Документ 884-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання інформації про осіб,
які отримують страхові виплати
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.298 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 27, ст. 208; 2008 р., N 26, ст. 243) доповнити пунктом 23-1
такого змісту:
"23-1) надання за запитами виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття або центрального органу виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в
інформаційних системах, у тому числі банках даних, стосовно осіб,
які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний
кордон України або перебували за межами України".
2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) у статті 20:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та
органами виконавчої влади";
у частині першій:
після слів "платників страхових внесків" доповнити словами
"шляхом обміну інформацією про застрахованих осіб";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи з метою
реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону,
взаємодіють з органами державної податкової служби, праці та
соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади,
Державною прикордонною службою України шляхом обміну відповідною
інформацією про отримані особами, зареєстрованими в установленому
порядку як безробітні, доходи від здійснення підприємницької
діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим
договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення
особистого селянського господарства, проведення інших заходів по
виконанню цього Закону";
2) пункт 4 частини п'ятої статті 31 викласти в такій
редакції:
"4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову
роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої
діяльності за винагороду в період одержання допомоги по
безробіттю";
3) частину другу статті 36 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку
як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи
здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку,
така особа зобов'язана повідомити про це державну службу
зайнятості".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього
Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 884-VIвгору