Документ 886_002-17, поточна редакція — Підписання від 27.03.2017

Офіційний переклад

ПРОТОКОЛ
між митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державні кордони держав - членів ГУАМ


Дата підписання:

27.03.2017


Дата набрання чинності для України:

07.09.2017

Державний митний комітет Азербайджанської Республіки, Міністерство фінансів Грузії в особі Юридичної Особи Публічного Права Служби доходів, Митна служба при Міністерстві фінансів Республіки Молдова та Державна фіскальна служба України, далі - Сторони,

усвідомлюючи необхідність створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та сприяння торгівлі,

з метою спрощення митних процедур і прискорення оформлень при переміщенні товарів і транспортних засобів через державні кордони держав - членів ГУАМ,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторони забезпечують, щоб товари і транспортні засоби, які переміщуються через державні кордони держав Сторін (далі - кордони), супроводжувалися митними та іншими документами, в тому числі в електронній формі, передбаченими і оформленими відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

1. Кожна із Сторін на основі взаємності визнає результати митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, здійснених іншими Сторонами (відомості про найменування, вартість, кількість, вагу, результати сканування, накладених митними органами засобах митної ідентифікації та інші результати митних процедур) і використовує їх при здійсненні митних процедур цих товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державні кордони.

2. Результати митних процедур, здійснених однією із Сторін, визнаються іншими Сторонами, враховуючи принцип достатності для забезпечення дотримання законодавства держав цих інших Сторін, в разі надання при переміщенні через державні кордони товарів і транспортних засобів митних та інших документів, передбачених та оформлених відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 3

1. В якості документів, що підтверджують необхідні для здійснення митних процедур відомості, кожної із Сторін визнаються оформлені при вивезенні з територій держав інших Сторін товарів і транспортних засобів:

- митна декларація (інший документ, що використовується як митна декларація), оформлена при вивезенні товарів і транспортних засобів з території держави іншої Сторони;

- документ митного контролю (огляду, догляду та інших видів митного контролю) переміщуваних товарів і транспортних засобів;

- транспортні та комерційні документи, які супроводжують товари і містять технологічні позначки (записи), що свідчать про результати здійснених митних процедур щодо переміщуваних товарів і транспортних засобів, завірених митними органами держав Сторін.

2. Засоби митної ідентифікації, накладені при здійсненні митних процедур однією із Сторін, визнаються іншими Сторонами за умови їх цілісності і належної фіксації факту їх накладення у відповідних документах.

Стаття 4

1. З метою забезпечення реалізації положень статей 2 і 3 цього Протоколу Сторони обміняються зразками митних документів і засобів митної ідентифікації, а також відомостями про порядок і оформлення (накладення).

2. Про всі зміни форм митних документів, порядку їх оформлення, а також зміни видів митного забезпечення та порядку його накладення, Сторона, в законодавство держави якої внесені відповідні зміни, негайно інформує інші Сторони.

Стаття 5

У разі виявлення однією із Сторін недійсних митних документів і засобів митної ідентифікації, інформація про такі факти з копіями зазначених вище документів та фотографіями засобів митної ідентифікації направляється Стороні, яка оформила ці документи і/або наклала зазначені засоби ідентифікації, для вжиття необхідних заходів відповідно до законодавства держави цієї Сторони.

Стаття 6

Положення цього Протоколу не застосовуються:

- у разі проведення митного контролю митними органами держав Сторін в рамках застосування системи управління ризиками, якщо відповідним профілем ризику обумовлено його застосування, незалежно від взаємного визнання результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів відповідно до цього Протоколу;

- при наявності інформації, яка прямо вказує на ознаки порушення митного законодавства держави Сторони, на територію якої здійснюється ввезення товарів і транспортних засобів;

- в разі проведення заходів правоохоронними підрозділами митних органів держав Сторін;

- у випадку, зазначеному в статті 5 цього Протоколу.

Стаття 7

Усі спори і розбіжності, пов’язані з виконанням і тлумаченням положень цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, які оформляються окремими протоколами і є його невід’ємною частиною.

Стаття 9

Положення цього Протоколу не зачіпають прав і зобов’язань держав Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, сторонами яких вони є.

Стаття 10

1. Цей Протокол укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати здачі Сторонами депозитарію третього повідомлення, що підтверджує виконання державами-членами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності. Для Сторін, які здадуть свої повідомлення після такої дати, Протокол набирає чинності з дати отримання депозитарієм відповідного повідомлення.

2. Кожна із Сторін може денонсувати цей Протокол шляхом письмового повідомлення, направленого депозитарію не пізніше, ніж за шість місяців до припинення дії Протоколу для відповідної Сторони.

3. Депозитарієм цього Протоколу є Секретаріат Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ.

Учинено в місті Київ 27 березня 2017 року в одному примірнику англійською і російською мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, текст англійською мовою матиме переважну силу.


За Державний митний комітет
Азербайджанської Республіки

(підпис)


За Службу доходів
Міністерства фінансів Грузії

(підпис)


За Митну службу
при Міністерстві фінансів Республіки Молдова

(підпис)


За Державну фіскальну службу України

(підпис)
вгору