держави на акції, частки, паї, що
належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі
- державні корпоративні права), зобов'язані повідомити про це
Національне агентство.
3. Передача Національному агентству державних корпоративних
прав здійснюється комісією, яка утворюється з представників
Національного агентства та засновника (учасника). Персональний
склад комісії затверджується Національним агентством.
Передача здійснюється у місячний термін з дня утворення
відповідної комісії.
4. Передача державних корпоративних прав оформляється актом
приймання-передачі, який підписується Національним агентством та
засновником (учасником).
До акта приймання-передачі додаються:
інформація про структуру господарського товариства із
зазначенням філій, представництв, відділень та інших відособлених
підрозділів створених за його участю господарських товариств;
копія статистичного звіту про результати
фінансово-господарської та виробничої діяльності господарського
товариства;
копії бухгалтерських балансів станом на дату складання акта
оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;
копія бухгалтерського звіту за останній рік (в обсязі типових
форм); нотаріально засвідчені копії:
- статуту і установчого договору господарського товариства,
свідоцтва про його державну реєстрацію;
- довідки органу державної статистики про присвоєння
статистичного коду;
копії, завірені засновником (учасником):
- протоколів загальних зборів акціонерів та засідань
спостережної ради господарського товариства;
- контракту з керівником господарського товариства;
- договору (договорів) з уповноваженою особою, яка здійснює
управління державними корпоративними правами (у разі наявності);
- звіту (звітів) уповноваженої особи про виконання нею
функцій щодо управління державними корпоративними правами (у разі
наявності);
- договору (договорів) оренди (у разі наявності).
5. Національне агентство після підписання акта
приймання-передачі відповідних державних корпоративних прав
включає їх до реєстру.вгору